BRFK Érdekegyeztető Fórum 2009.12.21.

A BRFK Érdekegyeztető Fórum 2009. december 21. napján 10.00 órai kezdettel a RIK B. épület 501. tárgyalótermében megtartott ülésén az értekezletet Soós Istvánné dr. r. ezredes asszony vezette, a munkáltatói oldal részéről jelen volt Dr. Szabó Csaba r. ezredes úr, dr. Sümegh Attila r. őrnagy úr, dr. Varga Róbert r. alezredes úr.
Az érdekképviseletek részéről jelen voltak a TMRSZ, az FRSZ, a BRDSZ, az RV, és a Közalkalmazotti Tanács képviselői.

 

Az érdekegyeztetés célja a már több, mint egy éve húzódó Kollektív Szerződés (a továbbiakban: KSZ) tervezetének végleges formába öntése volt.

 

A többfordulós koordináció keretében az érdekképviseletektől beérkező javaslatok, észrevételek egy részét a munkáltatói oldal beépítette a készülő KSZ tervezetébe.

Soós Istvánné dr. r. ezredes asszony tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a KSZ egyik, ha nem a legjelentősebb kérdésében a munkáltatói oldal – korábbi ígéretekkel ellentétben – nem vállalja a garantált illetményemelés kezdő időpontjaként 2009. január 1. napját megjelölni, azt csak 2010. január 1. napjával kívánja a munkáltatói oldal megfizetni.

A tervezetbe a munkáltató az érdekképviseletek javaslatára az alábbi, véglegesnek tekinthető módosításokat vonja be:

– A tervezet 1.2. pontja szerint a KSZ határozatlan időtartamra, a Felek aláírását követő napon lép hatályba.

– A tervezet 2.8. pontja meghatározza, hogy a KSZ jövőbeni módosítása, kiegészítése során a munkáltatói oldalról mely szervet illethet meg tanácskozási jog.

– A tervezet 6.3. pontjában a közalkalmazotti jogviszony létesítése során lehetőséget biztosít arra a kollektív szerződés, hogy határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a próbaidő 3 hónap.

– A tervezet 9.9. pontja szerint a közalkalmazotti jogviszony megszűnése vagy megszüntetése esetén elsődlegesen a közalkalmazottal meg kell állapodni a munkáltatónál fennálló tartozása visszafizetésének módjában (pl. részletfizetés, átutalás, stb.), ennek elmaradása esetén, azaz, ha a megállapodás nem jön létre, a követelések érvényesítésére az Mt. és a Polgári Törvénykönyv erre vonatkozó rendelkezései szerint kell majd eljárni.

– A tervezet 11.7. pontja szerint a közalkalmazott helyettesítési díjának mértékét – előzetes pénzügyi jóváhagyást követően – időarányosan a helyettesített közalkalmazott illetményének 10-50%-ában állapíthatja meg a munkáltató.

– A tervezet 16.2. pontjában lévő szabályozás szerint amennyiben a közalkalmazott a fizikai alkalmassági vizsgálaton részt kíván venni, azt a munkáltató köteles engedélyezni és annak időpontját meghatározni.

– Szintén az alkalmassági vizsgálat tárgykörében a tervezet 16.3. pontja kimondja, hogy a közalkalmazottak a beosztáshoz szükséges fizikai ellenőrzéséről szóló 7/2005. (III.3.) ORFK intézkedés 4.1. alpontja szerint, a korcsoportuknak megfelelő táblázat alapján értékelendők, a III. beosztási kategóriába sorolással.

