Régi értékek – új irány

Bizonyára sokan hallottatok a TMRSZ vezetésében beállott változásokról; a Kongresszuson meghatározott új irányvonalról. Nem titok előttetek az sem, hogy a TMRSZ volt főtitkárát és törvényes képviselőjét 2016. november 29. napján a Zalaegerszegi Törvényszék jogerősen bűnösnek mondta ki

  • folytatólagosan elkövetett sikkasztás bűntettében,
  • költségvetési csalás bűntettében,
  • 11 rendbeli – 6 esetben folytatólagosan, 8 esetben felbujtóként elkövetett – hamis magánokirat felhasználásának vétségében,

ami okán, 5 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint több mint 20MFt vagyonelkobzásra ítélte.

Az ítélet szerint elkövetett bűncselekmények sértettje – részben az állam – részben a TMRSZ volt azáltal, hogy az általatok tagdíjként megfizetett összegek jogellenesen kerültek felhasználásra. A jogellenes felhasználás körébe tartozik az ítéleti indokolás szerint:

  • a TMRSZ által székhelyként használt ingatlan – egyúttal Szima Judit állandó lakóhelye – több tízmilliós nagyságrendű TMRSZ általi felújítása, azaz a tagdíjaitokból való megújítása;
  • hamis útiköltségek (meg sem történt utak) jogellenes elszámolása, azaz a gépjárművek valótlan benzin-, gázolajfogyasztásának tagdíjaitokból való jogellenes kifizetése.

Mindannyian tudjátok, hogy a TMRSZ főtitkáraként Szima Judit volt a szervezet vezetője, gyakorlatilag egyszemélyben, hiszen a vezetőség többi tagja a TMRSZ „életében” napi szinten nem tudott részt venni. Döntéseiről, tevékenységéről azonban köteles volt tájékoztatást nyújtani, beszámolót készíteni. A vezetőség és a Kongresszus bízva főtitkárában, nem vonta kétségbe, hogy az általa adott tájékoztatás nem valós, nem teljeskörű.

A közügyektől eltiltás és a letöltendő szabadságvesztés büntetés okán Szima Judit 2016. decemberétől nem lehet a TMRSZ vezető tisztségviselője, azaz nem lehet főtitkára, Vezető Testületének tagja, nem lehet döntési-, utalványozási-, aláírási joga. Mindez nem a jelenlegi vezetés döntése volt, hanem jogszabály rendelkezése a büntető ítélet következményeként. Ezen jogszabályi előírás okán került sor a főtitkár személyének megváltoztatására, akkor még ügyvivőként, dr. Balázs Ildikó személyében, akit többen személyesen is ismerhettek.

Szima Judit feltételes szabadságra bocsátásáig nem kívánta a Kongresszust összehívni, annak ellenére, hogy tudomása volt arról, hogy jogszabályi kötelezettség miatt, a legfőbb szerv évi legalább egy ülésére sort kell keríteni, amellett, hogy egyes tisztségviselői mandátumok is lejártak, így azok betöltéséről is dönteni kellett. A jogszabályoknak nem azért kell megfelelnünk, mert egyetértünk velük, azért kell, hogy szakszervezetünk működhessen.

A 2018. évi Kongresszust megelőzően számos olyan „döntés, határozat” keletkezett, melyek nemcsak jogszabályokkal ellentétesek. Ezek lényegüket tekintve az egyszemélyi döntési-, aláírási-, utalványozási jogosultságok „örökös” megtartására irányultak, vétójoggal kiegészítve – azaz olyan jogosultsággal, mely egy személynek, az „örökös főtitkárnak” lehetővé teszi, hogy bármely tisztségviselő, vagy a Vezetői Testület döntését minden ellenőrzés és felülbírálat nélkül semmissé tegye – vagyis a demokratikus elvekkel is szembeállnak.

A két utóbbi Kongresszus egyértelművé tette, hogy új irányra van szükség. A jövőben teljesen nyíltan, a TMRSZ valódi szellemiségét képviselve, minden jogszabálynak megfelelve, tagjaink érdekeinek elsőbbségével és demokratikus módon, új vezetéssel kívánják irányítani a szakszervezet működését.

Szima Judit felvetései, észrevételei és igényei nem lettek eltitkolva a kongresszusi küldöttek elől, a tőle érkezett leveleket megismerték, és kijelenthető, hogy azok tartalma alapjaiban rengette meg a belé vetett bizalmat. A régóta megválaszolatlan kérdések most újra előkerültek. Hosszú idő óta először került sor olyan Kongresszusok megtartására, amelyek a teljeskörű tájékoztatáson, nyílt kommunikáción, demokratikus elveken, többségi döntéshozatalon alapultak.

A küldöttek megtárgyalták a korábbi határozatokat, amelyek közül számos titkos minősítést kapott, és a szervezet demokratikus – azaz többségi és nem egyszemélyi – döntésen alapuló működését gátolták, indokolatlan terheket róttak a szakszervezetre, megnehezítve az átláthatóságot.

