Válaszok Somogy megyéből

Válaszok Somogy megyéből

letöltés

A 2014. február 06-i somogy megyei érdekegyeztető tanácsülésen szakszervezetünk több valós problémát is felvetett, melyekre akkor nem, de később írásban tájékoztatást kaptunk a hivatalvezetőtől, dr Lakatos Zoltán r. alezredes úrtól.

Rákérdeztünk, hogy történhetett meg a megyében, hogy:

I.

Egyes hivatásos állományú kollégák úgy látnak el szolgálatparancsnoki feladatokat, hogy az a munkaköri leírásukban nem szerepel, megbízásuk nincs és a megfelelő díjazást sem kapják meg munkájukért?

A főkapitányság válasza alapján erre azért kerülhetett sor, mert a 2013. február 01-i hatályú tipizálást követően a Fonyódi és a Balatonvilágosi Autópálya Alosztályokon a szolgálatparancsnoki beosztások megszűntek. Az átszervezéssel érintett állomány illetménye a Hszt. rendelkezése alapján nem csökkenhetett, így beosztásuk és besorolásuk valóban alacsonyabb lett, azonban illetményük az eltérítés okán nem csökkent.

Ezen túl pedig a 2013. november 16-án hatályba lépett állománytábla- módosítás alapján az érintett szervezeti egységeknél a szolgálatparancsnoki beosztások visszaállításra kerültek.

II.

Tájékoztatást kértünk a 2013. évi márciusi „hóhelyzetben” történt berendelésekkel kapcsolatban, konkrétabban arról, hogy milyen módon történt a 2013. március 14-15-16-i túlóra elrendelése és azok elszámolása, történt-e készenlét elrendelése, ha igen, az szóban, vagy írásban került-e kiadásra.

Arról tájékoztattak minket, hogy a túlóra elrendelése írásban történt, a hatályos jogszabályok alapján. A túlóra valamennyi személy részére kifizetésre került. Sem az elrendelés, sem a teljesített többletszolgálattal kapcsolatban az állomány panaszt nem terjesztett elő.

III.

Kértük, hogy a szakszervezetünkkel történő zökkenőmentes együttműködés érdekében szíveskedjenek az általunk kért dokumentumokat kiadni, valamint a tájékoztatásokat megadni. Ezen kérésünket a tagjaink érdekében kifejtett, törvényben biztosított jogaink gyakorlása során tapasztaltakra alapozzuk. Több ízben előfordult, hogy a kikért hivatalos dokumentumokat, kéréseink ellenére sem adták ki, így akadályozva munkánkat.

A Munkáltató véleménye szerint az egyéni munkaügyi perekben a felperesekként szereplő munkavállalókat terheli a bizonyítási kötelezettség, így a szükséges iratok adatainak kigyűjtése is az ő kötelezettségük, míg a kigyűjtött adatok alapján az iratok kiadása a Főkapitányság kötelezettsége. Kigyűjtés hiányában adatszolgáltatásra a továbbiakban sincs lehetőségük.

IV.

Somogy megyében tapasztaltuk azt is – melyre egyébként már többször felhívtuk a figyelmet – hogy a szolgálati panaszok elbírálása során a jogszabályban előírt határidőket nem tartják be. Nem egy esetben előfordult, hogy akár fél évet is várni kellett egy-egy határozatra.

A problémát a főkapitányság hivatalvezetője is valósnak ismerte el és a következőket tudatta velünk: 2013. szeptemberében saját kezdeményezésű ellenőrzés során feltárták, hogy közel 200 szolgálati panasz elbírálásánál volt tapasztalható hiányosság. Az ügy előadójával szemben a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Vezetője fegyelmi eljárást kezdeményezett, melynek során megállapítást nyert, hogy 77 ügyben érdemi munkát nem folytatott, mivel nem készítette el az elbíráló határozatokat, 39 ügyben elkészítette ugyan az elbíráló határozatokat – 11 ügyben késedelmesen – azonban azok kézbesítésére nem intézkedett. További 64 ügynek az elintézését követően nem intézkedett az irattárba helyezésről, valamint a nevére szignált további 19 szolgálati panasszal nem tudott elszámolni.

A TMRSZ felhívja a figyelmét a kollégáknak, tagjainak, hogy válaszokban foglaltak alapján észrevételeikkel, javaslataikkal, ellenvéleményükkel, illetve további teendőik végett keressék szakszervezetünket

TMRSZ