Alapszabály

A

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

A L A P S Z A B Á L Y A

I.

Általános rendelkezések

 

1. A szervezet neve: Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (a továbbiakban: Szakszervezet), a Szakszervezet nevének rövidítése: TMRSZ.

2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11.

3. A Szakszervezet működése Magyarország területére terjed ki.

4. A Szakszervezet önálló jogi személy. Tevékenységét az Alaptörvény, az egyesületekre és szakszervezetekre vonatkozó hazai jogszabályok és nemzetközi szerződések alapján, a munkavállalók érdekvédelmének és érdekképviseletének megvalósulása érdekében kidolgozott Alapszabályban foglaltak szerint végzi.

5. A Szakszervezet pecsétje: téglalap alakú, leirata tartalmazza következőket:

Szakszervezet neve

Székhelye

Adószáma

Számlavezető bank neve

Bankszámlaszám

6. A Szakszervezet honlapja : www.tmrsz.hu

7. Címere: Pajzs, középen kard és jobbra dőlve toll, jobb oldala kék színben az EU csillagai, balra az árpád sávos zászló, körben a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete felirat övez.

színes jelkép

fekete-fehér jelkép

8. A Szakszervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és azoktól anyagi támogatást nem fogad el.

 

II.

A Szakszervezet célja és feladatai

 

9. A Szakszervezet elsősorban a rendvédelem működési területén foglalkoztatott munkavállalók Szakszervezethez tartozó tagjainak érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezete.

A Szakszervezet célja a tagok érdekképviselete minden olyan fórumon, ahol tagjainak érdekvédelmére, érdekképviseletére, a tagszervezetek működési feltételeinek segítésére, javítására, törvényes működésének elősegítésére vonatkozó (kormányzati, minisztériumi és munkahelyi) célokat fogalmaznak meg, döntéseket készítenek elő vagy döntéseket hoznak.

Önálló, független, demokratikus és nyitott érdekképviseleti szervezet.

Feladatát pártoktól, munkáltatóktól és azok szervezeteitől függetlenül látja el. Céljai megvalósítása érdekében azonban partneri viszony keretében ezen szervezetekkel együttműködik.

10. A Szakszervezet összefogja, képviseli és védi szakszervezeti tagjainak a munkaviszonyból, munkaügyi kapcsolatokból adódó érdekeit.

11. A Szakszervezet működésének alapelvei az önkéntesség és a szervezkedés szabadsága, a közmegegyezésen, a szolidaritáson alapuló demokratikus működés.

12. Biztosítja a tagság rendszeres – a szakszervezet tevékenységi körével összefüggő – tájékoztatását. Az állami és szolgálati titok, valamint a személyes adatok védelmének betartásával feladatainak megvalósítása érdekében felhasználja a nyilvánosság fórumait.

13. A Szakszervezet elismeri a tagszervezetek önálló véleményalkotási és képviseleti jogát.

14. A Szakszervezet feladata:

a)      Feltárni, képviselni, közvetíteni és lehetőség szerint érvényre juttatni tagjainak jogi, gazdasági, szociális, kulturális érdekeit.

b)     Megjeleníteni, érvényesíteni a Szakszervezethez tartozó munkavállalók és más tagok érdekeit.

c)      Különböző fórumokon élni a Szakszervezetet megillető jogokkal képviseleti, egyeztetési, véleményezési stb. joggal.

d)     Tagjainak az önsegélyezési elv alapján történő esetenkénti támogatása.

e)      A tagság munkavégzésével és szolgálatteljesítésével összefüggő jogszabályok, döntések, intézkedések kialakításában való részvétel.

f)       A tagság szociális biztonságával, élet- és munkakörülményeivel összefüggő kérdések rendezésében való közreműködés, az egyetértési, egyeztetési és véleményezési jogkör gyakorlása, e tárgykörökben a szükséges intézkedések megtétele, a különböző szintű szabályozók módosításának kezdeményezése, a munkáltató működési körén belül a munkavédelmi tárgyú rendelkezések betartásának ellenőrzése.

g)     A munkahelyi kollektívák jogainak védelmezése mellett a tagok személyes érdekvédelmének és érdekképviseletének biztosítása.

h)     Tagjainak jogi, szociális, kulturális és egyéb jóléti szolgáltatások nyújtása.

15. A TMRSZ a rendelkezésére álló erőforrásait elsősorban a fenti célok megvalósítására fordítja.

III.

A Szakszervezet tagsága

 

Általános rendelkezések

 

16. A Szakszervezet tagsága természetes személyekből áll.

17. A természetes személy tagok lehetnek rendes tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok.

18. A Szakszervezet rendes tagjai:

–        a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, ezek irányítása alá tartozó szerveknél bármilyen jogviszonyban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak,

–        a rendőrségtől, a rendvédelmi szervektől és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)tól, ezek irányítása alá tartozó szervektől szolgálati nyugdíjba vonult személyek, aki jelenleg lehetnek öregségi nyugdíjban, vagy szolgálati járandóságban részesülők,

–        a közszféra egyéb területein, valamint magyarországi bejegyzett vállalkozásoknál bármilyen jogviszonyban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatottak,

–        azon személyek, akiknek előzőekben említett szerveknél fennálló jogviszonya bármely okból megszűnt, feltéve, hogy teljes jogú tagi viszonyuk aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett és az folyamatosan fennállt,

–        az előzőekben említett szervek állományában bármilyen típusú tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állók,

–        a Szakszervezet saját alkalmazottai és munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyban álló munkatársai,

akik elfogadják a Szakszervezet Alapszabályát és eleget tesznek az abban foglaltaknak, és a meghatározottak szerint rendszeresen fizetik a tagdíjat.