– A tervezet 17.1. pontja szerint a szabadságot a közalkalmazott részére az esedékesség évében kell kiadni. A munkáltató kivételesen fontos szolgálati vagy gazdasági érdek esetén a szabadságot legkésőbb a tárgyévet követő év március 31. napjáig adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

– A tervezet XII. fejezetének 19.2. pontja rendelkezik arról, hogy a közalkalmazottnak fizetési fokozata változásakor illetményét úgy kell kiegészíteni, hogy a korábbihoz képest a Kjt. szerint garantált illetményemelésen túl, a mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 30%-ával, de legalább 5.000,- Ft-tal növekedjen. Az előzőek szerinti emelés az utolsó előresorolástól számított 3 évenként megilleti a fizetési osztályának fizetési fokozat maximumát már elért közalkalmazottat is.

– A tervezet 20.2. pontjában a munkaköri kötelezettséghez nem tartozó feladatok ellátásával megbízott környezetvédelmi felelős – a munkavédelmi, tűzvédelmi felelős, és a „T”-ellátmányelőleg kezelésével megbízott közalkalmazottakon túl – is jogosult az eredeti beosztásának ellátása mellett végzett többletmunkáért díjazásra.

– A tervezet 20.6. és 20.7. pontjai a nem gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatott, de a munkaköri feladataik ellátása során szolgálati gépjárművet rendszeresen vezető közalkalmazottak számára a közalkalmazotti pótlékalap 25%-ának megfelelő kereset-kiegészítést biztosítja.

– A tervezet 21.1. pontjában a közalkalmazott részére adandó élelmezési költségátalány százalékos arányban került meghatározásra, azaz kiküldetés esetén napidíj címén költségátalányként naponta a közalkalmazotti pótlékalap 2,5%-ának megfelelő élelmezési költségtérítés jár.

– A tervezet 22.5. pontjában szakszervezetünk határozott javaslatára a munkáltatói oldal vállalta annak rögzítését, hogy a közalkalmazott által szándékosan okozott kár esetén a munkáltató a korábbi tervezettel ellentétben nem 100.000,- Ft, hanem csak 50.000,- Ft kárértékig legyen jogosult a közalkalmazottat közvetlenül, határozattal kártérítésre kötelezni.

– A tervezet záró rendelkezésében a 36.3. pontban rögzítésre kerül, hogy a jelenlegi KSZ hatályba lépésével egyidejűlej hatályát veszti az 1997. június havában aláírt „BRFK Kollektív Szerződése 1997.” és azt módosító, illetve kiegészítő függelékei, mellékletei, illetőleg jelen tervezet képezi majd az 1. számú függelék, mely az érdekképviseleti szervek és a BRFK együttműködését szabályozza a korábbi megállapodással azonos módon.

A TMRSZ a megtartott fórumon, ahogy korábban az egyeztetések során is következetesen és nyomatékosan kérte a munkáltatót, hogy a BRFK gazdasági igazgatója által korábban  írásban tett ígérete alapján a KSZ garantált illetményemelésre vonatkozó rendelkezésének hatálya 2009. január 1. napja legyen, miközben a munkáltató a tervezetbe foglalt garantált illetményemelés hatályát 2010. január 1. napjával kívánja bevezetni.
A szakszervezetünk ezen álláspontjához továbbra is határozottan ragaszkodott, nem fogadva el a munkáltatói oldal azon érvelését, hogy a visszamenőleges hatály megjelölése financiális, anyagi problémát vet fel. Szakszervezetünk határozott álláspontja szerint ezzel a lépéssel a munkáltató az arra jogosult közalkalmazottakat jogait akarja csorbítani.

Végezetül Soós Istvánné dr. r. ezredes asszony, tekintve, hogy a KSZ tervezetének e sarkalatos pontjával kapcsolatban a TMRSZ kiáll eredeti követelése mellett az ülést berekesztette, jelezte, hogy a munkáltató nem lépteti hatályba a 2009-es évben a KSZ-t, jövőre csak az FRSZ-el és a BRDSZ-el kívánnak tárgyalni, mivel szerinte a TMRSZ nem reprezentatív a (szerinte a TMRSZ BRFK-n lévő 2000 fős tagságával), ez vizsgálat tárgyát képezi.

2009. december 21.

TMRSZ