HSZT – nyugdíj normaszöveg és indokolás tervezet

A tervezetet a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Tervezet

Az 1992. évi LXIII. törvény
19/A. § rendelkezései szerint

NEM NYILVÁNOS.

 

Készült 2011. július 21-én

 

 

2011. évi … törvény

 

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról

 

 

1. §

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(2) E törvény rendelkezéseit a fegyveres szervek szerződéses állományú tagjaira, továbbá – a rájuk vonatkozó mértékben – a hivatásos állományból nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult személyekre, valamint a törvényben meghatározott esetben és körben a fegyveres szervek hivatásos, szerződéses és nyugállományú tagjainak hozzátartozóira is alkalmazni kell.”


HSZT módosítás

 

 

2. §

 

A Hszt. a 44. §-t követően a következő 44/A. §-sal egészül ki:

 

„44/A. § (1) Ha a hivatásos állomány tagja, aki legalább 25 év tényleges hivatásos szolgálati idővel rendelkezik, a hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, az egészségi állapotának, végzettségének, képzettségének megfelelő továbbfoglalkoztatásáról a fegyveres szervnél vagy más költségvetési szervnél kormánytisztviselői, köztisztviselői, közalkalmazotti vagy munkajogviszonyban kell gondoskodni.

 

(2) A hivatásos állomány tagja a részére felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni.

 

(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti továbbfoglalkoztatás a hivatásos állomány tagjának fel nem róható okból átmenetileg nem lehetséges, a felajánlott munkakörben történő foglalkoztatás megkezdéséig, de legfeljebb a szolgálati viszony megszűnését követő hat hónapig az utolsó havi alapilletménye 50%-ának, de legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő összegű ideiglenes szolgálati járandóságra jogosult.

 

(4) Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott munkakört alapos indok nélkül utasította el, szolgálati viszonyának megszüntetésére a lemondás szabályait kell alkalmazni. A nyilatkozat elmulasztását is a felajánlott munkakört alapos indok nélküli elutasításának kell tekinteni.

 

 

3. §

 

A Hszt. a 44. §-t követően a következő alcímmel és 44/B. §-sal egészül ki:

 

„Nyugdíj előtti rendelkezési állomány

 

44/B. § (1) A hivatásos állomány tagját a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt öt évvel kérelmére nyugdíj előtti rendelkezési állományba kell helyezni, ha legalább harminc év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik.

 

(2) A hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagja

a) csak veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején hívható szolgálatba,

b) a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezéskor részére megállapítható öregségi nyugdíjnak megfelelő összegű illetményre, szolgálatba hívása tartamára az utolsó havi illetményének megfelelő díjazásra jogosult,

c) szabadságra nem jogosult.”

 

 

4. §

 

(1)A Hszt. 56. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(7) A hivatásos állomány nő tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha rendelkezik a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)–(2d) bekezdés szerinti jogosultsági idővel és a felmentését kéri.”

 

(2)A Hszt. 56. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(9) E § és a 44/A. § vonatkozásában alapos indoknak kell tekinteni a felajánlott beosztás vagy munkakör ellátásával kapcsolatos olyan körülményt, amely a hivatásos állomány tagjának életvitelében – különös tekintettel egészségi állapotára, munkába járására, közeli hozzátartozójának ellátására – aránytalan nehézséget okoz.”

 

 

5. §

 

A Hszt. 64. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(5) Visszavétel esetén a nyugdíj, illetve a szolgálati viszony időtartama alatt a szolgálati járandóság folyósítása a hivatásos állomány tagjának erre irányuló kérelme alapján szünetel. A kérelmet a hivatásos állományba való visszavételt követő 15 napon belül kell benyújtani a szolgálati járandóságot folyósító szervhez.”

 

 

6. §

 

A Hszt. a 70. §-t követően a következő alcímmel és 70/A. §-sal egészül ki:

 

„Könnyített szolgálat

 

70/A. § (1) A hivatásos állomány tagját kérelmére – az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig – könnyített szolgálatban kell foglalkoztatni, ha az 52. életévét betöltötte és legalább 25 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idővel rendelkezik. E rendelkezés alkalmazásában a hivatásos szolgálati időbe be kell számítani a hivatásos állományba vételét közvetlenül megelőzően a rendvédelmi szervnél 2012. január 1-je előtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban eltöltött időt azzal, hogy e jogviszonyokban eltöltött idő ötven százalékos mértékben vehető figyelembe.

