Jogi képviselet igénybevételének és ellátásának Szabályzata

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

által nyújtott

jogi képviselet

igénybevételének és ellátásának

Szabályzata

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (továbbiakban: TMRSZ) a jogi képviselet nyújtásáról szóló Szabályzatát – a TMRSZ Alapszabályával összhangban – az alábbiak szerint határozza meg:

1. Jelen Szabályzat a meghatalmazással – megbízási szerződés keretében – végzett jogi képviselet, mint Alapszabályban rögzített feladat ellátásának részletszabályait tartalmazza.

2. Hatálya a szakszervezet természetes személyekből álló, nyilvántartásban szereplő tagságára terjed ki, mely tagok az Alapszabályában foglaltak szerint, lehetnek rendes tagok, pártoló tagok, tiszteletbeli tagok, akiknek jogi képviseletét a Szakszervezet munkáltató/bíróság/más hatóság előtt meghatalmazás alapján ellátja.

Alapszabály 14. pont g) és h) alpont:

A szakszervezet feladata:

  1. g) A munkahelyi kollektívák jogainak védelmezése mellett a tagok személyes érdekvédelmének és érdekképviseletének biztosítása.
  2. h) Tagjainak jogi, szociális, kulturális és egyéb jóléti szolgáltatások nyújtása.

Alapszabály 22. pont:

A pártoló tag, a tiszteletbeli tag, a tiszteletbeli elnök ….. a rendes tag jogai közül a 27. pont a), e), f), és g) h), m) alpontjában és a 28. pontban foglalt jogok illetik meg.

Alapszabály 27. pont m) alpont:

A TMRSZ teljes jogú tagjának jogai:

A teljes jogú tagnak kérelmére a Szakszervezettel kötött megbízási szerződés szerinti képviselet jár a szolgálati, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyával összefüggő

  • büntető (a tettenérés és a beismerés kivételével),
  • munkaügyi- és
  • esetenként, indokolt esetben polgári peres és nem peres ügyekben, valamint
  • a fegyelmi és méltatlansági eljárások során.

A tag részére a Szakszervezet a felsoroltakon kívül bármely egyedi ügyben biztosíthat jogsegélyt a főtitkár, vagy a Vezetői Testület döntése alapján.

A megbízási szerződés szerinti perköltséget és egyéb díjat a Szakszervezet bankszámlájára szolidaritási célból kell befizetni, a befizetéstől vagy annak egy részétől a tag kérelmére – szociális körülményekre tekintettel, súlyos esetben – a Vezetői Testület méltányosságból egyhangú határozattal eltekinthet.

A Szakszervezet a képviselet ellátását részben vagy egészben megtagadhatja, ha jogi szakvélemény alapján a képviselet ellátása előre láthatólag eredménytelen lenne, vagy attól aránytalanul csekély eredmény lenne várható.

3. A jogi képviselet (meghatalmazás, megbízás) ellátásának feltételei:

a) a megbízó tagnak tagdíjhátraléka a TMRSZ-nél nem áll fenn,

b) a megbízó rendes tag legalább 3 (azaz három) hónapja tagsági jogviszonyban áll a TMRSZ-nél, vagy azzal egyenértékű tagdíjat megfizetett, illetve a pártoló tagok esetében a pártolók adott évre vonatkozó nyilvántartásában szerepel a meggyőződése és legjobb belátása szerinti mértékű, de legalább 50.000 Ft (azaz Ötvenezer forint) összegű pénzbeli támogatás befizetése,

c) meghatalmazás és megbízási szerződés aláírása, melyet a Központi Koordinációs Iroda (a továbbiakban: KKI) bocsát a megbízó tag rendelkezésére.

A megbízó tag az általa adott meghatalmazással feljogosítja a TMRSZ-t ügye vitelére, melynek kereteit a megbízási szerződés határozza meg. A jogi képviselet ellátása minden esetben csak meghatalmazás és megbízási szerződés aláírása alapján történhet.

4. A tag TMRSZ részére írásban (postai levélben, telefaxon, elektronikus levélben) megküldött megkeresését a KKI haladéktalanul, de legkésőbb 2 (azaz kettő) munkanapon belül megküldi valamely jogászának jogi szakvélemény elkészítése érdekében.

