Szakszervezeti kérdések – munkáltatói válaszok

Rendhagyó emlékeztető a RÉT ülésről

Minden további kommentár nélkül szeretnénk veletek megosztani a Rendőri Érdekegyeztető Tanács májusi ülésén megbeszélteket, elhangzottakat…

Ahogy ti is tudjátok, 2018. május 25. napjától kezdődően alkalmazandóvá válik a természetes személyek személyes adatainak védelmére irányuló Európai Parlament és Tanács rendelete. Magyarországon a jogszabály előkészítő munka megkezdődött, azonban az irányadó jogi környezet módosítására (jogharmonizációra) még nem került sor.

Az ORFK Hivatal Jogi Főosztályának vezetője ezzel kapcsolatos tájékoztatóját az első napirendi pontban elmondta, mégpedig: a Rendőrség 2017 tavaszán megkezdte a Rendőrség adatkezelési tevékenységének felülvizsgálatát, mind az informatikai biztonság, mind az adatvédelemmel összefüggésben. 2017. decemberben az akkor már ismert szabályozási környezetről tájékoztató került kiadásra, elkészültek a szükséges mintaadatlapok, tájékoztatók is, amelyek a rendelet hatálybalépését követően a Rendőrség honlapjára is felkerültek. A szükséges továbbképzések megtörténtek, illetve minden területi szervnél kijelölésre kerülnek azon munkatársak, akik az adatvédelmi tisztviselői feladatkört ellátják majd.

Szakszervezeti kérdésként merült fel, hogy a munkavállalók nyilatkozattételére mikor kerül sor, merthogy problémaként értékelendő, hogy a Rendőrség munkavállalóinak adatkezelése nem a személyes hozzájáruláson alapul. Dr. Boros Gábor ezredes úr válaszában elmondta, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság mellett működő munkacsoport tájékoztatása alapján ezen rendelkezéseket az új adatkezelések tekintetében kell biztosítani. A Rendőrség adatkezelése törvényi felhatalmazás alapján és nem a személyes hozzájáruláson alapul.

Második napirendi pontban került sor a korábbi RÉT ülésen kért kimutatásokkal kapcsolatos tájékoztatásra.

Kérdésként merült fel a szakszervezeti oldalon, hogy a tiszthelyettesi állomány garantált bérminimumra történő kiegészítése milyen mértékben érinthette az állományt.

A munkáltató részéről megállapításra került – az ORFK Személyügyi Főigazgatóság, Humánigazgatási Szolgálat, Személyügyi Főosztály vezetőjének elmondása szerint – hogy egy kezdő tiszthelyettes illetménye 220.305 Ft, őr-járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező munkatársak illetménye is 201.010 Ft, a garantált bérminimum összege ugyanakkor 180.500 Ft, így nem volt olyan munkatárs, akinek ki kellett volna egészíteni a bérét.

A közalkalmazotti besorolásokra vonatkozóan megtudhattuk, hogy a 2018. május 1-jei adatok alapján „A” besorolási kategóriába 681 fő, „B” kategóriába 736 fő, és „C” kategóriába 997 fő került besorolásra.

Kormánytisztviselők közül 285 fő felsőfokú, 24 fő középfokú végzettséggel dolgozik a Rendőrségnél. A 2017. évi egyéni teljesítményértékelés alapján 115 fő illetménye került eltérítésre, a fizetési fokozatban történő előresorolásuk év közben folyamatosan zajlik.

A harmadik napirendi pontban történt a – korábbi RÉT ülésen felmerült, de válaszadást, rendezést igénylő kérdésekre, valamint az írásban előre megküldött kérdésekre adott – szakterületi válaszok megbeszélése.

Szakszervezeti részről problémaként lett értékelve a bűnmegelőzési főelőadók helyzetével összefüggésben, hogy nem kerül sor megfelelő státuszok kialakítására és ezzel együtt az ezen tevékenységet végzők kinevezésére sem, pedig az évente meghosszabbított megbízások fenntartása nem megoldás hosszú távon, hiszen az aktív szolgálatot ellátók esetében így az előmenetel korlátozva van.

A személyügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes, dr. Pozsgai Zsolt r.vezérőrnagy úr elmondta, hogy az Iskolarendőr programban résztvevők tekintetében nem kapott munkaköri státuszt a Rendőrség, ilyen tartalmú munkakör nincs feltüntetve a munkaköri jegyzékben, így csak az érintett tisztek megbízására kerülhetett sor, amit évente hosszabbítanak. A megbízás alkalmazását egyébként az ORFK rendelte el az egységes gyakorlat érdekében. A probléma napirenden van, és amint lehetőség nyílik a státuszok számának növelésére, a munkakör biztosítására is sor kerül majd.

