Különleges bevetési pótlék – fizesse ki a BRFK

A BRFK vezetőjéhez fordultunk a különleges bevetési pótlék megfizetése tárgyában. Mivel a 2009. július 1-től érvényben lévő, hatályos szabályozás alapján nem szervezeti egységeknek, hanem „az ilyen tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére”, így véleményünk szerint a BRFK nem tehet különbséget a csapaterős tevékenységet végző állománya között aszerint, hogy amely egységek tartoznak a szervezeti struktúra szerint a bevetési egység állományába és mely munkavállalók dolgoznak a kerületi kapitányságokon egyéb rendőri beosztásokban. Ezt egyébként a Legfelsőbb Bíróság BH2001. 496. számú állásfoglalása is alátámasztja.

 

 

Szám: Kü-443/2009

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy úrnak,
Budapesti Rendőr-főkapitányság Vezetője!

B U D A P E S T

Tisztelt Főkapitány Úr!

Mint arról bizonyára tudomása van, a BRFK Csapatszolgálati századai állománya tagjai közül többen is keresettel éltek a BRFK ellen különleges bevetési pótlék visszamenőleges megfizetése tárgyában, amely perek jelenleg is folyamatban vannak.

Ugyanakkor szeretném Főkapitány Úr figyelmét felhívni arra a tényre, hogy a rendészeti miniszter – feltehetőleg észlelve a vonatkozó jogszabályi környezet addig nem teljesen egyértelmű, a 2006. őszi események utáni megváltozott rendőrszakmai környezet tükrében elégtelennek mondható szabályozását – a valós élethelyzethez igazította 2009. július 1-jei hatállyal a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III.19.) BM rendelet 2. számú mellékletét.

Az egyes rendészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 24/2009. (VI.22.) IRM rendelet 1.§ (2) bekezdése módosította a rendelet 2. számú mellékletét. A korábban hatályos szöveg szerint a megyei rendőr-főkapitányságok bevetési egységei – azaz szervezeti egységek – részesülhettek a 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékban.
A 2009. július 1-jétől hatályos szabályozás szerint azonban kimondásra került, hogy nem szervezeti egységnek jár a különleges bevetési pótlék, hanem „az ilyen tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére”.
Az a körülmény, hogy a Magyar Közlöny 84. számában közöltek szerint különleges bevetési pótlékra az jogosult aki „a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok bevetési egységeinél különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát”  egyértelműen és a munkavállalókra nézve kedvezően pontosítja azt, hogy a BRFK csapataszolgálati századai állománya ugyanolyan jellegű csapaterős tevékenységet végez, mint a bevetési pótlékban 2008. december 1-je óta részesülő BRFK Bevetési Főosztály csapatszázadának tagjai.
A Legfelsőbb Bíróság BH2001. 496. számú állásfoglalásának tükrében, amely szerint nem a beosztás megnevezése, hanem a szolgálat ellátásának konkrét körülményei döntik el a kedvezményre való jogosultságot, egyértelműen iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy a BRFK nem tehet különbséget a csapaterős tevékenységet végző állománya között aszerint, hogy amely egységek tartoznak a szervezeti struktúra szerint a bevetési egység állományába és mely munkavállalók dolgoznak a kerületi kapitányságokon egyéb rendőri beosztásokban.

Fentiekre figyelemmel a jogszabályi rendelkezések pontosítását követően teljesen egyértelműen megalapozottnak és indokoltnak tartjuk, hogy 2009. július 1-jétől a BRFK 4 csapatszolgálati századai állománya tagjai részére – mivel közvetlenül és ugyanolyan jelleggel látnak el különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet – visszamenőlegesen a munkáltató megfizesse a 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékot kamattal növelten 2009. október 30-ig bezárólag 4 x 38.650,-Ft, azaz 154.600,-Ft plusz kamatai mértékben, és ezt követően havonta 38.650,-Ft mértékben részükre különleges bevetési pótlék megfizetése indokolt.
Természetesen amennyiben Főkapitány Úr vitatja a bevetési pótlékra jogosultságot, a hozzánk forduló munkatársak képviseletében eljárva egyénenként is szolgálati panaszt nyújtunk be rövid időn belül, de a szükségtelen pereskedést elkerülendő mindenképpen indokoltnak tartjuk jelen levélben felhívni a döntési jogkört gyakorló vezetőként a figyelmét arra, hogy 2009. július 1-jét követően a korábbi időszak szabályozásától is még egyértelműbb és nyilvánvalóbb az a munkáltatói kötelezettség, hogy az érintett állomány részére különleges bevetési pótlék megfizetése indokolt.

A fentiekkel kapcsolatban kérjük Főkapitány Urat, hogy a szükséges intézkedéseket mielőbb hozza meg, hogy még az ünnepek előtt hozzájusson az érintett állomány ahhoz a járandóságához, amely nyilvánvalóan jár nekik. Esetleges egyet nem értése, vagy felvetésünk válasz nélkül hagyása esetén várható, hogy további szolgálati panaszok benyújtására fog sor kerülni a 2009. július 1-jét követően bekövetkezett jogszabály módosításra figyelemmel.

Szekszárd, 2009. november 4.

Tisztelettel:

Szima Judit főtitkár