Program

A TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG SZAKSZERVEZETÉNEK 2012-2017. ÉVEKRE MEGFOGALMAZOTT PROGRAMJA

1.          Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (TMRSZ) érdekképviseleti, érdekvédelmi tevékenységét a politikai pártoktól és mozgalmaktól függetlenül, a Magyarország Alaptörvényének, az egyesülésről szóló törvénynek, a hazai és nemzetközi szabályoknak és jogszabályoknak megfelelően, az Alapszabályban foglaltak szerint végzi.

2.        A TMRSZ a hazai és a nemzetközi szakszervezeti mozgalom részeként, az egymás iránti szolidaritás elve alapján, a munkavállalók érdekeinek érvényre juttatása érdekében szorgalmazza minden lehetsé­ges ügyben a szakszervezetek együttműködését. Tevékenységét elsődlegesen tagjai a Nemzeti Hitvallás-, állampolgári-, politikai-, és munkavállalói jogainak maradéktalan érvényesítéséért fejti ki. Erőforrásai függvényében tagjainak szociális- és jóléti szolgáltatásokat nyújt. Célul tűzi ki, hogy bővíti a kizárólagosan tagjait megillető juttatások és kedvezmények körét.

3.          A TMRSZ döntéseinek, állásfoglalásainak alapját az Emberi Jogok Európai Egyezményében, az Európa Tanács 690/1979. számú – a rendőrségről, a rendőr-tisztviselők kötelezettségeiről, jogairól és jogállásáról szóló határozatában, valamint az Európai Rendőr Chartában rögzített elvek képezik.

4.        A TMRSZ továbbra is fontos kérdésnek tartja a jelenlegi érdekegyeztetési rendszer korszerűsítését, elősegíti az Érdekegyeztető Fórumok működését törekszik annak elérésére, hogy a munkáltató és a mindenkori kormányzat az érdekvédelmi szervezetek között csak azok szervezettsége (taglétszám) alapján tegyen különbséget.

5.         A munkavállalókra vonatkozó jogi szabályozás egyszerűsítése érdekében a TMRSZ arra törekszik, hogy a munkavállalók szerzett jogai elvételének folyamatos elvonási szándékát tapasztalva – folyamatosan szorgalmazza a korábban meglévő munkavállalói jogok visszaszerzését.

6.         A TMRSZ arra törekszik, hogy a beosztott munkavállalókat még jogszabályi fenyegetettség esetén se érhesse hátrány azért, ha – veszélyhelyzet és ter­mészeti katasztrófa elhárítása, illetve a szükség-, és veszélyhelyzet eseteit kivéve.

7.         A TMRSZ arra törekszik munkavállaló tagjai érdekének védelmében, hogy a  munkáltató(k) ne csak a jogszabályok betartását ellenőrző és felügyelő szervezet legyen, hanem saját szervezetén belül a működése során önmagára is kötelező érvényűnek tekintse a jogszabályi előírások betartásának törvényi kötelezettségét és ezen törvényi előírások alól csak közvetlen veszélyhelyzet, és természeti katasztrófa elhárítása, illetve szükség-, vagy rendkívüli állapot időtartama alatt mentesüljön.

8.         A TMRSZ el kívánja érni, hogy jogszabályi szinten teremtődjön fogalmazódjon meg annak jogszerűsége, hogy a Magyarország belső rendjét, vagy szuverenitását közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet, illetve természeti katasztrófa esetén – tapasztalva az ilyen alkalmakkor gyakran tapasztalható szervezetlenséget, logisztikai és irányítási zavarokat – önállóan, szabadidős és pihenőidős, illetve munkaidő-kedvezményt igénybe vevő tagjai igénybevételének megszervezésével teljes intézkedési jogkörrel elláthassák – a jogszabály által egyébként is megkövetelt intézkedési kötelezettség alapján – mindazokat a feladatokat amely a veszélyhelyzet elhárítása, a közrend fenntartása, illetve Magyarország védelme alapján indokolt.

9.      A TMRSZ jogi eszközök alkalmazásával a Munkavédelemről szóló törvény maradéktalan betartását szorgalmazza, valamint a törvényben a munkáltató részére előírt rekreációs kötelezettség megvalósulását.

