Tájékoztatás adatkezeléssel kapcsolatban

A jelen tájékoztatást a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, mint adatkezelő (továbbiakban: „TMRSZ”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”) megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást a TMRSZ által kibocsátott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) tartalmazza.

AZ ADATKEZELŐ

Megnevezés: Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Székhely: 7100 Szekszárd,

Augusz Imre u.9-11. 3. em. 306-307.

Adószám: 18864607-1-17
Statisztikai számjel: 18864607-9420-512-17
Elektronikus elérhetősége: 18864607#cegkapu
E-mail: tmrsz2004@gmail.com
Telefon: 74/512-297
Fax: 74/510-042
Postacím: 7101 Szekszárd, PF: 297.
Adatvédelmi tisztviselő (ha van) és elérhetősége Cím:      ………………………

E-mail:  ………………………

Telefon: ………………………

Fax:       ………………………

Bejegyzett törvényes képviselő(k): dr. Balázs Ildikó

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés célja különösen:

 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;
 • Ügyvédi tevékenység körébe eső megbízások teljesítése
 • Kirendelések és kapcsolódó feladatok teljesítése
 • Megbízások, kirendelések teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció, megállapodások előkészítése/megkötése
 • Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás
 • Ügynyilvántartás
 • Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés
 • Ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása
 • Büntetőeljárásban a TMRSZ részére adott megbízás során a TMRSZ az ügyben eljáró ügyvéd részére a személyes adatokat továbbítja, azokat nem kezeli

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés céljára vonatkozó részletes információt a Szabályzatban talál.

AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet a TMRSZ-től, emellett kérheti az Önnel kapcsolatban kezelt személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Kérésére, valamint meghatározott feltételek fennállása esetén a TMRSZ törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Meghatározott esetekben élhet adathordozhatósághoz való jogával, és tiltakozhat személyes adatainak jogos érdekből történő kezelése ellen.

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, jogosult visszavonni a TMRSZ-nek adott hozzájárulást. Büntetőeljárásban a TMRSZ-en keresztül az ügyben eljáró ügyvédnél is megilletik mindazon jogok, mint amelyek a TMRSZ által kezelt személyes adatai kezelésével kapcsolatosan megilletik. Tájékoztatjuk, hogy az ezirányú adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogokról részletes információt az eljáró ügyvéd Szabályzatában talál.

Jogait a következő módokon érvényesítheti:

 • TMRSZ 7101 Szekszárd, PF: 297. levelezési címre küldött postai küldemény vagy a
 • tmrsz2004@gmail.com email címre küldött elektronikus üzenet útján,
 • a 74-514-297 telefonszámon a TMRSZ telefonos elérhetőségén, vagy
 • személyesen a TMRSZ Központi Koordinációs Irodájában, illetve büntetőügyben az eljáró ügyvéd ügyvédi irodájában.

Javasoljuk, hogy ha ezt meghaladóan úgy érzi, hogy személyes adatinak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, mindenekelőtt forduljon a TMRSZ-hez a fenti elérhetőségek valamelyikén. Tájékoztatjuk, hogy emellett személyes adatai kezelésével kapcsolatban választása szerint panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ügyfélszolgálat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu), továbbá az illetékes bírósághoz fordulhat.

Jogai érvényesítési szándéka esetén célszerű az érvényesítést utólag is rekonstruálható (bizonyítható) módon előterjesztenie, azaz szóban történő igényérvényesítési szándékát javasoljuk írott formában is előterjeszteni a későbbi esetleges viták elkerülése és a bizonyíthatóság érdekében.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS

Tájékoztatjuk, hogy a TMRSZ (beleértve a TMRSZ útján eljáró ügyvédet is) nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban.

A rendelkezésre álló személyes adatok alapján a TMRSZ (beleértve a TMRSZ útján eljáró ügyvédet is) nem alkot profilt Önről.

A TMRSZ Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatát megismerheti:

 • a TMRSZ Központi Koordinációs Irodájában személyesen,
 • a TMRSZ honlapján