 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában az e törvény alapján létesített szerződéses jogviszonyban eltöltött időt is hivatásos szolgálatnak kell tekinteni.  

 

(3) Könnyített szolgálat ellátása esetén a szolgálatteljesítési idő heti 35 óra, túlszolgálat nem rendelhető el. A könnyített szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

 

(4) A hivatásos állomány könnyített szolgálatban foglalkoztatott tagja a könnyített szolgálatot megelőző utolsó havi illetménye alapján számított távolléti díjra jogosult.

 

(5) A hivatásos állomány könnyített szolgálatot teljesítő tagja a 60. életéve betöltésekor kérelmezheti a 44/B. § szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezést.

 

(6)  A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket a miniszter határozza meg.”

 

 

7. §

 

A Hszt. 81. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A hivatásos állomány tagja az öregségi nyugállományba vonulásával vagy szolgálati kötelmekkel összefüggő rokkantsági nyugállományba helyezésével egyidejűleg eggyel magasabb rendfokozatba előléptethető, ha a szolgálati feladatait kiemelkedő eredményességgel látta el.”

 

 

8. §

 

A Hszt. XIV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:

 

„A HIVATÁSOS SZOLGÁLATI VISZONYON ALAPULÓ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK ÉS A SZOLGÁLATI JÁRANDÓSÁG”

 

 

9. §

 

(1)A Hszt. 181. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A hivatásos állomány tagját – saját jogán – öregségi nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj vagy magánnyugdíj illeti meg.”

 

 

10. §

 

A Hszt. XIV. Fejezete a következő alcímmel és 192/B. és 192/C. §-sal egészül ki:

 

Szolgálati járandóság

 

192/B. § (1) Szolgálati nyugdíj helyett – feltéve, hogy annak folyósítására jogosult – a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szolgálati járandóságra jogosult 2012. januártól az a szolgálati nyugdíjas, aki 2011. december 31-éig nem töltötte be az 57 életévét.
A szolgálati járandóságot a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból állapítja meg és folyósítja.

 

(2) A szolgálati járandóság összege – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. január 1-jével esedékes szolgálati nyugellátás mindenkori személyi jövedelemadó legmagasabb mértékével csökkentett összege. Az így csökkentett szolgálati járandóság nem lehet kevesebb a mindenkori bruttó minimálbér 1,5-szeresénél.

 

(3) Az a szolgálati nyugdíjas, akiknek a szolgálati viszonya egészségi, pszichikai, fizikai alkalmatlanság miatt szüntették meg és azt megalapozó baleset, betegség szolgálati kötelmekkel összefüggő jellegét a 180. § alapján minősítő határozattal megállapították a (2) bekezdésben meghatározott csökkentés nélküli szolgálati járandóságra jogosult.

 

(4)  Akinek a szolgálati járandóságát folyósítják – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével –  

munkavégzésre irányuló jogviszony keretében szerzett éves bruttó jövedelme nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 18 szorosát. Ha ezt meghaladja, a tárgyév hátralevő időszakára a szolgálati járandóság folyósítását meg kell szüntetni.  

 

(5) A szolgálati járandóságra jogosult köteles a szolgálati járandósága folyósításának szüneteltetését kérni, ha

a)  költségvetési szervvel foglalkoztatási jogviszonyt létesít vagy

b) hivatásos szolgálati viszonyt létesít.

 

(6) A szolgálati járandóság folyósítását az arra jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell, amíg annak újbóli folyósítását nem kéri.

 

(7) A szolgálati járandóságra a mindenkori öregségi nyugdíjra vonatkozó emelési szabályokat kell alkalmazni.

 

(8) Ha a szolgálati járandóságra jogosult a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott családi kedvezmény igénybe vételére jogosult, de azt egyéb jövedelméből nem vagy csak részben érvényesítheti, a családi kedvezmény vagy annak fennmaradó része a szolgálati járandóság csökkentésével szemben érvényesíthető.

 

(9) A szolgálati járandóságra való jogosultság megszűnik, ha a jogosult foglalkoztatására a folyósítás ideje alatt a foglalkoztatására irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában kerül sor.

 

192/C. § A 182. § alapján 2011. december 31-ét követően történő szolgálati viszony megszüntetésre tekintettel szolgálati nyugdíjjogosultság nem szerezhető, szolgálati nyugdíj nem állapítható meg. Akinek a szolgálati nyugdíja a 182. § (8) bekezdése alapján nem folyósítható, az szolgálati járandóságra sem jogosult. A megállapított szolgálati nyugdíját a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérésétől kell öregségi nyugdíjként folyósítani.”  

