Tagdíjfizetési Szabályzat

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Tagdíjfizetési Szabályzata

 

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban: TMRSZ) Tagdíjfizetési Szabályzatát a TMRSZ Kongresszusa – a TMRSZ Alapszabályával összhangban – a szakszervezeti tagsági viszony alapján fizetendő tagdíj mértékére és megfizetésének módjára vonatkozóan az alábbiak szerint határozza meg.

I.

A tagdíjfizetési szabályzat területi és személyi hatálya

1. Tagdíjat köteles fizetni, aki a TMRSZ önkéntes tagokról vezetett nyilvántartásába (tagnyilvántartásba) felvételét kéri, és az Alapszabály alapján a szakszervezettel tagsági jogviszonyt létesít.

II.

A tagdíjfizetési kötelezettségek alóli mentességek, kedvezmények

2.

a) Tagdíjmentesség illeti meg, aki:

 • kizárólag gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesül, egyéb jövedelemmel nem rendelkezik;
 • balesetből vagy egyéb más eseményből kifolyólag tartós táppénzen van

és kérelemmel fordul a szakszervezet felé, melyben hitelt érdemlően (dokumentumokkal alátámasztva) igazolja tagdíjmentességre való jogosultságát.

b) Tagdíjfizetési kedvezmény illeti meg, aki:

 • bármely oktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban áll, és tanulói vagy hallgatói jogviszonya fennállását hitelt érdemlően igazolja a szakszervezet felé;
 • akinek munkajogviszonya bármely okból megszűnt, feltéve, hogy rendes tagi viszonya aktív foglalkoztatási jogviszonya idején keletkezett és az folyamatosan fennállt, és munkaviszonya megszűnését hitelt érdemlően igazolja a szakszervezet felé;
 • egyéni elbírálás alapján arra jogosult

és kérelemmel fordul a szakszervezet felé, melyben hitelt érdemlően (dokumentumokkal alátámasztva) igazolja tagdíjfizetési kedvezményre való jogosultságát.

A kérelmek elbírálására, vagyis a tagdíjfizetés alóli mentesség, illetve kedvezmény megállapítására a Főtitkár jogosult.

3. A tagdíjmentességre és tagdíjfizetési kedvezményre való jogosultság határozott időre szól a bejelentés hónapjától. A jogosultság várható időtartamát előzetesen, illetve a jogosultság lejártát haladéktalanul köteles a tag a szakszervezet felé bejelenteni. A mulasztásából eredő tagdíjtartozásért felelősséggel tartozik.

Aki folyamatban lévő bármilyen ügyében jogi képviseletet vesz igénybe, ideértve a munka, – fegyelmi, – vagy büntető ügyet, azok esetében nem érvényesíthető tagdíjfizetési mentesség és kedvezmény sem.

III.

A tagdíj mértéke

4. A szakszervezet tagjai által fizetendő tagdíjakhavimértékét a Kongresszus határozza meg, és minden évben – rendes ülése keretében – megvizsgálja a módosítás szükségességét.

A Kongresszus jelen szabályzatát és annak későbbiekben történő módosítása esetén a módosítást a szakszervezet köteles közzétenni hivatalos honlapján.

5.

a) A szakszervezet pártoló tagjai lehetnek azok a természetes személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező és jogi személyiségű szervezetek, amelyek a TMRSZ céljaival egyetértenek és a szervezetet rendszeresen, vagy időszakonként anyagilag is támogatják anélkül, hogy tagsági jogviszonyt létesítenek.

A pártoló tagok által fizetett pénzbeli támogatás minimális mértéke a mindenkori legkisebb tagdíj mértékével megegyező összeg lehet, vagy a pártoló tag és a szakszervezet Vezetői Testülete közötti megállapodás szerinti összeg.

A pártoló tagokról és az általuk fizetett támogatásokról a TMRSZ éves nyilvántartást vezet abból a célból, hogy az adóév végén az általuk befizetett összegekről igazolást állítson ki.

A pártoló tagokról az éves nyilvántartás az adóév végén, legkésőbb az igazolások kiküldését követően törlésre kerül.

