Tartalékos katonai szolgálatra való jelenkezésről

Hogyan lehet tartalékos katonának
jelentkezni?

hosoktere2

TMRSZ tagjaink azzal a kérdéssel fordultak hozzánk, hogy hogyan lehet tartalékos katonának jelentkezni annak aki korkedvezményes nyugdíjban van?

A feltett kérdésre a tartalékos katonai szolgálatról az alábbi tájékoztatást adja a TMRSZ: 

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítési forma létrehozása (a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény) 2002-re elkerülhetetlenné vált, mivel számottevően csökkent a jól kiképzett katonák száma.

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálat létrehozásának az volt a célja, hogy kiegészítsék, és olykor tehermentesítsék a hivatásos és szerződéses állományt, valamint rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén katonai szolgálatot teljesítsenek.

Az önkéntes tartalékos katonák legtöbb esetben – amennyiben éppen nem hívják be őket – civil munkahelyeken dolgoznak, de a munkáltatók a kezdeti időkben nem szívesen alkalmaztak olyan munkavállalókat, akiknek a munkaideje egy esetleges behívás esetén teljesen felborulhat és kiszámíthatatlanná válhat, éppen ezért a kormány arra törekedett, hogy különféle eszközökkel – így például állami támogatásokkal – motiválja a munkáltatókat az önkéntes katonai szolgálat tagjainak növelése érdekében.

Tekintettel arra, hogy nem csak a munkáltatók, hanem a munkavállalók is igényelték az ösztönzést, a kormány megalkotta az önkéntes tartalékos rendszerhez kapcsolódóan a munkáltatót megillető támogatásokra vonatkozó szabályokról szóló 294/2011. Korm. rendeletet, mely arról rendelkezik, hogy az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítő munkavállaló a tényleges katonai szolgálatteljesítés időtartamára, valamint az ezzel kapcsolatban kiadott pótszabadság időtartamára kompenzációra jogosult.

 

Az önkéntes tartalékos állományt az önkéntes műveleti tartalékosok és az önkéntes védelmi tartalékosok (ÖMT) és az (ÖVT) alkotják.

A katonai alapkiképzés időtartamára, illetve egyéb igénybevételkor illetményt kapsz és még sok minden mást:

térítésmentes szállást és étkezést;

felszerelést és egyenruhát;

utazási költségtérítést;

valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

A Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság tájékoztatója az önkéntes műveleti tartalékos állományba jelentkezők regisztrálásával, jelentkeztetésével és felvételével kapcsolatos tevékenységekről

A Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) önkéntes tartalékos rendszerének (a továbbiakban: ÖTR) fejlesztése új szakaszba érkezett: 2012. 01. 01-jétől megkezdődött a műveleti feladatokra felkészítendő állomány felvétele.

A tartalékos rendszer nyitott, bárki jelentkezhet (férfi, nő), aki képes és kész tenni a honvédelem ügyéért, aki elkötelezett a Honvédség iránt.

A honvédség nem köt szerződést azokkal az állampolgárokkal:

– akik – jogszabály alapján – olyan munkakört töltenek be, amely kizárja az önkéntes műveleti tartalékos szolgálat vállalását,

– akik katonai szolgálatra alkalmatlan minősítéssel rendelkeznek, vagy

– korábban sorkötelesként polgári szolgálatot teljesítettek.

Önkéntes műveleti tartalékos (ÖMT)

Az önkéntes műveleti tartalékosok a Honvédségnél békében működő katonai szervezeteknél, vagy az MH Honvédelmi Dandárnál levő (jelenleg megalakítása folyamatban van) beosztásokban látják el feladataikat.

Az önkéntes műveleti tartalékos beosztások olyan beosztások, amelyeknek békeidőszaki folyamatos feltöltése nem elsődleges fontosságú, vagy nem biztosított, azonban már a békeidőszakban szükség van az azok ellátásához szükséges felkészülésre.

Az önkéntes műveleti tartalékosok a békeidőszaki szolgálatuk alatt elláthatnak időszakosan jelentkező speciális feladatokat, vagy szaktudásuk és képzettségük, illetve alkalmasságuk figyelembevételével ideiglenesen beoszthatóak misszióban résztvevő katonák magyarországi beosztásainak feltöltésére.

Az önkéntes műveleti tartalékos beosztások feltöltése kizárólag a toborzó rendszeren keresztül történik. Szerződésük határozott időre kerül megkötésre 6 hónap próbaidővel, amelyet a szerződésben szereplő katonai szervezet parancsnoka, mint munkáltató köt meg.