 

 

11. §

 

A Hszt. 264/C. §-át megelőző alcíme és 264/C–264/F. §-a helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:

 

„Különleges foglalkoztatási állomány

 

„264/C. § (1) Ha az öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt szolgálati járandóságra jogosult

a) vállalja, hogy hivatásos szolgálati viszony keretében a különleges foglakoztatási állományában (továbbiakban: szenior állomány) teljesítsen szolgálatot,és

b) megfelel a miniszter által meghatározott alkalmassági követelményeknek,

kérelmére a rendőrség különleges foglalkoztatási állományába kell venni

(2) A szenior állományba tartozó szolgálati beosztást nem lát el.

(3) A szenior állományban történő foglalkoztatásra a rendőrség és a szolgálati járandóságra jogosult határozott idejű szerződést köt, amely alapján a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig foglalkoztatható. A szenior állományban történő foglalkoztatás időtartama alatt a szolgálati járandóság folyósítása a hivatásos állomány tagjának erre irányuló kérelme alapján szünetel. A kérelmet a szenior állományba vételt követő 15 napon belül kell benyújtani a szolgálati járandóságot folyósító szervhez.

(4) A szenior állományban foglalkoztatottnak a személyi jövedelemadó és a járulékok levonása után számított jövedelme nem lehet alacsonyabb a részére a szenior állományba vétel előtt folyósított szolgálati járandóság összegénél, az illetményemelés mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.

(5) Szenior állományba vételkor a szolgálati időt a szolgálati nyugállományba helyezéskor elismert hivatásos szolgálati idő alapján kell megállapítani.  

 

264/D. § (1) A szenior állomány tagja – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fegyver nélküli szolgálatot lát el.

(2) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálatteljesítési ideje heti 35 óra, részére túlszolgálat nem rendelhető el, a szolgálatot 06.00 és 22.00 óra között kell teljesíteni.

(3) A szenior állomány tagját a szolgálati feladataira figyelemmel megállapított felszereléssel kell ellátni.  

(4) Kihirdetett veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet vagy rendkívüli állapot idején a szenior állományban foglalkoztatottra a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók.

 

264/E. § A szenior állományban foglalkoztatott a hivatásos szolgálati viszony létesítését követően, a tényleges szolgálat megkezdése előtt a szolgálati feladatok jellegének megfelelő képzésben részesül.

 

 

264/F. § (1) A szenior állományban foglalkoztatott szolgálati viszonya a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár elérése előtt is megszűnik  

a) a szenior állomány tagjának kérelmére vagy

b) ha a szenior állomány tagja nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének.

(2) A szenior állományból elbocsátásra irányuló kérelemben meg kell jelölni a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját. A kérelmet a szolgálati viszony megszüntetésének időpontját megelőzően legalább 60 nappal be kell nyújtani.  

(3) A szenior állomány kérelmére elbocsátott tagja

a) a szenior állományban töltött idő alatt bekövetkezett emelésekkel növelt szolgálati járandóságra jogosult,

b) a szenior állományba egy alkalommal visszavehető.

(4) Ha a szenior állományból való elbocsátásra azért kerül sor, mert a hivatásos állomány tagját szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítélték, akkor a szolgálati járandóságra jogosultság újbóli folyósítására nem kerülhet sor.

(5) Megüresedett szolgálati beosztás betöltésénél a szenior állomány tagja – ha megfelel
a 64. §-ban meghatározott feltételeknek – előnyben részesíthető.”

 

 

12. §

 

A Hszt. XXVI. Fejezete a következő 341/D-341/F. §-sal egészül ki:

 

341/D. § A hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével a hatályos szabályok szerint meg kell állapítani és rögzíteni kell. A szolgálati idő rögzítését 2012. március 31-ig kell elvégezni és erről a hivatásos állomány tagját írásban tájékoztatni kell.

 

341/E. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehető szolgálati ideje 2011. december 31-én eléri vagy meghaladja a 25 évet, a 2011. december 31-én hatályos nyugdíj-megállapítási szabályok szerint 2012. június 30-ig meg kell állapítani, illetve újból meg kell állapítani (rögzíteni) a szolgálati nyugdíj összegét, annak folyósítása nélkül.

 

 (2)A hivatásos állomány (1) bekezdésben meghatározott tagja az öregségi nyugellátás megállapításakor választhat az e törvény alapján rögzített (megállapított), valamint az öregségi nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak összege között azzal, hogy a rögzített nyugdíjat az évenkénti emelésekkel növelve kell figyelembe venni.