A jogi szakvéleményt a lehető leghamarabb, de a megkeresés TMRSZ-hez érkezését követő, legkésőbb 15 (azaz tizenöt) munkanapon belül elektronikus levélben a KKI megküldi a tag részére, melyben egyúttal tájékoztatást kap a tag arról, hogy ügye vitelét a TMRSZ vállalni tudja-e vagy sem. Amennyiben a TMRSZ az ügyben a jogi képviselet ellátását vállalná, úgy az elektronikus levélben a tagot felhívja, hogy írásban (postai levélben, telefaxon, elektronikus levélben) jelezze, kéri-e a jogi képviseletet.

A tag ügye vitelére irányuló írásbeli felkérését követően, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a KKI a rendelkezésére bocsátott elektronikus levélcímre továbbítja a jogi képviselet ellátásához szükséges meghatalmazást és megbízási szerződést, egyidejűleg tájékoztatja a megbízó tagot az Alapszabály, jelen Szabályzat és az Adatvédelmi szabályzat fellelhetőségi helyéről, kérdés esetén az információkat megadja.

A megbízó tag a dokumentumokat 2-2 (azaz kettő-kettő) minden oldalán aláírt eredeti példányban, postai úton (esetleg Állami Futárszolgálat útján) megküldi a TMRSZ részére, a 7101 Szekszárd, Pf. 297. levélcímre, majd a TMRSZ a megbízási szerződés egyik – általa is aláírt – példányát visszaküldi a megbízó tag részére.

A tag a kezdődő egyéni ügyével kapcsolatban a TMRSZ

központi telefonszámán (74/512-297) vagy

e-mail címén (tmrsz2004@gmail.com), esetleg

postacímén (7101 Szekszárd, PF: 297.)

keresztül veheti fel a kapcsolatot a szakszervezettel. Az ügye vitelénél használatos további (egyéb) elérhetőségi adatokat ezt követően fogja a KKI a tudomására adni.

Kapcsolattartásra a további (egyéb) elérhetőségek kizárólag a már folyamatban lévő egyéni ügyekben használatosak.

5. A megbízási szerződés bizalmas, ennek megfelelően a benne foglalt valamennyi tény, adat, információ, körülmény a másik fél (felek) előzetes írásos engedélye – azaz a titoktartási kötelezettség alól adott írásos felmentés – nélkül nyilvánosságra nem hozható, vagy a megbízási szerződésben félként nem szereplő személy, szervezet részére semmilyen formában ki nem adható. A titoktartási kötelezettség a megbízási szerződés megszűnését követően is, véghatáridő nélkül terheli és kötelezi a feleket.

6. Az „ellentételezés” (Alapszabály 27. m) pontja szerinti egyéb díj):

a) A megbízó tag ügye ellátásáért – „ellentételezésként” – vállalja, hogy tagsági jogviszonyát – tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése mellett – a jogerős határozat kézhezvételétől számított további 4 (négy) évig fenntartja. A tagság vállalása önkéntes, azonban feltétele a megbízás (jogi képviselet, meghatalmazás) ellátásának.

b) Büntetőügyben a következő eltéréssel alkalmazandó az a) pont: a hatályos jogszabályok értelmében büntetőügyben a Szakszervezet jogi képviseletet nem láthat el, de biztosíthat tagjainak ügyvédi képviseletet akként, hogy a Szakszervezet által közvetített ügyvéd díját megfizeti, vegyes szerződés keretein belül. Ez esetben tehát az ügy ellátása alatt a közvetített ügyvéd megbízási díjának átvállalását kell érteni.

c) Bíróság előtti jogi képviselet ellátása esetében a megbízó tag megfizeti a bíróság által megítélt perköltséget, melyet

-pernyerés esetén a TMRSZ bankszámlájára utalással teljesít három munkanapon belül, miután a perköltséget a másik peres féltől megkapta,

-pervesztés esetén közvetlenül az ellenérdekű félnek utal.

d) A tagjaink részére minőségi jogi képviseletet akkor tudunk biztosítani, ha ennek pénzügyi alapjai rendelkezésre állnak. Az Alapszabály értelmében a Szakszervezet pénzeszközei biztosítják a tagságnak nyújtható juttatások, szolgáltatások, akciók, működés és egyéb kiadások, költségek anyagi fedezetét, melynek pénzügyi alapja elsősorban a tagok által fizetett tagdíj, valamint a TMRSZ által képviselt tagok peres és nemperes ügyeinek ellátásáért a szolidaritási alapba befizetett díjak.

A szolidaritási alapba befolyt összegekkel teszik lehetővé a Szakszervezet tagjai egymás számára, hogy szükség esetén – egyebek mellett – jogi képviseletük biztosított legyen.

