Levél Draskovics Tibor miniszternek

Dr. Bencze József országos rendőrfőkapitány levele miatt Szima Judit EP képviselőjelölt levélben fordult Draskovics Tiborhoz az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vezetőjéhez.


Szám: Ku-160-2/2009.

Dr. Draskovics Tibor úrnak,

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Vezetőjének!

B U D A P E S T

Tisztelt Miniszter Úr!

Alulírott Szima Judit – mint a 2009. június 7-én megrendezésre kerülő Európai Parlamenti választásokon képviselőjelöltként nyilvántartásba vett személy, figyelembe véve az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 11. §-ában foglaltakat – az alábbi bejelentéssel fordulok Önhöz, mint dr. Bencze József r. altábornagy úr szolgálati elöljárójához.

Európai Parlamenti képviselő-jelöltté válásomat követően – miután hivatásos jogviszonyomat az állományilletékes parancsnokom felfüggesztette 2009. április 19-i hatállyal – az országos rendőrfőkapitány egy 2009. április 22-én kelt figyelmeztetésben hívta fel a figyelmemet arra, hogy EU-s képviselőjelöltként mit tehetek, illetve mit nem tehetek meg. Az országos rendőrfőkapitány úr figyelmen kívül hagyta e figyelmeztetés megfogalmazása során azt a lényeges körülményt, hogy hivatásos jogviszonyom – jelöltként történő időszakomban – szünetel, és nem minősülök a rendőrség hivatásos állományú tagjának. A rendőrségtől ezen időszaktól kezdve illetményt a Rendőrség nem folyósít, továbbá a Tv. 10. § (2) bekezdés és 11. §-a értelmében a mentelmi jogom biztosítja azt, hogy jelölti időszak alatt történő ténykedésemet az államhatalmi szervek működése ne akadályozza, ne zavarja. Jelölti időszakom alatt jogállásom az országgyűlési képviselővel megegyező mértékű a mentelmi jog vonatkozásában.

Dr. Bencze József r. altábornagy úr a rendőrség első számú vezetője. Különösen fontos szakmai és jogi kritérium az e pozíciót betöltő személlyel szemben, hogy a hatályos jogszabályokat pontosan ismerje és a vele szemben megfogalmazott jogszabályi követelményeket betartsa, illetve betartassa. Az országos rendőrfőkapitány úr 14468-2009.ált. számú levelében a jelöltté válásomat megelőző időszak vonatkozásában tilalmazott magatartás elkövetésével vádolt meg azzal, hogy szakszervezeti vezetői ténykedésemet “politikailag motiváltnak”, “politikai tartalmúnak” minősítette.
Dr. Bencze József a levélben a következőképpen fogalmazott: “elvárja”, hogy “a Rendőrség érdekképviseleti szervének képviseletében tett megnyilatkozásai során mellőze a politikai tartalmú megnyilvánulásokat.”

Tény, hogy dr. Bencze József a levelet a jelöltté válásomról való tudomásszerzést követően írta meg.

Az is tény, hogy dr. Bencze József jogsértő cselekménynek értékeli korábbi, szakszervezeti vezetőként tett időnkénti megnyilvánulásaimat.

Az is tény, hogy dr. Bencze József a jogsértő cselekménytől való tartózkodásra hív fel levelében, azaz a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007. (XII.23.) IRM rendelet 3. §-ában megfogalmazott intézkedési kötelezettség okán részesít levelében figyelmeztetésben, hogy mit tehetek meg és mit nem tehetek a jelölti időszakom alatt.

Mentelmi joggal rendelkező képviselőjelöltként az országos rendőrfőkapitány figyelmeztetése a Szolgálati Szabályzat 53. §-ában meghatározott tilalomba ütközik, amely szerint mentelmi joggal rendelkező személlyel szemben a rendőr még figyelmeztetést sem alkalmazhat, ha az érintett mentelmi jogáról nem mond le.

