Helyt adtak kifogásunknak Bonyhádon

A TMRSZ 2010. 03. 16-án kifogást nyújtott be a Bonyhádi Rendőrkapitányság Vezetőjéhez, mivel a kapitányságához tartozó Hőgyészi Rendőrőrsről egyik tisztségviselőnk munkaidő-kedvezményének kiadását főkapitányi tudomásulvétel ellenére a Hőgyészi Örsparancsnok helyettese felülbírálta és tisztségviselőnk részére nem engedélyezte a szakszervezeti tisztségviselőt megillető munkaidő- kedvezmény kivételét.

 

 

Úgy tagadta meg a munkaidő-kedvezmény kiadását, hogy a TMRSZ Főtitkára rövid úton megkereste a Hőgyészi Rendőrőrs parancsnokának helyettesét, hogy jelezze a főkapitányi engedélyt, illetve, hogy az erről készült hivatalos feljegyzést telefax útján továbbítsa a rendőrőrsre, azonban a Hőgyészi Rendőrőrs akkor távollévő őrsparancsnok helyettese, Karácsony Sándor r. főhadnagy a tájékoztatást nem fogadta el, a feljegyzést telefaxon nem fogadták, a kikérést megtagadta.

Tekintve, hogy szakszervezeti tisztségviselőnket a kikérésről nem tájékoztatták, a Megyei Főkapitány Úr hozzájáruló tudomásulvételével ellentétben és a Hőgyészi Rendőrőrs helyettes őrsparancsnokának jogellenes munkáltatói intézkedése sérti a szakszervezetünk jogszabályokban — Hszt. Mt., Alkotmány — foglalt jogos érdekeit, ezért kifogással éltünk.

Figyelemmel tehát arra, hogy a munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt biztosítani, melynek a Tolna Megyei Főkapitány — telefonon kapott tájékoztatás szerint eleget is tett — a helyettes őrsparancsnok nem tagadhatta volna meg a kikért tisztségviselőnk szakszervezeti tisztségviselő munkavégzés alóli mentesítését.

Dr. Marcsek Sándor r. alezredes Bonyhád Rendőrkapitányság Vezetője a kifogásunkra az alábbi választ adta 2010. 03. 17-én kelt levelében:

„A fenti számon benyújtott kifogásának helyt adok, figyelemmel arra, hogy a munkaidő- kedvezmény kivételével kapcsolatban a munkáltatónak csak tudomásul vételi kötelezettsége van, ahhoz munkáltatói jóváhagyás nem szükséges, ezért ……. szakszervezeti tisztségviselő munkavégzés alóli mentesítés megtagadására nem volt lehetőség. A jövőbeni hasonló esetek elkerülése érdekében a vezetők figyelmét felhívtam arra hogy a munkaidő-kedvezmény igénybevételét a munkáltató, illetve a vezető csak tudomásul veszi. ….. „

 

 

TMRSZ