19. A Szakszervezet pártoló tagja az lehet, aki elfogadja a Szakszervezet célkitűzéseit és azt anyagilag is támogatja. A pártoló tag által a Szakszervezet számára nyújtott támogatás pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás lehet. Nem pénzbeli hozzájárulásként, amennyiben azt a Szakszervezet elnöke vagy főtitkára írásbeli nyilatkozattal elfogadja, a pártoló tag dolog tulajdonjogát vagy vagyoni értékű jogot ruházhat át a Szakszervezetre.

20. A Szakszervezet tiszteletbeli tagjának a Vezetői Testület javaslatára a Kongresszus olyan rendvédelem területén dolgozó hazai vagy külföldi személyt választhat, aki kiemelkedő tevékenységet végzett a rendvédelem vagy az érdekvédelem területén.

21. A Szakszervezet tiszteletbeli elnökének a Vezetői Testület javaslatára a Kongresszus azt a volt Elnököt választhatja meg, aki az elnöki posztot legalább 5 évig betöltötte és tevékenységével kiemelkedő módon hozzájárult a Szakszervezet céljainak megvalósításához.

22. A pártoló tag, a tiszteletbeli tag, a tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet a Szakszervezet szerveinek ülésén, a rendes tag jogai közül a 27. pont a), e), f), és g) h), m) alpontjában és a 28. pontban foglalt jogok illetik meg.

23. A tiszteletbeli tag, a tiszteletbeli elnök a főtitkár vagy az elnök írásos megbízása alapján reprezentatív rendezvényeken képviselheti a Szakszervezetet.

24. A TMRSZ tagjai egyidejűleg más szakszervezetnek és érdekvédelmi szervezetnek is tagjai lehetnek.

 

A tagsági viszony keletkezése

 

25. A rendes tagsági viszony

a)      amennyiben a felvételt kérő munkahelyén van működő alapszervezet, úgy a belépési nyilatkozat tagszervezeti titkár által történő elfogadásával és az első havi tagdíj befizetésével,

b)     amennyiben a felvételt kérő munkahelyén még nincs működő alapszervezet, úgy a belépési nyilatkozat a Vezetői Testület által történő elfogadásával és az első havi tagdíj befizetésével

jön létre a belépési nyilatkozat benyújtásának napjára visszamenő hatállyal, határozatlan időre.

A jelentkezőt a belépési nyilatkozat elfogadásáról, vagy elutasításáról a tagszervezet titkára, illetve a főtitkár köteles tájékoztatni. A belépési nyilatkozat elutasítása ellen a felvételt kérő a döntés közlésétől számított 15 naptári napon belül jogorvoslattal élhet a Kongresszushoz, ez esetben a Kongresszus dönt a tagfelvétel elfogadásáról vagy elutasításáról, mely döntés ellen további jogorvoslati lehetőség nincs.

26. A pártoló tagsági viszony

a Szakszervezetnek nyújtott vagyoni hozzájárulással keletkezik, s a pártoló tag és a Vezetői Testület közötti megállapodás időtartamára jön létre.

A tagsági viszony tartalma

 

27. A TMRSZ teljes jogú tagjának jogai:

a)      Részt vehet a Szakszervezet tevékenységében, rendezvényein.

b)     Választhat, és ha nem áll fenn összeférhetetlenség és törvényi akadálya nincs, választható a szakszervezet szerveibe, illetve tisztségviselőjének.

c)      A Kongresszus napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet

d)     Munkavállalói jogainak, érdekeinek védelméért, továbbá támogatásért fordulhat a Szakszervezet bármely tisztségviselőjéhez, vagy testületéhez.

e)      Személyesen, vagy választott tisztségviselője útján részt vehet a szakszervezeti feladatok, a közös állásfoglalások kialakításában, megvalósításában, azok végrehajtásának ellenőrzésében, értékelésében.

f)       Javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a saját és a közösség érdekében, felléphet és felszólalhat választott testületek, fórumok előtt.

g)     Jogosult arra, hogy véleményére, javaslatára, észrevételére, beadványára 30 napon belül érdemi választ kapjon a hatáskörrel rendelkező, illetve eljárásra jogosult szakszervezeti szervtől. A válaszadásra nyitva álló határidő egy alkalommal indokolt esetben a tag tájékoztatása mellett 30 nappal meghosszabbítható.

h)     Jogosult az érvényes feltételek alapján a Szakszervezet rendelkezési jogkörébe tartozó, igénybe vehető kulturális, szociális és szabadidő létesítmények, eszközök használatára.

