Sajtóközlemény

A mai napon ülésezett az 5 rendőrségi szakszervezet által létrehozott Demonstrációs Bizottság. Az egyeztetésen az akciószövetségben végrehajtandó feladatokról volt szó. A megbeszélést és egyeztetést követően közös sajtótájékoztató került lebonyolításra. A megbeszélés ideje alatt érkezett a hír, az IRM vezetője 28-án 16 órára egyeztetésre hívta  rendőrségi munkavállalók érdekenek védelmére összefogott szakszervezetek képviselőit. Az alábbiakban a közös sajtóközlemény olvasható.

 

 

 

A rendőrség személyi állományának több mint felét, összesen 22 ezer főt képviselő öt legnagyobb rendőrszakszervezet, a Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete, a Független Rendőr Szakszervezet, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete, a Rendészeti Védegylet, valamint a Rendészeti és Közigazgatási Dolgozók Szakszervezete nyomatékosan tiltakozik a hivatásos állományt hátrányosan érintő jogszabály-módosítások és a 2010. évi béren kívüli juttatások megalázóan alacsony szinten történt meghatározása ellen!

 

Az akciószövetséget kötött rendőrszakszervezetek elfogadhatatlannak tartják, hogy:

 

  • a Rendőrség személyi állománya önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói támogatását a munkáltató más minisztériumoktól eltérően egy tollvonással megvonta és ezzel ellehetetlenítette kollegáink öngondoskodásra irányuló törekvéseit!

  • a szolgálati törvény senkivel nem egyeztetett módosítása következtében bármilyen csekély súlyú szándékos katonai bűncselekmény, a bíróság által kiszabott büntetéstől függetlenül állásvesztéssel jár a hivatásos állomány vonatkozásában!

  • a Btk. módosítása következtében a bíróság által kiszabható pénzbüntetés minimum összege katonai bűncselekmények esetén is a 25-szörösére emelkedett, rendőrcsaládok ezreit sodorva egzisztenciális létbizonytalanságba!

  • kormány egy korábbi megállapodás felrúgásával megszüntette a közterületi-, a határrendészeti-, a nyomozói és a jogszabályban meghatározott egyéb illetménypótlékokban részesülő, fokozott igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítők szolgálati idejének 1,2-szeres kedvezményes számítását;

  • a Rendőrség hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományú tagjai a közszféra egyéb szerveinél dolgozókhoz viszonyítva többszörösen kisebb mértékű cafetéria-juttatásban részesülnek 2010. évben!

 

A fenti, korántsem teljes felsorolásból is kitűnik az, az esztelen megszorítás és rombolás, amit a kormányzat a rendőri szférában az utóbbi időkben véghez vitt. 2006 óta a szolgálati feladatok ellátásának feltételeit nem javították, az állományt lejárt szavatossági idejű védőfelszerelésekben dolgoztatták, pihenésüket és családi életüket ellehetetlenítő mértékben túlóráztatták, átszervezésekkel és a szolgálati törtvény módosításának folyamatos lebegtetésével több ezer rendőrt kényszerítettek idő előtti pályaelhagyásra. Ezekkel szemben az illetményalapot mindössze egyetlen évben emelték, miközben megvonták a 13. havi illetményt, felemelték a nyugdíjkorhatárt, csökkentették a betegség idejére járó juttatást, megszigorították a nyugdíjazási feltételeket, a szakszervezetekkel kötött bérmegállapodásokat pedig kivétel nélkül megszegték! Most pedig, a kormányzati ciklus vége felé közeledve, megvonják még azt a keveset is, amit az állomány számára korábban a jogszabályok biztosítottak.

 

Ebből elég volt! Az említett intézkedéseket csak az állomány arculcsapásaként tudjuk értékelni, mellyel szemben az együttműködési megállapodást aláíró szakszervezetek a lehető leghatározottabban tiltakoznak!

 

Amikor a kormányzatnak a településőrség felállításától kezdve, a roma fiatalok ösztöndíj programján keresztül, a polgárőrség támogatásáig számtalan, a közbiztonságot vélhetően javító intézkedésre van pénze, akkor kell, hogy legyen fedezete a rendőri állomány és az ő munkájukat támogató közalkalmazottak és köztisztviselők illetményének szinten tartására is! A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint ugyanis a közbiztonság, a közrend és az államhatár rendjének védelmére hazánkban alapvetően még mindig a Rendőrség hivatott! Elvárjuk tehát a kormányzattól, hogy ne csak szavakban, hanem tettekkel is bizonyítsa: fontos számára a közrend és közbiztonság fenntartásáért életét és testi épségét esküjéhez híven nap mint nap kockára tevő állomány!

 

Nyomatékosan felhívjuk a minisztérium és a kormányzat figyelmét, hogy elfogyott az állomány türelme! Fegyverrel szolgáljunk és védjünk mind kevesebbért? A megélhetéshez minden forintra szükségük van, szerzett jogaikból nem engedhetünk!

 

Az együttműködési megállapodást aláíró rendőrszakszervezetek a tiltakozás minden törvényes eszközét igénybe fogják venni az állomány jogainak védelmében! Nem riadunk vissza a nyílt utcai demonstrációktól és végső soron a munkabeszüntetéstől sem, amennyiben az Alkotmánybíróság helyt ad a hivatásos állomány sztrájkjogának teljes tilalmával szemben benyújtott – az állampolgári jogok országgyűlési biztosa által is támogatott – beadványoknak!

Ne kényszerítsenek bennünket olyan helyzetbe, hogy élni kelljen ezekkel az eszközökkel!

 

Mindezek elkerülése érdekében a rendőrség személyi állományának többségét soraiban tudó rendőrszakszervezetek követelik:

 

  • a közszférában dolgozók 2010. évi cafetéria-juttatásában megnyilvánuló indokolatlan és aránytalan eltérések azonnali megszűntetését;

  • a rendőrségen foglalkoztatott összes munkavállaló béren kívüli juttatásának a 2009. évi szintre történő emelését (454.350.-Ft);

  • a szolgálati törvény azonnali módosítását és a kisebb súlyú katonai bűncselekmények miatt elítéltek mentesítését a szolgálati viszony kötelező megszűntetése alól;

  • a katonai bűncselekmények miatt kiszabható pénzbüntetések differenciálását és a cselekmény súlyához, valamint a hivatásos állomány jövedelmi viszonyaihoz történő igazítását;

  • a szolgálati idő kedvezményes számítására jogosultak körének változatlanul hagyását és a jogosultságot megszüntető kormányrendelet hatályon kívül helyezését.

 

 

B u d a p e s t, 2010. január 27.

 

 

 

 

Dr. Bárdos Judit
BRDSZ főtitkár

Pongó Géza
FRSZ főtitkár

Katus Károly
RV elnök

Szima Judit
TMRSZ főtitkár

Vincze Tibor
RKDSZ elnök