15 év hosszú idő!

Jutalom és egyéb elismerések

 

Mondják, hogy 15 gombócból is sok, nemhogy évből, főleg ha hivatásos állományban tölti el valaki. Jogosan merül fel a kérdés, hogy jutalmazzák-e a kitartó szolgálatot, és ha igen, akkor miként?

 

A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII.2.) BM rendelet szabályozza az alkalmazási időre tekintettel járó jutalmazási kérdést – 2018. március 03-tól hatályosan – a következők szerint:

 EGYÉB ELISMERÉSEK címszó alatt:

 30. § Jogszabály kizáró rendelkezése hiányában a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek dolgozója a magas színvonalú munkája és példamutató munkahelyi magatartása, közösségi tevékenysége elismerésére, továbbá a szervektől nyugállományba vonult személy közösségi és a belügyi szerv érdekében kifejtett tevékenységének elismerésére pénzjutalomban részesíthető.

31. § (1) Pénzjutalomban kell részesíteni a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek személyi állományának tagját, ha a belügyi szerveknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 szolgálati évvel vagy 500 repült órával rendelkezik, és minden további 5 foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év vagy 250 repült óra foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év után is.

(2) A jutalom összege az első esedékességkor a kifizethető – a 40. § (1) bekezdésében meghatározottlegalacsonyabb jutalom összegével azonos, amely a további ötévenként az állami költségvetésről szóló törvényben meghatározott mindenkori illetményalap 15%-ának 100 forintra kerekített összegével emelkedik.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jutalom adományozásánál

a) a foglalkoztatási jogviszonyban történt megszakítás esetén valamennyi, a belügyi szerveknél korábban bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt vagy repült órát, és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 51. § (2)-(4) bekezdése, vagy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 42. § (2) bekezdése szerint más szervnél töltött szolgálati időt össze kell számítani; a repült órák száma, valamint a szolgálati évek tartama közül a kedvezőbbet kell figyelembe venni;

b) folyamatos szolgálati időként kell figyelembe venni az illetmény nélküli szabadság teljes időtartamát, amennyiben az évente a 30 napot nem haladta meg, vagy gyermek gondozása céljából került engedélyezésére, illetve a más okból engedélyezett illetmény nélküli szabadságból legfeljebb egy évet, ha az a foglalkoztatási jogviszonyba egyébként is beszámít; a hivatásos szolgálati viszony esetén a más szervnél teljesített szolgálat idejét is;

c) a belügyi szervektől nyugállományba helyezett, ide értve a szolgálati járandóságban részesülők, illetve azok esetén is, akik 2011. december 31. napján a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény vagy a fegyveres erők és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejű rendelet szerinti rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugellátásra jogosultságban részesültek, és jelenleg a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján ellátásban részesülnek, ismételt foglalkoztatásakor a korábban elismert időt is figyelembe kell venni.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásban a büntetés-végrehajtás állományába tartozó esetében szolgálati időként a büntetés-végrehajtási szervezet állományában, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél és azok jogelődeinél eltöltött jogviszonyt kell beszámítani.

(5) A (3) bekezdés alkalmazásában a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományában, ide értve az Információs Hivatalt is, illetve jogelőd szerveinél, valamint az azokat irányító tárca nélküli miniszteri irányítást segítő szervezetben, továbbá a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél és jogelőd szerveinél eltöltött szolgálati időt lehet figyelembe venni.

(6) E § alkalmazásában a belügyi szerv jogelőd szervének kell tekinteni az igazságügyi és rendészeti miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, az önkormányzati miniszter, valamint a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter irányítása vagy felügyelete alatt álló szerveket.

A jutalom összege – mértéke vonatkozásában pedig:

 40. § (1) A pénzjutalom nettó összege, illetve a tárgyjutalom értéke nem lehet kevesebb a költségvetési törvény által évente megállapított mindenkori illetményalap 1000 forintra kerekített összegénél és nem lehet több mint

a) a területi szerv vagy azzal azonos jogállású szerv vezetője által adott jutalom esetén annak kétszerese,

b) az országos parancsnok, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, a Terrorelhárítási Központ és a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója által adott jutalom esetén a háromszorosa,

c) az államtitkárok által adott jutalom esetén a négyszerese.

(2) A nettó összeg alatt a személyi jövedelemadó és a munkavállalót terhelő járulékok levonása utáni összeget kell érteni.

 

 Ez a jutalom tehát külön felterjesztés nélkül, alanyi jogon jár annak, aki 15 éves alkalmazási idővel rendelkezik.

Bármilyen további kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre, keress minket bizalommal!