Politikai nyilatkozat, diszkriminálás, nyílt levél az IRM vezetőjének!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének


Nyílt Levele


DR. TAKÁCS ALBERT
Igazságügyi és Rendészeti Miniszter Úrhoz!

 

Tisztelt Miniszter Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete az alábbi nyílt levél közzétételével és 4 db kérdés megfogalmazásával, az arra várt válaszaiban bizakodva tiltakozik a Magyar Köztársaság Rendőrsége legfelsőbb szintű vezetésének alábbiakban ismertetett azon megnyilvánulásai ellen, amellyel szakszervezetünket alaptalanul és a jogszabályi rendelkezésekkel ellentétesen, törvénysértő módon próbálják munkájában akadályozni, politikai színezetű csatározásokba bevonni, és jogszerűtlen eszközök igénybevételével szervezetünk tagjaira nyomásgyakorlást kifejteni.

Szakszervezetünk és annak egyes vezető tisztségviselői ellen több alkalommal indultak az utóbbi időben olyan koncepciózus jellegű fegyelmi, vagy büntető eljárások, amelyek kiindulópontja és közös jellemzője, hogy minden esetben – 18 évvel a Magyar Köztársaság kikiáltását követően is – a szakszervezetünk érdemi tevékenysége akadályozásának szándéka érezhető.

Ennek nyilvánvaló okaként sajnálattal megállapítva mára már csak azt lehet valószínűsíteni, mindennek az az oka, hogy a Rendőrségen tapasztalható visszás jelenségek észlelése esetén – a jobbítás szándékával – kritikai hangvételű észrevételeket „merészeltünk tenni”. Ennek következménye, hogy kivívtuk az államhatalom végrehajtó szerveinek, elsősorban a munkáltatói jogokat gyakorló rendőri vezetésnek a „rosszallását”.

Nyilvánvaló, hogy e „rosszallás” egy demokratikus berendezkedésű jogállamban elfogadhatatlan viszonyulás a végrehajtó hatalom részéről és alkalmas az érintett és sérelmet szenvedő személyek, szakszervezet rendszerváltásba vetett hite megkérdőjelezésének fokozására.

A végrehajtásban érintett szervezetek vezetőinek ezen magatartása ellen szakszervezetünk a leghatározottabban tiltakozik!

Szakszervezetünk – amennyiben a visszás jelenségek érintették a Rendőrség törvényszerű működését – minden esetben a jogszerűség talaján állva közölte tagságunkkal, a rendőri vezetőkkel, adott esetben a közvéleménnyel – vagy ha szüks.ges volt, akkor törvényi kötelezettségünknek eleget téve a visszásság kivizsgálására hivatott nyomozó hatósággal az álláspontját. Ez a tevékenység egy szakszervezettől elidegeníthetetlen jog és ennek akadályozása az Alkotmányban rögzített alapjogokat, továbbá az Országgyűlés által 2/3-os többséggel elfogadott törvényében biztosított jogokat sért.

Mint arról minden bizonnyal Ön is értesült, a legutóbbi napok nagy érdeklődést kiváltó újabb fejleménye, hogy a Magyar Gárda elnevezésű társadalmi egyesületbe való belépésre buzdító levelet hamisított ismeretlen tettes, vagy tettesek a TMRSZ vezetőjének nevében.
Ennek tényéről 2008. január 9-én, a hvg.hu hírportál ezzel kapcsolatos érdeklődése során értesültünk először, noha a levél felbukkanásának ténye – mint az Dr. Bencze József országos rendőrfőkapitány úr nyilatkozatából kitűnik – az ORFK, és feltételezhetően Miniszter Úr előtt is, már 2007. novemberében ismert volt.
Rendkívül sajnálatos tény, hogy a Rendőrség vezetője nem tartotta szükségesnek a sajtónak adott nyilatkozatait megelőzően a TMRSZ-t ennek tényéről értesíteni, és megkérdezni a hamis levél valóságtartalmáról szervezetünket, hogy azt valóban mi írtuk-e.
Információink szerint egy fénymásolt levélről van szó.

Aggályos az országos rendőrfőkapitány úr azon nyilatkozata is, miszerint a levélben foglaltakat való tényként fogadja el, amíg nem bizonyosodik be ennek ellenkezője, ugyanakkor az ORFK arra sem vette a fáradtságot, hogy 2007. novembere óta a hamisított levél meglétének tényéről szakszervezetünket tájékoztassa.

A levél tartalmával kapcsolatban egyébként megállapítható, hogy az abban foglaltak semmilyen jogszabályi rendelkezést nem sértenek. A Magyar Gárda elnevezésű, bejegyzett, törvényesen működő társadalmi egyesülettel kapcsolatban a magyar közélet egyes színterein példa nélküli bírálat, támadás és elhatárolódás indult meg, amelyet nem tisztünk kommentálni. Jogilag a Magyar Gárda ugyanolyan bejegyzett társadalmi egyesületnek minősül jelenleg, mint például az ORFK-val a szoros személyi és gazdasági átfedések előnyeit együttműködési megállapodás keretei között kihasználó IPA egyesület.

