Válasz Lázár János úrnak

Lázár János úrnak,
Fidesz Magyar Polgári Párt Országgyűlési Frakciójának Vezetője!

 

B U D A P E S T

 

 

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

 

 

Levelét – melyben a TMRSZ hódmezővásárhelyi tüntetésének helyszínválasztásával kapcsolatban ad hangot értetlenségének, továbbá egyeztetést ajánl fel a helyi Fidesz irodában május 25-én – köszönettel megkaptam.

A helyszínválasztás indoka, hogy Ön, mint a kormánypárti frakció vezetője az elmúlt hónapokban személyes befolyását is felhasználva több olyan jogszabály – köztük az Alkotmány – módosítására nyújtott be javaslatot, amelyek tartalmukat tekintve elfogadhatatlanok mind a rendvédelmi területen dolgozó munkavállalók, mind a képviseletüket felvállaló szakszervezet számára.

Ön azzal érvel, hogy polgármesteri és országgyűlési képviselői megbízatását külön kell kezelni. Ezzel semmiképpen nem tudunk egyetérteni, hiszen az Ön személyére – és nem pozíciói valamelyikére – vezethető vissza ezeknek a jogszabály-módosítási kezdeményezéseknek az eredője.

Az Ön által beterjesztett jogszabály-módosítások, amellett, hogy jogilag és szakmailag is alaptalanok, alkalmanként nyilvánvalóan jogsértőek visszamenőleges hatályú jellegüket tekintve, ugyanakkor igazságtalanok, félelmet keltőek és egzisztenciális bizonytalanságot is okoznak.

A Fidesz országgyűlési képviselőjeként, ellenzéki pártpolitikusként és az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnökeként már volt szerencsénk Önnel egyeztető megbeszélést folytatni 2009. nyarán, amikor is a rendőrök anyagi és morális megbecsültségének fontosságára tett ígéretet, erre adta előttem a szavát. Ehhez képest Ön ezeket az ígéreteit nem hogy megpróbálta volna betartani, de a fentiekben utalt törekvései mélységesen rendőr- és rendészet ellenesnek minősíthetők jellegüknél fogva.

A hódmezővásárhelyi demonstrációnknak jelképes üzenete is van a tiltakozás mellett.

A felelőtlen és be nem tartott politikusi ígéretek az egyik legfőbb okai, hogy Magyarország – mint fogalmazta – a csőd szélére került. Az ígéretek mellett a választásokon győztes pártpolitikusok erkölcstelen és gátlástalan közpénz „markolásai” az okai a csődközeli helyzetnek és ebben Ön személyesen is jelentős mértékben kivette a részét mind ellenzéki, mind kormánypárti politikusként.

A csődközeli helyzetből való visszarángatást, és felelősségteljes kormányzást csupán kommunikációs nyilatkozatként tudom értékelni annak tükrében, hogy Önnel kapcsolatban az utóbbi hónapokban több híradás is megjelent akár a közlekedési szabályok figyelmen kívül hagyását, akár luxusgépkocsi használatát, akár a 4 év során felvett 18 millió forintot is meghaladó költségtérítését veszem alapul.

A hódmezővásárhelyi helyszín választásával kapcsolatos üzenetünk, hogy véget kívánunk vetni a politikusi felelőtlenség, számon kérhetetlenség és mentelem súlyosan igazságtalan rendszerének. A helyszín megválasztásával jelezni szeretnénk Magyarország polgárai mellett a jelenlegi kormánypárt felelős politikusainak is, hogy nem csupán 4 évente kell egy hónap terjedelemben vonzó alternatívát felvázolni a megtéveszteni kívánt választópolgároknak, hanem az ígéretek be nem tartása esetén a közmegbízatással bíró politikusok folyamatosan érezzék felelősségük súlyát, a választóiknak tett ígéreteik betartásának fontosságát.

Mindemellett – mivel megemlítette a szolgálati nyugdíjasok és a költségvetés egymáshoz viszonyított jellegét – szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg szolgálati nyugdíjasok teljesítették azokat a kötelezettségeket, amelyet tőlük az állam elvárt.

Újabb elvárások megfogalmazása ugyanis nem lehet jogszerű a már megszerzett nyugdíjjogosultság, vagy a már teljesített szolgálati évek terhére. Ez olyan alaptétel, amellyel nem csupán egy jogvégzett személy, de minden magyar állampolgár is tisztában van. Ön sem tartaná elfogadhatónak, ha az otthonát évekkel ezelőtt felépítő vállalkozó most megjelenne és arra való hivatkozással, hogy vállalkozása csőd közeli helyzetbe került és annak idején adott esetben jóval piaci ár alatt vállalva építette fel az Ön otthonát, most azt követelné Öntől, hogy fizessen még néhány milliót és akkor igazságos lesz az önök között létesített egykori jogviszony.