Önkéntes Műveleti Tartalékosnak jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár, a mindenkori (jelentkezőre vonatkozó) szolgálati nyugdíjkorhatár betöltéséig.

Szolgálati járadékos is jelentkezhet tehát, amennyiben még nem érte el a szolgálati nyugdíjkorhatárt, és megfelel az alábbi feltételeknek.

A szerződés megkötésének feltétele:

– Egészségi, fizikai alkalmasság, amely megállapításához az alábbi igazolásokat (leleteket) kell beszerezni az alkalmasság-vizsgálat megkezdéséig (a költségek a jelentkezőt terhelik):

• háziorvosi igazolás,

• tüdőszűrő vizsgálat eredménye (1 évnél nem régebbi),

• nők esetében citológiai vizsgálat eredménye (3 hónapnál nem régebbi)

– Feddhetetlenségi igazolás (beszerzése a jelentkező feladata és a költség őt terheli),

-Nemzetbiztonsági vizsgálat „kockázatmentes” megállapítása (egyes nemzetbiztonsági vizsgálathoz kötött beosztások esetében – költsége nem terheli a jelentkezőt).

A szerződést a szerződő félre vonatkozó öregségi nyugdíj korhatárának elérése napjával szüntetik meg.

Békeidőszakban kiképzésre és felkészítésre, valamint a beosztásukból adódó alap feladat ellátására, továbbá természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre, illetve személyes vállalásuk alapján külszolgálat teljesítésére, továbbá veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot és váratlan külső fegyveres támadás esetén (különleges jogrendben) szolgálat ellátására az MH HKNYP által kiadott Behívóparanccsal kerülhet sor.

Az ideiglenes állományjegyzék:

Valamennyi, műveleti tartalékos jelentkező ideiglenesen az MH HKNYP–hez kerül felvételre. Az ideiglenes felvétel célja: a katonai szervezeteknél rendszeresítésre került önkéntes műveleti tartalékos beosztások feltöltésének pontos megtervezése, a beosztások betöltéséhez szükséges vizsgálatok elvégzésének biztosítása úgy, hogy ezen időszak alatt az önkéntes tartalékos már rendelkezésre álljon, és szolgálatra behívható legyen.

I. Az önkéntes tartalékos szolgálatra jelentkező ideiglenes szerződésmegkötésének menete:

1.) Az ÖT beosztásokba az MH HKNYP alárendeltségébe tartozó, megyeszékhelyeken található katonai igazgatási központokban, toborzó és érdekvédelmi központokban, valamint katonai igazgatási és érdekvédelmi irodákban (a továbbiakban együtt: a katonai igazgatás szervei) lehet érdeklődni, regisztrálni és jelentkezni.

A regisztrálás a jelentkező személyes megjelenésével, valamint a www.hadkiegeszites.hu honlapon elérhető regisztrációs lap kitöltés utáni kinyomtatásával és postai úton a katonai igazgatási szervnek történő megküldésével lehetséges. A regisztrációs lapon a jelentkező saját kezű aláírása kell, hogy szerepeljen!

2.) A jelentkezés időpontjáról és helyéről a jelentkező (a regisztráltak közül kiválasztva) elektronikus levelező rendszeren, telefonon, személyesen, vagy postai kézbesítés útján kerül értesítésre. Azon regisztráltakat, akik az értesítésben feltüntetett időpontban nem jelennek meg és előzetesen nem jelezték távolmaradásukat, 30 napon belül ismételten értesíti a katonai igazgatási szerv, de a második értesítés kizárólag tértivevényes postai küldemény formájában történik. Az értesítés mindenképpen tartalmazza a szerződéskötéshez szükséges okmányok megnevezését, és annak lehetőségét, hogy – amennyiben a jelentkező rendelkezik a szerződéskötés feltételeivel – a jelentkezéssel együtt a szerződéskötésre is lehetőség nyílik. Tartalmazza továbbá azt a kitételt, hogy a Honvédséget nem terheli szerződéskötési kötelezettség még akkor sem, ha a jelentkező minden feltételnek megfelel.

A jelentkezés a jelentkező lakóhelye vagy – külön kérésére – a tartózkodási helye szerint illetékes katonai igazgatási szervnél történik oly módon, hogy a katonai igazgatási szerv tájékoztatásra alkalmas helyiségében, a befogadóképességének megfelelő számú jelentkező részére csoportos tájékoztatás kerül végrehajtásra, majd a jelentkezés folyamatához olyan ügyfélfogadási feltételek kerülnek biztosításra, amelyek lehetővé teszik a személyes kapcsolat kizárólagosságát. A jelentkező tájékoztatásra kerül arról, hogy a jelentkezéssel sem az ügyfél, sem a Honvédség nem kötelezi el magát szerződéskötésre.

