Kifogás túlórastop miatt

A BRFK figyelmen kívül hagyta, hogy a TMRSZ a BRFK tekintetében is reprezentatívnak minősül a törvény alapján, nem tájékoztatta és nem kérte ki szakszervezetünk véleményét az állományt érintő döntések meghozatala előtt. Emiatt kifogást nyújtottunk be.

 

 

Szám:    Kü- 300 /2009.

 

Dr. Tóth Gábor r. vezérőrnagy úr
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Vezetője részére!

 

Budapest

 

Tisztelt Rendőr-főkapitány Úr!

 

Alulírott Szima Judit r. alezredes, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (székhely: 7100 Szekszárd, Tanya u. 4.) – a továbbiakban: TMRSZ – főtitkáraként, a szervezet törvényes képviselőjeként a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 31. § (1) bekezdése alapján törvényes határidőn belül az alábbi

 

k i f o g á s t

 

nyújtom be a Budapesti Rendőr-főkapitányság ellen a TMRSZ-t és hivatásos állományú tagjait közvetlenül érintő jogellenes intézkedése miatt.

 

I N D O K O L Á S

 

A TMRSZ a BRFK-n belül több mint 2000 fős tagsággal rendelkezik, a törvény alapján reprezentatív szakszervezet, ami azt jelenti, hogy Önnek mint főkapitánynak az állományt érintő döntések előtt tájékoztatási és véleménykérési kötelezettsége van!

A TMRSZ 2009.08.14-én szerzett tudomást arról, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetője törvényi kötelezettségét megszegve 2009. augusztus 01-től – a költségvetési lehetőségek kimerülése következtében – a 01000/22358../2009-es számú 2009.08.30-i utasításában korlátozta az elrendelhető túlszolgálati órákat. Az utasítás szerint a túlmunka elrendelésére legfeljebb a tárgy hó 1-jei tényleges létszám alapján 2 óra/fő/hó mértékben kerülhet sor. Az utasításban azt is közölte , hogy a korlátozás a központi biztosítások végrehajtása miatt elrendelésre kerülő túlórákra nem terjed ki.

A munkáltató a fenti intézkedéssel kapcsolatosan a TMRSZ-t előzetesen nem tájékoztatta.

A Hszt. 30. § (1) bekezdésének a) és c) pontja alapján a szakszervezettel való együttműködés keretében az állományilletékes parancsnok köteles a szükséges tájékoztatás megadásával a szakszervezet érdekképviseleti tevékenységét elősegíteni, valamint a szolgálati viszonnyal összefüggő anyagi, szociális és kulturális érdekeket érintő intézkedések megtétele előtt – ha az a hivatásos állomány legalább 25 %-át vagy több, mint 50 főt közvetlenül érint – a szervezeti egységen belül működő szakszervezet képviselőjét tájékoztatni.

A Hszt. 30. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató nem tartotta be, a munkavállalókat érintő kérdésekről történő döntése meghozatalakor előzetesen az érdekképviselet álláspontját nem ismerte meg, az érdekképviseleti szerveket nem tájékoztatta.

A fentiekre figyelemmel a Budapesti Rendőr-főkapitány törvényi kötelezettségének nem tett eleget, a jogszabályban előírt együttműködési kötelezettségét megszegte. /a Hszt. 28.§. (1)/

A Hszt. 31. § (1) bekezdése szerint a szervezeti egységnél képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a hivatásos állomány tagjait, illetve a szervezetét közvetlenül érintő jogellenes intézkedés, mulasztás ellen kifogást benyújtani.

A Hszt. 34. § (1) bekezdése értelmében a 31. §-ban biztosított jogok a szervezeti egységnél reprezentatívnak minősülő szakszervezetet, illetőleg tisztségviselőjét illetik meg.

A 34. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek taglétszáma eléri a szervezeti egység, országosan pedig a fegyveres szerv hivatásos állományának 10%-át.

A fent előadottakból az is megállapítható, hogy a BRFK Vezetőjeként, Ön a fenti magatartásával megsértette az Mt. 3. § (1) bekezdését – „A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni” – továbbá a Hszt.5.§ (1), (2) és (3) bekezdését, mivel jogokat és kötelezettségeket nem a rendeltetésünknek megfelelően gyakorolta, illetve teljesítette.

A fenti kifogásunk benyújtásával egyidejűleg kérjük az egyeztető eljárás megindulása előtt  írásban adjon részletes tájékoztatást, annak indokai ismertetésével.

Amennyiben a fenti kifogással nem ért egyet, a Hszt. 31. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően egyeztetésnek van helye; az egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, azaz 2009. augusztus 26. napjáig meg kell kezdeni.

Felhívom a figyelmét a Hszt. 31. § (5) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a kifogásolt intézkedést az egyeztető eljárás eredményes befejezéséig vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni!

A felfüggesztés tényéről, az érintett vezetők tájákoztatásáról még a mai napon írásos visszajelzést kér a TMRSZ.

Amennyiben intézkedése felfüggesztése felől nem intézkedik, arról a mai napon érdemi tájékoztatást nem kapunk,  továbbá arról nem tájékoztatja az érintett munkavállalókat, úgy szabálysértési eljárást kezdeményezünk a BRFK ellen.

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a BRFK szakszervezeti jogok megsértése tárgyában már a Fővárosi Munkaügyi Bíróság is megálapította ugyanazon tárgyban mindkét alkalommal, hogy jogsértően jártak el, ezért kérem, hogy a jogkövető magatartást szíveskedjenek a jövőben betartani!

 

 

Szekszárd, 2009. augusztus 19.

 

Tisztelettel:

 

Szima Judit r. alezredes
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Főtitkára