1,2 milliárdot vontak el a Rendőrségtől?

Az alábbiakban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon megtartott Csongrád megyei Érdekegyeztető Fórumon készült emlékeztetőt olvashatjátok. A 2010. július 12-én megtartott fórumon kiderült, a rendőrség költségvetéséből elvontak (zároltak) 1,2 milliárdot. Természetesen sok más a rendőrségen dolgozókat érintő dologról is szó esett.

Szám: 06000-2304/19/2010.ált.

 

 

EMLÉKEZTETŐ

 

 

Készült: 2010. július 12 -én a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság I. emeleti kistanácstermében a CSÉF ülésen elhangzottakról.

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megbízásából a Humánigazgatási Szolgálat vezetője Varga Mihály r. alezredes úr köszöntötte a megbeszélésen megjelenteket.

Megállapította, hogy a munkáltatói oldalról minden meghívott, míg az érdekképviseletek részéről az FRSZ és az RKDSZ Csongrád Megyei Rendőr Tagszervezet helyi képviselőit kivéve mindenki megjelent a tanácskozáson. (Melléklet jelenléti ív)

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy egyik fél részéről sem érkezett igény a fórum szószerinti jegyzőkönyvezetésére vonatkozóan.

Ezt követően az alábbiak szerint ismertette a napirendi pontokat.

1. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közalkalmazotti Kollektív Szerződésének módosítására a TMRSZ részéről ismételten megküldött, pontosított javaslatok megtárgyalása.

2. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot érintően a kijelölt dohányzóhely felülvizsgálatának megbeszélése.

3. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadásra kerülő Kormánytisztviselői Szabályzat tervezetével kapcsolatos javaslatok megtétele.

4. A Lakásügyi Bizottság létrehozására, létszám összetételére vonatkozó előterjesztett javaslatok megbeszélése.

5. Egyebek.

 

A jelenlévők elfogadták az előterjesztést, majd az első napirendi ponttal folytatódott az értekezlet.

 

1./ A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közalkalmazotti Kollektív Szerződésének módosítására a TMRSZ részéről ismételten megküldött, pontosított javaslatok megtárgyalása.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közalkalmazotti Kollektív Szerződésének módosítására a TMRSZ Hódmezővásárhelyi Tagszervezete részéről ismételten megküldött javaslat továbbításra került az ORFK GF DA GEI Igazgatójának megválaszolás végett.

A munkáltató részéről az ORFK GF Dél-alföldi GEI vezetőjét képviselő Igazgatási és Ügyviteli Osztály vezetője Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony elmondta, hogy fenntartva a korábbiakban mondottakat (2010.05.05-ei CSÉF ülés) sem a Hszt., sem a Ktv. nem teszi lehetővé e két csoportnál a huzamosabb ideig tartó keresőképtelenség esetén a táppénz kiegészítését, valamint a fizetési fokozatok maximum elérését követően a kompenzációt, ezért a munkáltató ezt az előterjesztést továbbra sem tudja támogatni.

Elmondta továbbá, hogy a közalkalmazottak vonatkozásában a törvény a munkáltató részére ad egyfajta szabadságot. Úgy tudja elképzelni a munkáltató részéről történő kivitelezést, hogy a maximális fizetési fokozat (14) elérését követően a közalkalmazott 3 évenként a munkáltatói döntésen alapuló részt megemelné egy bizonyos összeggel. A szakszervezet részéről a mindenkor érvényben lévő minimálbér 10%-a került előterjesztésre. A munkáltató ezzel szemben bruttó 5 000.- Ft-ot javasol elfogadásra és a Kollektív Szerződésben rögzítésre.

A táppénz vonatkozásában továbbra is fenntartja a munkáltató azt az álláspontját, hogy ezt az előterjesztést továbbra sem támogatja. Tekintettel arra, hogy a hivatásos állomány a 31. nap után az illetménye 90%-át kapja, a köztisztviselő pedig a tb törvényben meghatározottak szerint kerül kifizetésre betegállomány esetén. A táppénz éves göngyölítésére vonatkozó javaslat a jelenlegi technikai háttérrel szinte teljesen kivitelezhetetlen. Annál is inkább mivel 2010. március 01-től e tevékenységet teljes mértékben a Magyar Államkincstár végzi.

Az előbbiekben előterjesztettekkel a munkáltató részéről ismételten elhangzott, hogy a 2010. évi költségvetést és az állománykategóriák között az esélyegyenlőséget mindenképpen szem előtt kell tartani.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr elfogadta a Kollektív Szerződés módosításával kapcsolatos munkáltatói ajánlást. Elmondta, hogy módosító javaslatuk azért tették meg, mert a közalkalmazottak jövedelme évről-évre jóval kevesebb mint a hivatásos, vagy a köztisztviselői állományé, továbbá ez évtől már a ruházati illetmény is már csak adható részükre.