A jelentkezéskor – de legkésőbb a szerződéskötést megelőzően – tájékoztatásra kerül a jelentkező arról, hogy:

* a szerződés a rendelkezésre állási idő alatt mindkét fél részéről indoklás nélkül felbontható. A tényleges szolgálat teljesítése időtartama alatt azonban a szerződés felbontására az önkéntes tartalékosnak nincs lehetősége,

* a szolgálat időtartama a Behívóparancson szereplő bevonulási időponttal kezdődik (nem a beérkezésének időpontjában), és a tényleges szolgálatból történő elbocsátással zárul,

* előmenetele kizárólag más beosztásba helyezés esetén, vagy betöltött beosztásának magasabb beosztásba történő módosítása esetén (szerződésmódosítással, vagy új szerződéskötéssel) lehetséges, de csak abban az esetben, ha a magasabb rendfokozathoz – jogszabályban – előírt feltételekkel rendelkezik.

3.) A jelentkezést követően, az alkalmasság-vizsgálat eredménye alapján és a feddhetetlenségi igazolás megléte esetén ideiglenes szerződés köthető. A szerződéskötés a korábban viselt rendfokozat lehetőség szerinti (a beosztáshoz jogszabályban meghatározott feltételek megléte esetén, amennyiben a viselt rendfokozathoz rendszeresített üres beosztás rendelkezésre áll az ideiglenes állományjegyzékben) figyelembevételével, 8 hónap időtartamra, határozott idejű szerződésként, 6 hónap próbaidő kikötésével történik. Ennek megkötésével egyidejűleg válik a szerződő a Magyar Honvédség tartalékos katonájává, amely időponttól a tartalékos az MH rendelkezésére áll, behívható tényleges katonai szolgálatra. A rendfokozattal nem rendelkező, kiképzetlen tartalékos honvéd rendfokozattal köt szerződést.

Ezen időszak alatt a „végleges” beosztásnak való megfelelés ellenőrzésére kerül sor.

4.) A katonai szervezetek betöltetlen, önkéntes műveleti tartalékossal feltölthető beosztásai feltöltése érdekében az ideiglenes szerződés a próbaidő leteltéig felülvizsgálatra kerül, és a „végleges” beosztáshoz jogszabályban előírt követelmények teljesülése esetén a szerződés véglegesítésre, vagy – az alkalmassági vizsgálat eredményétől, esetleges nemzetbiztonsági kockázat felmerülésétől és az MH-ban biztosítható beosztástól függően – felbontásra kerül.

II. Igénybevétel:

1.) Az igénybevétel általános szabályai

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (továbbiakban: Hjt.) 47/A. § (4) bekezdése szerint az önkéntes tartalékos háromévente hat hónap időtartamra behívható a kiképzésen túl (amely időtartam az érintett beleegyezésével meghosszabbítható).

A szolgálat időtartama a fenti kereteken belül a Magyar Honvédség igényeinek megfelelően, a tényleges feladat alapján kerül meghatározásra. A behívás időpontjáról az érintettet előzetesen tájékoztatják (Hjt. 47/B. § rendelkezései). A szolgálatot töltő önkéntes tartalékost a hivatásos és szerződéses állományra vonatkozó szabályok szerint vezényelhetik.

A különleges jogrendben (veszélyhelyzet, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot, váratlan külső fegyveres támadás esete) jogszabály, illetve jogszabály felhatalmazása alapján az ÖT állomány behívása a normál (béke) időszaktól eltérően kerül szabályozásra.

Az önkéntes tartalékos kérelmére – egészségi, tanulmányi, családi, illetve fontos személyi érdek alapján – a szolgálatteljesítésre történő behívást átütemezhetik. A békeidőszakban végrehajtandó, előre megtervezett szolgálatteljesítésre történő behívás átütemezésére vonatkozó kérelem legfeljebb a behívóparancs közlésétől számított 8 napon belül írásban nyújtható be a munkáltatói jogkört gyakorló katonai szervezet parancsnoka részére. A kérelem benyújtásának a behívóparancs teljesítésére nincs halasztó hatálya.

