Hogyan tűnnek el beosztások

Az alábbiakban a Csongrád megyei állománytábla módosítás kapcsán szeretnénk rámutatni arra, hogy hogyan csökken a rendőrségen belül a beosztások száma. Ennek következtében a hangoztatott nagyobb rendőri jelenlét helyett egyre kevesebb rendőrrel kell biztosítani a fokozatosan növekvő feladatokat, ami sok esetben hozzájárul többek között a túlórák számának nagyarányú növekedéséhez, valamint ahhoz, hogy a végrehajtó állomány normálisan ki sem tudja pihenni magát. Arra is utal az anyag, miért nincsenek feltöltve az üresen álló járőri beosztási helyek.

 A hivatalos tájékoztató:

 

EMLÉKEZTETŐ

Készült: 2009. június 05 -én a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Szervezési állománytáblázata módosításával kapcsolatos érdekképviseleti szervek tájékoztatásáról    

Jelen vannak:

Varga Mihály r. őrnagy
szolgálatvezető
CSMRFK Humánigazgatási Szolgálat

Seres Ildikó r. alezredes
igazgató
ORFK GF Dél-alföldi GEI
Király Csaba ny. r. alezredes titkár
BRDSZ 41. alapszervezet
Katus Károly elnök helyett: Ördögh Mihály alelnök
Rendészeti Védegylet

Bárány Zoltán r. őrnagy
TMRSZ CSMRFK

Hermán József r. ftőrm.

TMRSZ Szeged Rk.
Balázs Tibor r. zászlós
elnök
RKDSZ Csongrád Megyei Rendőr Tagszervezet

 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatvezetője Varga Mihály r.őrnagy úr köszöntötte az ORFK GF Dél-alföldi GEI Igazgatóját és az érdekképviseleti szervek képviselőit.

A Magyar Köztársaság Rendőrsége 2009-2010. évre vonatkozó Cselekvési Programja és Feladattervében meghatározottak figyelembe vételével a rendőri szervek állománytáblázata módosításra kerül, melynek következtében a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendszeresített státuszainak száma 1854.

Az alábbiak szerint tájékoztatta a megjelenteket az ORFK Humánigazgatási Szolgálatvezetőjének 11388/19/2009.ált. számú átiratában foglalt -az állománytábla módosítással kapcsolatos – főbb szempontokról és kritériumokról.

A meghatározott státusszám -26 db- már nem tartalmazza a Határrendészeti Kirendeltségek Logisztikai csoportjainak megszüntetésével, a gazdasági reform keretében elvételre került státusokat. A Szegedi Határrendészeti Kirendeltségtől 13, a Kiszombori Határrendészeti Kirendeltségtől 5, a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltségtől 8 státuszt vontak el.

Alapvető cél a helyi szervek alapfeladatokat ellátó szervezeti egységeinek erősítése, ezért – a 2009.május 1.-i állománytábla rendszeresített létszámához viszonyítva, – a változás eredményeként,  területi és helyi szinten:

– nem csökkenhet a helyi szervek létszáma,
– nem csökkenhet a közterületi szolgálatot ellátók száma,
– nem nőhet a vezetők aránya,
– nem romolhat a mûködés hatékonysága,
– a hivatásos állományon belül, ahol állományviszonyon belül tiszthelyettesi  státuson tiszt van foglalkoztatva, akkor az a tiszt előmenetelét nem érinti.
– a belső szervezeti egységek kialakításánál az osztályok státusszáma minimum 8, az alosztályoké pedig 5 legyen. A már meglévő osztályokat nem kötelező módosítani, ha nem felelnek meg e szempontoknak.
– a közalkalmazotti és köztisztviselői státusok számai a két állománykategóriában  módosítható
–  ruhanorma változás – vegyesruhás alapellátás
– a rendőrség alapvetően objektumon belül szolgálatot teljesítő egyenruha viselésére kötelezett tagjainak általános ruházata (pl.: ügyeletesek, fogdaőrök),
– Ellenőrzési Szolgálatvezetője
– Bűnmegelőzési feladatokat ellátók
– Sajtószóvivői szakterületen dolgozók

 

A főkapitányság új állománytáblázatának kialakításánál a fent meghatározott szempontokat a feladatrendszerünk és szervezeti felépítésünk figyelembe vételével alakítottuk ki, mely jóváhagyását követően többlet bérkiáramlással nem jár.

 

Kérdések, észrevételek:

 

RKDSZ – Balázs Tibor: – A Kiszombori és a Nagylaki Határrendészeti Kirendeltség vonatkozásában a humánigazgatási köztisztviselői státuszok a későbbiek folyamán elvonásra kerülnek-e, vagy megmarad a kirendeltségnél.
Varga Mihály:  A Humánigazgatási szakterület esetleges csökkentéséről a Cselekvési Program alapján fognak döntést hozni.  