A fentiekben elhangzottak alapján a Kollektív Szerződés 24. pontja az alábbiak 3. alponttal kerül kiegészítésre:

Azon közalkalmazott esetében, aki a maximális fizetési fokozatot (14) elérte, azt követően 3 évenként a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészét bruttó 5 000 Ft-tal kell megemeli.
Azon közalkalmazottak esetében, akik 2011. január 01-je előtt érték el a maximális fizetési fokozatot, visszamenőlegesen nem módosítható a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész.

Ezen rendelkezést első alkalommal 2011. január 01-jei előresoroláskor kell alkalmazni.

A szerződés táppénzre vonatkozó része pedig változatlan marad.

 

2. / A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot érintően a kijelölt dohányzóhely felülvizsgálatának megbeszélése.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy a főkapitányság munkabiztonsági felügyelője, és a DA GEI igazgatójának átirata e kérdéskörben megküldésre került az érdekképviseleteknek. Megkérte Bárány Zoltán urat, hogy röviden ismertesse a dohányzóhely kialakításával kapcsolatos jogszabályi előírásokat, aki elmondta, hogy a dohányzóhely kialakítása során a munkáltatónak az alábbi lehetőségei vannak:

– nemdohányzó létesítménnyé nyilvánítja az objektumot

– szintenként egy irodát jelöl ki dohányzó hellyé, amelyet az előírásoknak megfelelően alakít ki (megfelelő zárású ajtó, tűzvédelmi szabályok betartása, létszám figyelembe vétele)

az objektum belső udvarán jelöl ki dohányzásra területet.

Ez utóbbi már korábban meg történt, amelynek felülvizsgálatát kezdeményezte a BRDSZ. Véleménye szerint, ha területről van szó, akkor annak kialakítása a DA GEI feladata lenne. Meg kell oldani, hogy a dohányosok az esőtől, hótól, esetleges fertőzésektől védve legyenek.

Kialakíthatónak tartja, hogy a jelenleg kijelölt dohányzóhely fölé egy ún. „féltető” kerülne kiépítésre.

Tájékoztatta a fórumot továbbá arról, hogy érkeztek hozzá a nem dohányosok részéről is megkeresések, mely szerint neheztelik a dohányosok munkában nem töltött idejét.

Király Csaba – BRDSZ – titkár úr szerint tartalmas volt a válaszadás e kérdéskörben. Elmondta, hogy továbbra sem megoldott az a tény, hogy ősztől tavaszig hideg, huzatos a kijelölt dohányzóhely. A „féltető” kialakítását elfogadnák, minél előbbi kialakítással.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony támogatta az elképzelést. Egyben tájékoztatta a fórumot, hogy a főkapitányság jelen költségvetési helyzetében ezt a beruházást nem tudja megtenni. Sajnos nagyon nehéz a pénzügyi helyzete a munkáltatónak, jelentős az adósságállománya. Ezért javasolta, hogy a kivitelezés végrehajtása a költségvetés függvényében történjen meg, de addig sajnos ezt el kell napolni.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr megkérdezte, valóban igaz-e az a hír, hogy a rendőrség költségvetéséből vett el a kormány ?

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony elmondta, hogy igen, 1.2 milliárd forintot. Ez az összeg nem a főkapitányságok költségvetését érinti, mivel az Országos Rendőr-főkapitányság a központilag zárolt célelőirányzatokból kívánja a zárolt összeget biztosítani, így az azokhoz rendelt beszerzések elmaradásával kell számolni. Osztályvezető kisasszony ismételten hangsúlyozta, hogy a GEI-k csak kezelik, ellenjegyzik a főkapitányságok dologi kiadásait, azaz a költségvetés birtokosa a főkapitányság és nem a GEI. Sajnos a rendőrség nagyon nehéz financiális helyzetben van.

Király Csaba – BRDSZ – titkár úr az elhangzottakat csak részben tudja elfogadni. Ragaszkodnak továbbra is ahhoz, hogy legkésőbb ez év őszéig készüljön el a „féltetős” megoldás.

Varga Mihály r. alezredes úr összegzése szerint a munkáltató elismeri az érdekképviselet igényét, de a munkáltató csak a költségvetés ismeretének függvényében tudja végrehajtani a kivitelezést. Természetesen ezt meg kell előznie egy költségkalkulációnak is.