Az önkéntes tartalékos kérelméről a munkáltatói jogkört gyakorló katonai szervezet parancsnoka a kérelem beérkezését követő 8 napon belül dönt; amennyiben a behívás átütemezését nem engedélyezi, a kérelem elutasításáról értesíti az önkéntes tartalékost. Az engedély megadása esetén a kiküldött behívó parancs határozatban kerül visszavonásra, amelyben egyúttal tájékoztatásra kerül az önkéntes tartalékos a felkészítés vagy szolgálatteljesítés új időpontjáról.

2.) Az igénybevétel speciális szabályai

Az önkéntes műveleti tartalékos szolgálatra, az igénybevétel általános szabályai alapján, békeidőszakban behívható a szerződésben foglalt beosztás szerint és feladatok végrehajtására. Amennyiben azt szerződéskötéskor nem zárta ki, az önkéntes műveleti tartalékos – az egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság megállapítását, valamint a speciális felkészítés végrehajtását követően – részt vehet külföldi műveletekben, missziós feladatokban. A műveleti tartalékosok igénybe vehetők természeti és ipari katasztrófa helyzetek elhárításában való részvételre, azok megelőzésére, illetve következményeik felszámolására.

Azon műveleti tartalékosok esetében, akik korábban nem szereztek katonai szakképzettséget, tapasztalatot, a tényleges szolgálatra történő behívást meg kell, hogy előzze a felkészítés és kiképzés végrehajtása.

Az önkéntes műveleti tartalékos önként vállalja, hogy a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben (a továbbiakban: Hjt.) meghatározott feltételrendszer alapján rendelkezésre állási díj ellenében a Honvédség rendelkezésére áll és behívását követően tényleges katonai szolgálatot teljesít.

Az önkéntes védelmi tartalékos önkéntes jelentkezés alapján vállalja, hogy határozatlan idejű szerződésben meghatározott egyedi feltételrendszer szerint közreműködik a Honvédség elsődlegesen területvédelmi feladatainak (őrzés-védelem, katasztrófavédelem, befogadó nemzeti támogatás) ellátásában.

Béke időszakban az önkéntes tartalékos katona civil munkahelyének megtartása mellett önkéntes tartalékos szolgálatot teljesíthet belföldön és külföldön. Az önkéntes tartalékos a beosztására történő felkészítése céljából – katonai előképzettsége szerint differenciáltan – első alkalommal legfeljebb 25 napra, a továbbiakban a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 napra hívható be.

Ezen felül az önkéntes tartalékos 3 évente, összesen legfeljebb 6 hónap tényleges szolgálatot teljesíthet a Magyar Honvédség szervezeteinél. Ez a szolgálatteljesítési időtartam az önkéntes katona beleegyezésével meghosszabbítható.

Az önkéntes tartalékos a telefonon vagy kézbesítés útján közölt behívóparancsban megjelölt behívási időponttól a Honvédség tényleges katonai állományába tartozik.

Önkéntes védelmi tartalékos szolgálati jogviszony – szerződésben meghatározott alkalmassági feltételekkel – a 18. életévét betöltött és a társadalombiztosítási szabályok szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személlyel határozatlan időre létesíthető szervet.

A kiképzett tartalékosokról és potenciális hadkötelesekről, a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, az esetleges katonai szolgálatra történő behívás előkészítése és végrehajtása érdekében hadköteles nyilvántartást vezet az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről, az azokkal kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról, a hadköteles nyilvántartás vezetése, a gazdasági és anyagi szolgáltatások biztosítása érdekében teljesítendő adatszolgáltatásokról és a honvédelmi ágazatban használt igazolványokkal kapcsolatos adatkezelésről szóló 2011. évi CLXXVII. törvényben rögzítettek szerint.

III. Felkészítésre, kiképzésre vonatkozó szabályok

A kiképzés időtartama (első alkalommal legfeljebb 25 nap, ezt követően a szerződésben foglalt időtartamig évente legfeljebb 15 nap) a fentiekben meghatározott tényleges szolgálatteljesítési időbe nem számít be. A kiképzés első éve az az év, amelyben a tartalékos első alkalommal kerül behívásra kiképzésre.

Az önkéntes tartalékos katonai beosztásra való felkészítésével és kiképzésével kapcsolatos követelményeket a Honvéd Vezérkar főnöke határozza meg. Az önkéntes tartalékos beosztás előtti felkészítésre, kiképzésre történő igénybevételét az alakulat éves kiképzési programja alapján a munkáltatói jogkört gyakorló katonai szervezet parancsnoka tervezi meg.