 

341/F. § A hivatásos állomány nő tagja, aki legkésőbb 2011. december 31-én a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)–(2d) bekezdés szerinti jogosultsági idővel és legalább tíz év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik szolgálati nyugdíjra és annak teljes összegű folyósításra jogosulttá válik feltéve, hogy a szolgálati jogviszonya 2011. december 31-ig megszűnik. 2012. január 1-től a társadalombiztosítási nyugellátás szabályai szerint vehető igénybe a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetősége.”

 

 

13. §

 

(1) A Hszt. 342. § (2) bekezdés 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

 

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az általa irányított vagy felügyelt fegyveres szerv tekintetében rendeletben szabályozza:)

 

„20. a szenior állományba vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeit, a ruházati ellátási normát és a felszerelést;”

 

(2) A Hszt. 342. § (2) bekezdése a következő 22. ponttal egészül ki:

 

„22. a könnyített szolgálat teljesítésének feltételeit, a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető munkaköröket, valamint az e körből kizárt tevékenységeket és kapcsolódó mentesítéseket.”

 

 

14. §

 

(1) Ez a törvény 2012. január 1-jén lép hatályba.

 

(2) A Hszt. 44. § (1) bekezdés b) pontjában „a szolgálat felső korhatárának betöltését” szövegrész helyébe „az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését” szöveg, 47/A. § (1) bekezdésében „a szolgálat felső korhatárának” szövegrész helyébe „az öregségi nyugdíjkorhatár” szöveg, 56. § (1) bekezdés b) pontjában a „beosztást nem” szövegrész helyébe a „beosztást alapos indokkal nem” szöveg, 56. § (5) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „tagja nem” szövegrész helyébe a „tagja alapos indokkal nem” szöveg, 56. § (5) bekezdés b) pontjában a „beosztást nem” szövegrész helyébe a „beosztást alapos indokkal nem” szöveg, 58. § (2) bekezdésében az „állomány szolgálati vagy” szövegrész helyébe az „állomány öregségi vagy” szöveg, 64. § (1) bekezdésében a „felmentéssel szüntették meg” szövegrész helyébe a „felmentéssel vagy az 59/A. § (1) bekezdése alapján közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyba történő áthelyezéssel szüntették meg” szöveg, 204. § (1) bekezdésében a „nyugállományba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezett vagy nyugállományba vonult” szöveg, 7. számú melléklete XII. pontjában a „nyugállományba helyezés ideje” szövegrész helyébe a „nyugállományba helyezés vagy nyugállományba vonulás ideje” szöveg lép.

 

(3) Hatályát veszti a Hszt. 43. § (3) bekezdésében a „szolgálati vagy rokkantsági nyugállományba helyezése” szövegrész, 52. §-a, 52/A. §-a, 53. §-át megelőző alcímben az „egyéb” szövegrész, 55. § (3) bekezdésében az „– a szolgálati nyugdíjra, valamint a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó jog kivételével –” szövegrész, 56. § (1) bekezdésének c) pontja, 56. § (4) bekezdése, 58/A. §-a, 61. § (2) bekezdés e) pontja,
61/A. §-a, 63. § (6) bekezdés b) pontjában a „ , kivéve azt, aki egészségi, pszichikai és fizikai alkalmatlanság miatt került felmentésre és nyugdíjjogosultságot nem szerzett” szövegrész,
64. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a hivatásos állomány tagjára vonatkozó felső korhatár eléréséig a szolgálati nyugdíjjogosultság 182. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint megszerezhető –” szövegrész, 264/G – 264/L. §-a,  328. § (1) – (3) bekezdése, 328. § (4) bekezdésében „az (1) bekezdésben meghatározottakon túl” szövegrész, 329. §-a és 341. §-a.

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A Kormány a Széll Kálmán Terv 3. pontjában („Adósság és nyugdíj”) a nyugdíjrendszer egyensúlyának megteremtése érdekében megoldási javaslatként határozta meg az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtti nyugdíjba vonulás lehetőségét biztosító jogcímek megszüntetését, továbbá az egységes, azonos elvek szerinti nyugdíjmegállapítást.
Az egységes szabályozás kialakítására tekintettel indokolt a kedvezményes szabályok szerint nyugdíjba vonultak, így a szolgálati nyugállományban lévők nyugellátásának felülvizsgálata és átalakítása.