 

3./ A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által kiadásra kerülő Kormánytisztviselői Szabályzat tervezetével kapcsolatos javaslatok megtétele.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy a 2003. évi XLV. törvény 137. §-ának (1) bekezdése ad felhatalmazást a munkáltatók részére a közszolgálati szabályzat elkészítésére. Tájékoztatta a fórumot, hogy az országban jelenleg egy főkapitányságnak sincs hatályos szabályzata. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény 2010. július 06 napjával életbe lépett, mely a Rendőrség teljes köztisztviselői állományát érinti. Sajnos a jogszabály ez esetben nem adott felhatalmazást a munkáltatók számára szabályzat kiadására.

Így a munkáltató javaslata, hogy az elkészített és megküldött szabályzat tervezet érdemi tárgyalása kerüljön elhalasztásra.

Az előterjesztéssel az érdekképviseletek egyetértettek.

 

4./ A Lakásügyi Bizottság létrehozására, létszám összetételére vonatkozó előterjesztett javaslatok megbeszélése.

A 2010. május 05-ei CSÉF ülésen a felek megegyeztek abban, hogy a lakásügyi bizottság létrehozására mind két fél megteszi szakmai javaslatát, és a következő fórum napirendjére tűzi annak megtárgyalását.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy a jogszabályi rendezetlenséget a munkáltató írásban jelezte az ORFK felé, válasz nem érkezett rá. Az érdekképviseletek ezen időpontig nem tették meg szakmai javaslataikat, a jogszabályi anomáliák továbbra is fennállnak. Így a munkáltató javasolta, hogy a lakásügyi bizottság létrehozásával kapcsolatos egyeztetések kerüljenek elnapolásra.
Az előterjesztéssel az érdekképviseletek egyetértettek.

 

5./ Egyebek.

Varga Mihály r. alezredes úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy írásban a BRDSZ részéről érkeztek kérdések a fórumhoz, melyet érdemi megválaszolás érdekében továbbítottunk a Dél-alföldi GEI igazgatójához. A kérdést és az arra adott választ mindenki részére elektronikus úton megküldtük.

Az írásbeli válasszal kapcsolatosan Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony kiegészítésként elmondta, hogy a PA pisztolyhoz szükséges lőszer központi beszerzésére azért került sor, mert a Gazdasági Főigazgatóság a nagytételben történő beszerzés esetén kedvezőbb árfekvéssel szerette volna megvásárolni a lőszerforgalmazással foglalkozó kereskedőktől a szükséges mennyiséget. Az első szortiment meg is érkezett, csak a továbbiakban nem volt összhangban a lövészet és a lőszer biztosítása.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr megjegyezte, hogy ezek szerint a Humánigazgatási Szolgálatnak – a korábbi évek gyakorlatától eltérően – sokkal korábban kell elkészítenie a kiképzési tervét azért, hogy a megfelelő mennyiségű lőszer megérkezzen az adott időpontra.

Felhívta a figyelmet – mint részben kiképzőtiszt- arra, hogy nagyon fontos szempont az állomány tagja részére, hogy a napi szolgálatteljesítése során használt lőfegyverével történjen a lőgyakorlás.

Az írásbeli válasszal és az elhangzott kiegészítéssel kapcsolatosan a BRDSZ képviselője részéről észrevétel nem hangzott el, elfogadta azt.

E kérdés kapcsán Varga Mihály r. alezredes úr tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy a munkáltató és a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola között előrehaladott tárgyalások vannak a képző intézmény taktikai-házának igénybevételére. Ennek során a közrendvédelmi állomány megfelelő szinten tudja gyakorolni az intézkedéstaktikai feladatok végrehajtására vonatkozó mozdulatok elsajátítását. A DA GEI igazgatója részéről történt előzetes szóbeli ígérvény alapján kb. 500 db lőszer kerül biztosításra. A védőfelszerelést az iskola fogja biztosítani.

A BRDSZ másik kérdése a magánnyugdíj pénztári tagdíj 2008. decemberi havi levonása és annak átutalására vonatkozott. A DA GEI Igazgatója által írásban megválaszoltakat a szakszervezet nem teljesen fogadta el. Valószínűleg nem értették meg egymást, mivel a kérdés a munkavállalói önrészre vonatkozott.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony kiegészítésként elmondta, hogy a 2008. decemberi illetményt a személyi állomány tagja a korábbi évek gyakorlatának megfelelően még a tárgy hónapban megkapta. Ami egyébként csak 2009. januárjában lett volna esedékes. A munkáltató az ezzel kapcsolatos levonásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a következő évben tudja csak utalni.
A Magyar Államkincstárnál karácsonytól az újévig üzemszünet van, így technikailag nem lehet utalást kezdeményezni.