A pártoló tag ettől eltérően is kérheti, hogy a nyilvántartásból törlésre kerüljön az erre irányuló írásbeli nyilatkozatával.

b) A szakszervezet rendes tagjai lehetnek azok a természetes személyek, akik az Alapszabály 18. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a rendes tagokra vonatkozó – Alapszabályba foglalt – kötelezettségeket teljesítik.

6. Rendes tagok által havonta fizetendő tagdíjak mértékét a Kongresszus – munkajogviszonyuk figyelembe vételével – a következők szerint határozza meg:

a) a rendvédelmi szerveknél hivatásos állományban foglalkoztatottak esetén, rendfokozatuk alapján havonta:

 • tiszthelyettesek 2.000 Ft
 • zászlósok 2.300 Ft
 • tisztek 3.000 Ft
 • főtisztek 3.500 Ft

b) a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél kormánytisztviselőként foglalkoztatottak esetében havonta 2.500 Ft

c) a rendőrségtől, a rendvédelmi szervektől és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)tól, ezek irányítása alá tartozó szervektől szolgálati nyugdíjba vonult személyek – aki jelenleg lehetnek öregségi nyugdíjban, vagy szolgálati járandóságban részesülők – , továbbá egyéb jogviszonyból nyugdíjba vonultak esetén havonta 1.300 Ft

d) a rendőrségnél, a rendvédelmi szerveknél és a felügyeletüket ellátó minisztérium(ok)nál, valamint ezek irányítása alá tartozó szerveknél közalkalmazotti , rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatottaknak havi 1.300 Ft

e) a közszféra egyéb területein, valamint magyarországi bejegyzett vállalkozásoknál bármilyen jogviszonyban foglalkoztatottaknak havonta 1.300 Ft

f) bármely intézménnyel nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonyban állóknak havonta 500 Ft

g) azon személyek, akiknek előzőekben említett szerveknél fennálló jogviszonya bármely okból megszűnt – kivéve öregségi nyugdíjazás – , feltéve, hogy teljes jogú tagi viszonyuk aktív foglalkoztatási jogviszonyuk idején keletkezett és az folyamatosan fennállt, havonta 500 Ft

h) egyéni elbírálás alapján 500 Ft, melynek előfeltétele, hogy a tag kérelemmel fordul a szakszervezet felé (lásd II. fejezet)

7. A tag a szakszervezetbe történő belépésekor önként nyilatkozik a tagdíja mértékének meghatározásához szükséges foglalkoztatási jogviszonyáról.

8. Amennyiben a tagdíj mértékét befolyásoló bármilyen változás áll be, azt a tagnak kötelessége a szakszervezet felé – dokumentumokkal alátámasztva – bejelenteni.

A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredő hátrányokért a szakszervezetet nem terheli felelősség.

IV.

Tagdíjfizetési kötelezettség, tagdíj megfizetésének rendje

 

9. A tagdíjfizetési kötelezettség a belépési nyilatkozat elfogadásával, és a tagnyilvántartásba történő felvétellel keletkezik, és a tagsági jogviszony – Alapszabály rendelkezései szerinti – megszűnésével / megszüntetésével ér véget.

10. A tagsági jogviszony keletkezésekor esedékes első havi tagdíjat a tag a belépési adatlap és a tagdíjfizetési nyilatkozat beérkezését követő 5 napon belül köteles megfizetni, majd minden hónap 15. napjáig, egészen a tagsági jogviszony megszűnéséig.

11. A tagdíj fizetése – a tag vállalása szerint – történhet:

 • banki átutalással,
 • csoportos beszedéssel,vagy
 • személyesen a TMRSZ Központi Koordinációs Irodájában

A tagdíj összege postai utalványon (rózsaszín csekken) is befizethető, azonban ennek költségei a tagot terhelik.

12. A tagsági jogviszony megszűnésének módozatait az Alapszabály tartalmazza.

A tagsági jogviszony megszűnésével egyidejűleg a tagdíjfizetési kötelezettség is megszűnik.

13. Amennyiben a kilépési nyilatkozat a tagdíjfizetési kötelezettség teljesítését követően hatályosul, vagyis az a hónap 15. napját követően érkezik a szakszervezethez, úgy a szakszervezetet a befizetett tagdíjra vonatkozóan visszafizetési kötelezettség az adott hónapra nem terheli.

