Nem kell a képzett rendőr Budapestre?

 

 

Szám:BRFK-73/2008.

Dr. Tóth Gábor r. ddtb.

BRFK
Vezetője

Budapest

 

Tisztelt Főkapitány Úr!

 

A TMRSZ megalakulása óta több alkalommal jelzéssel élt Ön felé a BRFK II. kerületében uralkodó aggasztó egyes vezetők, és egyes beosztottak között – elsősorban a vezetőknek felróható – kialakult, és mára szinte tarthatatlanná váló állapotok miatt.

Ennek előzményeit nem kívánom megismételni, feltételezem, hogy Főkapitány Úr is tisztában van mind a jogszerűtlenül felhasználni kívánt telefonlehallgatási, mind az egyes dolgozók illetve vezetők ellen indult eljárások részleteivel.

A II. kerületi RK. vezetésének a TMRSZ-hez való viszonyulásának jellegét az is bizonyítja, hogy a munkaidő-kedvezmény újbóli megtagadásakor benyújtott kifogásunknak Ön helyt adott, ismételten utasítva a rendőrkapitányság vezetőjét a jogszabályok betartására.

A tarthatatlan állapotok miatt többek között egy tagunknak, aki kiváló rendőr volt, derékba tört a rendőri pályafutása, mivel a sorozatos parancsnoki visszaélések miatt kénytelen volt leszerelni. (Szitai Róbert)

Jelenlegi tisztségviselőnk Nagy-Békési Zoltán r.tzls úr jelenleg is a II. Kerületi Rendőrkapitányságon dolgozik, aki a közelmúltban többször is jelzéssel élt mint tisztségviselő a munkavédelmi eszközök tarthatatlansága miatt is, úgy a munkáltató, mind szakszervezetünk irányában, melyekkel kapcsolatban az esetlegesen tett érdemi intézkedésekről nincs információnk, a visszás helyzetek továbbra is megoldatlanul fennállnak.

Ezen körülményekre tekintettel hitelt érdemlő jelzéseket kaptunk a II. kerületi, illetve a szomszédos kerületi dolgozóktól, hogy olyan híresztelések kaptak szárnyra, miszerint a kerületi vezetés a TMRSZ tisztségviselőjét – azaz Nagy-Békési Zoltán urat – „ki akarja készíteni”. Az a híresztelés is szárnyra kapott, hogy a kapitány az RSZVSZ-t kérte fel arra, hogy a kollégát „minden percben figyeljék”. Sőt, kimondottan csak a tisztségviselőnk magatartásáról érdeklődtek a Közterület Felügyelőségtől, miszerint hallották, hogy „probléma van vele”, majd amikor ezt cáfolták, akkor az ott lévő vezető kezdte el dehonesztáló jelzőkkel illetni a kollegát.

Ugyanakkor az is tudomásunkra jutott, Tóth r. alezredessel történt beszélgetés során 2008. március 20-a körül, – aki először ezt cáfolni próbálta, hogy megtörtént – majd annyit közölt, hogy Nagy-Békési Zoltán tisztségviselőnk viselkedésével kapcsolatban, ők semmiféle eljárást nem indítottak, a vizsgálatot a BRFK kezdeményezte.

Ezt követően akkor beszéltem is a BRFK Hivatala vezetőjének helyettesével, dr. Rizmann Anikóval, aki szintén nem tudott semmiféle vizsgálatról, majd az Ellenőrzési Főosztály helyettesével Ujmihályné r. alezredes asszonnyal, aki szintén nem tudott a II.kerületi Nagy-Békési Zoltán tisztségviselőnk ellen folyamatban lévő vizsgálatról. Nagy Békési Zoltán tisztségviselőnket is megkérdeztem, aki hallotta a szóbeszédet, elmondta, hogy azt beszélik, hogy a kapitányságról való távozását a vezetők óhajtják és folyamatosan érzékeli is a rosszindulatot a vezetés részéről.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete aggodalommal látja, hogy a BRFK a szinte már kezelhetetlen létszámhiányt megszenvedve, működőképessége határára érkezett, és a rendőri feladatokat ma már csak több száz vidékről felvezényelt rendőr igénybevételével tudja biztosítani.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy ez elsősorban nem a jelenlegi BRFK felső vezetésének a felelőssége, azonban az, hogy az állomány elkedvetlenítését, megfélemlítését eredményező parancsnoki önkény ellen Főkapitány úr nyomatékkal és személyes tekintélyét is latba vetve lépjen fel, az a jelenlegi BRFK-nak és személy szerint Önnek is a felelőssége.

A BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságon a közelmúltban történt események óta, a kerületi kapitányság vezetésében minden változatlan formában maradt fenn. Ennek a tarthatatlanná váló helyzetnek az orvoslására, az érintett vezető szigorú felelősségre vonásának kezdeményezésére azonnali főkapitányi intézkedést várunk el.

A legutóbbi eset, mely Nagy Békési Zoltánnal és szintén a rendőrség kötelékében dolgozó feleségével megtörtént, az érintett vezetővel szembeni súlyos büntetőjogi felelősségen túl, a jó ízlés határain is túlmegy.

Nagy Békési Zoltántól az elmúlt napokban a BRFK Lakásügyi Osztály vezetője Dr. Bullik Mária, érdeklődött, mivel lakásigénylése volt beadva, hogy jelenleg milyen körülmények között laknak..

Tisztségviselőnk elmondta, hogy jelenleg is albérletben laknak, ahol bérleti díjjal és rezsivel együtt a havi készkiadásuk kb. 110-120 ezer Ft.

A Lakásügyi Osztály Vezetője Nagy-Békési Zoltánt 2008. május 15-én azzal hívta fel, hogy
van Csepelen egy 1,5 szobás szolgálati lakás, melyet kiutalnának részükre, melynek bérleti díja jóval kevesebb, mint az általuk fizetett összeg, így az összköltségük felére csökkenne. Azt is közölték vele, hogyha a II. ker. kapitányság vezetője „jóváhagyja”, a lakás kiutalásra kerül számukra.

Nagy Békési Zoltán 2008.05.20-án érdeklődött, és a Lakásbizottság vezetője azt közölte vele, hogy a II. kerületi kapitányság vezetője indoklás nélkül „elutasította” a javaslatot, illetve a kérelmet.

Ezt követően a tegnapi napon felhívtam a II. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjét, aki elismerte, hogy indokolás nélkül elutasította a Nagy Békési Zoltán és felesége számára felajánlott lakást, „mert neki ez a véleménye”. Ő azt szeretné, ha elmennének a kapitányságról, sőt a BRFK-ról is, ő minden papírt alá is ír nekik, csak menjenek már.

Álláspontunk szerint rendkívül súlyos morális, emberi deficitről tanúskodik az a kapitányságvezetői hozzáállás, amelyet jelen ügyben a kapitányság vezetője – állományilletékes parancsnoki helyzetével visszaélve – tanúsított, illetve tanúsít.

Akkor amikor a BRFK-n bevallottan is legalább 1300 fős létszámhiányt okoztak egyes felelőtlen vezetői intézkedések, a munkavállalókhoz való embertelen viszonyulások, és ennek tetejében a BRFK elvárja, hogy a vidéki főkapitányságok százas nagyságrendben bocsássák a BRFK rendelkezésére a dolgozóikat, akkor egy kerületi rendőrkapitányság vezetője a BRFK Lakásügyi szervének javaslatával szembe helyezkedve, bosszúból egzisztenciálisan kívánja ellehetetleníteni 2 dolgozó BRFK-n maradását.

Milyen vezetői magatartás az, amikor a BRFK lakásügyi vezetője szerint is érdemes a szolgálati lakásra a dolgozó, de azt indokolás nélkül megtagadja a kapitányság vezetője?

Milyen alapon várja el a BRFK, hogy vidékről segítsék meg a megyei szervek a BRFK állományát, amikor ilyen kirívó, és embertelen módon kívánják elüldözni a jelenlegi nehéz körülmények között is helyt álló jól képzett rendőröket?

