ORFK válasz a BRFK BTO problémákkal kapcsolatos megkeresésünkre

Szám: 24508-11/2011. ált.

 

Tárgy: válasz. BRFK Bűnügyi Technikai Osztályanak létszámproblémáival kapcsolatos megkeresésre

Hiv. szám: KU.328/2011/1.
Előadó: Hegedűsné dr. Margita Ágnes r. alezredes
Tel: 30-876

 

Szima Judit asszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének Főtitkára

Szekszárd

 

Tisztelt Főtitkár Asszony!

 

Dr. Hatala József r. altábornagy, országos rendórfókapitány úr megbízásából tájékoztatom, hogya Budapesti Rendőr-fókapitányság Bűnügyi Technikai Osztályán (BRFK BTO) tapasztalható létszámproblémákkal kapcsolatos megkeresésével összefüggésben – a szakterület szakmai irányítását ellátó Bűnügyi Szakértői és Kutat6intézettel egyeztetve – az álláspontunk az alábbiakban összegezhető.


Bagoly fotó
Bagoly fotó

1. Főtitkár Asszony kifogásolja, hogy a szemlebizottságok az előírt legalább két fő helyett gyakorta egy fővel működnek. A megkeresésében hivatkozott belső norma – a rendkívüli halál esetén követendő rendőri eljárás szabályzata kiadásáról szóló 1/2006. (I. 11.} ORFK utasítás _ csupán a norma címében szereplő ügytípusra határoz meg előírást. Jogszabály a szemlebizottság létszámát és összetételét általánosságban és kötelezően nem határozza meg, erre vonatkozóan csupán szakmai ajánlások léteznek.

Önmagában a fogalom nyelvtani elemzése alapján valóban nem vitatható, hogy a szemlebizottság alapvetően több (legalább két) személyből, a bizottságvezetőből és bűnügyi technikusból áll, A szakmai irányítást ellátó Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet szakmai álláspontja szerint azonban gyakorta vannak olyan helyszínek, amelyek feldolgozása a helyszín jellegéból adódóan nem igényli kétfős bizottság megjelenését.

A fentiek alapján nem értek egyet Főtitkár Asszony azon megállapításával, amely szerint “az, hogy a kollegák magukban végzik a szemlét. mindenképpen jogszabálysértő“. Indokolt megjegyezni, hogy a megkeresésében nem szerepel, hogy mely jogszabályba ütközik a kifogásolt gyakorlat, és a belső normák közül is csupán a fentiekben már hivatkozott, de kizárólag a rendkívüli halálesetekkel összefüggésben irányadó ORFK utasítást jelölte meg.

2. A bűnügyi technikusok részére követelt megbízási vagy helyettesítési díj problematikáját tekintve szintén nem értek egyet Főtitkár Asszony álláspontjával. Azokban az esetekben ugyanis, amikor valamely munkatárs egyedül látja el a szemlebizottsági teendőket, nem feltétlenül végez kétszeres munkát, hiszen ez a már elmondottak szerint többnyire azokban az esetekben fordul elő, amikor a helyszín jellege miatt indokolatlan lenne két személy megjelenése. Másrészt a hivatásos állomány tagjának – ahogyan ezt jogerős bírói ítélet is megerősítette – a munkáltató utasítása alapján a beosztásához tartozó, de a munkaköri leírásban konkrétan nem nevesített feladatokat is végre kell hajtania, amelyet a munkáltató a havi illetmény kifizetésével ellentételez.

3. A bűnügyi technikusok részére járó vasárnapi pihenőnapokkal kapcsolatban helytálló Főtitkár Asszony hivatkozása: a Rendőrség hivatásos állományú tagjainak szolgálalteljesítési idejéről, valamint a szolgálati időrendszerekről szóló 23/2008. (OT 14.) ORFK utasítás 38. pontja értelmében a kombinált szolgálati időrendszerben a heti pihenőnap – a szolgálati beosztástól függően – a naptári hét előre meghatározott, legalább két napja, amelynek négyhetenként két alkalommal vasárnapra kell esnie úgy, hogy hozzá szombati vagy hétfői pihenőnap kapcsolódjon. A BRFK tájékoztatása szerint a vasárnapi pihenőnapokat az állomány tagjai részére a legtöbb esetben eddig is kiadták, az csak akkor maradt el, ha a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 87. §-ának (1) bekezdésében felmerült, túlszolgálatra okot adó körülmények miatt – a szolgálat érdekében – az elkerülhetetlen volt.

Hasonló a helyzet a személyi állomány által igénybevehető sportolási célú szolgálatmentességgel (munkaidő-kedvezménnyel) is: a BRFK tájékoztatása szerint a BTO állománya esetében csupán egy-két alkalommal fordult elő, hogy a szolgálati érdek nem tette lehetővé a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről szóló 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás 41. pontja által biztosított szolgálatmentesség igénybevételét, amelynek kiadására – amint azt Főtitkár Asszony megkeresése is tartalmazza – egyébként is csak akkor van mód, ha az a szolgálat ellátásának sérelmével nem jár.

4. A TMRSZ által kifogásolt létszámhiánnyal kapcsolatban álláspontunk úgy összegezhető, hogy bár szakmai szempontból – más szakterületekhez hasonlóan – nyilvánvalóan indokolt az üres státuszok feltöltése, az Országos Rendőr-fókapitányság azt csak a rendelkezésre álló költségvetési lehetőségek által meghatározott mértékben, a bérrel fedett státuszok esetében tudja támogatni.

 

Budapest, 2011. Szeptember “20”

 

 

Tisztelettel:

 

 

Piros Attila r.dandártábornok
hivatalvezető