A munkavállaló képességei

Néhány szó a Munka törvénykönyvéről….

Minőségi csere mint munkáltatói felmondási indok

 

A minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás a munkáltató működési körébe tartozó olyan felmondási ok, mely szoros összefüggésben van a munkavállaló képességével. Ugyanakkor sérti a tisztességes és jóhiszemű jogorvoslat elvét a minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás, ha a megjelölt képességre, tudásra az adott munkakörben bizonyítottan nincsen szükség.

 A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 66. §-a szerint a munkáltató köteles megindokolni a felmondását, mely a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

A minőségi csere a munkáltató működési körébe tartozó felmondási oknak minősül, ahogyan az átszervezés és a létszámcsökkentés is.

A munkáltató működési körébe tartozó ok a munkavállaló személyétől független és jellemzően a munkáltató gazdaságos(abb) működésével áll összefüggésben. Ennek az oknak közvetlen összefüggésben kell állnia a munkavállaló munkakörével, ugyanakkor a munkáltató intézkedésének gazdasági célszerűsége nem vizsgálható, hiszen a munkáltató vezetési körébe tartozó kérdést a felmondással kapcsolatban a bíróság nem vizsgálhat (MK. 95. számú állásfoglalás).

Minőségi csere során, a munkáltató működési körében bekövetkezett objektív változás miatt az érintett munkavállaló munkaköre is megváltozik, azonban a munkavállaló nem rendelkezik olyan képességekkel, melyek alkalmassá teszik a megváltozott munkakör betöltésére. Minőségi csere során tehát a munkakör, vagy az abban foglalt részletfeladatok elvégzésére támasztott követelmények változnak meg, aminek a meglévő munkavállaló nem tud megfelelni. A változás során a munkáltató magasabb szintű elvárásokat támaszt az adott munkakör betöltéséhez. Ez a változás lehet képzettség (pl. középfokú helyett felsőfokú végzettség, speciális nyelvismeret vagy szaktudás) vagy képesség (pl. pszichológiai alkalmasság), de akár szakmai tapasztalat is (pl. ágazatspecifikus helyett szerteágazó).

A minőségi csere fogalmát nem definiálja az Mt., ezért a bírói gyakorlatot alapul véve lehet megközelíteni, hogy a minőségi cserére alapozott felmondás megindokolásánál mire kell odafigyelni, illetve hogyan kell eljárnia a munkáltatónak.

Jogszerű a felmondás, ha a munkáltató azért szüntette meg a munkavállaló munkaviszonyát, mert helyette olyan személyt akar alkalmazni, akinek többféle szakképzettsége van, így munkaidejét és munkaerejét gazdaságosabban tudja felhasználni. (BH1980. 404.).

A munkáltató jogszerűen jár el, ha például a kizárólag fűtésszerelői képesítéssel rendelkező munkavállaló helyett olyan munkavállalót foglalkoztat, aki fűtésszerelői mellett villanyszerelői képesítéssel is rendelkezik, hiszen ezáltal jobban ki lehet használni a munkaidejét.

Önmagában az, hogy a munkavállaló a meglévő képzettsége birtokában kifogástalanul ellátta a munkakörét, még nem zárja ki a minőségi csere lehetőségét. A munkáltatónak ugyanis érdeke fűződhet ahhoz, hogy bizonyos képzettségek, képességek birtokában lévő munkavállalót alkalmazzon a meglévő munkavállaló helyett. A szempontok meghatározásában – mivel ez a gazdálkodásával és vezetésével összefüggő kérdés – szabadon dönt a munkáltató, ha jogszabály a munkakör betöltésével kapcsolatban nem tartalmaz konkrét előírást.

A minőségi csere indoka, vagyis annak vizsgálata, hogy az adott munkakör ellátása szempontjából okszerű volt-e csere, vizsgálat tárgyát képezheti a bírósági eljárás során, továbbá természetesen az is vizsgálható, hogy a munkáltató eljárása megfelelt-e a jóhiszeműség és tisztességes eljárás követelményének.