A Tettrekész Magyar rendőrség Szakszervezetét, annak teljes tagságát joggal háborítja fel a II: Kerületi Rendőrkapitány rendőri vezetőhöz, rendőrhöz méltatlan magatartása. Ez a magatartás, túl azon, hogy álláspontunk szerint büntetőfeljelentés alapjául szolgáló cselekményt valósított meg, teljesen ellentétes azzal a koncepcióval, amit a BRFK vezetése jó ideje hangoztat. A média különböző csatornáiból egyebet sem hallani, minthogy nincs rendőr Budapesten, ezért kemény pénzeket áldoznak toborzó irodákra, ugyanakkor két kiválóan és jól dolgozó rendőrt meg sem kísérelnek ott tartani, még csak lehetőséget sem biztosítanak számukra, hogy a felajánlott lakást elfogadhassák. A kapitány ezzel a döntésével emberileg, vezetői mivoltában is minősíthetetlenül viselkedett, ugyanakkor anyagilag is megkárosította két beosztottját, amit hivatali helyzetével visszaélve követett el.

A TMRSZ a jelzett vezetői visszásságokra mindig időben felhívta Főkapitány úr figyelmét, de érdemiekben Ön nem eddig nem intézkedett kellő eréllyel, vagy pedig kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy a kiadott utasításait csak tessék-lássék módon, valójában pedig sehogy sem hajtja végre a II. Kerületi Rendőrkapitány, ha a TMRSZ-t vagy annak valamely tagját ért sérelem orvoslásáról van szó.

Jelen levelünkkel kapcsolatosan felkérjük, hogy a BRFK vezetőjeként vizsgáltassa ki az ügyet soron kívül, saját hatáskörben tegye meg a szükséges intézkedést a lakás kiutalására és amennyiben a vizsgálat megalapozza a fentiekben leírtak valósságát, tegye meg a büntetőfeljelentést és hozza meg az ezzel kapcsolatos munkáltatói döntéseket, és összességében is próbálja meg megkísérelni a II: Kerületi Rendőrkapitányságon kialakult immár tarthatatlan helyzetet azzal, hogy mind szakmailag, mind emberileg rendeződjön a kapitányságon a légkör.

Szeretnénk kihangsúlyozni, hogy nem a TMRSZ és annak II. kerületi tisztségviselője felelős a kialakult helyzetért. Álláspontunk szerint egy idejekorán jött parancsnoki „útmutatás” esetén a II. kerületi kapitányságvezető sem engedhette volna meg magának ezt a vezetőhöz méltatlan, de bűncselekmény tényállási elemeit kimerítő magatartást, ha Ön nem az „elnéző”, a problémát „nem észlelő”, vagy észlelni nem akaró viszonyulást tanúsítja a korábbi jelzéseink során.

Hangsúlyozzuk, hogy a TMRSZ azért fordult Főkapitány Úrhoz több alkalommal is, hogy „házon belül” oldódjanak meg a problémák, és vegye elejét a további vezetői visszaéléseknek, mivel nem kívántuk mindenáron a rendőri vezetők elleni büntetőeljárást, felelősségre vonást, de azt igenis joggal vártuk és várjuk el, ami egyébként a munkáltatónak törvényi kötelezettsége is, hogy minden munkavállalóját, legyen az beosztott, vagy vezető, jó parancsnoktól elvárhatóan egyenlően kezelje. Azt is joggal várjuk el, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők, vagy a vezetői visszaéléseket elszenvedők számára.

Tekintettel a történtekre, azon túlmenően, hogy a vizsgálatot követően a szükségesnek látszó feljelentését megteszi, szíveskedjék intézkedni arra is, hogy a BRFK II. Kerületi Rendőrkapitányságon kialakult, tarthatatlan helyzet soron kívül megoldódjon.

Álláspontunk szerint jelen helyzetben a szolgálatellátás veszélye, illetve további visszaélések elkövetésének realitása jelenleg is fennáll, ezért a munkáltatói jogkör gyakorlójának nem is lehet mérlegelési joga, haladéktalanul intézkednie kell.

Azon túlmenően, hogy válaszát továbbra is várjuk korábbi levelünkkel kapcsolatban, kérjük Főkapitány Urat, hogy a szükséges intézkedéseket megtenni szíveskedjék szervezetünk értesítése mellett.

 

Szekszárd/Budapest, 2008. május 20.

 

Tisztelettel:

Szima Judit

TMRSZ főtitkár