Norma módosítás – Készenléti Rendőrség

 Már korábban beszámoltunk arról, hogy a Készenléti Rendőrség parancsnoka helyt adott a Készenléti Rendőrség Parancsnokának 1/2009. (I.15.) KR PK Intézkedése kapcsán a TMRSZ által benyújtott kifogásban leírtaknak, majd a szakszervezettel egyeztetve a norma módosításra került. Így több olyan az állomány részére előnyösebb módosítás került a normába, melyet a TMRSZ indítványozott, illetve kért. Az alábbiakban időrendi sorrendben olvashatóak az iratok és a teljes anyag végén le is tölthető PDF formátumban.  Az anyagot oldalakra bontva tesszük közzé, az utolsó oldalon van mód hozzászólni.


 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA

Szám: 19022/158-4/2009. Ált.

   
Szima Judit főtitkár asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk. intézkedés módosításának tervezetére (a továbbiakban: Intézkedés) és a hozzá kapcsolódó előterjesztésre tett észrevételét áttekintettem és az alábbi észrevételt teszem.

Az Intézkedés 14. pontjára tett módosító javaslatát nem tudom elfogadni, tekintettel arra, hogy a Készenléti Rendőrség munkavállalói körébe a hivatásos állományúakon túl közalkalmazottak és köztisztviselők is tartoznak, és rájuk nem terjed ki a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) hatálya.

Az Intézkedés 20/c pontját az alábbi módosítással tudom elfogadni:
c) betegállomány esetén, amennyiben a munkavállalót orvosi felülvizsgálatra, illetve FÜV eljárás során bizottság előtti megjelenés végett, vagy személyzeti intézkedés megtétele miatt berendelik. A térítés az 1. számú melléklet szerinti szolgálati jegyen igényelhető.

Az intézkedés 25. pontját nem kívánom módosítani, tekintettel arra, hogy a napi munkába járáshoz a Készenléti Rendőrség minden munkavállalója részére biztosítja a BKV által kiadott éves, valamint havi bérletet. Erre tekintettel a gépjárművel történő munkába járás költségtérítése – továbbra is – Budapest közigazgatási határáig nyújtható.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Intézkedést a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, valamint a Rendészeti Védegylet helyi képviselői részére is megküldésre került. Érdemi észrevétel a Független Rendőr Szakszervezet, valamint a Rendészeti Védegylet részéről érkezett a 4. számú, illetve a hatályon kívül helyezendő 5. számú melléklet vonatkozásában, egy új típusú, a munkába járás elszámolását könnyítő nyomtatvány használatára. A javaslatot, illetve a nyomtatványt mellékelten továbbítom.

Egyebekben az egyeztetést a Készenléti Rendőrség részéről eredményesnek ítélem.

 

 

Budapest, 2009. február 04.

 

Tisztelettel:

 

 

Papp Károly r. dandártábornok
    Rendőrségi főtanácsos

 


 

 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKA

Szám: 29022/1136/10/2009./Ált.

Szima Judit főtitkár asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk. intézkedés 25. pontjához fűzött észrevételét elfogadjuk.

Budapest, 2009. február 06.

 

Tisztelettel:

 

Papp Károly r. dandártábornok
Rendőrségi főtanácsos

 


 

 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
HIVATAL

Szám:        2009.

ELŐTERJESZTÉS

a munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának
rendjéről szóló 1/2009. (I 15.) KR Pk. intézkedés módosításához

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (a továbbiakban: TMRSZ) 2009. január 22- én kifogást terjesztett elő a munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk. intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) kiadása ellen.
A kifogás tartalmával a Készenléti Rendőrség parancsnoka nem értett egyet, így egyeztetés kezdődött. Az első egyeztető tárgyalás 2009. január 28-án került megtartásra, melyen a TMRSZ képviselője szóbeli kiegészítést tett a korábbi kifogással összefüggésben.

A TMRSZ kifogása alapján az Intézkedés 14. pontja módosult, abból kikerült a büntetőjogi felelősségre utaló mondatrész.