Amennyiben a munkáltató rövid idővel az alkalmazást követően kellő érdek nélkül olyan elvárásokat támaszt a munkavállalóval szemben, melyekről a munkaviszony létesítésekor nem esett szó, akkor ez a tisztességes eljárás követelményét sérti (BH1998. 555., EBH1999. 45.).

Az átszervezéssel érintett és magasabb minőségi követelményeket támasztó munkakörre való alkalmatlanság – másik megfelelő munkakör hiányában – lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását, így helye lehet a minőségi cserének. A felmondás indokának nem csak valósnak, világosnak és okszerűnek kell lennie, hanem olyan súlyúnak is, hogy annak fennállása esetén a munkaviszony fenntartása lehetetlen vagy aránytalan sérelmet jelentsen a munkáltató számára. Ha a munkáltató minőségileg magasabb színvonalú szolgáltatást akar bevezetni, melynek feltétele bizonyos kompetenciák és szakmai alkalmasság megléte, akkor ennek hiánya, és a munkavállaló képzettségének és szakmai gyakorlatának megfelelő, felajánlható munkakör hiányában a felmondás jogszerű (BH2000. 30.).

“A minőségi csere feltételezi azt, hogy az új munkavállaló rendelkezik azokkal a kompetenciákkal és képesítésekkel, melyek az elbocsátott munkavállalónál hiányoztak.”

A felmondás közlésekor az indoknak időszerűnek is kell lennie, azaz a felmondás alapjául szolgáló folyamatnak meg kell kezdődnie, de nem szükséges, hogy be is fejeződjön – például a kínai nyelvtudást igénylő partnerrel megtörtént a szerződéskötés, de a kínai partner csak hónapok múlva érkezik Magyarországra.

Önmagában nem minősülhet minőségi cserének a hosszabb ideig távollevő munkavállaló munkakörének olyan más munkavállalóval történő betöltése, aki csak a munkavállalóval azonos végzettséggel és szakmai ismeretekkel rendelkezik és a munkáltató az adott területen nem alkalmazott magasabban képzett munkavállalókat. (BH2001. 86.). A minőségi csere ugyanis feltételezi azt, hogy az új munkavállaló rendelkezik azokkal a kompetenciákkal és képesítésekkel, melyek az elbocsátott munkavállalónál hiányoztak. Tartósan távollévő munkavállaló visszatérésekor alaposan meg kell győződni továbbá arról, hogy az illető valóban nem rendelkezik az elvárt képességekkel.

A munkáltató jogszerűen dönthet arról, hogy a munkakör ellátásánál a jövőben milyen feltételeknek, tudásnak tulajdonít a korábbitól jelentősebb szerepet. A minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás esetén a munkáltató döntési körébe tartozik annak meghatározása, hogy számára milyen szempontok alapján, miként valósul meg az érintett munkakör magasabb színvonalú ellátása (EBH2003. 968).

Sérti a tisztességes és jóhiszemű jogorvoslat elvét a minőségi cserével indokolt munkáltatói felmondás, ha a megjelölt képességre, tudásra az adott munkakörben bizonyítottan nincsen szükség. A felmondás jogszerűségének elbírálása során kiemelt jelentősége van annak, hogy az ebben az időszakban felvett munkavállalókkal szemben a munkáltató milyen alkalmazási feltételeket támasztott (EBH2011. 2339.).

Aki lépést szeretne tartani a dinamikusan változó munkaerőpiaci elvárásokkal, annak elkerülhetetlen az új, újfajta ismeretek elsajátítása. Természetesen a munkáltató érdeke is, hogy biztosítsa a meglévő munkavállalók továbbképzését, ugyanakkor a munkavállalótól is elvárható, hogy képezze önmagát. A tanulással ráadásul – amellett, hogy frissen tart – a munkavállaló elkerülheti, hogy minőségi csere áldozatává váljon.

(forrás: Wolters Kluwer)

 

 

Amennyiben munkaviszonyod (esetleg várható) megszüntetése véleményed szerint jogellenes, vagy egyéb problémád adódott, fordulj hozzánk bizalommal, segítünk!

Ne feledd azonban, hogy általános tájékoztatáson felüli, megalapozott véleményezést csak abban az esetben tudunk nyújtani, ha megküldöd az igazoló dokumentumokat is!