TMRSZ tájékoztatás a rendőr igazolványaik kiadása és nyilvántartása tárgyában!

TMRSZ tájékoztatás az 53-2012 BM utasításról

rendőr igazolványaik kiadása és nyilvántartása tárgyában! 

rendorig2

A Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyban álló dolgozóinak a munkáltatói, a Belügyminisztérium és a belügyminiszter által irányított szervek nyugállományba helyezett, valamint szolgálati járandóságban részesülő egykori dolgozóinak a nyugdíjas, illetve a szolgálati járandóságra jogosultságot igazoló igazolványainak kiadása és nyilvántartása az utasítás hatályba lépését követően az alábbi lesz:

Az igazolvány általában a belügyi szerv személyi állományába való tartozást, a személyi állomány, nyugállomány és a szolgálati járandóságban részesülők számára biztosít a belügyi szerv kezelésében álló objektumba belépést (a be- és kiléptetés, valamint a benntartózkodás szabályainak megtartása mellett), továbbá tanúsítja a hivatásos vagy nem hivatásos jogviszonyban történő foglalkoztatás tényét a nyugállományba helyezetteknek és a szolgálati járandóságban részesülőknek.

  • A személyi állomány tagja köteles ezt az igazolványt megőrizni, munkája során magánál tartani és jogszerűen használni, ezért anyagi, fegyelmi és kártérítési felelősséggel is tartozik. Hivatalos eljárása során ezzel az igazolvánnyal jogosult és adott esetben köteles is hivatalos minőségét igazolni.
  • Az igazolvány megrendeléséért, elkészíttetéséért, kiadásáért, nyilvántartásáért, visszavonásáért és a selejtezéséért a hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv a felelős. Az igazolvány elkészítéséhez szükséges a személy meghatározott adatainak a kezelése, így a személynek szükséges ezen adatokat rendelkezésre bocsátani, illetve ezek kezelésébe beleegyezni. Az adatok továbbítása az adatforgalom biztonságát biztosító védett informatikai hálózaton vagy adathordozón történik. Az előállítási és megszemélyesítési (az igazolvány adatokkal való ellátása) költségeit a megrendelő belügyi szerv a saját költségvetéséből biztosítja. Ez alól kivétel az az eset, ha az igazolvány elvesztése, megsemmisülése, illetve megrongálódása felróható személyi állomány tagjának és megállapítják fegyelmi és kártérítési felelősségét, mert ekkor a személyi állomány tagja téríti meg az új igazolvány elkészítésének költségét.
  • Az igazolvány elkészítéséhez a személyi állomány tagja személyesen jelenik meg fényképkészítés és aláírás minta rögzítés céljából, a rögzítéshez írásban hozzájárul, valamint az igazolvány átvételének tényét aláírásával igazolja. Az adatok másolatát a kiadással egyidejűleg a tag személyi anyagában is el kell helyezni. A nyugállományba helyezett részére megrendeli az igazolványt és a jogviszony megszűnése napján a nyugdíjas igazolványt kiadja.
  • Az igazolvány pótlásáról a belügyi szerv gondoskodik, melyhez viszont szükséges a személyi állomány tagjának bejelentése. Amennyiben adataiban változás történik, azt köteles haladéktalanul bejelenteni, ugyanígy az igazolvány érvényességének lejártáról, vagy megrongálódásáról is. Kirendelés esetén is jogosult a személyi állomány tagja használni az igazolványát, amennyiben annak cseréje merülne fel, az a belügyi szerv köteles erről gondoskodni, ahonnan kirendelésre került.
  • Elvesztés, megrongálódás megsemmisülés esetén a közvetlen vezetőt haladéktalanul köteles tájékoztatni a személyi állomány tagja, aki ezt követően intézkedik az igazolványhoz kapcsolódó jogosultságok letiltása iránt, valamint a tény nyilvántartásba történő bejegyzéséről is. Ekkor vizsgálják a személyi állomány tagjának felelősségét is. Nyugdíjas és szolgálati járandóságban részesülő esetén a bejelentési kötelezettség az utolsó munkavégzés helye szerint hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv felé áll fenn. A lecserélt, eltűnt vagy megsemmisült igazolvány letiltásáról a központi személyügyi szerv gondoskodik.
  • A hatáskörrel rendelkező szerv az igazolványt visszavonja, és ennek tényét rögzíti, ha a személyi állomány tagjának jogviszonya megszűnik, halál esetén, amikor a közeli hozzátartozó átadja az igazolványt, szolgálati járandóság megszűnése esetén, valamint érvénytelenített megrongálódott illetve adatváltozás miatt cserélt igazolvány esetében.

Fenti eseményeknek az nap kell teljesülni, amikor az esemény bekövetkezik, amennyiben az hétvége, vagy munkaszüneti nap, a következő munkanapon.

A visszavont igazolványokat a hatáskörrel rendelkező személyügyi szerv évente selejtezi. Erről jegyzőkönyvet készítenek, melyet a központban is rögzítenek. Egy példányt a selejtezéstől számított 10 évig meg kell őrizni.

Az érvénytelen igazolvány közeli hozzátartozónak történő átadására is van lehetőség, de csak akkor ha annak sorszámát vissza kell vonni, az igazolványt visszavonhatatlanul érvényteleníteni kell a hologram közepén történő átlyukasztással, selejtezni kell, az érvénytelenítés tényét rögzíteni, valamint a közeli hozzátartozó az érvénytelen igazolvány átvételét köteles aláírásával igazolni. Aki legalább 20 évig szolgált a belügyi szervnél, a fenti szabályok betartása mellett átvételi elismervény ellenében megkaphatja érvénytelenített igazolványát.

Az utasítás hatályba lépésekor érvényes igazolványok továbbra is érvényesek, amíg a rajtuk feltüntetett érvényességi idő le nem jár, vagy vissza nem vonják azokat. A szolgálati járandóságban részesülő nyugdíjas igazolványát 2013. március 31-ig visszavonja és új igazolvánnyal látja el őket a személyügyi szerv. A BÁH berendelt hivatásos állományú tagjai kiegészítő igazolványát 2013. február 28-ig visszavonják és selejtezik.

53-2012 BM utasítás melléklete megtekinthető és letölthető itt!

TMRSZ