A TMRSZ javaslatát figyelembe véve az értelmezési problémák elkerülése érdekében módosításra került az Intézkedés 20. pont c) alpontja.

A TMRSZ kifogásolta az Intézkedés 24. pontját, mely alapján a gépjárművel történő munkába járás során, a gépjárműben utastársként utazó személy a kilométerenként 9 forint értékű költségtérítés igénylésére nem jogosult. Az egyeztető tárgyaláson benyújtotta az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Dél-Dunántúli Regionális Igazgatósága írásbeli tájékoztatását, melyben rögzítésre került, hogy a munkába járás céljából igénybevett gépjárműben utasként utazó személyek részére külün-külön jár a kilométerenként 9 forint mértékű költségtérítés. A jogértelmezés végett 2009. január 28-án a Készenléti Rendőrség parancsnoka megkeresésben dr. Sipos Gyula r. dandártábornok, gazdasági főigazgató állásfoglalását kérte.

A jogszabályok, az APEH különböző tájékoztatóinak vizsgálatát követően, illetve a Rendészeti Védegylet észrevétele alapján az Intézkedés rendelkezései közül kikerült a 24.
pontban foglalt tiltás, mely az utastárs költségtérítésére vonatkozott.

A 24. pont kiegészült az osztályvezetők (szervezeti elem vezetőjének) ellenőrzési kötelezettségével: Az osztályvezető (szervezeti elem vezetője) a munkavállaló gépjárművel történő munkába járás igényével kapcsolatos javaslatát – részletes indokolással ellátva – a 2. számú mellékleten jelzi.

A TMRSZ kifogásolta a gépjárművel történő munkába járás költségtérítése esetén azt, hogy az a lakóhely közigazgatási határától a munkahely közigazgatási határáig számolható el. A 25. pontot módosítottuk, a gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezésekor a lakóhely és a munkahely közötti távolság kerül meghatározásra.

A TMRSZ kifogással élt az útnyilvántartás vezetése ellen. Ezt figyelembe véve, a túlzott adminisztráció elkerülése érdekében az Intézkedés 26-30. pontjainak, valamint az 5. számú mellékletének hatályon kívül helyezésére került sor.

A TMRSZ az Intézkedés 44. pontját kifogásolta, azt túlzottan általánosnak, méltányosságot nem ismerőnek tartja. Ezen pont módosított szövege szerint a sérült jegyek és bérletek is elfogadhatóak, amennyiben a munkavállaló valószínűsíti, hogy annak sérülése terhére nem róható.

Az Intézkedés 10. pontja kiegészült az alábbi gyakorlati jellegű rendelkezéssel: Hónapváltás esetén, az utolsó szolgálatban töltött napon a következő havi bérletszelvény kiosztható. Az érvénytelen bérletszelvényt a következő szolgálatba lépéskor kell leadni az erre kijelölt személy részére.

Az Intézkedés 2. és 4. számú rnellékletének módosítását az indokolta, hogy a gépjárművel történő munkába járás során, a gépjárműben utastársként utazó személy is igényelni tudja a költségtérítést.

Az Intézkedés 10. pontja, 14. pontja, 20. pont c) alpontja, 24., 25. és 44. pontjai, valamint a 2. és a 4. sz. mellékletek módosításra, az Intézkedés 26-30. pontjai, valamint az 5. számú melléklete hatályon kívül helyezésre kerültek.

Az Intézkedés kiegészült az alábbi rendelkezéssel:
Az Ellenőrzési Szolgálat félévente ellenőrzi a gépjárművel történő munkába járás igénylésének jogosságát, az elszámolás rendjét.

A módosított Intézkedés tervezet előzetes tájékoztatásul megküldésre kerül a TMRSZ, a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet) valamint Rendészeti Védegylet helyi képviselői részére is.

Budapest, 2009. február 09.

Ujfalusi László r. alezredes                    Szabó Marianna r. őrnagy
rendőrségi főtanácsos                            hivatalvezető
gazdasági igazgató
 

 


 

 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
PARANCSNOK

Szám: 29022/2/2009.

A KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG PARANCSNOKÁNAK
2 /2009 (II.12.) KR PK.
INTÉZKEDÉSE

a munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának
rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk intézkedés módosításáról

 

A munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk. intézkedés (a továbbiakban: Intézkedés) módosítására – a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Belügyi Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete és a Rendészeti Védegylet helyi képviselőivel egyetértésben – kiadom az alábbi

 

i n t é z k e d é s t:

1. Az Intézkedés 10. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A havi bérleteket a. szolgálatvezetők, az alosztályvezetők, illetve a bérletszelvény pénztári felvételére és kiadására kijelölt személyek havonta adják ki a munkavállalóknak, figyelembe véve azok érvényességét. Hónapváltás esetén, az utolsó szolgálatban töltött napon a következő havi bérletszelvény kiosztható. Az érvénytelen bérletszelvényt a következő szolgálatba lépéskor kell leadni az erre kijelölt személy részére. A bérletszelvény kiosztására és felvételére jogosult személyek távolléte esetén átadás-átvételi jegyzőkönyvben kell átadni az évi bérlettömböket az őket helyettesítő személy részére. (A havi bérlet az adott hónap első napján 00.00 órától a hónap utolsó napján 24.00 óráig érvényes, kivéve a december hónapot, amikor az érvényesség a következő év január 05-én 24.00 óráig tart.) A lejárt havi bérleteket havonta be kell vonni és gyűjteni kell év végéig és legkésőbb január 15-ig a Gazdasági Igazgatóság felé el kell számolni azzal.

2. Az intézkedés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A bérletszelvény kizárólagosan a munkavállaló részére kerül kiadásra, az nem ruházható át más személyre. A munkavállaló fegyelmi- és kártérítési felelősséggel tartozik érte.

3. Az Intézkedés 20. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) betegállomány esetén, amennyiben a munkavállalót orvosi felülvizsgálatra, illetve FÜV eljárás során bizottság előtti megjelenés végett, vagy személyzeti intézkedés megtétele miatt berendelik. A térítés az 1. számú melléklet szerinti szolgálati jegyen igényelhető.

4. Az Intézkedés 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A gépjárművel történő bejárás során költségtérítés számolható el saját, vagy a házastárs tulajdonában lévő, illetve utastársként gépjárműben utazó személy részére az intézkedés 9. pontjában lévő feltételek esetén. Az osztályvezető (szervezeti elem vezetője) a munkavállaló gépjárművel történő munkába járás igényével kapcsolatos javaslatát – észletes indokolással ellátva – a 2. számú mellékleten jelzi.

5. Az Intézkedés 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének engedélyezésekor a lakóhely és a munkahely közötti távolság kerül meghatározásra.

6. Az Intézkedés 44. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Javított vagy sérült, olvashatatlan állapotú napi jegyeket, havi bérleteket elfogadni csak abban az esetben lehet, ha a munkavállaló igazolja, hogy annak sérülése nem róható az ő terhére.

7. Az Intézkedés az alábbi ponttal egészül ki:

Az Ellenőrzési Szolgálat félévente ellenőrzi a gépjárművel történő munkába járás igénylésének jogosságát, az elszámolás rendjét.

Záró rendelkezések

8. Az Intézkedés 2. számú melléklete helyébe jelen intézkedés 1. sz. melléklete, az intézkedés 4. számú melléklete helyébe jelen intézkedés 2. sz. melléklete lép.

9. Az Intézkedés 26-30. pontjai, valamint az 5. számú melléklet hatályon kívül helyezésre kerülnek.

10. Jelen intézkedést együtt kell kezelni a munkába járással összefüggő költségtérítés igénybevételének és elszámolásának rendjéről szóló 1/2009. (I. 15.) KR Pk. Intézkedéssel.

11. Az intézkedés a kiadás napján lép hatályba.

   

 

Papp Károly r. dandártábornok
    rendőrségi főtanácsos

 

 

Teljes anyag letöltése PDF formátumban