 

A Széll Kálmán Tervben foglaltak értelmében a Nyugdíjbiztosítási Alap egyensúlyának megteremtése érdekében nyugellátást csak a nyugdíjkorhatár betöltésétől lehet megállapítani és folyósítani. A korhatár előtti nyugellátások járulékfizetéssel ugyanis csak részben megalapozottak, folyósításuk a Nyugdíjbiztosítási Alapot terheli, növelve annak hiányát, amelyet központi költségvetési forrásból kell finanszírozni. Ugyanebbe az irányba mutat az Alaptörvény XIX. cikk (4) bekezdése és a hatályos Alkotmány 70/E. § (3) bekezdése. Ennek megfelelően biztosítani kell a korábban már megállapított ellátások további, más jogcímen történő folyósítását, a jogszerzés lezárását, a szerzett jogok érvényesítésének lehetőségét is.

 

Az érintett ellátások közé tartozik a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati nyugdíja.

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) hatályos szabályai a szolgálati nyugdíjjogosultságot az általános öregségi nyugdíjhoz képest kedvezőbb feltételekhez kötik. A nyugdíjrendszer egységesítése érdekében szükséges e kedvezmények felülvizsgálata és átalakítása.
A hivatásos állomány tagjára vonatkozó nyugdíjjogosultsági feltételek szabályozása az egységesítésére tekintettel nem a jogállási törvényekben, hanem a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben indokolt. A szabályozás elvi alapja, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt nyugdíj folyósítására nem kerülhet sor.

 

A nyugdíjjogosultsági feltételek szigorításával egyidejűleg indokolt a hosszú szolgálati idővel rendelkezők számára más, a szolgálat ellátását könnyítő lehetőségeket biztosítani (könnyített szolgálat). A nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézménye segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között.

 

A szolgálati nyugdíjrendszer újraszabályozásával párhuzamosan elengedhetetlen a már korábban szolgálati nyugállományba helyezettek nyugdíjfolyósítási szabályainak átalakítása. Alkotmányos alapelv, hogy mindenki képességei szerint köteles az állami és közösségi feladatok ellátásához hozzájárulni.  Ennek megfelelően az előterjesztés célja, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába. Az ennek érdekében létrehozandó, könnyített szolgálatot ellátó szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor. Aki nem él ezzel a lehetőséggel, annak a szolgálati nyugdíj átalakítása következtében ún. szolgálati járandóságként folyósított juttatását a törvényben meghatározott levonás terheli.  Ugyanakkor a szolgálati járandóságban részesülők is igénybe vehetik a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szabályozott családi kedvezményt.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

 

 

Az 1. §-hoz

A tervezet módosítja a Hszt. 1. § (2) bekezdését, figyelemmel arra, hogy a hivatásos állomány tagjának öregségi nyugdíját az érintett kérelmére fogják megállapítani, így rá nézve a nyugállományba helyezés nem lesz értelmezhető.

 

 

A 2. §-hoz

A tervezet az állományban tartás érdekében a Hszt. kiegészítésével biztosítja a hivatásos állomány továbbfoglalkoztatását. A tervezett szabályozás szerint, ha a hivatásos állomány legalább 25 év tényleges hivatásos szolgálati idővel rendelkező tagja az eredeti szolgálati beosztására vagy hivatásos szolgálatra egészségi, pszichikai vagy fizikai okból alkalmatlanná válik, gondoskodni kell az egészségi állapotának, végzettségének, képzettségének megfelelő más munkakörben való továbbfoglalkoztatásáról a közszférában.

 

Ha a hivatásos állomány tagjának továbbfoglalkoztatása neki fel nem róható okból átmenetileg nem lehetséges, legfeljebb hat hónapig további ellátásra (ideiglenes szolgálati járandóság).

A tervezet szerint, ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott munkakört alapos indok nélkül nem fogadja el, az ideiglenes szolgálati járandóság folyósítást meg kell szüntetni.

 

 

A 3. §-hoz

A tervezet a nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményének bevezetésével segíti az átmenetet a szolgálatteljesítés és a nyugállományba vonulás között. A tervezett szabályozás szerint az öregségi nyugdíjkorhatár elérését öt évvel megelőzően a hivatásos állomány tagja kérheti a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezését, amennyiben legalább 30 év hivatásos szolgálati idővel rendelkezik. A tervezet speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezett tagjának jogait és kötelezettségeit érintően.

 

 

A 4. §-hoz

A tervezet kötelezővé teszi a szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetését abban az esetben, ha azt a hivatásos állomány 40 év jogosultsági idővel rendelkező nő tagja kezdeményezi.

