Hajdú-Bihar MRFK válasz

 Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság Hivatala is megküldte a jutalmazásokkal kapcsolatos válaszlevelét.

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
H I V A T A L A
 
Szám:340-0/159/6-5/2009
Hiv.szám:Kü-155-19/2009.
Tárgy: jutalmazási adatok


Szima Judit Asszony
TETTREKÉSZ MAGYAR RENDŐRSÉG
SZAKSZERVEZETÉNEK FŐTITKÁRA

részére

S Z E K S Z Á R D

Tanya u. 4.

7 1 0 0 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Megkeresésére, – melyben adatszolgáltatást kért, – Dr. Fekete Csaba r. ezredes úr, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője megbízásából, az alábbiakról tájékoztatom:

Átiratában általános, a szakszervezet ért jogsértésekre hívta fel a figyelmet, azonban konkrét tényekre nem utalt. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. ( a továbbiakban:Hszt.) 31.§-a a szakszervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezeteknek biztosítja kifogás benyújtásának a lehetőségét a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen. A fenti jogosítvány azonban – a Hszt. 34. § értelmében – csak a reprezentatív, ennek hiányában pedig az országosan reprezentatív szakszervezetet illeti meg.

Kifejtette, hogy a tájékoztatási kötelezettség nemcsak verbális kötelezettséget jelent. A Hszt. 30.§ (1). bekezdés a.) pontja értelmében az állományilletékes parancsnok köteles – a szakszervezettel való együttműködés keretében – a szükséges tájékoztatást megadni, azonban a hivatkozott jogszabályhely azt nem köti írásbeliséghez. Ebből következően, – álláspontom szerint – az adott információ tárgya, tartalma, jellege határozza meg, hogy az szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást igényel, és az iratok megküldésének jogszabályi feltételei fennállnak-e.

A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság és szervei irányadónak, alkalmazandónak tekintik a Hszt. IV. fejezetében foglalt előírásokat. Így természetesen – a fentiekkel összhangban – érvényesítik a szakszervezeteknek a Hszt. 29.§ (2). bekezdés b.) pontjában foglalt tájékoztatási jogát a hivatásos állomány tagjainak anyagi, szociális, kulturális, valamint élet és szociális körülményeit érintő jogairól, kötelezettségeiről, ami viszont szintén nincs írásbeliséghez kötve, bár kétségkívül bizonyos esetekben indokolt.
A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság kistanácstermében minden hónap első hétfőjén 13 órakor tartunk a szakszervezeti vezető tisztségviselőkkel egyeztetést, konzultációt, melynek keretében a szakszervezetek kérdéseire a szükséges tájékoztatás megtörténik, ettől függetlenül írásbeli megkeresésekre is tájékoztatást adunk. A fenti időpontban megjelölt egyeztető tárgyalásra, – természetesen – az Önök szakszervezetének megválasztásra került megyei tisztségviselőjét is várjuk.

A jutalomosztással kapcsolatos kérdéseiről az alábbiakban tájékoztatom:

2007. és 2008. években – lényegében – április 24. –én, vagyis rendőrnapon és október 23.-án – ünnepélyes állománygyűlés keretében – került sor jutalomosztásra.

A Hszt. 30.§ (1). bekezdés c.) pontja alapján az állományilletékes parancsnok – a szakszervezettel való együttműködés keretében – a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedések megtétele előtt a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét akkor köteles tájékoztatni, ha az intézkedés a hivatásos állomány legalább 25%-át vagy több mint 50 főt közvetlenül érinti.

Megkeresésében tájékoztatást kért arról, hogy 2007. és 2008.években a jutalmazási adatokról a szakszervezet miért nem került értesítésre, azonban a fenti jogszabályhelyből is kitűnik, hogy a tájékoztatási kötelezettség a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselője irányában áll fent. 2007. és 2008. években Hajdú-Bihar Megyében TMRSZ tagszervezetének tisztségviselője, – titkára – nem volt, tekintettel arra, hogy a titkár megválasztásáról 2009. április 22.-én kelt levelében tájékoztatott. 

A fentieken túl a jutalmazás a fenti létszámot nem érintette, másrészt a jutalom nem alanyi jogosultság, kizárólag adható, így anyagi érdekekről, – mint a tájékoztatási kötelezettség feltételéről, – nem beszélhetünk.

A felterjesztésnél kizárólag a szakmai munkavégzés színvonala, minősége játszott szerepet, amit a parancsnok, szakmai vezető indokolása, javaslata előz meg. A munka megítélése tehát nem a Hszt. 30.§ (1). bekezdésének hatálya alá tartozó kérdés, melyben a szakszervezetek irányában az állományilletékes parancsnoknak tájékoztatási kötelezettsége lenne.

Az Ön által kért jutalmazásra vonatkozó adatok mellékelten megküldöm.

2007.évben a jutalomkeret bruttó 12.3013.000- Ft volt és a közalkalmazottak, köztisztviselőknek rendőrnapra adott 25.000.- ft- os üdülési csekk, összesen 7.350.000.- ft 2008. évben bruttó 27.349.000.- Ft. volt.

Szakszervezeti tisztségviselő: a Hszt 28.§ (2). bekezdése és az 1992. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban:Mt.) alapján a fegyveres szerv, vagy munkáltató nem nyilatkoztathatja az állomány tagját érdekképviseleti hovatartozásáról, az – egyébként – különleges személyes adat, így nincs tudomásunk arról, hogy a jutalmazottak között volt- e szakszervezeti tisztségviselő, és amennyiben igen, milyen összegű jutalomban részesült. 

Rendelkezési állományban lévő szakszervezeti tisztségviselő: a fentebb kifejtettek irányadók.

A háttérdokumentum megküldésével kapcsolatban felhívom szíves figyelmét, hogy tájékoztatásomat a fentiek szerint tettem meg. Azon túl háttérdokumentumot továbbítani nem áll módomban, mivel azok a jutalommal érintett állomány személyes adatait tartalmazzák, – lényegében – állományparancsok, melyek a személyügyi nyilvántartás részét képezik. A nyilvántartásba betekintési és adatátvételi joggal kizárólag a Hszt. 202. §-ában taxatíven felsoroltak rendelkeznek.

Egyebekben pedig a személyes adatik védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény ( a továbbiakban:Avtv.) 19/A.§- a alapján „A 19. § (1) bekezdésében meghatározott szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – a 19. § (1) bekezdésében foglaltakat mérlegelve – az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét!

D e b r e c e n, 2009. május 4.

Tisztelettel:

Dr. Ménkű Szilvia  r. alezredes
rendőrségi tanácsos
hivatalvezető

Mell.: 2 lap