Az önkéntes tartalékos katonai beosztásra történő felkészítésére és az éves kiképzésére előírt időtartamot a szerződésben szereplő katonai szervezetnél, lehetőség szerint összefüggően kell teljesíteni. A kiképzési programok a korábban megszerzett katonai ismeretek figyelembevételével kerülnek kialakításra, azok alapján a kiképzés időtartama csökkenthető.

IV. Személyi járandóság

Általános szabályok az önkéntes műveleti tartalékos vonatkozásában

Az önkéntes műveleti tartalékos katonák illetménye a Hjt. 114/A. § alapján a szerződéses katonákra vonatkozó szabályok szerint kerül megállapításra és folyósításra az alábbiak szerint:

Az önkéntes műveleti tartalékos katona a szolgálatteljesítés idejére a viselt önkéntes tartalékos rendfokozatának megfelelő honvédelmi pótlékra, a szerződésében rögzített beosztásához tartozó illetményre, valamint – iskolai végzettségétől és a szolgálatteljesítési helyétől függően – illetménykiegészítésre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálatteljesítésének ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggő helyközi utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.

Az önkéntes műveleti tartalékos katona illetményéről és díjáról lemondhat. Ebben az esetben a szolgálatteljesítési idő alatt térítésmentes étkezési ellátásra, laktanyai elhelyezésre, valamint utazási költségtérítésre jogosult.

Önkéntes műveleti tartalékos szolgálati jogviszony – vonatkozó jogszabályi feltételekkel – azzal a 18. életévét betöltött, de 50 évesnél nem idősebb személlyel létesíthető, akivel szemben a Hjt. 41. § (2) bekezdésben meghatározott, szolgálati viszony létesítését kizáró ok nem áll fenn.

(A Hjt. 41. § (1) és (2) bekezdésében rögzítettek szerint: „A szolgálati viszony önkéntes jelentkezés alapján azzal a 18. életévét betöltött, cselekvőképes, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettségű és szakképesítésű, magyar állampolgársággal rendelkező személlyel létesíthető, aki a szolgálatra egészségi, pszichikai és fizikai szempontból alkalmas, hozzájárul személyes adatainak a szolgálati viszony megszűnését követő kezeléséhez és elfogadja egyes alkotmányos jogainak e törvény szerinti korlátozását.

(2) Nem létesíthető szolgálati viszony azzal,

a) aki büntetett előéletű,
b) aki büntetlen előéletű, de bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen egy évet meghaladó tartamú, végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülésétől számított három évig,
c) akivel szemben a bíróság lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki,
d) aki próbára bocsátás intézkedés vagy vádemelés elhalasztása hatálya alatt áll,
e) aki a betöltendő munkakör ellátásához szükséges tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,
f) akinek lefokozására, szolgálati viszonyának megszüntetésére fegyelmi fenyítésként került sor, vagy szolgálati viszonya méltatlanság vagy a 247. § (6) bekezdés a) pontja alapján szűnt meg.”)

A Hjt. az önkéntes tartalékos katonáknak járó juttatások kapcsán akként rendelkezik, hogy az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítés idejére a viselt rendfokozatának megfelelő honvédelmi pótlékra, az állománytábla szerinti beosztásához tartozó kategóriának megfelelő beosztási illetményre, valamint – iskolai végzettségétől és a szolgálatteljesítési helyétől függően – illetménykiegészítésre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálatteljesítésnek ideje alatt a szolgálatteljesítéssel összefüggő helyközi utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.

Az önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal az illetményalap 45%-ában megállapított szerződéskötési díjra jogosult.

Az önkéntes műveleti tartalékos katona – az illetményen túlmenően – évente rendelkezésre állási díjra jogosult, melynek összege a mindenkori minimálbér 50 százaléka.

Ha az önkéntes tartalékos katona szolgálati járandóságban részesül, a szerződés megkötéséről és megszűnéséről a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó szerve értesíti a nyugdíjfolyósító

V. Jogszabályi háttér alapjai

Az ÖT katonai szolgálatra jelentkező az e szolgálati formára vonatkozó jogi szabályozást a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvényben, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvényben, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényben találhatja meg.

Jelentkezés, további tájékoztatás:

MH HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG

1. KATONAI IGAZGATÁSI KÖZPONT, TOBORZÓ RÉSZLEG

Web cím: www.hadkiegeszites.hu

Cím: 1123 Budapest, Alkotás út 23-25.

Tel.: 06-1-225-8778

E-mail cím: budapest.toborzo@regiment.hu Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

                                                                                          TMRSZ