Közérdekű adatok kiadására kötelezte az ORFK-t a bíróság

A Fővárosi Bíróság a dr. Baracz Vilmos jogtanácsos által képviselt Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) felperesnek – a dr. Bágyi Arpád jogtanácsos által képviselt Országos Rendőr-főkapitányság (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) alperes ellen közérdekű adat kiadására kötelezés iránt indított perében

a bíróság kötelezte az ORFK-t, hogy 15 napon belül közölje a

TMRSZ-el a 2008. január 1-i állapot szerint a rendőrség tulajdonát képező és tartós magáncélra kiadott gépjárművek tételes (típus, forgalmi rendszám, évjárat) felsorolását, a rendőrség tulajdonát képező magáncélú használatra kiadott gépjárművek használóinak nevét, szolgálati helyét és beosztását, továbbá 2009. január 8-i állapot szerint közölje a TMRSZ-el a rendőrség által az MNV Zrt.-nek átadott, illetve átadni szándékozott ingatlanok pontos megjelölését.

A TMRSZ 2009. január 8-án kelt levelében, hivatkozással a rendőrség költségvetési gazdálkodásának szigorításáról szól 57/2008. (OT 30.) ORFK utasításban foglaltakra, az ORFK-tól tájékoztatást kért az utasításban meghatározott feladatok végrehajtásáról, többek között e levelében a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó örvényi kötelezettségre hivatkozással kérte annak közlését, hogy a 2008. január 1-i állapot szerint hány darab tartós magáncélra kiadott szolgálati gépjármű van a rendőrségen, kérte a gépjárművek tételes (típus, forgalmi rendszám, évjárat) felsorolását, a kedvezményezett személy nevének, beosztásának és szolgálati helyének megnevezésével.

A TMRSZ kérte továbbá annak közlését, hogy „ingatlan konszolidáció” címén mely a rendőrség kezelésében lévő ingatlanoknak az átadása történt meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére, illetve mely ingatlanokat szándékozik a rendőrség átadni.

Az ORFK a TMRSZ-es adatkérő levelére válaszul – más kérdések megválaszolása mellett – a szolgálati járművek tartós magáncélú használatára kiadott engedélyekre vonatkozó kérdés kapcsán kifejtette, közölte, hogy a 2008. január 1-i állapot szerint 243 fő rendelkezett tartós magáncélú gépjármű-használati engedéllyel.

Az ingatlanokra vonatkozó adatkéréssel kapcsolatban az ORFK válasza azt tartalmazta, hogy elkészítette az alperes azon ingatlanok listáját, amelyeket visszaadásra felajánlottak az MNV Zrt.-nek, jelenleg azok elfogadásáról még az MNV Zrt. nem nyilatkozott, így az adatvédelmi törvény 19/A. §.-a alapján ezek az adatok nem nyilvánosak.

A TMRSZ 2009. február 6. napján adatkiadási kérelmét megismételte a tartósan magáncélra kiadott szolgálati gépjárművekkel kapcsolatos adatok, valamint az MNV Zrt. részére átadott vagy átadni szándékozott ingatlanokkal kapcsolatos adatok vonatkozásában.

Az ORFK 2009. március 2-án kelt válaszában a TMRSZ-el közölte a tartós magáncélú gépjárművek típusát, további adatközléstől ismételten elzárkózott arra hivatkozással, hogy a gépjárművekkel kapcsolatban a felperes által igényelt adatok részben személyes adatok, részben pedig nem tartoznak az adatvédelmi törvény meghatározott adatok körébe, míg az ingatlan átadással kapcsolatban ismételten kifejtette, hogy a TMRSZ által kért adatok döntést előkészítő adatok és így azok 10 évig nem nyilvánosak.

A TMRSZ a keresetlevelét 2009. március 4-én terjesztette elő.

Az alperes kérte a kereset elutasítását. Az ORFK-i álláspont szerint összességében nem kifogásolható az ORFK részéről, hogy nem kíván nyilvánosságra hozni egy olyan listát, amely az egyes rendőri vezetők által a magánéletben használt autók típusát és rendszámát tartalmazza, hiszen ez szélsőséges esetben akár az érintett személy biztonságát is veszélyeztetheti.

Az MNV. Zrt. részére átadott, illetőleg átadni szándékozott ingatlan adataival kapcsolatban az ORFK előadta, hogy az átadásról szóló végleges döntés előkészítését szolgálta az alperes által az MNV Zrt.-nek eljuttatott lista. A döntéshozatal egyébként kívül esik az ORFK önálló hatáskörén, hiszen az MNV Zrt. egyetértésére is szükség van.

A bíróság döntése alapján a TMRSZ keresete alapos volt.

A bíróság a tényállást a felek előadása és a csatolt adatkérő levelek, válaszlevelek alapján állapította meg. Hivatkozott az Alkotmány 2.§. (1)-re, az 59.§-ra, arra, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze.

Az Avtv. 20. (1) bekezdése szerint a közérdekű adat megismerésére bárki – szóban, írásban vagy elektronikus úton – igényt nyújthat be. A (2) bekezdés szerint a közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelő szerv az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget. Az Avtv. 21. (2) bekezdése szerint a megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát az adatot kezelő szerv köteles bizonyítani.

A perben az ORFK-nak azt kellett volna bizonyítania, hogy a felperes által kért felvilágosítást határidőben teljesítette, illetőleg ennek hiányában a megtagadás jogszerű és megalapozott volt.

A rendőrség közfeladatot ellátó szerv, ezért a rendőrség tulajdonában álló gépjárművek használóinak adatai az Avtv. 19. (4) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatnak minősülnek.

Az ingatlanokkal kapcsolatban maga az ORFK is azt adta elő, hogy az ORFK elkészítette azoknak az ingatlanoknak a listáját, melyeket átadni szándékozik az MNV Zrt. részére, ezzel kapcsolatban a döntést tehát az ORFK meghozta, ezért alaptalanul hivatkozott arra, hogy az ingatlanokkal kapcsolatban az adatkiadást jogszerűen tagadta meg.

Mindezekre tekintettel – mivel az ORFK a TMRSZ által kért adatok kiadására köteles a fent hivatkozok jogszabályhelyek alapján – a bíróság a TMRSZ keresetének helyt adott és a rendelkező részben írtak szerint kötelezte az ORFK-t.

Az ítélet nem jogerős, vélelmezzük, hogy az ORFK fellebezni fog.

 

 

TMRSZ