Ki lesz az ÉV RENDŐRE? Majd ők megmondják.

ORFK továbbra is látszategyeztetéseket folytat! Levelünk és a rá kapott ORFK válasz olvasható az alábbiakban.

Szám: Kü-149/2009.
 
 
Dr. Bencze József altábornagy
Országos Rendőr-főkapitányság
Vezetője

                                                                                                       Hiv.szám: 101/1553/28/2009

részére
 

 

Budapest
 
 
 
Tisztelt Főkapitány Úr!
 
 

A mai napon, 2009. április 9-én az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője 101/1553/28/2009. számú átiratában arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy holnap, azaz 2009. április 10-én 08:30 órakor kerül sor a 2009. évi „ÉV RENDŐRE” Miniszteri Díj megítélésével kapcsolatos előkészítő megbeszélésre, melyre meghívja szakszervezetünk képviselőjét.
 
Figyelemmel a Hszt. 29. § (3) bekezdés a., és b., pontjára, mely szerint a szakszervezetnek joga van tájékoztatást kérni és konzultációt kezdeményezni, továbbá arra, hogy kizárólag ezen néhány soros – érdemi információt nem tartalmazó – meghívóból értesültünk e kiemelkedő fontosságú eseményről, a tájékoztatás kézhezvétele után telefonon kerestük az ORFK Humánigazgatási Szolgálatvezetőjét Zsinka András r. dandártábornok urat, aki nem volt elérhető, ezért Zakor Urat a RÉT ülés felelősét  kértük, hogy küldje meg nekünk a háttéranyagot.
 
Kérésünkre Zakor Sándor Úr nyugalmazott ezredes, jelenleg köztisztviselő egyébként úgy reagált, hogy a keletkezett előzményi anyagokat kérjük attól, aki aláírta a meghívót, ugyanis ő nem tudja miről van szó.
 
Zakor Úr – az együttműködés látszatát még csak létrehozni sem kívánó – hozzáállását tapasztalva, ezt követően az ORFK titkárságát hívtuk, ahol továbbra is kértük a háttéranyagot, illetve azonnali intézkedést arra vonatkozóan is, hogy nem fél nappal előtte kell átiratot küldeni. Kértük az ORFK. vezetőjének azonnali intézkedését.
 
Ezt követően Zsinka András r. ddtb. 14.45 óra körüli időben telefonon arról tájékoztatta szakszervezetünket, hogy az „ÉV RENDŐRE” kitüntetésre 46 jelöltet állítottak, de a kilétükről bővebb tájékoztatást nem áll módjában kiadni, mivel állítása szerint az személyiségi jogokat sért. Ezt az álláspontot azért sem értjük, mert állítólag másnap erről a 46 személyről folyna egyeztetés, amikor személyi adataikat úgyszintén lehetőség van megismerni. Vagy alig 16 órával később ugyanazon adatok megismerése már nem sért jogot?
 
Fentieken kívül Zsinka Úr közölte, hogy a 2009. április 10-i döntést előkészítő megbeszélésen mindössze fél óra áll majd szakszervezetünk rendelkezésére, természetesen a vezetők is ott lesznek, hogy tájékoztassanak és hogy átnézzük a jelöltek névsorát, majd szintén fél órát kapunk a döntésre.
 
Zsinka Úr elképzelése szerint egy szakszervezet számára tehát 30 perc elegendő idő arra, hogy tájékozódjunk a 46 fő jelölt személyét érintő és e megtiszteltető cím megítélésével kapcsolatos lényeges körülményekről, tehát minimálisan arról, hogy mely szervnél teljesít szolgálatot, hivatásos szolgálati viszonya mióta áll fenn, valamint hogy milyen kiemelkedő személyes teljesítmény miatt érdemes az ÉV RENDŐRE kitüntetésre.
     
 
Tisztelt Főkapitány Úr!
 
 
A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete a leghatározottabban TILTAKOZIK a látszategyeztetések ezen nyilvánvaló jelensége ellen!
 
Célunk az, hogy e magas szintű elismerést 2009-ben olyan személyek kaphassák meg, aki arra szakmai felkészültsége, hivatástudata valamint magatartása alapján kétséget kizáróan a legalkalmasabb a jelöltek közül.  
 
Annak érdekében, hogy az ügyben lelkiismeretes, megalapozott és igazságos döntés születhessen, haladéktalanul kérjük, hogy küldjék meg részünkre a jelöltek kilétével kapcsolatosan keletkezett háttéranyagot, továbbá kérjük, hogy a 2009. évi „ÉV RENDŐRE” Miniszteri Díj odaítélésével kapcsolatos előkészítő megbeszélést – figyelemmel arra, hogy a díj átadására csak 2009. április 23-án kerül sor – legalább egy héttel későbbi időpontra, de legkésőbb április 21-ig – elhalasztani szíveskedjenek!
 
