Vezénylés

Amit mindenképpen érdemes tudni 

 

A hivatalos állomány tagjának más szervhez vezénylése rendszeres és mindennapos gyakorlat a rendvédelmi szerveknél, ezért jó tudni, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak rá.

A hivatalos állomány tagja meghatározott munkakör vagy feladata ellátására – kifejezett beleegyezésével – más szervhez vezényelhető, szemben az átrendeléssel, ezért ilyen esetben mindig fontos megvizsgálni, hogy pontosan mibe, milyen feltételek mellett egyezik bele valaki – tekintve, hogy számos garanciális szabály a beleegyezés megadása esetén áthágható.

A vezénylési megállapodásban – mely a vezénylési parancs mellékletét képezi – meg kell jelölni többek között a más szervnél történő szolgálat teljesítésének helyét, kezdő időpontját és időtartamát, a betöltendő munkakör vagy ellátandó feladat megjelölését, a vezényeltet a más szervhez vezénylés tartamára megillető illetményt vagy az annak alapjául szolgáló besorolást, a vezényeltet megillető jogosultságok és az őt terhelő kötelezettségek meghatározását, a vezényeltet megillető járandóságok viselésének és biztosításának módját, valamint tartalmaznia kell a vezényeltnek arra vonatkozó kifejezett nyilatkozatát, hogy a megállapodásban foglaltakat megértette és azok ismeretében a más szervhez vezénylésbe beleegyezik.

Az egyik talán legfontosabb kérdés a vezénylés időtartama alatt járó illetmény összege – erre a vezényléssel ellátott munkakör szerinti foglalkoztatási szabályok az irányadóak (azaz a más szervnél irányadó illetmény jár) azzal, hogy a vezényelt ezen felül a Hszt. szerinti hivatásos pótlék legalacsonyabb mértékének megfelelő összegű hivatásos pótlékra is jogosult. Garanciális szabály, hogy az így megállapított illetmény nem lehet kevesebba vezényelt hozzájárulása nélküla más szervhez vezénylés előtt a szolgálati beosztásban elért illetménynél. A vezénylés előtt elért illetmény alatt a vezénylés előtti napon a vezényeltet megillető havi illetményt kell érteni, és az alapilletmény és rendszeres illetménypótlékok együttes összegét kell figyelembe venni. Abban az esetben, ha a vezénylés helye szerinti szervnél számított illemtény összege kevesebb lenne a vezénylés előtt elért illetménynél – és ehhez a hozzájárulását nem adta meg a vezényelt – akkor a különbözetet kereset-kiegészítésként kell folyósítani.

A vezényelt a vezénylés időtartama alatt is jogosult:

– a rendvédelmi szervnél magasabb szolgálati beosztás betöltésére meghirdetett pályázaton való részvételre és a pályázat elnyerése esetén – a más szervhez vezénylés megszüntetésével – a szolgálati beosztás betöltésére

– a rendvédelmi szervnél felsőoktatási intézménybe felvételre meghirdetett pályázaton való részvételre és a pályázat elnyerése esetén – a más szervhez vezénylés megszüntetésével – a tanulmányok folytatására

– a rendvédelmi szerv által nyújtott vagy nyújtható lakhatási támogatásra

– a hivatásos állomány tagjait megillető egészségügyi ellátásra.

Továbbá

a fogadó szervnél nyújtott kedvezményekre és támogatásokra (ha azokban a vezényelt a rendvédelmi szervtől nem részesült)

a más szervhez vezényléssel – így különösen az utazással, költözéssel, szállás biztosításával – kapcsolatos költségek megtérítése.

A vezénylés legfeljebb 5 évre szól, ezután a törvény erejénél fogva megszűnik. Ezt követően újabb más szervhez vezénylésre akkor kerülhet csak sor, ha a hivatásos állomány tagja a más szervhez vezénylés megszűnése után legalább a vezénylésével megegyező időtartamban a rendvédelmi szervnél szolgálatot teljesített.

Az öt éves időtartam során a vezénylést a fogadó szerv vezetője, a rendvédelmi szerv és a hivatalos állomány tagja is kezdeményezheti. A hivatalos állomány tagjának kérelmére 30 napon belül meg kell szüntetni a vezénylést. A fogadó szerv vezetője a vezénylés megszüntetésére irányuló kezdeményezésében köteles megjelölni annak okát (érdekmúlás vagy a vezényelt magtartása) és részletes indokolást adni.

Fontos tudni, hogy a vezénylés megszűnését követően a rendvédelmi szerv a továbbfoglalkoztatást az alábbiak szerint köteles biztosítani:

  1. A hivatásos állomány tagja részére a rendvédelmi szervnél a végzettségének, képzettségének megfelelő, de legalább a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati beosztásával azonos besorolású szolgálati beosztást kell biztosítani. Ha az így felajánlott beosztást nem fogadja el vagy 5 napon belül nem nyilatkozik, az lemondásnak tekintendőfeltéve, hogy a felajánlott szolgálati beosztás elfogadásával a szolgálatteljesítési hely nem változik.
  2. Amennyiben azonos besorolású szolgálati beosztás nem biztosítható, vagy ennek hiányában a neki felajánlott alacsonyabb szolgálati beosztást nem fogadja el, akkor az érintett szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni.
  3. Amennyiben a megszűnés idején ilyen nincs, de feltehetően ilyen elérhetővé válik, akkor – a hivatalos állomány tagjának beleegyezésével – legfeljebb egy évig rendelkezési állományba helyezhető. Erre az időszakra a más szervhez vezénylést megelőző szolgálati beosztásból eredő korábbi pótlékok nélküli illetményt kell folyósítania részére.

Külön kiemelendő, hogy a fentiek általános szabálynak tekintendőek, melyhez képest egyes szervek esetében speciális szabályok érvényesülnek.  Ilyen többek között a miniszter által vezetett minisztériumba vagy a miniszter által irányított szervhez (pl. belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, terrorizmust elhárító szerv) történő vezénylés esete.

Ez esetben az 5 éves, továbbá az újbóli vezénylésre vonatkozó időkorlát nem alkalmazandó – a vezénylés határozott vagy határozatlan időre szól, és a hivatalos állomány tagja a vezénylés ideje alatt továbbvezényelhető.

A szolgálati beosztásra vezényeltek esetében:

– az illetmény megállapításánál a legalacsonyabb mértékű hivatásos pótlék helyett a Hszt. szabályai szerint megállapított mértékű hivatásos pótlékot kell figyelembe venni.

a vezénylés megszüntetésének okát és indokát a kezdeményezésben nem kell megjelölnie a fogadó szervnek

 Nagyon fontos, hogy amennyiben a hivatásos állomány tagja beleegyezik, hogy a vezénylés előtt betöltött szolgálati beosztás besorolásánál alacsonyabb beosztásba sorolják be a vezénylés idejére, akkor a vezénylés megszüntetésekor a szolgálati beosztás felajánláskor a vezénylés helye szerinti utolsó szolgálati beosztást kell figyelembe venni. Ez esetben tehát a vezénylést megelőzőnél alacsonyabb beosztásba is visszavehető – szemben az általános szabályokkal.

 

Keress minket bizalommal, ha kérdésed merült fel, vagy problémád adódott, segítünk! Kérjük azonban ne feledd, hogy konkrét javaslatot csak a vonatkozó dokumentumok ismeretében tudunk adni.