i)       Munkavégzésre irányuló jogviszonyból keletkező és más jogszabályokban rögzített vitás kérdésekben jogosult szakszervezeti jog-, és érdekvédelemre.

j)        Igénybe veheti a szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat, így különösen:

–        szociális segélyben részesülhet;

–        szakszervezeti üdültetésben – amennyiben a költségvetésben tervezett – részesülhet;

–        jogsegélyt vehet igénybe, amely jogi tanácsadást és az m) pont szerint képviseletet is jelenthet;

–        egyéb, a szakszervezet által nyújtott támogatást vagy szolgáltatást a Vezetői Testület döntése alapján;

–        kiemelkedő szakszervezeti munkájáért kitüntetésben vagy más erkölcsi, illetve anyagi elismerésben részesülhet.

k)     Tag kizárását kezdeményezheti a Vezetői Testületnél.

l)       Kérheti a bíróságtól a tagok vagy a szakszervezet szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az Alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított 30 napon belül lehet keresetet indítani a szakszervezet ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

m)   A teljes jogú tagnak kérelmére a Szakszervezettel kötött megbízási szerződés szerinti képviselet jár a szolgálati, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő

–        büntető (a tettenérés és a beismerés kivételével),

–        munkaügyi- és

–        esetenként, indokolt esetben polgári peres és nem peres ügyekben, valamint

–        a fegyelmi és méltatlansági eljárások során.

A tag részére a Szakszervezet a felsoroltakon kívül bármely egyedi ügyben biztosíthat jogsegélyt a főtitkár, vagy a Vezetői Testület döntése alapján.

A megbízási szerződés szerinti perköltséget és egyéb díjat a Szakszervezet bankszámlájára szolidaritási célból kell befizetni, a befizetéstől vagy annak egy részétől a tag kérelmére – szociális körülményekre tekintettel, súlyos esetben – a Vezetői Testület méltányosságból egyhangú határozattal eltekinthet.

A Szakszervezet a képviselet ellátását részben vagy egészben megtagadhatja, ha jogi szakvélemény alapján a képviselet ellátása előre láthatólag eredménytelen lenne, vagy attól aránytalanul csekély eredmény lenne várható.

28. A tag tagsági jogait személyesen vagy képviselőjén keresztül gyakorolhatja.

A szakszervezeti tag kötelességei

 

29. A tag köteles

a)      a szakszervezeti tagdíjat rendszeresen megfizetni,

b)     az Alapszabály rendelkezéseit betartani,

c)      a Szakszervezet alapelveivel, feladatával és céljával ellentétes magatartástól tartózkodni.

Lehetőségeihez mérten:

d)     a Szakszervezet szervezeteinek tevékenységét és szervezett akcióit támogatni,

e)      szolidaritást vállalni tagtársaival, a választott tisztségviselőkkel, megvédeni a szakszervezetet, testületeit, képviselőjét, tisztségviselőit az ellenük intézett jogtalan támadásoktól, retorzióktól,

f)       a Szakszervezet vagyontárgyait megóvni.

A szakszervezeti tagsági viszony alapján fizetendő tagdíj mértékére és megfizetésének módjára vonatkozó rendelkezéseket a Szakszervezet Tagdíjfizetési Szabályzata tartalmazza.

A tagsági viszony megszűnése

 

30. A tagsági viszony megszűnik:

a)      kilépéssel,

b)     kizárással,

c)      elhalálozással,

d)     tiszteletbeli tag, tiszteletbeli elnök esetén a cím visszavonásával.

31. A tag a Vezetői Testülethez benyújtott írásbeli nyilatkozattal bármikor kiléphet. A kilépési nyilatkozat a beérkezésével válik hatályossá.

32. Kizárható az a tag, aki

a)      magatartásával jogszabályt, a Szakszervezet Alapszabályát, vagy a Kongresszus határozatát súlyosan vagy ismételten sérti,

b)     a tagdíjjal egy évnél tovább hátralékban van, és azt írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi,

c)      nem felel meg a tagsági jogviszony létesítése feltételeinek.

33. A tiszteletbeli tag, tiszteletbeli elnök címet vissza kell vonni, ha a cím viselésére a tag méltatlanná vált.

34. A kizáró, illetve a cím visszavonó határozat ellen a Kongresszushoz lehet fellebbezni.

35. A kizáró, illetve a cím visszavonó határozatban fel kell hívni a tag figyelmét arra, hogy a határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti.

36. A kizárási és címvisszavonási eljárás szabályait az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza, mely az Alapszabály része.

IV.