Dr. Bencze József r. altábornagy úr a reá is kötelező érvényű, miniszteri rendeletben előírt jogszabályi kötelezettségét megsértette, amikor jelöltté válásomat követően, hivatásos állományú jogviszonyom szüneteltetése idején figyelmeztetésben részesített, hogy mit tehetek meg, vagy mit nem tehetek meg képviselőjelöltként.

A nyilvánvaló jogsértés a Hszt. 119. § (1) bekezdésben foglaltak alapján megtörtént, hiszen mentelmi joggal rendelkező képviselőjelöltként – ráadásul amikor szolgálati jogviszonyom is szünetel jelölti minőségem miatt – figyelmeztetett dr. Bencze József r. altábornagy arra, hogy mit tehetek és mit nem tehetek. Erre nyilvánvalóan nem volt joga, a reá is kötelező érvénnyel bíró Szolgálati Szabályzat előírását megszegte, amellyel fegyelmi vétséget követett el.

Kérjük, Miniszter Úr az ügyben tett intézkedéseiről szóló válaszában tájékoztatni szíveskedjen arról is, hogy a Büntető Törvénykönyv 211. § e/ pontjában megfogalmazott választás rendje elleni bűncselekmény tényállása vonatkozásában – amely szerint az arra jogosultat a választásban “akadályoz”, továbbá a “fenyegetéssel befolyásolni törekszik” – kimeríti-e álláspontja szerint dr. Bencze József “figyelmeztetése” e törvényi megfogalmazásban tilalmazott magatartást.

Erre figyelemmel jelen levelünket, további eljárások kezdeményezése céljából megküldöm az Országgyűlés Rendészeti Bizottságának vizsgálat elrendelése céljából, továbbá tájékoztatom a történtekről és soron kívüli eljárás megindítását kezdeményezem Hans-Gert Pöttering úrnál, az Európai Parlament elnökénél a történtek kivizsgálása céljából.

Kérem, hogy az ügyben tett intézkedéseiről, esetleges jogi álláspontjáról soron kívül tájékoztatni szíveskedjen!

Szekszárd, 2009. április 27.

Tisztelettel:
Szima Judit
EP képviselőjelölt

Melléklet:
14468-2009. ált. sz. átirat

 

Levél: 1. oldal, 2. oldal

 

Dr. Bencze József levele

 

ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY

Szám: 14468-2009.ált

Szima Judit főtitkár asszonynak,
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete

Szekszárd

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Főtitkár Asszony 2009. április 21-én – a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 23.§-ának megfelelően – tájékoztatást adott arról, hogy elfogadta a Jobbik Magyarországért Mozgalom felkérését az Európai Parlament tagjainak választásán jelöltként való szereplésre, és az Országos Választási Bizottság a párt listájának 4. sorszámú helyén jelöltként nyilvántartásba vette.

A Hszt. 18.§ (2) bekezdése a hivatásos állomány tagja számára lehetőséget ad arra, hogy az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati választásokon jelöltként való részvétel esetén párt nevében vagy érdekében közszereplést vállaljon, kivételt téve azon alapvető elvárás alól, amely szerint a Rendőrség hivatásos állományú tagjai politikai tevékenységet nem folytathatnak. Tekintve ugyanakkor, hogy a Rendőrség hivatásos állományú tagjaival szemben a Magyar Köztársaság Alkotmányának 40/B.§ (4) bekezdésében is meghatározott elvárás a politikai tevékenységtől történő tartózkodás, a Hszt. 51.§ (1) bekezdése értelmében szünetel a szolgálati viszonya a hivatásos állomány olyan tagjának, akit az európai parlamenti képviselői választáson jelöltként nyilvántartásba vettek. A Hszt. 51.§ (2) bekezdése továbbá azt is kimondja, hogy szünetelés időtartama alatt a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból származó jogait nem gyakorolhatja (pl. egyenruhát, szolgálati fegyvert nem viselhet, részére illetmény nem folyósítható), az azzal kapcsolatos kötelezettségek őt nem terhelik.