Nyíltan megtárgyalták a Szima Judit egykori magántulajdonát képező ingatlanban történt beruházás részleteit, a „lelakás” kérdését, melyekről ezidáig konkrét ismeretekkel nem rendelkeztek. Részletesen megismerték a „lelakás” módját és feltételeit, az ingatlan tekintetében kötött bérleti szerződés tartalmát, az abból fakadó problémákat, és további szakszervezetre háruló anyagi kötelezettségeket, valamint a szakszervezet igényérvényesítésének lehetőségeit.

Az egyébként titkos bérleti szerződés alapján, Szima Judit házának teljes rezsiköltségét – a tagdíjakból – a TMRSZ fizette, az összes külső és belső karbantartási és felújítási munka elvégzésére a szakszervezet volt köteles.

Egyes határozatok a küldöttek szemében új értelmet nyertek Szima Judit igényérvényesítésével, vagyis megvilágosult létrehívásuk eredeti szándéka, mint a bűnügyi költség és a vagyonelkobzás TMRSZ általi „átvállalása”, tulajdonképpen a beruházóra történő áthárítása.

Mára sajnos oda jutottunk, hogy a TMRSZ és vezetőségének lejáratása érdekében komoly hadjárat indult, annak ellenére, hogy sem a TMRSZ, sem annak jelenlegi vezetősége soha nem vonta el, nem kérdőjelezte meg a Szima Judit által elért érdemeket, eredményeket, és a jövőben sem kívánja ezt tenni!!!

Mindezek mellett mind a Kongresszus, mind a Vezetői Testület határozottan kiáll a 2016-ban megbízott, majd 2018-ban megválasztott, jelenlegi törvényes képviselője mellett, és kijelenti, hogy a bizalom iránta töretlen, ami egyébként sem megelőlegezett volt, mivel évek óta erős pillére a szakszervezet tevékenységének, lojalitása és érdekvédő munkája megkérdőjelezhetetlen.

A Kongresszus kénytelen volt meghozni azon döntését, hogy nem kíván a jövőben azonosulni Szima Judit személyével, a ti védelmetek érdekében is, figyelemmel arra, hogy a nem kifogástalan életvitel körébe tartozik, ha a munkavállaló elítélttel tart kapcsolatot, melynek következménye a jogviszony megszüntetése.

Tevékenységünket a jövőben új székhelyen folytatjuk, ahová néhány félretájékoztatott személy mindenféle rosszindulatú híresztelése ellenére kizárólag a TMRSZ tulajdonát képező, nyilvántartásaiban fellelhető tárgyakat, eszközöket, dokumentumokat szállíttattuk el.

A szükséges intézkedéseket természetesen megtettük, a szakszervezetünk, és/vagy annak tisztségviselői ellen indított büntető-, polgári- és törvényességi eljárásoktól, valamint jogaink érvényesítésétől nem riadunk vissza, nincs mit titkolnunk, nincs mit takargatnunk.

Kijelentjük, hogy nem kívánunk sem pszichikai, sem fizikai, sem egyéb hadjáratot indítani, vagy folytatni, nem mocskolódunk, nem állítunk valótlanságokat, állításaink alátámaszthatók. Harcainkat kizárólag a ti egyéni és csoportos érdekeitekben kívánjuk megvívni. A TMRSZ nem egy személy érdekében, és nem is ellene dolgozik, hanem egy közösségért. Szakszervezetünk hű maradt az Alapszabályában is rögzített céljaihoz, küldetését nem tévesztette szem elől, és értékeit megtartva, szakszerűen kíván tovább munkálkodni tagjai, végső soron pedig a munkavállalók érdekében, a nekik megfelelő egyéni, vagy kollektív jog-, és érdekképviseleti munkával.

Ezen tájékoztatót azért adtuk ki, hogy tudjatok róla, nem bujkálunk, nem tagadjuk, hogy a korábbi irányvonalat nem kívánjuk folytatni a jövőben, és nem hallgatunk el semmit.

Határozottan elítéljük a nyilvánosságot szándékosan félrevezető, lejárató, valótlanságokat tartalmazó és romboló célú kezdeményezéseket.

Alapszabályunk lehetőséget ad arra, hogy tevékenységünkről tagjaink tájékoztatást kérjenek, és nem zárkózunk el attól sem, ahogy nem is tettük, hogy a munkásságunkat nyomon követők megkeressenek minket észrevételekkel, javaslatokkal, jobbító szándékú kritikákkal.

Elutasítjuk azonban a tagjainkat és működésünket becsmérlő, egyoldalú nyilatkozatokat alapul vevő beszámoltatási felhívásokat, ezért felkérünk mindenkit, hogy bármilyen kérdés merül fel benne, megfelelő helyen, de leginkább elvárható módon és stílusban terjessze elő, megtartva az egymás iránti alapvető tiszteletet és méltóságot. A hozzánk fordulóknak – kötelezettségünk és lehetőségeink figyelembe vételével – tájékoztatást fogunk nyújtani.