TÁJÉKOZTATÓ a TMRSZ XI. Kongresszusáról

beszámolók elfogadása – tisztújítás – egyebek

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete 2018. október 6-án tartotta meg – a törvényi kötelezettség alapján összehívott – éves rendes Kongresszusát.

A Kongresszus előtt a szavazati joggal rendelkezők a meghívóban tájékoztatva lettek a megtárgyalásra kerülő tervezett napirendi pontokról, illetve megkapták a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztői anyagokat is.

A tárgyalandó témák közt kaptak helyet elsősorban a törvény szerint szükséges beszámolók, valamint a szakszervezet vezetésének tisztújítása, továbbá az Alapszabály elengedhetetlenül szükséges módosítása, és az emellett felmerült egyéb megvitatandó témák, kérdések.

A felmerült és tisztázandó kérdések és az arra adott válaszok, nyílt, őszinte mederben zajlottak le.

A küldöttek részére előzetesen megküldésre kerültek a napirendi pontok tárgyalásához szükséges dokumentumok, háttér anyagok, így tehát az Alapszabály szükség szerinti módosítására – figyelemmel arra, hogy a TMRSZ főtitkára ellen folytatott büntetőeljárás közügyektől eltiltás mellékbüntetést is kiszabott, továbbá arra, hogy örökös főtitkár asszony jelenleg jogerősen kiszabott büntetését tölti – irányuló tervezet is.

Az Alapszabály módosításának szükségességét több egyéb körülmény is alátámasztotta, amelyről a megjelent kongresszusi küldöttek a helyszínen részletes tájékoztatást kaptak.

Sajnálatos módon az Alapszabály módosítására nem került sor, figyelemmel arra, hogy az annak módosításához szükséges minősített (2/3-os) többségű küldött – egyéb elfoglaltságai miatt – nem jelent meg a meghirdetett kongresszuson.

A Kongresszus megtartásával kapcsolatban a börtönbüntetését töltő örökös főtitkár asszony panaszt juttatott el a Kongresszus részére, amely úgyszintén ismertetésre került.

Ehelyütt a részletek teljes körű ismertetése nélkül adunk tájékoztatást ennek fő irányvonaláról, mely az volt, hogy örökös főtitkár asszony megkérdőjelezte a Kongresszus összehívásának szükségszerűségét is. A törvény azonban kötelezi a szakszervezetet arra, hogy „legfőbb szervének” legalább évente egy alkalommal történő összehívására sort kell keríteni és azon a törvény által szükségszerűen javasolt témákat (zárszámadás az előző évről, költségvetés elfogadása a következő évre, törvényes képviselői beszámolók elfogadása) meg kell tárgyalni, illetve ezzel kapcsolatban a szükséges döntéseket meg kell hozni.

Emellett az ügyvivő főtitkár, az ügyvivő elnök és egy ügyvivő VT tag mandátuma is lejárt a soron következő éves Kongresszuson, tehát a főtitkár személyének, az elnök személyének és a Vezetői Testület tagjai személyének tisztújítása is elengedhetetlen kötelessége volt a Kongresszusnak.

Vitán felül áll, és bízunk benne, hogy minden felelősséget érző és vállaló tisztségviselő osztja azt a nézetet, hogy a törvényi kötelezettségeknek – még ha azzal nem is mindig értünk egyet – jogkövető szervezetként eleget kell tenni. A TMRSZ-t kötelezik erre az elmúlt 14 év eredményei, a belénk vetett közbizalom és hitelesség megőrzése, erősítése, és az, hogy jelenleg is tagjaink ügyes-bajos dolgainak a vitelét intézzük több százas nagyságrendben. Ezt nem kockáztathatjuk azzal, hogy működésünkben kivetnivalót találjanak.

A TMRSZ-nek alkalmazkodnia kell a megváltozott, a jogalkotó által egyoldalúan hozott szabályokhoz és feltételekhez, azaz törvényesen kell működnie, hatékonyan kell képviselnie tagjai érdekeit, és nem utolsó sorban biztosítani kell a további zavartalan működés feltételeit is.

A Kongresszus a leköszönő ügyvivő főtitkár valamennyi beszámolóját ellenszavazat nélkül fogadta el, így a szakszervezet

  • 2017. évi működéséről (közérdekű beszámoló),
  • a taglétszámi adatok alakulásáról (szervezői beszámoló)
  • a jogviták alakulásáról szóló beszámolóit (egyéni jogi képviseletről szóló beszámoló),
  • a 2017. évi pénzügyi gazdálkodásról szóló beszámolót (pénzügyi beszámoló),
  • az elnöki beszámolót a Vezetőségi Testület munkájáról,
  • és a 2019. évre tervezett költségvetés sarokszámait egyaránt.

A Kongresszuson megtörtént a tisztújítás, ennek megfelelően 2018. október 06. napjától a TMRSZ

főtitkára dr. Balázs Ildikó,

elnöke Kis Erzsébet,

Vezetői Testületének tajgai pedig Kmetty Zita, Gulyás László, Birinyi Márton és Nacsa János Mátyás.

Ezúton is gratulálunk a megválasztott / újraválasztott tisztségviselőinknek!

Az egyebek napirendi ponthoz kapcsolódó egyes kérdésekben is döntés született, elfogadásra került – a Kongresszus tagjai részére szintén előzetesen, tervezetként megküldött – Az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, melyek megalkotása újonnan előírt szabályzóként szükségessé vált, valamint a szakszervezet ingó vagyonát (tárgy / eszköz) teljeskörűen szerepeltető Leltár, melynek meglétét szintén jogszabályok írják elő.

Örökös főtitkár asszony kérésének megfelelően elkészítettünk egy, a „sértett” TMRSZ részéről előterjeszteni kívánt kegyelmi kérvény tervezetet is, amely rendhagyó kérelem atekintetben, hogy törvény szerint a kegyelmi kérvény előterjesztésére jogosultak között a „sértett” nem szerepel.

Az egyébként határozatképes kongresszus a TMRSZ nevében benyújtandó kegyelmi kérvény beterjesztése kapcsán is úgy döntött, hogy arról egy nagyobb legitimációjú, az Alapszabály módosítására is jogosított mértékű Kongresszus döntsön , reményeink szerint mihamarabb.

Tekintettel arra, hogy az Alapszabály mielőbbi módosítása elengedhetetlenül szükséges a jogszabályoknak való megfelelés okán, így az újonnan megválasztott tisztségviselők a közeljövőben – a szükséges döntések meghozatala mellett – megvizsgálják egy újabb kongresszus összehívásának, vagy az ehhez szükséges feltételek teljesülése esetén rendkívüli kongresszus összehívásának szükségszerűségét.

A tájékoztatóval kapcsolatos észrevételeiteket, az esetlegesen megtartandó következő – rendes, vagy rendkívüli – kongresszusra szánt javaslataitokat, észrevételeiteket továbbra is várjuk a tmrsz2004@gmail.com címre!