A Szakszervezet szervei

37. A Szakszervezet szervei:

a)      Kongresszus,

b)     Vezetői Testület,

c)      Ellenőrző Bizottság,

d)     Tagszervezetek

38. A Szakszervezet vezető tisztségviselői:

a)      Elnök,

b)     Főtitkár,

c)      Vezetői Testület tagjai

Kongresszus

 

39. A Kongresszus a Szakszervezet döntéshozó szerve, a tagok összességének képviselete.

40. A Kongresszus a tagszervezetek által öt évre választott tagszervezeti titkárokból áll.

41. A Kongresszus évente egyszer tart rendes ülést, összehívásáról meghívó kiküldésével a főtitkár gondoskodik. A Kongresszus összehívását a Szakszervezet honlapján is meg kell hirdetni. A Vezetői Testület egyhangú döntéssel a Kongresszus rendkívüli ülését bármikor összehívhatja. A Kongresszus helyét a Vezetői Testület határozza meg.

42. A Kongresszust össze kell hívni, ha

a)      az Ellenőrző Bizottság indítványozza,

b)     a tagság egyharmada az ok és cél megjelölésével kívánja,

c)      a Szakszervezet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Szakszervezet előreláthatólag a tartozásokat nem lesz képes teljesíteni, vagy a Szakszervezet céljának megvalósítása veszélybe kerül,

d)     a bíróság elrendeli

e)      Vezetői Testület által a 41. pont szerint

43. A Kongresszust a kitűzött határidő előtt legalább 60 nappal, a rendkívüli kongresszust időpontjának kitűzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül, és legalább a kitűzött nap előtt 15 nappal meg kell hirdetni.

44. A Kongresszuson az alapszervezeti titkárok és a Szakszervezet vezető tisztségviselői rendelkeznek szavazati joggal.

45. A Kongresszusra a 44. pontban említetteken kívül meg kell hívni a tiszteletbeli és tagokat, a tiszteletbeli elnököt, az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait, továbbá a Központi Koordinációs Iroda munkatársait. A meghívottak a Kongresszuson tanácskozási joggal vehetnek részt.

46. A Kongresszus illetékes a tagság érdekeit érintő minden kérdésben. A Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a)      az Alapszabály megállapítása, módosítása,

b)     a szakszervezeti tevékenység fő irányainak, a Szakszervezet Programjának meghatározása,

c)      a tagdíj megállapítása,

d)     a Szakszervezet éves költségvetésének elfogadása,

e)      a Szakszervezet költségvetési beszámolójának jóváhagyása,

f)       az elnöknek, a főtitkárnak, a Vezetői Testület tagjainak megválasztása,

g)     a hozzá címzett panaszok, beadványok, indítványok elbírálása;

h)     döntés más szervezettel való egyesülésről, szétválásról, feloszlás kimondásáról,

i)       döntés a Vezetői Testület, az Ellenőrző Bizottság és a főtitkár éves beszámolójának elfogadásáról,

j)        döntés hazai, nemzetközi szakszervezeti szövetséghez való csatlakozásról és a kilépésről,

k)     az olyan szerződés megkötésének és módosításának jóváhagyása, amelyet a szakszervezet saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, az EB tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,

l)       döntés a jelenlegi és korábbi szakszervezeti tagok, tisztségviselők, vagy más szakszervezeti szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről,

m)   a végelszámoló kijelölése

47. A határozathozatalból kizártak köre:

a)      akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szakszervezet terhére másfajta előnyben részesít

b)     akivel a határozat szerint szerződést kell kötni

c)      aki ellen a határozat alapján pert kell indítani

d)     akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szakszervezetnek nem tagja

e)      aki a döntésben érintett más szervezetekkel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll

f)       aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

48. A kongresszus határozatképes, ha az összes leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult tag jelen van. A szavazás a jelenlevő küldöttek szótöbbségével történik.

Vezetői Testület

 

49. A Vezetői Testület (VT) olyan érdekvédő, érdekegyeztető, érdekképviseleti, ügyintéző, döntést hozó és állást foglaló képviselő testület, amely a két Kongresszus között jár el.

50. Munkáját az Alapszabályban rögzített célok és feladatok jegyében, a TMRSZ Programjának megfelelően, a hatályos jogszabályokban előírt jogok és kötelezettségek, saját Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a tagság megbízása alapján végzi.

51. A Vezetői Testület tagjai:

–        a főtitkár,

–        az elnök,

–        7 fő választott országos hatáskörrel rendelkező tag.

Tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottak:

– A TMRSZ Ellenőrző Bizottságának elnöke és tagjai,

– A TMRSZ Központi Koordinációs Irodájának határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkező munkavállalói,

– A TMRSZ-nél teljes munkaidőben jogászként (jogtanácsos, jogi előadó, jogi ügyvivő munkakörben) foglalkoztatott munkavállalók.

52. A Vezetői Testület vezetője a főtitkár.

53. Üléseire szükség szerint, de évente legalább három alkalommal kerül sor.

54. Minden tag egy szavazati joggal rendelkezik, amennyiben hatályos összeférhetetlenségi nyilatkozatát leadta.

A testület határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok legalább fele jelen van.