TMRSZ – Bárány Zoltán: – A központilag meghatározott leadandó 66 státusz milyen besorolású és ezen belül a tiszt, tiszthelyettesek aránya hogyan oszlik meg.

 
Varga Mihály: – A 66 státusz meghatározásakor az irányelv az volt, hogy a lehető legalacsonyabb besorolású létszámhelyek kerüljenek leadásra. Ezek a II/II-es járőr státuszok, melyek jelenleg is üresek és nincs is rá bérfedezetünk. Az RFK Bűnügyi Osztályáról II/IV-es nyomozó és I/IV-es főnyomozó státuszt is leadásra kerül.
Összességében: 3 tiszt, 63 tiszthelyettes státuszt érint.

TMRSZ – Hermán József: – Az elhangzottak alapján a leadásra tervezett II/II járőr  státuszok azt eredményezik, hogy a terhek még nagyobb mértékben megnövekednek  a megmaradt állomány tekintetében.

Varga Mihály: – Tekintettel arra, hogy e státuszokon jelenleg sincs bérfedezet, ezért  nem is lehet betölteni. Az új állománytáblát érintően így is lesz 36 olyan státusz megye szinten melyet költségvetési szempontból nem lehet feltölteni.

TMRSZ – Bárány Zoltán: – Az állománytábla módosítását követően lesznek-e még   zárolt státuszok.

Varga Mihály: – Információink szerint az új állománytábla már nem fog zárolt státuszt tartalmazni.
 
Az érdekképviseletek részéről több kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Szeged, 2009. június 05.

Tisztelettel:

 

Varga Mihály r.őrnagy
 rendőrségi főtanácsos
                                          szolgálatvezető s.k.
 
 
A TMRSZ feljegyzése:
 

FELJEGYZÉS

a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság állománytáblájának módosítása kapcsán tartott tájékoztatásról

A főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatvezetője, a DA GEI igazgatójának jelenlétében a következőket mondta. Jelen volt az RV, az RKDSZ, BRDSZ képviselője.

– A Rendőrség Cselekvési Programjának 24. pontja írja elő az állománytábla módosítását.

– A főkapitányság jelenlegi rendszeresített létszáma 1946 fő (státusz), ezt a létszámot 1854 főre kell lecsökkenteni. Ennek keretében 66 fő bérrel fedett üres státuszt le kell adni, illetve a határrendészeti kirendeltségekről a logisztikai feladatok átkerülnek a GEI-be.

– A 2009. május 01. napi létszám a bázis, az állomány tábla módosítása alapelvei a következők:

– A helyi szervek létszáma nem csökkenhet,
– A vezetők létszáma nem nőhet,
– A közterületi szolgálatot ellátó állomány létszáma nem csökkenhet,
– A tisztek arányát csökkenteni kell,
– Ha tisztet foglalkoztatnak tiszthelyettesi státuszon, akkor nem lehet a beosztást tisztivé minősíteni.

– A szolgálatvezető úr kérte, hogy nyugtassuk meg az állományt, mert mindenkinek stabil biztos helye van.

– Osztály létesítése esetén a minimális létszám 8 fő, alosztálynál 5 fő, a meglévő oztályokhoz nyúlni nem kötelező.

– A közalkalmazotti, köztisztviselői minősítésekkel egymás rovására lehet játszani (főkapitányság bűnügyi osztályán ka-ból, ktv-t csináltak).

– Az üres státuszokat NEM ENGEDIK FELTÖLTENI.

– Magasabb beosztásba előre sorolni, csak akkor lehet, ha cserébe egy másikat visszasorolnak.

– A vegyes ruha norma visszaállítása (sajtósok, rendészeti ellenőr, ellenőrzési szolgálatvezető, ügyeletesek, bűnmegelőzés).

– A GEI-be átkerülő státuszok Szeged HRK 26 fő (13 logisztikai, 3 technikus, 2 előadó, 2 kazánfűtő, 3 gondnok, 3 takarító), Nagylak HRK 8 fő (1 csoportvezető, 4 előadó, 1 gondnok, 2 takarító), Kiszombor HRK 5 fő (1 csoportvezető, 2 előadó, 1 gondnok, 1 takarító). Akiknek a státusza átkerül dönthetnek úgy, hogy nyugdíjba mennek (átszervezésre tekintettel előzetesen 1 fő), maradhat a kirendeltségen (a vezetők elmondása szerint tudnak nekik helyet biztosítani), vagy átmegy, de a GEI-ben  nem jár neki az 1,2 szorzó, illetve a határrendészeti pótlék.