Ennek érdekében pernyerése esetén a megbízó tag – a tagsági jogviszony létesítésével egyidejűleg felvállalt szolidaritás alapján – munkaügye és/vagy polgári peres, vagy nem peres ügye munkáltató/bíróság/más hatóság előtti jogi képviseletének ellátásáért

  • a munkáltató, vagy egyéb peres fél által megfizetett, azaz megnyert tőkeösszeg és az azután járó késedelmi kamatok nettó összegének 10 %-át, vagy
  • pénzben nem meghatározható pertárgyérték esetén meggyőződése és legjobb belátása szerinti mértékű, de legalább 30.000 Ft (azaz Harmincezer forint) összegű tagi hozzájárulást

a Szakszervezet szolidaritási alapjába befizet.

A megbízási díjat és a szolidaritási alapba fizetendő összeget a TMRSZ Hungária Takarék Takarékszövetkezetnél vezetett 70600126-11083913 számú bakszámlájára lehet utalni, a közlemény rovatban a megfelelő szöveg (perköltség, szolidaritási díj), név és születési dátum feltüntetésével.

7. Bírósági eljárásban egyéb eljárási költségek is felmerülhetnek, mint az eljárási illeték. Ennek megfizetésére a bíróság a pervesztes felet kötelezi. A képviselet ellátása az eljárási illeték megfizetését nem foglalja magába, vagyis az az eljárást kérő szakszervezeti tagot terheli. A hatályos jogszabályok számos kedvezmény igénybevételét teszik lehetővé, amennyiben azok feltételei az adott személyre irányadóak. Ezek részletes szabályairól az adott, egyéni esetben tudunk tájékoztatást nyújtani, azonban a kedvezmények igénybevételéhez szükséges dokumentumok esetleges kitöltése, beszerzése, TMRSZ részére való megküldése is az érintett tagot terheli, melynek elmaradása a kedvezménytől való elesés következményét vonja maga után.

8. A megbízó tag meghatalmazása (megbízási szerződés aláírása) alapján a TMRSZ az adott ügy vitelét, teljes körű képviselet formájában ellátja munkáltató / bíróság / más hatóság előtt. A képviselet ellátása a jogerős döntést követően kiterjedhet a Kúria, az Alkotmánybíróság (AB), esetleg az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB), és egyéb szerv előtti képviseletre is, azonban a megbízó tagnak ezt határozottan, írásban (postai levélben, telefaxon, elektronikus levélben) kell kérnie.

9. A teljesítés érdekében az ügy ellátása során a megbízó tagnak a TMRSZ-szel teljeskörűen együtt kell működnie, azaz a TMRSZ által kért, az eljárási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, információkat haladéktalanul, de legfeljebb 3 (azaz három) munkanapon belül a TMRSZ rendelkezésére kell bocsájtania.

A megbízó tagot a TMRSZ – a KKI-n keresztül – az ügy lényeges eseményeiről haladéktalanul tájékoztatja, illetve a megbízó tag megkeresésekor a kért információkat megadja.

Az ügyvitel során a kapcsolattartás elsősorban elektronikusan történik, de ettől eltérően is megállapodhatnak a felek, az elérhetőségi adatokat kölcsönönösen kötelesek megosztani egymással, és azok változásairól haladéktalanul tájékoztatást adni.

A megbízó tag minden esetben jogosult a TMRSZ-szel, a jogi képviseletet ellátó jogásszal, illetve a KKI munkatársával szemben felmerült problémáját, kifogását előterjeszteni írásban, a TMRSZ központi e-mail címére (tmrsz2004@gmail.com), vagy postacímére (7101 Szekszárd, PF: 297.) küldött levélben. Ennek elmaradása esetén a későbbiekben vállalt kötelezettségének elmulasztását ezen indokra nem alapíthatja.

10. Jogi képviselet (meghatalmazás, megbízási szerződés) ellátása megszűnik

a) az adott ügy végeleges befejezésével (munkáltató jogerős határozatával, jogerős ítélettel, Kúria határozatával, AB, EJEB döntésével, stb);

b) megbízó tag halálával; amennyiben a jogutód a peres eljárás folytatását a TMRSZ képviselete mellett kéri, úgy a jogutódnak – feltéve, hogy nem tagja a TMRSZ-nek – legalább pártolói jogviszonyt kell létesítsen a TMRSZ-szel, és ennek megfelelően a megbízási szerződés módosítása válik szükségessé.

