Újabb pernyerés: Fővárosi Közterület-felügyelet

Közterület felügyelők

Újabb pernyerés:

Több milliós kártérítést fizethet a Fővárosi Közterület-felügyelet!

 

Tagunkat 2008. júliusában nevezték ki közszolgálati jogviszonyba, közterület felügyelő munkakörbe. Munkáját kiválóan végezte, több esetben is jutalmat kapott, majd 2011 tavaszán -felmondás nélkül- a munkáltató a közszolgálati jogviszonyát megszűntette.

A munkáltatói döntés hátterét a tárgyalások során, tanúk segítségével sikerült rekonstruálni. Bebizonyosodott, hogy a munkáltató és tagunk között folyamatos volt a súrlódás, és a vita.

Ennek oka abban keresendő, hogy tagunk kiállt saját, és társai jogos követelései mellett. Jelezte a munkáltató felé, hogy sorozatosan jogszabálysértően jár el illetményük megállapításánál, illetve ruházattal történő eljárásuk során, és a munkavállalók jogos juttatását nem akarja kifizetni.

Tagunk esetében a munkáltató rendszeresen elmulasztotta folyósítani a Ktv. szerint járó veszélyességi pótlékot, a védőital pótlékot, és az ún. illemhely pótlékot. Ezen felül a ruházati ellátásban is súlyos hiányosságok voltak.

Tagunk a felmondást követően a TMRSZ útján a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz fordult. Kérte a bíróságot, hogy a közszolgálati jogviszony jogellenes megszűntetése okán kötelezze a munkáltatót átalány kártérítés megfizetésére, továbbá kérte az elmaradt pótlékok megtérítésért is.

Kérte továbbá a bíróságot, hogy állapítsa meg, hogy a Fővárosi Közterület-felügyelet jogellenesen szüntette meg tagunk közszolgálati jogviszonyát.

A per több tanú bevonásával zajlott. A meghallgatások során bebizonyosodott, hogy tagunk több esetben felhívta a munkáltató figyelmét a jogszabálysértő eljárására. Több alkalommal kérte az elmaradt pótlékok megfizetését, illetve az állomány ruházattal történő ellátását. Ennek azonban a munkáltató nem tett eleget. Majd mikor érzékelhetővé vált a munkavállalók elégedetlensége, úgy kívánta a helyzetet megoldani, és a kedélyeket lecsillapítani, hogy tagunk közszolgálati jogviszonyát megszűntette.

A bíróság megállapította, hogy tagunk munkaviszonya alatt semmilyen kötelezettségszegést nem követett el,munkáját mindvégig az előírásoknak megfelelően, kiválóan végezte.

A fenti körülmények miatt a Fővárosi Munkaügyi és Közigazgatási Bíróság osztotta jogászaink okfejtését, és a hivatkozott jogszabályi rendelkezések, illetve a bizonyított tények alapján megalapozottnak ítélte tagunk követelését.

Megállapította, hogy a munkáltató nem a jóhiszeműség és tisztesség elve alapján járt el. Tagunk közszolgálati jogviszonyának megszűntetése során munkáltatói jogait rendeltetésellenesen gyakorolta, amivel a másik félnek indokolatlanul, jelentős vagyoni és nem vagyoni hátrányt okozott.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi bíróság osztotta jogászaink véleményét a tekintetben is, hogy a munkáltató magatartásával megsértette a munkavállalókat védő általános jogelveket, tagunknak az Alaptörvényben foglalt személyiségi jogait, továbbá az Európai Unió Alapjogi chartájának 30. cikkét, és az európai szociális Charta 24. cikkét is.

A bíróság mindezek miatt a kereseti kérelemnek teljes mértékben helyt adva, a Ktv. 60§ (3) bekezdése alapján tagunk 6 havi átlagkeresetének, továbbá az elmaradt veszélyességi pótlék, védőital pótlék és illemhely pótlék megfizetésére kötelezte a munkáltatót, közel másfél millió forint és kamatai értékben.

A fentiek miatt felhívjuk minden volt, és jelenlegi, hasonló beosztásban, Fővárosi Közterület-felügyeletnél szolgálatot teljesítő tagunkat az alábbiak szerint:

Amennyiben pótlékaikat nem kapták meg, és szeretnék igényüket érvényesíteni, forduljatok a TMRSZ Jogi Irodához bizalommal. Jogászaink várják a jelentkezéseteket.

Tájékoztatunk Titeket, hogy pótlékok megfizetésére vonatkozó igényetek 3 év múlva elévül!

Az ítélet még nem jogerős!

TMRSZ