Az Ön és Balsai István nevéhez köthető Alkotmány módosítás tartalmában ugyanezt jelenti. A szolgálati nyugdíjban részesülő személyek teljesítették a tőlük elvárt szolgálatot, egészségük megromlott, vagy beosztásuk megszűnt és élni kívántak az álam által nyújtott lehetőséggel.
Ezt elvitatni, elvonni tőlük bűn. A szó morális és jogi értelmében egyaránt.

A hatalmi berendezkedés alapján elképzelhető, hogy az Országgyűlés megszavazza a beterjesztett javaslatot, de szeretném felhívni arra a figyelmét, hogy ezt a rendvédelem területén dolgozók szinte kivétel nélkül elfogadhatatlannak tekintik, bűncselekmény elkövetésének minősítik, mind a kényszerítést, mind a közösség tagjai erőszak elkövetése vonatkozásában.

Az Ön által is beterjesztett javaslat vonatkozásában egy dolgot tartunk elfogadhatónak. Vagy visszavonják a beterjesztett Alkotmány-módosító javaslatukat, vagy a jövőben viselni kényszerülnek az ezzel kapcsolatos jogi, és morális következményeket.

Meggyőződésünk, hogy ezzel a módosító javaslat benyújtásával Ön politikai és közéleti karrierjének a folytatását kockáztatja, hiszen családok tízezreinek földönfutóvá tétele lehetőségét teremti meg. Ebben az esetben elképzelhetetlennek tartjuk, hogy a választópolgárok valaha is olyan mértékben támogassák majd Önt a jövőbeli megmérettetéseken, amely közmegbízatási pozíció elérését tenné lehetővé. Arról is biztosíthatom Önt, hogy a javaslat elfogadása esetén minden erőnkkel azon leszünk, hogy a javaslat lényegi elemeit munkavállalók, nyugdíjasok és választópolgárok millióival ismertessük meg a rendelkezésünkre álló eszközökkel.

Biztosíthatom Önt azonban arról is, hogy a javaslat visszavonása, vagy esetleges leszavazása esetén is üzenet értékkel kezelnénk a békés mederbe visszaterelt kérdést és ez esetben valóban indokolt lenne egy érdemi, a felek kölcsönös tiszteletén alapuló megbeszélés megtartása.

Nem fűzök sok reményt a május 25-i megbeszéléshez, de ennek ellenére a formai szempontból udvariasnak mondható hangvételű meghívásnak eleget téve részt kívánok venni az Ön által kezdeményezett egyeztetésen.

Megjegyezni kívánom ugyanakkor, hogy az elmúlt közel egy évben több alkalommal is kezdeményeztem egyeztető megbeszélést a Fidesz vezető személyiségeivel, legutóbb a 2010. szeptemberében tartott Kongresszusunkra hívtam meg a pártelnök urat, aki egyéb elfoglaltságaira hivatkozással titkárságán keresztül igen durván hárította el az akkor már legnagyobb rendőrszakszervezet TMRSZ meghívását. Ugyanakkor az Ön nevéhez köthető törpe szakszervezetnél a mai napig fővédnökként szerepel.

Úgy gondolom, hogy ha a hatalmi mámor kiélvezése helyett a kormánypárti politikusok odafigyelnének a valódi érdekképviseletet folytató TMRSZ javaslataira, ha valóban érdemi együttműködés keretében várnák el a segítő, támogató megnyilvánulásokat, akkor a helyzet nem jutott volna el a jelenlegi, szinte már kezelhetetlen szintre.

Felelősséggel tartozom ugyanakkor a munkavállalókért, de hangsúlyozni szeretném, amennyiben nem látok reális lehetőséget ezen a megbeszélésen arra, hogy a munkavállalók helyzetét javítandó, Ön hajlandóságot mutasson egy minden fél számára elfogadható mértékű kompromisszum kialakítására, akkor nem csupán a budapesti helyszíneken, hanem az ország más nagyvárosaiban – így Hódmezővásárhelyen is – éreztetni kívánjuk a kormánypárti politikusokkal azt, hogy a választók semmibevétele, becsapása és átverése következményekkel, számonkéréssel fog járni ezentúl.

Bizonyára tudomással bír arról is, hogy aláírásgyűjtést kezdeményeztünk a jelenlegi felelőtlen politikusi ténykedés következményeinek törvényi szintre emelése tárgyában, így a képviselői mentelmi jog eltörlése és a képviselők visszahívhatóságának megteremtése tárgyában.

Meggyőződésünk és hitünk szerint ugyanis az ország csőd közeli helyzetbe kerülése elsősorban a politika romlottságára, a képviselők felelőtlenségére és mentelmi jogára vezethető vissza.

Fentiekre figyelemmel az egyeztetésen közvetlen munkatársaimmal megjelenek.

 

Szekszárd, 2011. május 24.

 

 

Szima Judit
TMRSZ főtitkára