Áthelyezési kérelem próbaidő alatt?

Az áthelyezési kérelmekkel összefüggésben olvashattatok már tájékoztató anyagot honlapunkon, most egy kicsit másként, a próbaidősök szemszögéből is megnézzük a lehetőségeket.

A szolgálati viszony módosítása nem kizárt próbaidős rendőr esetében sem, vagyis az áthelyezés működhet. Fontos – talán a legfontosabb – azonban szem előtt tartani, hogy próbaidő alatt a munkáltató bármikor indokolás nélkül megszüntetheti a próbaidős rendőr szolgálati viszonyát. Erre figyelemmel célszerűnek tartjuk átgondolni a szándék megosztását, közlését… Persze nem feltételezzük, hogy a munkáltató ezzel visszaélne, de ha igen, nagyon nehéz bizonyítani a jogköre rendeltetésellenes gyakorlását.

Véglegesítést követően is csak akkor célszerű kezdeményezni az áthelyezést, ha előzetesen tájékozódást követően biztos, hogy a cél szervnél van szabad státusz és fogadási hajlandóság, ellenkező esetben nem javasolt a kérelem benyújtása.

Nem utolsó sorban gondolni kell a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettségekre is (ami nem csak próbaidősök esetében lehetséges!). Ha sem parancs, sem szerződés nem készült egy-egy szakmai továbbképzés kapcsán, nincs relevanciája a beiskolázásnak az áthelyezés kérelmezésekor, viszont a vállalt kötelezettséget teljesíteni kell. Nem teljesítés esetén a képzés költségének egésze vagy egy része az áthelyezést kérőre hárul, esetleg a fogadó szervre.

Az áthelyezésben a fogadó és az átadó szervnek kell egymással megegyeznie, és gyakorlati tapasztalataink szerint alkalmanként még az ORFK-nak is lehet „beleszólása” az éppen aktuális humánszolgálati helyzet szerint. Ezt nem lehet látatlanban minősíteni, hiszen vannak szervek ahová sokan mennének, és van ahol inkább az elvándorlás a jellemző.

Még ha az áthelyezésnek egyébként semmilyen akadálya sincs, az átadó szerv szakmai, szolgálati érdekekre hivatkozva (legfeljebb) 4 hónapig visszatarthatja a kérelmezőt. Szintén érdemes tehát előzetesen tudakozódni a fogadó szervnél, hogy ezt figyelembe véve is átveszik-e, tartják-e a helyet erre az időre.

Az áthelyezést írásban és 2 példányban, a szolgálati út betartásával kell – illetve indokolt – előterjeszteni, tehát az állományilletékes parancsnoknak címzetten, de a közvetlen elöljárónak (alosztályvezető, osztályvezető) átadva, a második példányon az átvétel tényével és dátummal ellátva, hogy igazolható legyen az előterjesztés időpontja, melytől egyébként a négy hónap is számítódik.

Természetesen az is előfordulhat, hogy a kérelmezőt nem – vagy nem négy hónapra – tartja vissza a munkáltató, így a fogadó szervvel erre az eshetőségre is készülni kell, hogy elkerülhető legyen a galiba, ha azonnal nem tud státuszt (beosztást) biztosítani.

Az áthelyezés szolgálati törvény szerinti szabályait a fenti linken található tájékoztatásunkban már idéztük, azokat most kiegészítjük a próbaidővel kapcsolatos tudnivalókkal:

Próbaidő

49. § (1) A szolgálati viszony létesítésekor – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – legalább három, de legfeljebb tizenkét hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni. Tizenkét hónap próbaidőt kell kikötni, ha a jelentkező nem rendelkezik a 47. § (1) bekezdése szerinti, a rendvédelmi szerv jellegének megfelelő rendvédelmi szakmai képesítéssel.

(2) A hivatásos állomány tagja a próbaidő alatt a jogszabályban meghatározott illetményre és a szolgálat teljesítéséhez szükséges egyéb ellátásra jogosult.

(3) A próbaidő alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.

(4) A középfokú rendvédelmi oktatási intézményben tanulmányokat folytató személyt – a miniszter által meghatározott feltételekkel és rendben – az első oktatási év eredményes befejezése után legalább hat, de legfeljebb tizenkét havi próbaidő kikötésével a képzés szintjének megfelelően, tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó „A” besorolási kategóriájú szolgálati beosztás első fizetési fokozatába kinevezéssel, hivatásos állományba lehet venni. Szolgálatellátására a 47. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés irányadó.

50. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja részére próbaidőt kötöttek ki, a próbaidő elteltekor dönteni kell a véglegesítéséről.

(2) A véglegesítés előtt az állományilletékes parancsnok meggyőződik

a) – ha volt ilyen előírás – az előírt képzettség megszerzéséről,

b) az egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági feltételeknek való megfelelésről,

c) a hivatásos állomány tagjának a hivatásos szolgálat alatt tanúsított magatartásáról, szakmai felkészültségéről és teljesítményéről,

valamint kikéri a hivatásos állomány tagja szolgálati elöljárójának véleményét.

(3) Ha a hivatásos állomány tagjának véglegesítését az állományilletékes parancsnok elutasítja, a szolgálati viszonyt azonnali hatállyal a próbaidő alatt meg kell szüntetni.