A tervezet a továbbfoglalkoztatással összefüggésben joghátrányt fűz ahhoz, ha a hivatásos állomány tagja alapos indok nélkül nem fogadja el a felajánlott beosztást vagy munkakört (lemondásnak kell tekinteni). Ezzel összefüggésben a tervezet meghatározza, hogy mit kell alapos indoknak tekinteni.

 

 

Az 5. §-hoz

A tervezet a szolgálati nyugdíj intézményének átalakításával összhangban pontosítja a visszavétel szabályait.

 

 

A 6. §-hoz

A tervezet a hosszú szolgálati idővel rendelkezők számára a szolgálat ellátását könnyítő lehetőségként bevezeti a könnyített szolgálat jogintézményét. A tervezett szabályozás meghatározza a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatás alapvető feltételeit, valamint speciális rendelkezéseket tartalmaz a hivatásos állomány könnyített szolgálatot ellátó tagjának szolgálatteljesítésére és illetményére vonatkozóan. A tervezet értelmében a könnyített szolgálat teljesítésével ellátható munkaköröket a miniszter határozza meg.

 

 

A 7. §-hoz

A tervezet a szolgálati nyugdíj intézményének átalakításával összhangban pontosítja az előléptetés speciális esetkörét.

 

 

A 8-10. §-hoz

A tervezet a szolgálati nyugdíj átalakításával összhangban pontosítja a Hszt. szabályait, bevezeti a szolgálati járandóság jogintézményét és megállapítja annak részletszabályait.

A tervezet előírja, hogy 2011. december 31-ét követően nem szerezhető szolgálati nyugdíjjogosultság és nem állapítható meg szolgálati nyugdíj.

A hivatásos állomány nyugállományba vonuló tagja a jövőben nem a jogállási törvény, hanem a társadalombiztosítási ellátásra vonatkozó szabályok szerint lesz jogosult az e körbe tartozó ellátásokra. Az egységes nyugdíjszabályok hatályba lépésére tekintettel a későbbiekben kerül sor a Hszt. szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabályainak a kivezetésére.

 

 

A 11. §-hoz

A tervezet annak érdekében, hogy ösztönözze a szolgálati nyugellátásban részesülő, de az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő személyek visszatérését a munka világába, létrehozza a különleges foglalkoztatási állományt (szenior állomány). A tervezett szabályozás szerint a szenior állomány tagja hivatásos szolgálati viszonyban áll, állományba vételére határozott idejű, az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig szóló szerződés alapján kerül sor és fegyver nélküli szolgálatot lát el.

A tervezet szerint szenior állományban foglalkoztatott jövedelme nem lehet alacsonyabb a részére folyósított szolgálati járandósága összegénél, továbbá az illetményemelés mértéke megegyezik az öregségi nyugdíjemelés mértékével.

A tervezet szerint a szenior állományban foglalkoztatott az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv központi szervének állományába tartozik.

A tervezet meghatározza a speciális szolgálati viszonyhoz kapcsolódóan a szolgálatteljesítés különleges szabályait és a jogviszony megszüntetésének eseteit.

 

 

A 12. §-hoz

A tervezet a Hszt. átmeneti szabályainak kiegészítésével rendelkezik arról, hogy aki 2011 decemberében szolgálati nyugellátásban részesül, a jövőben milyen ellátásra lesz jogosult (öregségi nyugdíj vagy szolgálati járadék).

A tervezet a szolgálati idő kedvezményes számítására vonatkozó szabályok hatályon kívül helyezésére figyelemmel rendelkezik a hivatásos állomány minden tagjára vonatkozóan a szolgálati idő megállapításáról és rögzítéséről, valamint a hivatásos állomány legalább 20 év szolgálati idővel rendelkező tagjai szolgálati nyugdíj összegének 2011. december 31-ei fordulónappal történő rögzítéséről, továbbá a későbbi nyugdíj-megállapításkor biztosítja a választás lehetőségét a rögzített és az öregségi nyugállományba helyezéskor megállapított nyugdíjak összege között.

 

 

A 13. §-hoz

A tervezet a szenior állomány és a könnyített szolgálatban foglalkoztatás bevezetésével összefüggésben módosítja a Hszt. felhatalmazó rendelkezéseit.

 

 

A 14. §-hoz

A tervezet meghatározza az új szabályozás hatályba lépésének időpontját, továbbá rendelkezik a szükséges szövegcserés módosításokról és hatályon kívül helyezésről.

 

 

Letölthető anyag: A dokumentum PDF formátumban