*Bűnmegelőzési tevékenységet végző 2 fő esetében került sor megbízásra főelőadó beosztásra, ők azonban mindketten iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, nem pedig bűnmegelőzési előadók voltak.

*Bács-Kiskun MRFK-n az egészségügyi asszisztenseket tavaly közalkalmazottként, majd munkavállalóként foglalkoztatták. Az érintett munkatársak egyik fele (közalkalmazotti állomány) részesül rendvédelmi ágazati pótlékban, veszélyességi pótlékban, a munkavállalói állomány azonban nem, vagyis szükség lenne a bérfeszültség megoldására.

Megtudhattuk, hogy a Bács MRFK vezetője intézkedett a bérfeszültség rendezésére az egészségügyi asszisztensek vonatkozásában, ugyanis a munkatárs végzettségére, képzettségére, szolgálati idejére figyelemmel a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogköre alapján élhet az illetmények közti differenciálással.

*A teljesítményértékelési rendszerrel kapcsolatban dr. Pozsgai vezérőrnagy úr arról adott tájékoztatást – szakszervezeti kérdésre, mely arra irányult tervezik-e a TÉR felülvizsgálatát, mivel tapasztalatok szerint szubjektív parancsnoki értékelések alapján készültek minősítések, illetve a minősítést előbb megkapták az érintettek, mint magát az értékelést, így arra észrevételt sem tehettek – hogy az értékelt személy tárgyévi teljesítményértékelése és minősítése az értékelő vezető, a kontrollvezető, valamint az állományilletékes parancsnok által, három értékelői szinten is megvizsgálásra kerül, Normákban meghatározott súlyozás alapján az egyéni teljesítményértékelésbe a szolgálati hely szervezeti teljesítményértékelés eredménye is számít. A minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival szemben minden hivatásos állományúnak biztosított volt a jogorvoslat.

*A Készenléti Rendőrség által adott szakterületi válasz szerint a bevetési egységeknél a beosztott állomány irányítsa szóbeli eligazítások, feladat meghatározások alkalmával valósul meg. Az állomány kiértesítése telefonon történik, irányítás céljából az osztályvezetők, alosztályvezetők a VIBER applikációt nem használják, de a szolgálatszervezés változásával összefüggő információk gyors és pontos továbbítása érdekében esetenként használják azt a beosztotti állomány irányába.

Végezetül egyebekről is szó esett az ülésen:

Az MRK részéről került jelzésre, hogy a Robotzsaru NEO rendszer működése nem teszi lehetővé a határidőre biztosított munkavégzést, a fokozódó adminisztrációs terhek mellett a rendszer folyamatos problémákkal küzd. Kérdésre, mely szerint várható-e a rendszer fejlesztése Kovács István r.vezérőrnagy úr (ORFK gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes) elmondta, hogy 7821 számítógép került megvásárlásra, és már várható az érkezésük is, melyeket egyébként a bűnügyi szakterület részére adják át az új Be. bevezetésével jelentkező feladatok ellátása érdekében. A NOVA és a Robotzsaru fejlesztése pedig folyamatban van.

Vezérőrnagy úr azt is elmondta, MRK felvetésre válaszként, hogy a társasági ruházati termékek áráról felsőbb szinten döntöttek, a termékek kiosztása, leszállítása megkezdődött, a szervek felé a szállítás folyamatos.

Megtudtuk azt is, hogy a ruházati termékek és kiegészítők megvásárlására a Budapest VI. kerület Rózsa utcai ruházati boltban van lehetőség. Kizárólag ezen termékek felelnek meg az előírásoknak.

*A polgári ruhanormába tartozóknak egyébként – rendszeresített termék hiányában – civil lábbeli is elfogadható viselet, amennyiben az előírásoknak megfelel.

*Szakszervezeti felvetésre a Gazdasági Főigazgató tájékoztatást nyújtott arról is, hogy az ORFK nem tervezi a hivatásostól eltérő állománycsoportok esetében a ruházati ellátmány folyósítását.

Szakszervezeti kérdésként hangzott el, hogy mikorra várható a kiskunhalasi objektum felújításának vége, hiszen a munkálatok ellehetetlenítik a napi szintű munkavégzést, és a helyi lakosoktól is számos panasz érkezett, hogy a rendőr kollégák a lakótelepen parkolnak. Ezzel kapcsolatban megtudhattuk, hogy a munkálatok kb 70%-a kész, jelenleg a belső építészeti munkák folynak, a tervek szerint 2018. szeptember végével kerülnek átadásra, és hogy az állomány részére az objektum mellett nagyméretű parkoló került kialakításra.

