Beadvány a Kaposvári Nyomozó Ügyészség részére

Kaposvári Nyomozó Ügyészség
7401 Kaposvár
Baross G. utca 19.

 

Tisztelt Kaposvári Nyomozó Ügyészség!

 

Alulírott Dr. Szikinger István ügyvéd Szima Judit védőjeként ismételten azzal a kérelemmel fordulok a Kaposvári Nyomozó Ügyészséghez, hogy védencem előzetes letartóztatását a vele szemben indított eljárással együtt megszüntetni szíveskedjenek.


Szima Judit

Kérelmem sürgősségét és nyomatékát igazolja, hogy az immár tarthatatlanná vált helyzet miatt védencemmel szemben olyan ok miatt indítottak fegyelmi eljárást, amely egyébként a legalapvetőbb emberi jogai gyakorlásával függ össze úgy, hogy az a folyamatban lévő büntetőeljárás semmiféle érdekét nem sérti.

Alaptörvényünk már a Nemzeti Hitvallásban is kifejezésre juttatja, hogy az együttélés legfontosabb kerete a család és a nemzet, az összetartozás alapvető értékei pedig a hűség, a hit és a szeretet. Az L cikk a családot a nemzet fennmaradásának alapjaként határozza meg. A XVI. cikk a gyermekek alapvető jogait fogalmazza meg úgy, hogy a szülők kötelezettségére is utal.

Ügyfelem a fegyelmi meghallgatás alkalmával a Somogy Megyei Bv. Intézet 2012/46 számú, 2012. február 9-én felvett jegyzőkönyvében fejtette ki az alapjogai érvényesítésére vonatkozó állásfoglalását, amelyekkel magam is egyetértek. Igen sajnálatosnak tartom, hogy mindezeket a szempontokat nem érvényesítették – sőt, még csak fel sem vetették – a Szima Judittal szemben elrendelt kényszerintézkedések vizsgálata, a határozatok indokolása során.

Az Emberi Jogok Európai Bírósága a Sarban v. Moldova ügyben kiemelte: a terhelt érdemi érveket hozott fel szabadlábra helyezése mellett. Ezek sorában szó volt arról, hogy eljárási kötelezettségeinek mindenkor eleget tett. Lakhatása és megélhetése biztosított volt, családi kötelezettségei is a fogva tartás ellen szóltak. Mindezeken túlmenően megfelelő biztosítékot kínált fel a hatóságoknak további kötelezettségeinek megerősítésére. Mivel pedig a bíróságok anélkül utasították el a szabadlábra helyezési kérelmet, hogy ezeket az érveket alaposan megvizsgálták volna, az adott ügyben a nemzeti bíróságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezménye 5. cikkének 3. bekezdésében foglaltakat (Sarban v. Moldova, no. 3456/05, §§ 101-104, 4. October, 2005.).

A strasbourgi bíróság az Imre kontra Magyarország ügyben (53129/99, 2003. december 2-i ítélet) a jelzett következetes gyakorlattal összhangban kimondta, hogy a kérelmező letartóztatása egyezménysértő volt, mert a hazai bíróságok nem tudták tényszerű érvekkel alátámasztani a szabadság elvonását. A szökés veszélyét semmiféle konkrétum nem igazolta. Hasonló következtetésre jutott az Emberi Jogok Európai Bírósága a Maglódi kontra Magyarország (30103/02, 2004. november 9-i ítélet) ügyben is.

Szima Judit terhelt esetében mind a mai napig nem kaptunk érdemi választ arra, hogy milyen bizonyítékok állnak a letartóztatását elrendelő határozat mögött. Annak ellenére, hogy a törvény a Kúria 2011. évi 93. véleményében megerősítette azt, amit a törvény tartalmaz: az ügyésznek a nyomozási bíró ülésén be kell terjesztenie a bizonyítékokat úgy, hogy azokat a terhelt és a védelem is megismerhesse a nyomozás érdekeinek sérelme nélkül. Bűncselekmények elkövetéséről, bizonyítási eszközök manipulálásáról konkrétumok nélkül egy demokratikus jogállamban nem lehet jogszerűen beszélni.

A nyomozás határidejével, pontosabban annak lejártával kapcsolatban, illetőleg a sértetti jogok sérelmét érintően a védencem által kifejtettekkel egyetértek.

Kérem, hogy a kifejtettek alapján az eljárást, és így értelemszerűen a kényszerintézkedést is megszüntetni szíveskedjenek.

 

Budapest, 2012. február 20.

 

Tisztelettel: Dr. Szikinger István ügyvéd, Szima Judit terhelt meghatalmazott védője