Egy közösségi célokra létrejövő, önszerveződés alapján működő egyesülettel szemben a mindenkori rendőri vezetés szíve joga, hogy az adott egyesülettel lát-e együttműködés során elérhető közös, és jogilag is elfogadható célokat. Amennyiben azzal együttműködik, mint teszi azt például az ORFK az IPA egyesület támogatásával évi több millió forint mértékű közpénz támogatásával az egyesület javára, feltételezhetően mindkét fél számára előny származik az együttműködésből. Például adott esetben előny az is, hogy akár külföldi utazásokon is részt vehetnek egyes rendőri vezetők akár Tunéziában, akár ausztriai síutakon. Nyilvánvaló és köztudomásúan elfogadott magatartás az is, hogy egy ilyen egyesületben akár elnökként, akár alelnökként is magas rangú rendőri vezetők – jelen
esetben országos rendőrfőkapitány úr alelnökként, míg gazdasági és igazgatási főigazgató
úr elnökként – vállalhatnak tisztséget.

Amennyiben viszont egy rendőri vezető nem lát lehetőséget egy együttműködésre egy egyesülettel, vagy úgy értékeli, hogy az adott egyesület tevékenysége egyben politikai tevékenységnek is minősül, és saját belső meggyőződése, értékrendje szerint elfogadhatatlan az érintett szervezettel való együttműködés (de annak jogi lehetősége fennáll), tartózkodni kell a politikai tartalmú nyilatkozat megtételétől, mivel ez számára tilalmazott a Hszt. vonatkozó rendelkezése alapján.

Jelen történések során ugyanakkor tény, hogy a Rendőrség első számú vezetője politikai tartalmú nyilatkozatot tett, amikor a rendőrség dolgozóinak azt „üzente”, hogy a Magyar Gárdától való tartózkodás számára kívánatos és elvárt értékrend a rendőrség dolgozói vonatkozásában.

A hvg.hu internetes hírportálon ( http://hvg.hu/itthon/20080109_garda_rendorseg_tmrsz.aspx ) továbbá a HVG heti folyóiratban megjelent nyilatkozatai szerint:
Interneten : „Reményei szerint egyetlen munkatársa sem fog csatlakozni a gárdához.”

A hetilap riportere pedig a Magyarok Nyilai nevű illegális, bűncselekményt elkövető szervezetét, egy kérdésben említi meg – rasszista és szélsőséges jelzők használatával – a törvényesen bejegyzett és legálisan működő Magyar Gárda egyesülettel, majd az ezekkel való állítólagos „együttműködésre buzdító TMRSZ magatartást” tényként kezelve teszi fel kérdését az országos rendőrfőkapitánynak (ezzel kapcsolatban a levél közzétételével egyidőben sajtóhelyreigazítási kérelmet juttatunk el az érintett hetilap szerkesztőségébe is).
Az országos rendőrfőkapitány pedig – tudván, hogy szakszervezetünket az általa ismertté vált körülmény észlelése óta még csak meg sem kérdezte – még egyszer megismétli politikai tartalmú nyilatkozatát, miszerint: „Remélem egyetlen munkatársunk sem akar belépni a gárdába.”

Tisztelt Miniszter Úr! Fentiek ismeretében mindenképpen szükségesnek tartjuk az állásfoglalást abban a 4 db kérdésben, hogy a hamis levél tartalmának ismeretében, azokat hogyan értékeli az alábbi kérdésekre adott válaszaiban.

    1. A TMRSZ nevében írt hamis levélben közölt felhívás – miszerint a Gárdába való belépésre buzdít -, az az RSZVSZ vizsgálódására okot adó körülmény-e? Ha igen, miért?

    2. Bűncselekményt, vagy fegyelmi vétséget követ-e el az, aki egy törvényesen bejegyzett egyesületbe való belépésre buzdít? Amennyiben igen, kérem Miniszter Urat, jelölje meg azt a jogszabályhelyet, vagy körülményt is, amelynek alapján indokolt, hogy az RSZVSZ a „bűnmegelőzési célú ellenőrzést”, vagy „bűnfelderítést”, illetve a „kifogástalan életvitel ellenőrzését” folytathatja, ha a hamis levélben foglalt provokatív módon a nevünkben tett felhívás valóban megtörtént volna a TMRSZ részéről!

