Nyugdíjas igazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók

A Rendőrség szervei hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti állománya és a nyugállományba vonulók igazolványának, valamint a hivatásos állomány szolgálati azonosító jelvényének és hímzett azonosítójának kiadásáról és nyilvántartásának rendjéről szóló 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítás szerint:


Nyugdíjas igazolvánnyal kapcsolatos tudnivalók

“Nyugdíjas igazolványok

27. A Rendőrségtől nyugállományba helyezésre kerülő személyi állomány részére az utasítás 2. Számú mellékletében meghatározott nyugdíjas igazolvány rendszeresítésére kerül sor. A nyugállományú – mint a nyugdíjas igazolvány birtokosa – köteles elszámolni a részére átadott nyugdíjas igazolvánnyal.

28. A nyugdíjas igazolvány a Rendőrségtől (2008. év előtt a Határőrségtől) nyugállományba helyezett személyek állományviszonyának, hivatásos állományból nyugállományba helyezettnél az egyenruha viselésére jogosultságának igazolására szolgál. A nyugdíjas igazolvány birtokosa jogosult a Rendőrség alkalmazottait ellátó gyógyintézmények, kulturális és sportlétesítmények szolgáltatásainak igénybevételére.

29. A nyugdíjas igazolvány a Rendőrség nyílt objektumaiba történő belépésre jogosít.

30. A nyugdíjas igazolvány nem helyettesíti a társadalombiztosítás által kiadott „Nyugdíjas igazolvány”-t.

31. A nyugdíjas igazolvány 25×32 mm nagyságú, színes, lézergravírozásos eljárással készített, polgári ruhás igazolványképet tartalmaz.

A nyugdíjas igazolványok kezelésével, illetve kiadásával kapcsolatos szabályok:

32. A nyugdíjas igazolványok előállítási költségei – első alkalommal történő kiállítás esetén – a nyugállományba helyezést kezdeményező munkáltatót, az adatokban bekövetkezett változás miatti csere esetében a nyugállományú gondozását ellátó állományilletékes szervet terhelik.

33. A nyugdíjas igazolványok ellátására, kezelésére, nyilvántartására a jelen utasítás hatálya alá tartozó igazolványokra vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, az alábbi eltérésekkel:

a) a nyugdíjas igazolvány birtokosa köteles a nyugdíjas igazolványa megrongálódását vagy megsemmisülését a gondozását ellátó rendőri szerv humánigazgatási szolgálatánál haladéktalanul jelenteni, ahol intézkednek az új nyugdíjas igazolvány elkészítésére;
b) a nyugdíjas igazolvány birtokosa a nyugdíjas igazolvány elvesztése, eltulajdonítása esetén haladéktalanul feljelentést tesz a legközelebbi rendőri szervnél, amely a feljelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, és intézkedik a körözés elrendelésére. A nyugdíjas igazolvány birtokosa a feljelentésről készült jegyzőkönyv egy példányát megküldi a gondozását ellátó rendőri szerv humánigazgatási szolgálatához, ahol intézkednek a nyugdíjas igazolvány pótlására;
c) a b) alpont szerinti jegyzőkönyvet az illetékes humánigazgatási szerv nyilvántartásába becsatolja.

34. A régi formátumú nyugdíjas igazolványok cseréjét a nyugdíjas az önköltségi ár megtérítése ellenében kérheti, amennyiben a 32. pontban meghatározottak nem állnak fenn. Az adott időszakban érvényes önköltség nagyságát az ORFK Gazdasági Főigazgatósága állapítja meg.

35. A térítésköteles nyugdíjas igazolvány csere ellenértékét az ORFK Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatósága (a továbbiakban: ORFK GF GEI) pénztárába készpénzben, vagy erre a célra az ORFK GF GEI által rendszeresített csekken kell befizetni. A nyugdíjas igazolvány előállítása csak az ellenérték befizetését – és a befizetést igazoló bizonylat bemutatását – követően történhet meg.

36. A nyugdíjas igazolvány elvesztése, önhibából történő megrongálódása, megsemmisülése esetén az új nyugdíjas igazolvány előállítási költségét a nyugdíjas igazolvány birtokosa a 34. pontban foglalt önköltség erejéig, a 35. pontban foglaltak szerint köteles megtéríteni.

37. A nyugdíjas igazolványok kezelését az ORFK Humánigazgatási Szolgálata végzi. A leadásra, visszavonásra kerülő nyugdíjas igazolványokat a nyugállományú gondozását ellátó rendőri szerv humánigazgatási szolgálata kezeli, illetve selejtezi.
A visszavonás, selejtezés tényét a nyilvántartásban fel kell tüntetni.

38. Azon rendőrségi (2008. év előtt határőrségi) nyugállományúak esetében, akik a SZENYOR for Windows rendszerben még nem szerepelnek (annak üzembe állítása előtt történt nyugállományba helyezésük), az adatrögzítés a gondozásukat ellátó humánigazgatási szerv feladata, és az alábbiak szerint történik:

a) a nyugállományú személyes alapadatait (név, születési hely és dátum, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel) a nyugdíjas igazolvány igénylésekor új felvételesként kell rögzíteni a rendszerben;
b) a nyugdíjas igazolvány igényléséhez adatait a 9. pontban meghatározottak szerint kell továbbítani;
c) az eredeti nyugállományba helyező parancs alapján és dátumával végre kell hajtani a fogyatékolást.”

Az 1/2011. (II. 25.) ORFK utasítás – egyes pontjaiban – módosította az 5/2009. (OT 3.) ORFK utasítást.