55. Hatásköre:

a)      minden olyan döntés meghozatala, mely a Kongresszust megilleti,

b)     megválasztja az Ellenőrző Bizottság elnökét, és tagjait,

c)      a tisztségek megüresedése esetén jogosult a következő Kongresszusig terjedő időre ügyvivő elnököt, ügyvivő főtitkárt, ügyvivő vezetőségi tagot megbízni,

d)     összeállítja és a Kongresszus részére előterjeszti a költségvetést, a költségvetés tervezetét, a költségvetési beszámolót,

e)      a Kongresszus által elfogadott költségvetést szükség esetén módosíthatja,

f)       dönt az elnök előterjesztése alapján a főtitkár tiszteletdíjáról, egyéb juttatásairól,

g)     az érintett kérelmére jóváhagyja vagy megváltoztathatja a főtitkár munkáltatói jogkörben hozott döntéseit,

h)     meghatározza a Központi Koordinációs Irodán foglalkoztatottak létszámkeretét,

i)       az előző évi költségvetés teljesüléséről szóló számviteli beszámoló elfogadása,

j)        a Szakszervezet belső szabályzatainak (számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, cafetéria szabályzat, segélyezési szabályzat, munkavédelmi szabályzat, választási szabályzat, szervezeti és működési szabályzat stb.) és ügyrendjeinek elfogadása. A belső szabályzatok nem tartalmazhatnak jogszabályokkal és az Alapszabállyal ellentétes rendelkezéseket.

k)     a Szakszervezet elnöke és főtitkára személyes érdekképviseletének ellátása,

l)       amennyiben a főtitkár a Szakszervezet munkavállalója, az elnök gyakorolja felette a munkáltatói jogokat

56. Belső munkamegosztását, ügyrendjét maga határozza meg, jogosult szervezeti egységeket létrehozni, működtetni, azokat felügyelni.

Ellenőrző Bizottság

 

57. Az Ellenőrző Bizottság (EB) elnökből és két azonos jogállású tagból áll.

58. Tagjai tevékenységüket személyesen kötelesek ellátni, melynek ellátása során nem utasíthatók.

59. Az Ellenőrző Bizottság ellátja a Szakszervezet törvényes működésének folyamatos ellenőrzését, ennek keretében a jogszabályok, az Alapszabály, a Szakszervezet szervezetei által meghozott határozatok betartását. Ellenőrzése során a Szakszervezet irataiba, könyveibe korlátozás nélkül betekinthet.

60. Hatásköre:

a)      a pénzeszközök és vagyon megfelelő felhasználásának ellenőrzésére,

b)     a vezető tisztségviselők tevékenységének a tagság érdekeinek megóvása céljából történő ellenőrzése;

c)      a költségvetés teljesülésének ellenőrzése,

d)     a költségvetés tervezetének véleményezése,

e)      a törvényes gazdálkodási rend helyreállítása érdekében intézkedéseket kezdeményez az arra illetékes szervezetnél, testületnél, illetőleg tisztségviselőnél,

f)       megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja a Szakszervezet bármely fizetési számláját, pénztárát, értékpapír állományát, szerződéseit, és tárgyi eszközeit. Az ellenőrzés során minden tag, tisztségviselő és testület köteles az Ellenőrző Bizottság tagjaival együttműködni, munkájukhoz a szükséges segítséget megadni.

61. Tevékenységéről beszámol a Kongresszusnak.

62. A bizottság nevében a Szakszervezet más testületei, tagjai és tisztségviselői, valamint harmadik személyek irányában az EB elnöke jár el. Az EB tagjainak jogai és kötelezettségei egyebekben azonosak.

A tagszervezet

 

63. Helyi hatáskörrel rendelkező testület, amelynek megalakulásához legalább öt teljes jogú TMRSZ tag szükséges. Ügyrendjét saját maga alakítja ki.

64. Vezetője- választás útján- a titkár.

65. Érdekvédő, érdekképviseleti tevékenységét azon illetékességi – vagyis az adott munkahely szakmai szervezet, szolgálat – területén fejti ki, ahol megalakult.

66. Jogosult a helyi hatáskörű ügyben minden problémájával közvetlenül a TMRSZ főtitkárához, elnökéhez fordulni és eljárását kérni.

67. Képviselteti magát titkára útján a Kongresszuson.

68. Tagszervezeti gyűlés összehívására szükség szerint, de legalább ötévente egy alkalommal kerül sor. A taggyűlést 15 napon belül össze kell hívni, ha legalább három tag azt írásban kezdeményezi, valamint akkor is, ha a tagszervezet titkára lemond.

69. Megszüntetésére jogosult:

a)      a tagszervezet gyűlése,

b)     amennyiben a tagság 4 főre, vagy annál kisebb létszámra csökken, vagy valamennyi tag kilépése esetén a Vezetői Testület

Központi Koordinációs Iroda

 

70. A Központi Koordinációs Iroda (KKI) a főtitkár irányítása alá tartozó, országos hatáskörű ügyintéző szerv.

71. Feladata:

a)      a Szakszervezet országos hatáskörű testületei üléseinek és döntéseinek előkészítése, határozataik végrehajtása;

b)     az elnök és a főtitkár munkájának támogatása, levelezésük lebonyolítása;

c)      a Szakszervezet központi tag-, tisztségviselői- és tagszervezeti nyilvántartásának vezetése, mely ellenkező bizonyításig hitelesen tanúsítja:

–        a tag személyi adatait, szakszervezeti tisztségére vonatkozó adatokat,

–        a tagdíj csoportos beszedési megbízás alapján történő levonásához szükséges adatokat (így különösen a tag adóazonosító jelét, folyószámlájának számát és tagdíjának összegét),

–        a tagsági jogviszony fennállását, módosulását és megszűnését,

–        a tagsági jogviszony fennállása idején befizetett tagdíjak összegét,

–        tagszervezetek tisztségviselőinek nevét, tagjaik létszámát,

d)     az Szja. törvény szerinti adóalap szakszervezeti tagdíjjal történő csökkentéséhez szükséges igazolás kiadása az adóévet követő év január 31. napjáig;

e)      a Szakszervezet irattárának kezelése;

f)       a Szakszervezet honlapjának és egyéb kiadványainak szerkesztése;

g)     a Szakszervezet vagyontárgyainak kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása;

h)     a Szakszervezet által kezelt személyes adatok adatkezelője.

72. Működését a Vezetői Testület által elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

73. A KKI alkalmazottainak munkáját a főtitkár irányítja, és az által megbízott alkalmazott vezeti.

74. A tagok kollektív és egyéni jogainak szakszerű képviselete és védelme érdekében a KKI szervezetén belül Jogsegélyszolgálat működik, melynek vezetőjét a főtitkár bízza meg. Megállapodás alapján a Jogsegélyszolgálat munkatársai – a tagokon kívül – mások számára is nyújthatnak jogi tanácsadást, elláthatnak képviseletet.

V.

A Szakszervezet tisztségviselői

Általános szabályok

 

75. Tisztségviselő:

a)      országos hatáskörű tisztségviselő a főtitkár, az elnök, a Vezetői Testület tagjai, akiket a Kongresszus választ, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjai,

b)     egyéb választott tisztségviselők: a tagszervezeti titkárok,

c)      a Szakszervezet választott testületei, valamint a főtitkár, az elnök által – meghatározott egyedi ügy, tevékenység ellátására – megbízott tisztségviselő,

d)     a Központi Koordinációs Iroda és a Jogsegélyszolgálat főtitkár által kinevezett munkavállalói.

76. A Szakszervezet vezető tisztségviselői:

–        Elnök,

–        Főtitkár,

–        Vezetői Testület tagjai.

77. A tisztségviselő köteles tisztének legjobb tudása szerint eleget tenni, a tagság érdekeinek képviseletében eljárni, a Szakszervezet Alapszabályában és Programjában megfogalmazott célok megvalósításában aktívan közreműködni, valamint a hatályos jogszabályok figyelembe vételével a testületek döntéseit maradéktalanul végrehajtani.

78. Szakszervezeti tisztségviselő lehet a Szakszervezet teljes jogú tagja, akit a tagság, illetve a tagság által megválasztott képviselők testülete megválaszt, illetőleg az elnök vagy a főtitkár megbíz, amennyiben:

a)      nem áll fenn vele szemben összeférhetetlenség és

b)     megfelel a Ptk-ban vagy más jogszabályokban az egyesületek vezető tisztségviselőivel szemben támasztott követelményeknek, és nem áll törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kizáró ok hatálya alatt.

79. A szakszervezet tisztségviselőjének felmentésére és visszahívására az őt megválasztó szerv, megbízott tisztviselő esetében az őt megbízó szerv vagy tisztségviselő jogosult. A tisztségviselő felmentésére akkor kerülhet sor, ha tevékenysége Alapszabály- és Program-ellenes, illetőleg feladatait ismétlődően hanyagul látja el. Egyéb esetben a tisztségviselő visszahívására kerülhet sor. A felmentés és a visszahívás a választással azonos rendben, határozatképes ülésen, lehetőség szerint az érintett jelenlétében történhet. A döntést megelőzően az érintett tisztségviselőnek lehetőséget kell adni arra, hogy az ellene felhozott kifogásokkal szemben érveit és indokait kifejtse. Amennyiben az érintett tisztségviselő a testületi ülés előtt legalább 8 nappal korábban kézbesített meghívása ellenére a testületi ülésen nem jelenik meg, azzal nem akadályozza a személyét érintő döntést.

 

Összeférhetetlenségi szabályok

 

80. Nem lehet a Szakszervezet vezető tisztségviselője

–        akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,

–        akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,

–        akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.

 Nem lehet a Szakszervezet tagja akit jogerős ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltottak.

81. Nem lehet a Szakszervezet tisztségviselője, aki bejegyzett párt tisztségviselője. A tisztségviselő párt nevében vagy érdekében közszereplést nem vállalhat, és köteles tartózkodni minden olyan nyilatkozat megtételétől, amely a Szakszervezet pártatlan megítélését veszélyezteti.

82. Az EB tagjai nem lehetnek a Vezetői Testület tagjai.

83. Amennyiben a tisztségviselő az elnök által megállapított összeférhetetlenség fennállását vitatja, vagy határidőn belül nem intézkedik annak megszüntetéséről, a Vezetői Testület összehívja a Rendkívüli Kongresszust, amely jogosult a tisztségviselő visszahívásáról dönteni, és új tisztségviselőt megválasztani.