A megbízási szerződés teljesítettnek tekintendő, ha a felek a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségüket teljesítik, azaz a TMRSZ az adott ügyben a jogi képviseletet – legjobb tudása és megítélése szerint – ellátja , és a megbízó tag a megbízási szerződésben foglalt megbízási díjat teljesíti.

11. A jogi képviselet (meghatalmazás, megbízási szerződés) megszüntetése

a) a felek közös megegyezésével:

A jogi képviselet ellátására megbízott TMRSZ az eljárás bármely szakaszában javasolhatja a jogérvényesítéstől történő elállást, ha azt szakmai indokok alátámasztják. Amennyiben a megbízó tag a javaslatot elfogadja, úgy a jogi képviselet közös megegyezéssel megszüntetésre kerül. A közös megegyezés elektronikus levelezés útján is írásba foglalható.

b) megbízó tag egyoldalú, írásbeli (postai levélben, telefaxon, elektronikus levélben) jognyilatkozatával (felmondással), melynek indokolása nem kötelező, de az együttműködés érdekében javasolt. A felmondását a megbízó tag a TMRSZ központi címére (7101 Szekszárd, PF: 297.) küldött eredeti nyilatkozattal teheti meg érvényesen.

c) a megbízott TMRSZ egyoldalú, írásbeli (postai levélben,) jognyilatkozatával (felmondással), amennyiben a megbízó tag figyelmeztetés ellenére az együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, azaz a pervitelhez szükséges képviseletet ellátó jogász által kért dokumentumokat, információkat határidőben nem szolgáltatja.

A fentiek szerint megszüntetett jogi képviselet esetén a megbízó tag által vállalt – megbízási szerződésben rögzített – kötelezettség az időarányosság figyelembevételével módosul az alábbiak szerint:

I.) munkáltató / más hatóság, szerv előtti eljárás során, de bírósági eljárást megelőzően megszüntetett jogi képviselet esetén: a megbízó tag a tagsági jogviszonyát a jogi képviselet megszüntetését követően még legalább 1 (azaz egy) éven át nem szünteti meg, és tagdíját az Alapszabályban foglaltak szerint teljesíti.

II.) bírósági eljárás során, az elsőfokú ítélet meghozataláig terjedően megszüntetett jogi képviselet esetén: a megbízó tag a tagsági jogviszonyát a jogi képviselet megszüntetését követően még legalább 3 (azaz három) éven át nem szünteti meg, és tagdíját az Alapszabályban foglaltak szerint teljesíti.

III.) másodfokú bírósági eljárás megindulását követően megszüntetett jogi képviselet esetén: a megbízó tag a tagsági jogviszonyát a jogi képviselet megszüntetését követően még legalább 4 (azaz négy) éven át nem szünteti meg, és tagdíját az Alapszabályban foglaltak szerint teljesíti.

12. Jogerős bírósági határozat után a jogi képviselet ellátása opcionális (megbízó tag döntésének függvénye), így annak elmaradása nem módosítja a megbízó tag megbízási szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítését.

13. Amennyiben a megbízó tag a jogi képviselet megszüntetésével egyidejűleg tagsági jogviszonyát is megszünteti – a Vezetői Testület által méltányolható eseteket kivéve –, úgy a TMRSZ részére a megbízási szerződésben vállalt 4 (azaz négy) évi (vagy az időarányosság figyelembevételével módosult) tagdíjának egyösszegű megfizetésére válik kötelezetté.

14. A megbízási szerződésben rögzített – illetve az időarányosság figyelembevételével módosult – megbízó tagra háruló kötelezettség nem teljesítése szerződésszegésnek minősül, mely esetben a TMRSZ polgári peres vagy nemperes eljárás keretében köteles érvényesíteni jogait.

15. A TMRSZ – Alapszabály szerint – a jogi képviselet ellátását részben vagy egészben megtagadhatja, ha a 4. pont szerinti jogi szakvélemény alapján a képviselet ellátása előre láthatólag eredménytelen lenne, vagy attól aránytalanul csekély eredmény lenne várható. Ez esetben megbízási szerződés aláírására, a meghatalmazás TMRSZ általi elfogadására nem kerül sor.

Jelen Szabályzat az elfogadását követő hónap 1. napjától hatályos, s alkalmazni kell a hatályba lépése után megkötött megbízási szerződésekre.

A Szabályzatot a TMRSZ honlapján közzé kell tenni.

Jelen Szabályzatot a TMRSZ XIII. elektronikus Kongresszus a 24. számú Kongresszusi határozat (2019.09.20.) határozatával fogadta el.