– A humánigazgatási szolgálatvezető úr hangsúlyozta, hogy bérkiáramlás nem indukálódik, az eltérő státuszon történő foglalkoztatásokat, ahol lehetett megszüntették.

– A bért a státuszokhoz igazítani nem engedték.

– A lehető legalacsonyabb státuszokat adták le (II/2 járőr) amelyek egyébként is üresek voltak.

Konkrét módosítások:

– A munkabiztonsági felügyelő státusza, a humánigazgatási szolgálatra kerül.
– A Személyügyi Osztályon fegyelmi és kiképzési csoport alakul.
– Az Egészségügyi és Pszichológiai alosztály, osztállyá alakul vissza, 1 fő pszichológus asszisztens státusszal bővül.
– Az Ellenőrzési Szolgálaton 1 közalkalmazotti beosztást köztisztiselőivé minősítettek át.
– Futárcsoport alakul.
– A segédhivatal létszámát egy fővel csökkentik.
– A Titkársági és Koordinációs Osztályon, a Migrációs Ügyek osztályán, a Felderítő Osztályon, a Gazdaságvédelmi Osztályon I/6. beosztásokat osztályvezető helyettesinek minősítenek.
– Az Elemző, értékelő osztályon 1 köztisztviselői beosztás kerül kialakításra a közalkalmazotti rovására.
– Az Autópálya Alosztálynál 2 fő tiszti beosztást megszüntetnek, 2 fő zászlósit hoznak létre (a szolgálatvezető közölte, hogy nem az ellehetetlenítés a cél, a tiszteknek tiszti helyet tudnak fölajánlani.).
– A Határrendészeti Szolgálat Idegenrendészeti Osztály 8 referensi beosztásából 7 fő a Nagylaki, 1 fő a Szeged HRK státusza volt, most ezek bekerültek a megyére.
– A Szeged RK Bűnügyi Osztályán a vagyonvédelmi, gazdaságvédelmi alosztályai, és a betörési csoport megszűnik.
– A Csongrádi Rendőrkapitányságon a Bűnügyi Osztályra 1 fő nyomozói státusz került át a Csanyteleki Rendőrőrs terhére (a szolgálatvezető úr elmondta, hogy már úgy is bent dolgozik.).
– A Makói Rendőrkapitányságon a hivatalba 1 státusz került a Nagylaki kirendeltségről, a nyomozó alosztályon a felderítő csoport státuszának terhére + 1 fő bűnügyi technikusi státuszt hoztak létre. A Pitvarosi és Apátfalvi Rendőrőrsökre 1-1 fő ügyviteli státusz került kialakításra.
– A Szentesi Rendőrkapitányságon a Bűnügyi Osztályon egy kutyavezető státuszt bűnügyi technikusivá alakítottak, ennek ellensúlyozására a Nyomozó Alosztályon I/4.-ből I/3.-as lett egy beosztás. A vizsgálók száma 1-ről kettőre nőtt, de a közlekedésről a baleset vizsgálói státusz megszűnt.
– A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányságon a vasúti körzeti megbízotti beosztás megszűnt, helyette egy sima ugyanilyen beosztást alakítottak ki. Kisteleken ugyanezt hajtották végre.
– A Szegedi Határrendészeti kirendeltségen ügykezelési csoportot hoztak létre (1 fő vezető, 4 fő ügykezelő), a hajóvezetői státuszokat főhatárrendészeti státuszokká csoportosították át.
– A Kiszombori és a Nagylaki határrendészeti kirendeltségen 1 – 1 fő humánigazgatási státusz megszűnik.

Kérdésre a szolgálatvezető úr elmondta, hogy a helyi szerveknél az összes leadott státusz II/2-es, a főkapitányságon II/4, és I/4. státuszok lettek leadva. A leadott státuszok közül 3 tiszti, a többi tiszthelyettesi.

A TMRSZ Szegedi alapszervezet titkárának kérdésére, miszerint miért a járőri állomány státuszai kerültek leadásra, a szolgálatvezető úr azzal válaszolt, hogy egy magasabb beosztás terhére tud foglalkoztatni járőrt, de egy alacsonyabb státusz terhére egy nyomozót nem. A szolgálatvezető úr azt is elmondta, hogy a meglévő létszámunk 1790 fő, ezzel szemben 1818 fő a költségvetési létszám, így 28 fő járőri státusz betöltésére még van mód.

Arra kérdésemre, hogyha a GEI-be átkerülő státuszokon foglalkoztatott emberek nem mennek át, akkor a munkát ki fogja elvégezni, érdemi választ nem kaptam.

Kérdésemre, hogy a zárolt státuszokkal mi fog történni, azt a választ kaptam, hogy az állománytábla módosításának határidejével (2009. december 31.) a zárolt státuszok megszűnnek.

Szeged, 2009. június 8.

 
TMRSZ