Király Csaba – BRDSZ – titkár úr a szóbeli kiegészítésekkel elfogadta a válaszokat.

Varga Mihály r. alezredes úr tájékoztatta a megjelenteket, hogy írásban több megkeresés nem érkezett a munkáltatóhoz. Kérte, akinek van jelenleg megválaszolatlan kérdése, azt szíveskedjen most megtenni. Amennyiben a munkáltató érdemben nem tudja helyben megválaszolni a felvetett problémát, azokra írásban történik meg a reflektálás.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr megragadta az alkalmat és az alábbi észrevételek, kérdések sorozatát tette fel:

a./ Kérte, hogy az akciószolgálati pótlék megállapítása esetében tessék betartani az esélyegyenlőségi elveket. Kérte, hogy a jövőben minden akció tervnél a parancsnokok vegyék figyelembe, és pontosan határozzák meg azt a kört, aki jogosult lesz a pótlék folyósítására.
Kérte továbbá, hogy az ügy kivizsgálásának eredményéről ne a következő CSÉF ülésen, hanem a munkáltató kvázi soron kívül írásban tájékoztassa a szakszervezetet.

b./ Bárány Zoltán úr felhívta a munkáltató figyelmét arra, hogy az országos tisztifőorvos II. fokozatú hőségriasztást rendelt el. Várhatóan még a mai nap folyamán a III. fokú riasztás is meg fog történni. Ez azt jelenti, hogy a hatályos jogszabály alapján a munkáltatónak plusz kötelezettséget jelent. Elmondta azt is hogy, a munkavédelemről szóló törvény kötelezővé teszi a munkáltató részére a biztonságos munkavégzés biztosítását. Ezért, mint munkabiztonsági felügyelő ellenőrizni fogja a jogszabályi megvalósulást. Kérte, hogy rajta kívül az Ellenőrzési Szolgálat is tegyen ellenőrzéseket e tárgykörben.

Varga Mihály r. alezredes úr reflektálása során kifejtette, hogy vezetői értekezlet során a parancsnokok figyelmét felhívták arra, hogy hőségriadó esetén nagy felelősséggel tartoznak az állománnyal szemben a ruházati viseletre vonatkozóan. Mindig az érvényben lévő jogszabályoknak, utasításoknak megfelelően kell eljárniuk.

c./ Bárány Zoltán úr felvetette, igaz írásos rendelkezés nincs róla, hogy szolgálaton kívül sem lehet rövidnadrágban és papucsban tartózkodni a főkapitányság épületében amikor esetlegesen az állomány tagja ügyet intéz.

E témakörben is kérte ügyvivő elnök úr, hogy írásban kapja meg a választ.

d./ Fegyelmi eljárás során „kizáró ok: végszükség”.
Kérdése: mi a munkáltató álláspontja ezzel kapcsolatosan. Lehet-e alkalmazni a végszükséget fegyelmi eljárás során, vagy sem ?
Ügyvivő elnök úr ebben az esetben is írásos választ vár a munkáltatótól.

Király Csaba –BRDSZ- titkár úr kérdését a DA GEI felé tette fel.
Igaz- e az a hír, hogy az áprilisi fizetést követően a munkáltató nem utalta a munkavállalók által a cafeteria keretében választott juttatásokat az önkéntes magán nyugdíjpénztárba, az egészségpénztárba, és az internet előfizetési díj visszatérítése sem történt meg.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony elmondása szerint igen, igaz volt a hír. Ez a Magyar Államkincstár által végzett számfejtésből adódott, megfelelő utalóállomány leválogatására ugyanis nem intézkedett időben a MÁK. Azonban a munkavállalók érdekeit szem előtt tartva a DA GEI számfejtői egyesével, manuálisan leválogatták az utaláshoz szükséges adatokat és teljesítették azt.

Titkár úr kérése ugyancsak a DA GEI felé:

Először is sajnálja, hogy igazgató asszony nem tudott részt venni az ülésen. De úgy gondolja, hogy a képviseletében résztvevő Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony tolmácsolni fogja észrevételét és kérését. A DA GEI lakásügyi előadójának szakmai tevékenységét kérdőjelezte meg titkár úr. Ugyanis a főkapitányságot érintően már több alkalommal azt tapasztalták az érdekképviseletek képviselői, hogy a megüresedett szolgálati lakások köröztetését követő leadási határidők elég szűkre szabottak. A Szociális Bizottsági üléseken e szakterületre vonatkozó jogszabályi felkészültsége hiányos, az előterjesztések nem átgondoltak, nem szolgálják a gazdaságosságot. Tevékenysége következtében több esetben a bizottságnak nehézséget okozott a munkáltató felé történő megfelelő javaslat tétele.