Méltatlan körülmények között kénytelenek dolgozni a sportrendezvényeken felvonultatott rendőri biztosításban szolgálatot teljesítők, mondta el a szakszervezeti tisztségviselő. Kérdése volt, hogy ki finanszírozza ezt, illetve valóban szükséges-e, hogy ekkora létszámban legyen a rendőri biztosítás minden egyes sportrendezvényen. A gazdasági főigazgató elmondta, hogy amennyiben az adott rendezvény kiemelt minősítést kap, úgy ennek megfelelően kerül megszervezésre a biztosítása is, mivel a rendezvény besorolása dönti el, hogy igényel-e rendőri biztosítást.

A fegyveres biztonsági őrök jogviszonyának eltéréseivel kapcsolatban felmerült problémákkal összefüggésben – ami abból fakad, hogy korábban a fegyveres biztonsági őröket közalkalmazotti, később pedig munkavállalói jogviszonyban vették fel, valamint hogy vannak olyan munkakörök, ahol az FBŐ-s kollégák rendészeti jellegű feladatokat is ellátnak – dr. Pozsgai Zsolt elmondta, hogy az állománytábla szerint közalkalmazotti státusz van, a munkavállalók létszámban jelentkező, státuszra nem helyezett állományhoz tartoznak. Az illetmények megállapításakor a munkáltató igyekezett elkerülni a bérfeszültséget.

*A szakszervezetek felé jelezték sokan, hogy a fegyveres biztonsági őr állománynak kiadott, a hivatásos állománytól visszavételezett esővédőkkel minőségi probléma van, sok esetben még az alapvető funkciójukat sem töltik be. A munkáltató ezzel kapcsolatban elmondta, hogy amennyiben a kiadott termékkel összefüggésben minőségi problémát jelez valaki, az illetékes gazdasági szerv intézkedik a termék cseréjéről.

Szakszervezeti oldalról került felvetésre, hogy a rendőri állomány tagjainak állampolgári megítélése szempontjából szükség lenne tudatos, határozott fellépésre, figyelemmel az indokolatlanul negatív sajtó tudósításokra. Mindez az állomány önbecsülésére és szakmai tekintélyének fenntartására is kiemelt jelentőségű lehetne és jelzésértékkel bírna mind az állomány, mind az állampolgárok felé.

Munkáltatói reagálás nem történt a felvetésre.

Elhangzott továbbá szakszervezeti részről egy a közfoglalkoztatottak létszámára vonatkozó kérelem, amire a munkáltatói részről azt tudhattuk meg, hogy nincs kimutatás arra vonatkozóan, hogy hány fő közfoglalkoztatott kerül irodai munkakörben foglalkoztatásra, de új munkatárs felvételekor adatai rögzítésre kerülnek, és amennyiben a munkaköre indokolttá teszi, Robotzsaru felhasználónevet is biztosítanak számára.

Kovács István vezérőrnagy úr tájékoztatta a szakszervezeti tisztségviselőket arról, hogy az állomány védőitallal történő ellátása a munkáltatói oldal számára is fontos, a szükséges intézkedések folyamatban vannak.

Elmondta továbbá, hogy az új Be hatálybalépésével összefüggésben 178 fő informatikus felvétele vált szükségessé, ezen munkatársak alkalmazására bruttó 394.000 Ft-os illetménnyel volt lehetősége a Rendőrségnek, valamint azt is, hogy az állomány bérrendezése folyamatban van. Tette ezt, miután arról kapott tájékoztatást szakszervezeti részről, hogy bár a városi kapitányságon régebb óta dolgozó informatikus kollégák illetményét felemelték, miután az informatikus létszám bővítésére került sor, a területi szerveknél dolgozó munkatársak bérrendezése azonban elmaradt, és ennek eredményeképpen indult el a fluktuáció növekedése, illetve az elvándorlás.

A *-gal jelölt információkat kiegészítésként írtuk az elhangzottakhoz, a RÉT ülést megelőzően beküldött szakszervezeti kérdésekre adott összesített szakterületi válaszok alapján.

Bármilyen kérdésed, vagy problémád merült fel az elhangzottakkal kapcsolatban, bizalommal fordulhatsz hozzánk, de szívesen fogadunk észrevételeket, egyéb jelzéseket is!