Az Elnök

 

84. Felügyeli a TMRSZ Alapszabályának és Programjának megfelelő működését és végrehajtását.

85. A TMRSZ elnöke egyben a Kongresszus levezető elnöke is, szervezi a Kongresszus munkáját.

86. Képviseli a Szakszervezetet a különböző rendezvényeken, ünnepségeken, országos/megyei érdekegyeztető, érdekvédelmi üléseken.

87. Vizsgálja az Alapszabályban és jogszabályokban rögzített összeférhetetlenségi szabályok betartását. Összeférhetetlenség fennállása esetén 10 napos határidő kitűzésével felszólítja az érintett tisztségviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére és erről egyidejűleg tájékoztatja a Vezetői Testületet.

88. Gondoskodik az országos hatáskörű szervek ülésein hozott határozatok egységes szerkezetbe foglalásáról (Határozatok tára), melynek tartalmát valamennyi tagszervezet részére a KKI-n keresztül köteles megküldeni a szakszervezet elektronikus levelezési rendszerének igénybevételével. Amennyiben bármely tag, tisztségviselő a határozatok tárából írásban hitelesített másolatot kér, azt az elnök a kiadmány hiteléül ellenjegyzi.

89. A nem nyilvános határozatot – előre egyeztetett időpontban és helyszínen – bemutatja, vagy arról szóban a szükséges mértékben tájékoztatást ad.

90. Gondoskodik a Kongresszus határozatainak a Szakszervezet honlapján történő közzétételéről.

91. A Kongresszus döntésének megfelelően részt vesz a szakszervezet kapcsolatainak ápolásában.

92. Megszervezi a tagságtól a Kongresszushoz érkező észrevételek, javaslatok érdemi vizsgálatát és megválaszolását.

93. Munkájáról beszámol a Kongresszusnak.

94. Rendszeresen beszámoltatja a Kongresszus tagjait.

95. A napirendi pontok közlésével jogosult a Szakszervezet bármely szervezetének és testületének ülését összehívni.

96. Alapszabály- és Programellenes tevékenység, illetőleg feladatai ismétlődő hanyag ellátásának észlelése esetén az érintett tisztségviselőt figyelmezteti, felhívja, kezdeményezi az őt megválasztó testületnél a visszahívását, felmentését.

A Főtitkár

 

97. A Szakszervezet törvényes képviselője.

98. Ellátja és biztosítja a TMRSZ képviseletét más szervek és szervezetek előtt, valamint nyilvános fórumokon és rendezvényeken. A főtitkár képviseli a Szakszervezetet és annak teljes tagságát a munkáltató és külső szervek előtt.

99. Alapvető feladata a Szakszervezet működőképességének biztosítása. Gondoskodik a Szakszervezet napi ügyeinek viteléről, dönt a testületi hatáskörbe nem tartozó ügyekben.

100. Részt vehet a TMRSZ bármely ülésén, rendezvényén.

101. Jogosult a napirendi pontok közlésével Kongresszust, Vezetői Testületet, taggyűlést összehívni, a Kongresszus időpontját és az elfogadott napirendi pontokat közölni.

102. A TMRSZ nevében a költségvetés tervezetét figyelembe véve szerződéseket köthet, illetve szerződések megkötésére megbízást adhat a Kongresszus és a Vezetői Testület határozatainak megfelelően.

103. Működteti a Központi Koordinációs Irodát, a Jogsegélyszolgálatot, az alkalmazottak felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

104. Rendszeresen beszámoltatja az országos hatáskörű választott tisztségviselőket, az országos hatáskörű megbízott ügyvivőket, a függetlenített és nem függetlenített tisztségviselőket, szakszervezeti tevékenységüket irányítja, feladatot határoz meg részükre.

105. A Szakszervezet tevékenységének valamennyi területét érintően felelős a meghozott döntések végrehajtásának megszervezéséért, a végrehajtás ellenőrzéséért.

106. Felelős a TMRSZ pénzeszközeinek költségvetés szerinti, szabályszerű felhasználásáért, a felszerelési- és vagyontárgyak megőrzéséért, gyarapításáért.

107. Munkájáról beszámol a Kongresszusnak, a Vezetői Testületet tájékoztatja.

108. Ellátja a Kongresszus, a Vezetői Testület tagjainak és a megbízott tisztségviselőknek az érdekképviseletét, személyüket érintő munkáltatói intézkedések esetén egyetértési, véleményezési jogot gyakorol.

Vezetői Testületi Tag

 

109. Országos hatáskörrel rendelkezik.

110. A főtitkár által szakterületek, munkáltatói szervezetek vagy egyéb szempontok szerint meghatározott egyéni feladatokat hajt végre, és a TMRSZ tevékenységének valamennyi területén folyamatosan érdekvédelmi és érdekképviseleti feladatokat lát el, érdekegyeztetéseket kezdeményez és folytat le a VT Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a főtitkárának.