Titkár úr kéri, hogy az elkövetkezendő időkben a megüresedett szolgálati lakások megfelelő intervallum megadásával kerüljenek köröztetésre, valamint az ügyintéző szakmai felkészültsége pontos és naprakész legyen.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony válaszában kifejtette, mivel a DA GEI-n belül másik osztály dolgozójáról van szó, így csak tolmácsolni tudja igazgató asszony felé az elhangzottakat.

Szabó Gábor – RV DARSZ – alelnök úr a Csongrádi Rendőrkapitányságon létrehozott őrzött szállással kapcsolatosan a munkáltató és a munkavállalók között az utazási költségtérítéssel kapcsolatosan felmerült vitás kérdés rendezéséről érdeklődött.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy a napidíjat az érintett állomány megfogja kapni.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony ezzel kapcsolatosan közölte, hogy az ORFK részéről az állásfoglalás még nem érkezett meg. Ugyanis e probléma országos szintű, ezért mindenképpen egységesítést szeretne a munkáltató e témában.
Elmondta továbbá, hogy az elszámoláshoz a szokásos formanyomtatványok kellenek.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr a megbízási díjakkal kapcsolatosan tett észrevételt. Miszerint e járandóság egy évre szól az érintett személy részére. Célszerűnek tartaná ha a munkáltató már decemberben felülvizsgálná azok jogosságát.

Varga Mihály r. alezredes úr tájékoztatása szerint a megbízási díjak nagy része minden év január 01 napjától december 31 napjáig szólnak. Ahol szükséges már novemberben megvizsgálja a munkáltató a jogosultságot, és ezt követően lehet meghozni az állományparancsot.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr az után érdeklődött, hogy igaz-e az az információja, miszerint a munkáltató az Ellenőrzési Szolgálaton keresztül ellenőrizteti a munkaidő kedvezmények kivételét. Amennyiben ez így van, akkor a jelentés tervezetet a szakszervezetek megkaphatják-e ?
Ha nem, akkor mi az oka ?
Ügyvivő elnök úr szintén írásos választ vár a munkáltatótól.

Varga Mihály r. alezredes úr elmondta, hogy tudomása szerint a jelentés tervezet még nem készült el.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr következő észrevételét, kérdését a GEI felé intézte.

Információi szerint Főkapitány úr helyt adott az elmaradt egyszeri kereset-kiegészítések kifizetésére. Ezzel kapcsolatosan még május 11-én egyeztetett államtitkár úr és a Magyar Államkincstár képviselője, melynek következtében a hivatásos állományt érintően elmaradt juttatást ki kell fizetni. Tudomása szerint ez még nem történt meg.

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony ezzel kapcsolatosan elmondta, hogy az országos rendezés megtörtént. Az sajnos előfordulhat, hogy e régióban pár fő kimaradt a kifizetésből. Ha ez így van, akkor várják az érintettek jelentkezését, és természetesen megtörténik részükre a kiegyenlítés.

Bárány Zoltán – TMRSZ – ügyvivő elnök úr a szakszervezeti tagdíjak levonásával kapcsolatos kérdése ugyancsak a GEI képviselőjének szólt.
A szakszervezetek részére a tagdíj levonását ki végzi ? Az ezzel kapcsolatos adatlapot kinek kell küldeni ?

Tóth Szilvia r. őrnagy kisasszony elmondta, hogy az érdekképviseletek megillető tagdíjat a Magyar Államkincstár vonja le és utalja. A GEI a munkavállaló illetményéből csak a munkáltató javára szóló levonásokat eszközölhet. (pl. telefonszámla tartozás, szállás-, gépjármű igénybevétel) Az összes többit (pl. tartásdíj) a MÁK végzi. Az ügyvivő elnök úr által sérelmezett elmaradt tagdíjak utalását a kincstárnál kell kezdeményeznie. Az adatlapokat pedig közvetlenül a MÁK-nak kell megküldeni, de lehetőség van rá a GEI-n keresztül is.

A fórumon több kérdés nem hangzott el.

A felek megegyeztek abban, hogy a következő ülésre 2010. szeptember 01-jén kerül sor.

 

 

Szeged, 2010. július 23.

 

 

Bányai Károlyné ktv.
tikár s.k.

 

 

Egyetértek:

 

 

Varga Mihály r. alezredes
rendőrségi főtanácsos
szolgálatvezető s.k.