10.   A TMRSZ kezdeményezi a munkavállalással és a munkavégzéssel kapcsolatos jogalkotó munka folytatását. A TMRSZ fontosnak tartja a fegyveres és rendvédelmi szerveken, illetve a közszférán belüli szakmai tagozódás, a hivatás önállóságának megőrzését. A szakmai hivatás gyakorlása biztonságosabbá tevő feltételeinek a megteremtését.

11.   A TMRSZ fellép annak érdekében, hogy a hatályos jogszabályokban rögzítettek maradéktalanul érvényesüljenek. A munkavállalók jogait csorbító, jogos járandóságaik biztosítását akadályozó vezetők mu­lasztását jogi -, anyagi- és erkölcsi felelősségviselés kövesse.

12.    A TMRSZ fellép azért, hogy:

•          az európai jogelveknek és gyakorlatnak megfelelő humánpolitikai munka váljék általánossá a munkahelyeken,

•          a korszerű humán erőforrás-gazdálkodás keretei között átlátható, a szakmai közvélemény előtt nyilvános karrierrendszer alakuljon ki,

•          a munkavállalással összefüggő valamennyi intézkedés jogszerű, és – a személyiségi jogvédelem körén kívül – nyilvános legyen,

•          az azonos beosztások betöltéséhez szükséges feltételek (előképzettség, szakmai gyakorlat, személyi alkalmasság, stb.) egységesek legyenek va­lamennyi munkahelyen, továbbá

•          bővüljön a pályázat útján betölthető beosztások köre.

13.    A TMRSZ minden lehetőségét kihasználja, hogy Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozásával:

•          a munkavállalók bére az Európai Uniós átlag szintjére emelkedjen,

•          a politikai jogok gyakorlása terén korlátozások csak az Emberi Jogok Európai Egyezményével összhangban történhessenek,

•          a közszolgálatban foglalkoztatott munkavállalókat is illesse meg a demonstráció, illetve a sztrájkjog,

•          a törvényes munkaidőalap csökkenjen az Európai Uniós átlag szintjére,

•          minél előbb valósuljon meg Európán belül az információcserére és a tapasztalatok cseréjére korlátozódó együttműködés,

•          teremtődjenek meg minél előbb az európai együttműködés személyi, technikai, tárgyi feltételei és a munkakörülmények egyezzenek meg az Uniós elvárással

14.   Fenntartva az önálló egészség-, és nyugdíjbiztosító pénztár alapításának szükségességét, a TMRSZ szorgalmazza hivatásos állományúak érdekében létrehozandó külön állami nyugdíjpénztár létrehozását és állami szervként annak működtetését, és a pénztártagoknak a munkáltatói támogatását. Szorgalmazza a rendelkezésére álló jogi eszközökkel a szolgálati nyugdíj-rendszer visszaállítását, e körben törekszik konszenzusra jutni parlamenti, vagy a közvélemény-kutatók tájékoztatása szerint mérhető társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai pártokkal, amely során kialakult szóbeli konszenzus teljesülését együttműködési megállapodás megkötésével törekszik biztosítani a jövőre nézve. 

15.   A TMRSZ kiemelt figyelemmel kíséri és segíti a fiatal generáció pályakezdését, tagjai gyermekeinek segítését.

16.   A TMRSZ a tagjait megillető szolgáltatások körében továbbra is kiemelt figyelmet fordít, a jogi képviseletet biztosítja.

17.   A TMRSZ a rendőri hivatás társadalmi presztízsének növelése érdekében törekedni fog a rendőrségi munkavállalók oktatási, előmeneteli feltételei javítására, a rendőrségi munkavállalók munkáltatói kölcsönhöz, kedvezményes lakáshoz, családi házhoz jutása lehetőségeinek bővítésére. Ezek érvényre jutásához új utakat, lehetőségeket keres, jogszabályok, az állami irányítás egyéb eszközei, illetve belső normák megalkotását kezdeményezi mind a munkáltatónál, mind a kormányzatnál.

18.   A TMRSZ további új információs rendszer működését, működtetésének lehetőségét keresi és lehetőségeihez mérten megteremti.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2012. december  9..-én a
18. számú határozatával elfogadta a fenti programot.

TMRSZ Kongresszus