Főtitkár Asszony ugyanakkor tájékoztatásában kifejezésre juttatta azon szándékát, hogy a TMRSZ főtitkári teendőit hivatásos jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is el kívánja látni. Erre figyelemmel szükségét látom felhívni Főtitkár Asszony figyelmét arra, hogy meggyőződésem szerint a Rendőrség hivatásos állományának érdekképviseletére létrejött szakszervezet képviselőjeként történő megnyilatkozásai során tartózkodnia kell bármiféle politikai jellegű megnyilatkozástól, és különös felelősséget visel abban a tekintetben, hogy az érdekképviselet szervezetük által képviselt hivatásos állományú rendőrökkel összefüggésben ne merülhessen fel a bármilyen irányú politikai elfogultság vádja.

Különösen azért tartom fontosnak ezen körülmény kiemelését, mert Főtitkár Asszony sajnálatos módon az eddigiekben sem tartózkodott a politikai tartalmú megnyilatkozásoktól, ráadásul mindezt egy rendőrségi szakszervezet képviseletében tette. Ezeknek a megnyilvánulásoknak a jövőben még inkább politikai töltést ad az a tény, hogy Ön – ugyan a függetlenség hangsúlyozásával – egy politikai párt melletti elkötelezettséggel vállal közszereplést.

Részben politikailag is motivált, részben attól függetlenül tett megnyilatkozásainak az állomány moráljára gyakorolt hatásával nyilván Ön is több alkalommal szembesült a TMRSZ által működtetett honlapon, ahol magukat rendőrnek nevező személyek a névtelenség álcája mögött nemcsak rendőrhöz, de felelős, értelmesen gondolkodó állampolgárokhoz is méltatlan, gyakran politikai tartalmú megnyilatkozások sorát tették és teszik, a tőlük eltérő véleményen lévőket pedig mind stílusában, mind tartalmában vállalhatatlan hozzászólásaikkal emberi méltóságukban is rendszeresen megsértik.

A fentiekre tekintettel tehát az Ön által is oly gyakran hangsúlyozott körülményre – a Rendőrség több ezer hivatásos állományú tagjának képviseletével járó felelősségre hivatkozással – azt a jogos elvárást kívánom tolmácsolni, hogy a Rendőrség érdekképviseleti szervének képviseletében tett megnyilatkozásai során mellőzze a politikai tartalmú megnyilvánulásokat. Amennyiben valóban nem kívánja vállalni az Európai Parlament tagjainak választásán jelöltként történő indulásból és szolgálati jogviszonyának törvény erejénél fogva történő szüneteléséből eredő egyetlen logikus következményt, nevezetesen, hogy jelöltségének ideje alatt tartózkodik a pártpolitikától magát távol tartani köteles állomány képviseletétől, akkor nyomatékosan kérem, hogy a korábbiaknál nagyobb önmérsékletet tanúsítson, és az állomány érdekeinek védelme terén tett megnyilatkozások során tartózkodjon minden olyan politikai megnyilvánulástól, ami egy hivatásos állományúak képviseletében eljáró szakszervezeti képviselőtől nem elfogadható.

Budapest, 2009. április 22.

Tisztelettel:

 

 

Dr. Bencze József
r. altábornagy

Levél dr. Lázár János úrnak

 

 

Szám: Kü-160-3/2009.

Dr. Lázár János
Honvédelmi és Rendészeti Bizottság
Elnöke

részére

B u d a p e s t

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoztatásul küldöm önnek a dr. Draskovics Tibor Miniszter részére megküldött megkeresésemet további intézkedése megtétele céljából.
Szíveskedjék az ügyben vizsgálatot elrendelni és annak eredményéről személyemet tájékoztatni.

Szekszárd, 2009. április 27.

Tisztelettel:

 

Szima Judit
EP képviselőjelölt