Országos rendőrfőkapitány úr nyilatkozata – akinek a politikai semlegessége és felelőssége még egy szakszervezettől is nagyobb kell, hogy legyen, hiszen a szakszervezet rendőri intézkedésre nem ad ki parancsot, ellenben az országos rendőrfőkapitány viszont igen -, álláspontunk szerint ugyanolyan értékű nyilatkozat, csak éppen ellenkező előjelű, mint a hamis levélben foglaltak. Tehát a hamisított levélben belépésre buzdító felhívás jogsértő (hiszen az RSZVSZ „bűnmegelőz”, „ellenőriz” vagy „felderít” az ügyben), míg a be nem lépésre buzdító főkapitányi nyilatkozat teljesen politikamentes és elfogadható?

Mit ellenőriz, milyen bűnmegelőzési ok, vagy mit kell felderíteni egy olyan ügyben, amely az országos rendőrfőkapitány egyértelmű értékelése szerint sem jogellenes? (lásd: internetes linkben közölt főkapitányi nyilatkozat, miszerint: „…aki most támogatni akarja a Gárdát, azzal szemben nem alkalmazhatnak szankciókat, „hiszen egy törvényesen bejegyzett egyesületről van szó”.”.
Miért küldte meg akkor a Tolna Megyei Rendőr-főkapitány és a Budapesti Rendőrfőkapitányság a hamis TMRSZ levelet az RSZVSZ-nek, amikor még úgy gondolta, hogy az valóban a TMRSZ-től származik?

    3. További kérdésünk Rendészeti Miniszter Úrhoz az, hogy személyes véleménye szerint az esetleges egyesületekbe (például a Magyar Gárdába) belépésre buzdítás, illetve a Magyar Gárdába belépéstől való tartózkodásra buzdítás most akkor politikai nyilatkozatnak értendő-e vagy sem? Tisztelettel kérjük, hogy erre válaszolni szíveskedjen szakszervezetünknek a közvélemény számára is egyértelműen érthető módon!

    4. További kérdésünk, hogy az RSZVSZ mely hatásköre alapján vizsgálja a hamisított levél elkészültének körülményeit? Ha ugyanis a levél való lenne, és valóban a TMRSZ-től származna, az legfeljebb fegyelmi vétséget valósítana meg, ha Miniszter Úr álláspontja szerint politikai tevékenységnek minősül az ilyen tartalmú felhívás. Ebben az esetben a vizsgálódást nem az RSZVSZ, hanem az országos rendőrfőkapitány indíthatná csak meg és amennyiben az elkövető kiléte megállapítást nyerne, vele szemben csupán fegyelmi eljárást lehetne elindítani. Ebben az esetben viszont országos rendőrfőkapitány úrral szemben is el kellene indítani a fegyelmit, hiszen ő a Magyar Gárdától (egy törvényesen bejegyzett egyesülettől) való tartózkodásra buzdított. Vagy nem? Mi erről az Ön véleménye, mint ágazati irányításért is felelős miniszternek, korábbi állampolgári jogi országgyűlési biztosnak?

Tisztelt Miniszter Úr!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete sajnálattal állapítja meg, hogy a munkáltató folyamatosan olyan magatartást tanúsít, amely ellentétben áll a szakszervezetekkel való együttműködési kötelezettséggel. Nyilvánvalóan hiányzik az együttműködésre törekvés ott, ahol egy ilyen horderejű kérdésben közel 2 hónapnak kell eltelnie annak, hogy a szakszervezet a sajtóból értesüljön arról, hogy a munkáltató milyen vizsgálatokat kezdeményez és milyen elmarasztaló hangvételű nyilatkozatokat tesz a szakszervezettel kapcsolatban.

Nem a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete viselkedik másképp a valóságban, mint a tárgyalóasztalnál, hanem éppen az ORFK és annak vezetői. Ezt a jelen eset történései tükrében egyértelműen ki lehet jelenteni.

A nyílt levél megfogalmazását azért tartja szakszervezetünk rendkívüli fontosságúnak, mert a munkáltató ismételten tanúbizonyságát adta, hogy a TMRSZ vonatkozásában fenntartás nélkül fogad el fénymásolt dokumentumokat valónak, és kezdeményez RSZVSZ vizsgálatot, anélkül, hogy arról nyilatkoztatná az érintett TMRSZ-t.

Kérjük Miniszter Urat, hogy a felvetettekkel kapcsolatban mielőbb tájékoztatni szíveskedjen álláspontjáról, melynek keretén belül kérdéseinkre válaszolni szíveskedjen mivel jelen esetben nem a TMRSZ, hanem éppen az ORFK és egyben a Magyar Rendőrség első számú vezetője tett olyan tartalmú, de ellenkező előjelű nyilatkozatot, mint a hamis levélben foglalt nyilatkozat. Ennek ellenére a vizsgálatok a TMRSZ nevével kapcsolatban merültek fel.

Szekszárd/Budapest,2008. január 13.

 

Tisztelettel

 

Szima Judit főtitkár

 

 

Nyílt levél PDF formátumban