Hőségriadó esetén mindenkinek járjon víz!

2010. július 28.-án a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a Hszt. 31.§ (1) bekezdés alapján k i f o g á s t jelentett be az Országos Rendőr-főkapitánysággal szemben a szakszervezetünket illetve a hivatásos állomány tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

Kifogásunk alapján kértük, hogy a 32/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosításáról szóló 36/2010. (OT 20.) ORFK utasítás 21/A. pontját módosítsák a következőkre:

„A teljes rendőri állomány részére lehetőleg korlátlan mennyiségben – de minimálisan 3 liter/fő/nap, 14-16 Co –os hűtött védőitalt – elsősorban szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizet (vagy azzal egyenértékű tiszta, ízesítetlen hűtött ivóvíz minőségű folyadékot kell biztosítani.”

Indokolásunkban előadtuk, hogy a hőségriadó elrendelésekor a Rendőrség személyi állománya, a rendőrségi épületekben tartózkodó ügyfelek és a rendőrhatósági eljárás alá vont személyek hőség okozta egészségkárosodásának megelőzése érdekében végrehajtandó intézkedésekről szóló 32/2008. (OT 16.) ORFK utasítás módosításáról szóló 36/2010. (OT 20.) ORFK utasítás koordinációja során a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete Kü-322/2010. számú 2010. július 20-án kelt átiratában megtette módosító javaslatait.

Átiratunkban többek között javaslatot tettünk arra, hogy a munkáltató – legalább a hőségriadók elrendelése idejére – az épületekben, irodahelységben dolgozók részére is biztosítsa a szükséges ásványvíz ellátást.

Tekintettel arra, hogy a rendőrségen dolgozó un. „irodisták” napi rendszerességgel végeznek helyszíni feladatokat (ld. nyomozók, vizsgálók), ezért álláspontunk szerint nem tekinthetők a klasszikus értelemben vett irodai alkalmazottaknak, így az egyenlő bánásmód elvének figyelembevétele megkívánja, hogy a közterületi állománnyal azonos módon részesüljenek védőital ellátásban.

Az Előterjesztésben szereplő indokolás szakmailag megfelelően támasztja alá a védőital szükségességességét, mely azonban nem csupán a közterületi, hanem az irodai dolgozók esetében is fennáll.

Itt hívtuk fel a figyelmet arra a lényeges ellentmondásra, hogy míg az Utasítás 8. pontja a nyomozó beosztást betöltőket az ásványvíz ellátásra jogosultak közé sorolja, addig a szinte azonos munkát végző vizsgálókat nem.

Az Utasítás jelenlegi megfogalmazása („pl. nyomozók, bűnügyi-, és baleseti helyszínelők, határrendészeti állomány, stb.”) a fenti okból számos vitára ad alapot, ugyanis mindamellett, hogy a vizsgálókat mellőzi a felsorolásból a „határrendészeti állomány” kifejezést használja, ami viszont a határrendészeti kirendeltségeken dolgozó közrendvédelmi állományon kívül magában foglalja az ott dolgozó közalkalmazottakat is.

Figyelemmel a rendőrségi épületek rendkívül rossz állapotára az épületekben, irodahelységekben történő munkavégzés sokszor nehezebb munkakörülményeket jelent, mint a közterületi munka.

Az egyenlő bánásmód elvének sérelmét jelenti továbbá az is, hogy míg pl. az ORFK Teve utcai épületében dolgozó irodai alkalmazottak az épület minőségéből eredően kedvezőbb munkakörülmények között dolgoznak, addig számos vidéki kapitányságon nemhogy klímaberendezés nem áll a dolgozók rendelkezésére, de az épület szerkezeti hiányosságai, hibái miatt a vezetékes ivóvíz sem felel meg a munkavédelmi szempontból elvárható követelményeknek. Tagjaink számos esetben kérnek segítséget szakszervezetünktől azért, mert pl. cső felmelegedéséből eredően nem nyerhető megfelelő hőfokú ivóvíz, illetve az rossz minőségű, emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Tekintettel a fentiekre valamint arra, hogy az Utasítás a jelenlegi formában sérti az egyenlő bánásmód valamint a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményét, az egyetlen méltányos megoldást álláspontunk szerint az jelentené, hogy a hőségriadó idejére a teljes rendőri állomány részére biztosítani kell a megfelelő ásványvíz ellátást.

Miután az elviselhetetlen hőség következtében felmerülő megbetegedések, rosszullétek miatt a felelősség a munkáltatót terheli, ezért az egyenlő bánásmód elvnek megfelelően történő védőital biztosításával álláspontunk megelőzhetőek lennének a munkahelyi rosszullétek, valamint a munkakörülmények enyhítése miatt a dolgozók munkateljesítménye sem csökkenne olyan mértékben, mint ahogyan az elviselhetetlen hőség következtében elkerülhetetlenül csökken.

Fentiek alapján mivel az utóbbi években elrendelt hőségriadós időszakok nem tekinthetők olyan mértékűnek, hogy a teljes állomány részére az ásványvíz biztosítása jelentős anyagi terhet róna a munkáltatóra kértük, hogy a kifogás alapján 32/2008. (OT 16.) ORFK utasítás 21/A. pont fentieknek megfelelően történő módosítása felöl – az Utasítás kifogással nem érintett részei hatályban tartása mellett – intézkedni szíveskedjen!

Előadtuk, hogy amennyiben a kifogással nem ért egyet az ORFK, úgy a Hszt. 31.§ (4) bekezdése alapján egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2010. augusztus 2-ig meg kell kezdeni.

 

 

TMRSZ