Levelünk a Legfelsőbb Bíróság elnökéhez és az OIT tagjaihoz

Szám: Kü. 182.C/2010.

 

 

Dr. Baka András Bálint
Legfelsőbb Bíróság elnöke és az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke és tagjai
Részére

 

Budapest,

Szalay utca 16.
1055

 

 

 

Tisztelt Legfelsőbb Bíróság elnöke és az
Országos Igazságszolgáltatási Tanács tagjai!

 

 

Alulírott Szima Judit, a Tettrekész Magyar Rendőrség (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) törvényes képviselőjeként az alábbi megkereséssel kívánok Önhöz fordulni.

A Budapesti Katonai Ügyészség által B.XX. 299/2010. számon a Btk. 357. § (1) bekezdése alapján folytatott nyomozás során a Katonai Ügyészség 2010. május 31. napján házkutatást foganatosított székhelyünkön, melynek folyamán sor került a szakszervezet teljes adatállományának lefoglalására.

Így többek között olyan adatok és dokumentumok kerültek a nyomozó hatóság birtokába, melyek az adott ügy tárgyában nem bírtak relevanciával; az eljárás lefolytatásának eredményességét semmilyen módon nem befolyásolták Ugyanakkor mindezen lépések a szakszervezet jogos érdekeit sértették és veszélyeztették, jelesül a mindennapi működéshez szükséges feladatok ellátásának elnehezülésében, egyszersmind ellehetetlenülésében.

Az előbb említett kényszerintézkedés ellen a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 195. § (1) alapján először panasszal, majd annak elutasítása okán az előbb hivatkozott jogszabályhely (6) bekezdése alapján felülbírálati indítvánnyal éltünk a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsához, mely beadvány azonban ismételt elutasításra került.

Az elutasítást tartalmazó határozat kézhezvételekor szereztünk tudomást azon tényről, miszerint az indítvány elutasításában Dr. Tóth Szabolcs hadbíró százados úr vett részt, vagyis ugyanazon személy, aki az előbb említett bujtogatás vétsége miatt indult eljárásban az elsőfokú határozatot meghozta.
A tudomásszerzést követően haladéktalanul (2010. július 23.) kizárási indítvánnyal éltünk a Be. 21. § (1) bekezdésének c, pontja alapján Dr. Tóth Szabolcs hadbíró úr ellen, révén, hogy a felülbírálati kérelem tárgyában tőle – elfogultsága okán – tárgyilagos és pártatlan döntés nem várható, egyúttal indítványoztuk új eljáró bíró kijelölését.

2010. július 26. napján kelt tájékoztatásában a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsának kollégiumvezető-helyettese közölte, hogy révén, hogy a felülbírálati indítvány tárgyában hozott határozat jogerős, így a kizárási indítvány előterjesztésének ez ügyben nincs helye.

Az ügy érdekessége, hogy 2010. augusztus 24. napján kelt levelében ugyanakkor a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője arról értesített, hogy a 2010. július 27. napján beérkezett beadványom további elbírálás céljából megküldésre került a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa felé.

Előbbiekből is jól kitűnik, hogy a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsának kollégiumvezető-helyettese idő előtt rendelkezett az előterjesztett indítvány tárgyában, így az előbb felsorakoztatott tények alapulvételével 2010. szeptember 30. napján kifogással éltünk a Fővárosi Bíróság elnökének irányába. Sérelmeztük a kérelem elbírálásának időelőttiségét, az eljárás nem átlátható és konzekvens voltát, amely annak indokolatlan elhúzódásához vezetett.

Megkeresésünkre 2010. október 7. napján kelt levelében a Fővárosi Bíróság Büntetőkollégiumának vezetője válaszolt, kihangsúlyozandó, hogy megállapításai téves következtetéseken alapulnak. A válasz szerint ugyanis az időelőtti elbírálásra – tudniillik még az be sem érkezett- azért kerülhetett sor, mert jelen tárgyban kezdeményezett kifogásunk több fórumhoz került egyidejűleg eljuttatásra. Mindez azonban mellőz minden jogalapot, tekintve, hogy kizárási indítványunk és kifogásunk is kizárólagosan a Fővárosi Bíróság Elnökének címezve került kézbesítésre postai úton, más, nem illetékes személynek ez ügyben nem került semmilyen formában megküldésre.

Jelen tények, továbbá a Fővárosi Bíróság Elnökének 2008.El.II.B.11/38. számú intézkedésével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 1999.El.III.A5/11. számú a Fővárosi Bíróság Működési és Szervezeti Szabályzat VIII. Fejezetének 1.b, pontja alapján, miszerint:

A beadvány elbírálására a Fővárosi Bíróság bírája vonatkozásában az illetékes kollégiumvezető – illetőleg eseti megbízás alapján- a kollégiumvezető- helyettes jogosult
újra kértük a Tisztelt Kollégiumvezető Asszonyt, hogy a kifogást és a kizárási indítványt a hatályos jogszabályoknak, és az előbb említett szabályzatnak megfelelően elbírálni szíveskedjenek.

Fenti beadványunk tárgyában a Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumának vezetője 2010. november 25. napján kelt, a szakszervezetünk által 2010. december 3. napján kézhez vett levelében azt a tájékoztatást adta- korábbi nyilatkozataival ellentétben -, hogy jelen megkeresések már 2010. július 26. napján fax útján azonnali továbbításra kerültek a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsához, így születhetett azokról még, immár 2010. július 27. napját megelőző dátummal döntés.

Fent említett tényekből jól látható, hogy beadványaink érdemi elbírálására egyetlen egy alkalommal sem került sor, sőt maga az eljáró fórum több rendben is súlyos eljárási hibákat vétett, továbbá valótlan tényt állított. Az ellenük intézett jogorvoslati lépéseink minden alkalommal inkonzisztens és megalapozatlan magyarázat mellett kerültek elutasításra, melynek folyamán az eljáró szerv önmaga korábbi kijelentéseivel is ellentmondásba került.

Előbbiek okán súlyos, az alkotmányban is lefektetett alapelvek és jogok megsértését jelzi, ha a független és pártatlan bírói szervezet olyan eljárási hibákat vét, melyek orvoslásától utólagosan is elzárkózik, holott a jogsértés egyértelmű és nyilvánvaló, s ezáltal ellehetetleníti az érintett érdekképviseleti szerv működését.

Fent vázolt jogsértő állapot megszüntetése végett kérném Öntől a szükséges lépések és intézkedések mielőbbi megtételét!

Tájékoztatom, hogy a Fővárosi Bíróság részéről is a folyamatos jogsértő állapot fenntartása okán jelen levelünket dr. Balsai István Országgyűlési képviselő részére a Legfőbb Ügyész és a sajtó részére is megküldjük a keletkezett anyagokkal együtt!

 

 

Szekszárd, 2010. december 7.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Szima Judit
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének
Főtitkára

 

 

Kapcsolódó anyag: A levél mellékletei PDF formátumban