14. Amennyiben a tagdíjfizetés megszüntetésére a tag a tagsági jogviszonya megszűnését követően nem tett intézkedést, a keletkezett károkért a szakszervezet nem vállal felelősséget.

15. A tagsági jogviszony megszüntetése nélkül történő tagdíjfizetés beszüntetésével felhalmozott tartozásért a tag felelősséggel tartozik.

V.

Egyéb eljárási szabályok

16. A tagdíjfizetési kötelezettségüket nem teljesítő tagok választott tisztséget nem tölthetnek be, arra nem jelölhetőek. Továbbá tagsági jogviszonyból származó juttatásokra és a tagsági jogviszony alapján járó szolgáltatásokra való jogosultságuk felfüggesztésre kerül, így különösen az Alapszabály h)-j) pontjában foglalt juttatásokra és szolgáltatásokra nem tarthatnak igényt legalább 3 hónap elmaradás esetén, a tagdíjhátralék rendezéséig. Ezen túl a szakszervezet főtitkára kezdeményezi tagsági jogviszonyuk megszüntetését (szakszervezetből történő kizárásukat) a TMRSZ Alapszabályával összhangban a következő eljárási szabályok szerint:

a) Amennyiben a tag két havi tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztotta, a KKI munkatársa telefonon és/vagy sms-ben vagy emailben jelzi azt a tag felé, felkérve, hogy rendezze elmaradását.

b) Amennyiben a tag legalább háromhavi tagdíjfizetési kötelezettségét elmulasztotta, a Főtitkár írásban figyelmezteti, és felkéri a tartozása rendezésére, egyidejűleg tájékoztatja arról, hogy tagsági jogviszonyból származó juttatásokra és a tagsági jogviszony alapján járó szolgáltatásokra való jogosultságuk felfüggesztésre kerül, így különösen az Alapszabály h)-j) pontjában foglalt juttatásokra és szolgáltatásokra nem tarthatnak igényt a tagdíjhátralék rendezéséig.

c) A felkérés nem teljesítése, illetve legalább hat havi tagdíjtartozás esetén a tag felé fizetési felhívást intéz legalább 15 napos fizetési határidő megadásával.

d) A tag fizetési hajlandósága esetén, kérelmére, a Főtitkár részletfizetési lehetőséget biztosíthat, az aktuális havi tagdíj megfizetésével egyidejűleg.

e) Amennyiben a tag a tarozása rendezésére további három hónap elteltével sem intézkedik, fizetési felszólítást kell küldeni felé 8 napos fizetési határidő meghatározásával.

f) Ha a tag egy év elteltével sem rendezi hátralékát, a Főtitkár kezdeményezi a tag kizárását a Vezetői Testületnél.

g) A Vezetői Testület határozattal dönt a tag kizárásáról, egyidejűleg meghatározza a tagdíjtartozás rendezésére irányuló további (közjegyző előtti, bírósági, egyéb) eljárást.

h) A Vezetői Testület írásba foglalt határozatát a tag felé meg kell küldeni azzal, hogy a határozat ellen 30 napon belül a Kongresszushoz fellebbezhet. A jogerős kizáró határozat jogszerűségének felülvizsgálatát, a kézhezvételtől számított 30 napon belül, bíróságon kezdeményezheti, azonban annak halasztó hatálya nincs.

i) A Vezetői Testület által meghatározott további eljárás kezdeményezésére a Főtitkár intézkedik.

17. A volt tag kérelmére tartozásának kiegyenlítésére fizetési könnyítés – részletfizetés – biztosítható. A részletfizetést a Főtitkár engedélyezheti.

18. Jelen Tagdíjfizetési Szabályzat a Kongresszus általi elfogadását követőenlép hatályba. Rendelkezéseit ezt követően a tagnyilvántartásban szereplő tagok esetében alkalmazni kell.

 

Jelen Tagdíjfizetési Szabályzatot a Kongresszus a 2023. október 27-i ülésén fogadta el és 2024. január 1-től hatályos.