Nyílt levél Orbán Viktornak a közrend helyreállítása kapcsán

Forrás: HunHír.hu – 2010. május 09. 21:57

Érpatak polgármestere, Orosz Mihály Zoltán a leendő kormány megalakulása előtt a közbiztonság vonatkozásában tett előzetes nyilatkozatok kapcsán nyílt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek a közrend stabil helyreállítása érdekében.

 

 

Dr. Orbán Viktor Úrnak,
a Magyar Köztársaság Miniszterelnökének!

 

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

 

 

Jelen levelem megírására annak kapcsán került sor, hogy Magyarország újonnan beiktatásra kerülő kormányfőjeként előzetesen olyan nyilatkozatokat fogalmazott meg hazánk közrendjének visszaállítása tárgykörében, amelyet gyakorló polgármesterként jómagam is csak üdvözölni tudok.

Érpatak polgármestereként településünkön az elmúlt években olyan szisztematikus és következetes munkát kezdtünk el közvetlen munkatársaimmal a közrend érdekében, amelynek lényege egybecseng az Ön és munkatársai által tett nyilatkozatokkal.

Ugyanakkor egy olyan körülményre is szeretném felhívni Miniszterelnök Úr figyelmét, amely a közrend, közbiztonság megteremtésében elkerülhetetlen és nemcsak a renitens állampolgárok elleni fellépésben, hanem a közélet egyes színterein eluralkodott értékválság felismerésében és a politikai befolyásoltság s a romló szakmai színvonal miatt egyre rosszabbul működő egyéb államhatalmi szervek (ügyészségek, bíróságok, államigazgatási hivatalok) helyes útra terelésében is meg kell, hogy testesüljön. Dr. Balsai István kormánymegbízottnak álláspontom szerint a 2006-os rendőrségi túlkapások vizsgálata során nem csupán a rendőri vezetés által hozott hibás, vagy esetenként bűnös magatartást kell vizsgálnia, hanem az ehhez „járulékosan” kapcsolódó egyéb rendőri vezetői ténykedéseket, a felettes miniszteri és miniszterelnöki felelősséget, valamint az eljáró ügyészségek és bíróságok objektivitását, esetleges visszaéléseit, továbbá az alkotmányos alapjogok tiszteletben tartását is teljes körűen (ügyészségi és bírósági szintekre kiterjedően) kell megvizsgálni. Meggyőződésem, hogy összességében, összefüggéseiben kell felszámolni azt a szemléletet, amely sokak szerint a hatalmukat átmentő régi rendszer hálózati struktúrájából adódik. A régi rendszer által teremtett értékválság elleni küzdelmet folytatók pedig olyan potenciális szövetségesei az újonnan alakuló kormányzatnak ebbéli törekvésében, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni, és amely személyek, szervezetek törekvéséhez a kormánynak támogatást kell biztosítania.

A bevezető gondolatok után rátérnék arra a fontos kérdésre, amely jelen levelem megírására késztetett. Az elmúlt 8 év hatalomgyakorlása során a Magyar Köztársaság Rendőrségének a működése kaotikussá, zűrzavarossá vált a hatalmon lévő kormányzat kézi vezérlésének köszönhetően. A rendőrség felső vezetését a leköszönő kormányzat direkt irányította, szakmai kérdésekbe beleszólva pártérdekeik és egyéni, vagy csoportérdekeik mentén. Jellemző példa dr. Pásztor Albert ügye, ahol az ORFK vezetőjét az akkori rendészeti miniszter ugráltatta és hozta kétségbeejtően nevetséges helyzetbe. Ugyanilyen eklatáns példa a rendőrségi nyomozásokat az ügy uraiként felügyelő ügyészségek politikamentességének hiányára a Veres János ex-pénzügyminiszter fiainak jogsértő, zsaroló magatartása is, mely cselekménnyel kapcsolatban a Hírtv célpont című műsorában is bemutatott, hang- és videofelvételen rögzített, kétséget kizáró bizonyítékok ellenére az ügyészség szerint még a bűncselekmény alapos gyanúja sem vethető fel.

A rendőrségen, ügyészségeken, bíróságokon belüli egyre áldatlanabb állapotok nagyon sok, munkáját tisztességgel, becsülettel és hivatástudattal végző rendőr, ügyész, bíró erkölcsi érzékét és igazságérzetét mélyen sértik és a kialakult kóros állapotokra vonatkozóan nagy reményekkel várják Önöktől a megnyugtató hatékony megoldásokat.

A 2006 őszi események és az azt követő rendőrségen belüli áldatlan állapotok egymással szoros összefüggésben vannak.