111. Aktív közreműködéssel elősegíti a tagság tájékoztatását, valamint az információáramlást a testületek és tagszervezetek között.

A tagszervezet titkára

 

112. Ellátja és biztosítja a TMRSZ helyi szintű képviseletét.

113. Jogosult a helyi hatáskörű ügyben minden problémájával közvetlenül a TMRSZ főtitkárához, elnökéhez fordulni és eljárását kérni.

114. A tagszervezet, csoport tevékenységének valamennyi területét érintően felelős a meghozott döntések végrehajtásának megszervezéséért.

115. Felelős az érdekérvényesítés helyi szintű megszervezéséért.

116. Tevékenységéről rendszeresen beszámol a tagságnak és a TMRSZ főtitkárának, elnökének.

117. A tagszervezet titkára az Alapszabályban rögzítettek alapján minősül tisztségviselőnek.

VI.

A Szakszervezet működésének erőforrásai, pénzügyi alapjai, gazdálkodása

118. A Szakszervezet pénzeszközei biztosítják a tagságnak, a tisztségviselőknek, alkalmazottaknak és megbízottaknak nyújtható juttatások (bér, tiszteletdíj, jutalom, költségtérítés, egyéb juttatások stb.) és szolgáltatások, a szakszervezeti akciók, a hazai és nemzetközi szakszervezeti szövetségi tagsági díjak, valamint a TMRSZ szervezetei és testületei működésének anyagi fedezetét.

119. A Szakszervezet gazdálkodásának pénzügyi alapját a tagdíjak, felajánlások és egyéb bevételek, adományok képezik.

120. A Szakszervezetnek a tagdíjakból, felajánlásokból és egyéb bevételekből származó anyagi forrásait az Alapszabályban meghatározott testület által elfogadott költségvetésben rögzítetteknek megfelelően lehet felhasználni.

121. A TMRSZ a működés gazdasági feltételeinek előmozdítása érdekében – az EB és könyvvizsgáló véleménye és folyamatos ellenőrzése mellett – kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat.

122. A vállalkozásokból származó nyereséget alapvetően kulturális, jóléti és sport célokra lehet felhasználni.

123. A bankszámla feletti rendelkezésre a főtitkár önállóan jogosult. A főtitkár tartós akadályoztatása esetén a VT döntése alapján az országos hatáskörrel rendelkező VT tagok közül megbízott tag jogosult.

VII.

Elektronikus ülés szabályai

124. A Szakszervezet Alapszabálya 37. pontjában meghatározott szervei ülés tartásának mellőzésével tárgyalhatnak, illetőleg szavazhatnak elektronikus (e-mail) úton is.

Kivételt képez ez alól:

–        új Alapszabály elfogadása,

–   azon napirendek, amelyekre a szavazati joggal rendelkező tisztségviselők 20%-a nem ért egyet távszavazás módjával.

125. A szerv összehívására jogosult tisztségviselő a határozati javaslatot köteles elektronikus (e-mail) úton megküldeni a szerv tagjainak. Ebben megfelelő (legalább két napos) határidő megjelölésével felhívja a tagokat a szavazati joguk gyakorlására.

126. A testületi tagok a megadott határidőn belül elektronikus (e-mail) úton adhatják le szavazatukat. Minden tag saját hatáskörben és felelősségére köteles biztosítani azt, hogy a szavazás jogát csak az erre jogosult gyakorolhassa.

127. Az elektronikus úton érkezett szavazás eredményét a KKI összesíti, majd az ez alapján meghozott döntést igazolható módon a szerv összehívására jogosult közli a szavazásban részt vevőkkel és egyéb érintettekkel.

128. A KKI a szavazás lefolytatásáról, eredményének közléséről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás mellé csatolásra kerülnek az elektronikus úton küldött e-mailek kinyomtatott szövegei.

129. A határozat elfogadottnak tekintendő a testület tagjai legalább felének (50%+1fő) igen szavazatával.

130. A testületi tagok kötelezettsége a telefonszám, e-mail és postai cím változásainak a KKI-val történő írásbeli közlése.

VIII.

Vegyes és záró rendelkezések

131. A szakszervezet megszűnik, ha

a)      a Kongresszus döntése alapján átalakul,

b)     a Kongresszus a feloszlásáról határoz,

c)      a bíróság feloszlatja,

d)     a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,

e)      a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti

f)       a szakszervezetet a nyilvántartásból törlik.

132. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az Alaptörvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint A civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a Kongresszus, Vezetői Testület bármely kérdésben határozatot hozhat.

133. Az Alapszabályt a Szakszervezet Kongresszusa 2019. január 25-i ülésén fogadta el.

Rendelkezései a bírósági nyilvántartásba vételtől számított 5 napon belül lépnek hatályba. Az Alapszabály hatályba lépésével a Nagykovácsiban 2013. május 5-én elfogadott Alapszabály hatályát veszti.

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Balázs Ildikó a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdés rendelkezésének megfelelően igazolom, hogy jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos szövegének, az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően módosult.

Budapest, 2019. január 25.

dr. Balázs Ildikó sk.

törvényes képviselő