Megszüntette a bíróság a TMRSZ-el szemben indított törvényességi felügyeleti eljárást

Döntött a Szekszárdi Törvényszék a szakszervezetünkkel szemben indított törvényességi felügyeleti eljárásban, és végzésével megszüntette azt.

A volt főtitkár kérelmére indított eljárás kapcsán februárban kaptuk kézhez a végzést, melyben felhívta a törvényszék szakszervezetünket nyilatkozattételre, és állításaink alátámasztására, melynek természetesen eleget tettünk.

A bíróság feladata volt, hogy a – mindkét részről benyújtott – bizonyítékok és nyilatkozatok alapján meggyőződjön a törvényes működés fennállásáról, vagy fenn nem állásáról.

A már korábban is rendelkezésre állt (ti. törvényszéki nyilvántartásban), valamint a kérelmező és kérelmezett által benyújtott iratok alapján a bíróság megállapította, hogy Szima Juditnak a TMRSZ-ben fennálló vezető tisztségviselői jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnt a Zalaegerszegi Törvényszék jogerős döntésével, 2016. november 29-én, figyelemmel arra, hogy az ítélet szerint a volt főtitkárt a végrehajtandó szabadságvesztés büntetés mellett a bíróság a közügyek gyakorlásától is eltiltott. (megjegyzés: pontosan ezért, illetve a TMRSZ további működésének biztosítása érdekében kapott megbízást a jelenlegi törvényes képviselő)

A törvényszék megállapította, hogy a civil szervezetre (mint szakszervezetünk) és vezető tisztségviselőjére vonatkozó, a szervezet alapszabályán felül alkalmazandó jogszabályi rendelkezések értelmében Szima Judit nem rendelkezik a TMRSZ-ben semmilyen vezető tisztséggel, képviseleti-, vagy aláírási joggal, vétójoggal, utalványozási, jóváhagyási joggal, tehát semmi olyasmivel, amelyre kérelmében és beadványaiban hivatkozott.

A bíróság utalt arra is, hogy a TMRSZ Alapszabálya a Szima Judit által hivatkozott tisztségeket és jogosultságokat semmilyen formában nem tartalmazza.

Ezen tisztségek és jogosultságok Alapszabályba építésére egyébként Szima Judit semmilyen intézkedést nem is tett, nyilvánvalóan azért, mert tudatában volt annak, hogy mindez jogszabályokkal ellentétes, vagyis „hivatalosan” nem is teheti meg.

A bíróság sem a Vezetői Testület, sem a Kongresszus működése körében nem állapított meg törvénysértést.

A TMRSZ-nek a bírósági nyilvántartásban hatályosan és érvényesen bejegyzett képviselője az ügyvivő főtitkár volt 2016. december 15. napjától, mely bejegyzést megelőzően – az akkor benyújtott változásbejegyzési kérelem elbírálása során – a bíróság vizsgálta a képviselő megbízásának szabályszerűségét, az alapszabálynak és a jogszabályoknak való megfelelést.

Mindezekből következik, hogy dr. Balázs Ildikó jogszerűen hívta össze a kifogásolt – 2018. október 6-án tartott, illetve ezen kívül valamennyikongresszust, és Szima Judit – mivel a TMRSZ-nek nem vezető tisztségviselője – a VT ülésein nem jogosult részt venni, és azon – az Alapszabály értelmében – egyébként semmilyen joggal sem rendelkezik.

A kérelmező egyébiránt számos olyan körülményre is hivatkozott az eljárást megindító kérelmében, és a további beadványaiban, melyek nem tartoznak a törvényességi felügyeleti eljárás körébe, ezért azokat nem is vizsgálta, vizsgálhatta a bíróság. Ezekről később tájékoztatást fogunk nyújtani, már csak azért is, mert igen nagyszámú adatszolgáltatás iránti megkeresést kaptunk a Rendőrségtől, melyek szerint eljárásokat folytatnak egyebek mellett sikkasztás, információs rendszer vagy adat megsértése, hamis magánokirat felhasználása, lopás bűntett gyanúja miatt, ugyan „ismeretlen” tettes ellen, de a megkeresések tartalma alapján alappal feltételezhető, hogy a feljelentő Szima Judit, a feljelentett pedig szakszervezetünk és/vagy annak képviselője.

A törvényességi felügyeleti eljárást megindító kérelmében Szima Judit többek között a következőket adta elő, vagy kifogásolta:

  • előadta, hogy az ügyvivő főtitkár döntései akkor törvényesek, ha a döntéseket vele együttesen hozza, az aláírási és utalványozási jog együttesen gyakorolható
  • kifogásolta, hogy az ügyvivő főtitkár a VT üléseinek megtartását, az elszámolások, kiadások jóváhagyását, a kongresszus összehívását az engedélye nélkül rendelte el
  • előadta, hogy törvénysértő és alapszabály ellenes volt a 2018.10.06-án megtartott kongresszus összehívása, lebonyolítása, valamint törvénysértő volt a 2018.11.16-i VT ülés is, az azon hozott határozatok pedig hatálytalanok
  • előadta, hogy a kérelme keletkezéséig nem értesült arról, hogy a szakszervezet a székhelyét módosítani kívánja, és értesülése szerint a szervezet iratanyaga elszállításra és megsemmisítésre kerül
  • előadta, hogy az ügyvivő főtitkár nem teljesíti a vele szemben fennálló együttműködési kötelezettségét
  • kifogásolta, hogy a szervezet úgy változtatott székhelyet, hogy nem történt meg az Alapszabály módosítása

Mindent összevetve tehát a törvényszék megállapította, hogy a TMRSZ képviselője, dr. Balázs Ildikó a törvényességi felügyeleti eljárásra nem adott okot, illetve szakszervezetünk nem hozott jogszabálysértő, vagy Alapszabályba ütköző határozatot.

Bár a végzés még nem jogerős, bízunk benne, hogy az alaptalanul indított, és a kapacitásainkat feleslegesen pocsékoló eljárások mielőbb befejeződnek, hogy teljes egészében céljaink és feladataink elvégzésére összpontosíthassunk.