A Rendőrségen belül létrejött rendőrszakszervezetek közül a mai napig egyedül egy szakszervezet a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete és annak karizmatikus főtitkára szólalt fel a tarthatatlan állapotok miatt.

Szima Judit nevén nevezte a rendőrség legfőbb bajait.

Ajánlom Miniszterelnök Úr figyelmébe a TMRSZ eddigi megnyilvánulásait, amelyet a rendészeten belüli áldatlan állapotokra való felhívás jegyében tett meg. Ezek többségéről minden bizonnyal Miniszterelnök Úrnak is tudomása van.

Ma, a rendszerváltozás 20. évében ugyanakkor a régi beidegződések még most is rossz reflexekként működnek. Szima Judit következetes és bátor kiállása jelenleg a jogállamiság vonatkozásában olyan kétségbeejtő eredményt hozott, hogy a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa mellékbüntetésként lefokozta I. fokon azt a szakszervezeti vezetőt, aki semmilyen jogsértő cselekményt nem követett el. Szima Judit élt azzal a jogával, amelyre őt a rendőrség szolgálati szabályzata felhatalmazta, azaz érdekérvényesítési jogkörében eljárva felszólalt, bírálni merészelte azt a rendőri vezetést, amelynek ténykedésével kapcsolatban Miniszterelnök Úr is kormányzati kivizsgálás szükségességét fogalmazta meg.

A rendészet rendbetétele során figyelemmel kell lenni azokra a maradék erőkre, amelyek a rendőrségen belül megőrizték a rendőri eskü szellemiségét. Ezeket az erőket, ezeket a személyeket az új kormánynak meg kell védenie a kommunista rezsim által létrehozott és bebetonozott rendőri vezetői, katonai ügyészi és hadbírói koncepciós eljárásoktól és azoknak az egyetemes emberi jogokkal s az európai normákkal ellentétes negatív következményétől.

Szima Judit munkássága irányt kell mutasson minden rendőri vezető számára, abban a tekintetben, hogy rendőrként csak egy út járható, a szakmaiság, és a tisztesség útja. A jelenlegi rendszer államhatalmi szervei a mai napig támadják a legnagyobb és a munkavállalók bizodalmából kitűnően hitelesnek minősülő rendőrszakszervezetet, minden rendőri vezetői ténykedés ellenére.

Mi ez, ha nem annak bizonyítéka, hogy a szakmai rendészet létrehozása során meg kell találnia az újonnan alakuló kormányzatnak azokat a mára már elszigetelt csoportokként működő hiteles szerveződéseket a rendőrség szervezetén belül, amelyek csírái lehetnek egy kibontakozó, nemzetünket alázattal szolgáló rendészetnek?

Miniszterelnök Úr!

Tisztelettel arra kérem Önt, hogy tájékozódjon azokról a szégyenteljes eseményekről részleteiben is, amelyek azt eredményezték, hogy a Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa I. fokon lefokozta azt a rendőrt, aki szakszervezeti vezetőként eljárva mindvégig azért munkálkodott, hogy valamit megőrizzen a rendőrség megkopott szakmai tekintélyéből.

A TMRSZ vezetője katonás, sarkos véleményeket megfogalmazó erős asszony, aki minden körülmények között kiáll a rendőrség munkavállalóiért. Úgy gondolom, hogy a Fidesznek és az újonnan megalakuló kormányzatnak még a jelenlegi politikai erőfölény birtokában is támaszkodnia, és támogatnia kellene a legnagyobb rendészeti érdekvédelmi szervezet és annak vezetője törekvéseit és kiállását.

Azért, hogy minden olyan rendőri vezetőnek, ügyésznek, katonai ügyésznek, bírónak-hadbírónak, akik a jogállami követelményeknek nem tudnak vagy nem akarnak megfelelni, ez üzenet is legyen, hogy nem csupán a kormány váltásának ideje jött el, hanem itt az idő arra, hogy a régi, kommunista gyökerű és értékrendű, lényegüknél fogva jogtipró hatalomgyakorlási módszerek is végleg a történelem szemétdombjára kerüljenek Magyarországon.

Köszönöm megértését és figyelmét. Hazánk és nemzetünk boldogulása érdekében végzett munkájukhoz a Jóisten áldását, nagyon nagy erőt, tántoríthatatlan kitartást és sok-sok bölcsességet kívánok Önöknek.

 

Érpatak, 2010. május 6.

 

 

Tisztelettel:

 

 

Orosz Mihály Zoltán s.k.
Érpatak polgármestere