Sokadszor hangsúlyozzuk, hogy az ilyen látszategyeztetésnek sem nevezhető megbeszélésen, melyen a munkáltató közli a szakszervezetekkel a már rég eldöntött tényeket, a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete nem kíván részt venni!
 
Bizonyára Főkapitány Úr is tisztában van azzal, hogy a jelölt neve, beosztási helye, valamint a díjra való érdemesség szempontjából fontos tényezők ismerete nélkül a jelölés, szavazás valamint a látszólag kollektív döntés látszategyeztetést eredményez csupán.
 
Sajnálatos, hogy az Országos Rendőr-főkapitányságon az ÉV RENDŐRE miniszteri kitüntetésre való jelölés rendszere és a kiválasztás mechanizmusa jelenleg aggodalomra  okot adó módon működik, ezért a felelősségteljes döntés érdekében kérjük a jelöltek nevének, beosztási helyének valamint a jelölés, az érdemesség okának megjelölését, valamint a megbeszélés elhalasztását!
 
Amennyiben a kért adatokat rövid időn belül, de legkésőbb április 11-ig nem küldi meg szakszervezetünk részére, illetve a megbeszélés elhalasztására vonatkozó kérésünk megtagadásra kerül, úgy jelen levelünket szíveskedjen a Hszt. 31. § (1) bekezdés alapján benyújtott k i f o g á s k é n t kezelni, valamint az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményeket alkalmazni.
 
A Hszt. 31. § (4) bekezdése alapján tehát a kifogással való egyet nem értés esetén egyeztetésnek van helye, melyet a kifogás benyújtásától számított 3 munkanapon belül, tehát 2009. április 16-ig meg kell kezdeni.
 
Továbbá felhívom figyelmét, hogy a Hszt. 31.§ (5) bekezdés alapján a kifogásolt intézkedést az egyeztető tárgyalás eredményes befejezéséig, vagy a jogerős bírósági döntésig fel kell függeszteni, ezért ismételten kérem a 2009. április 10-én 08:30 órára kitűzött megbeszélést elhalasztani, a kért dokumentumokat megküldeni, valamint annak megtörténtéről és az új időpontról szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen!

 
 
Szekszárd, 2009. április 9.
 
 

Tisztelettel:
 
 
 
Szima Judit
TMRSZ Főtitkár
 
 
 

Az ORFK válaszlevele:

 

 

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
     HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT

       
                     
                         
 Szám: 101/1553/34/2009.
                                                                     

                                         Tárgy: válaszlevél
                                                              Hiv.sz.: Kü-149/2009.
Tárgy: RÉT ülés értesítő

                                                                                   

               
SZIMA JUDIT főtitkár asszony
Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezet
főtitkár

Szekszárd
Tanya u. 4.

Tisztelt Főtitkár Asszony!

A fenti hivatkozási számon az országos rendőrfőkapitány úrhoz küldött átiratára főkapitány úr megbízásából, az ORFK Hivatal Jogi Főosztály vezetőjével történt egyeztetés alapján az alábbiakat válaszolom.

Előzetesen azért nem került a témával kapcsolatban anyag megküldésre egyetlen meghívott részére sem – nemcsak a szakszervezetek nem kaptak –, mert az elkészült javaslatok olyan személyes adatokat tartalmaztak, és információkat hordoztak, amelyek a megküldésük esetén sértették volna az érintettek személyiségi jogait (és a hivatalos úton történő postázásból következően szélesebb személyi kör számára váltak volna hozzáférhetővé az adatok, mint akik ténylegesen az egyeztetésen részt venni hivatottak).

Ami a levelében a személyemet, illetve az elérhetőségem hiányát illeti, ehhez csak annyit tudok hozzáfűzni, hogy egy régi volt munkatársam temetésén voltam, de a téma felelőse, aki Önnek felvilágosítást tudott volna adni a kérdésben – a Személyügyi Osztály vezetője – a szolgálati helyén tartózkodott és elérhető volt. A kollégám – akit az együttműködés hiányával vádol – ezt szerette volna Önnek elmondani, ha hagyott volna rá lehetőséget, és válaszának meghallgatása nélkül Ön nem csapta volna le a telefont.

A látszategyeztetésre vonatkozó tiltakozásával kapcsolatban az álláspontom az alábbiakban összegezhető. A szakszervezetek a meghívást nem egyeztetés végrehajtására kapták, hanem tanácskozási joggal hívtuk meg őket a megbeszélésre. Az egyeztetésnek a Hszt. 31. § (4) bekezdése alapján a kifogás benyújtása esetén van helye, de ez a tervezett megbeszélés nem a jogszabályban meghatározott egyeztetésről szólt. Ezen a fórumon a szakszervetek részére történő tájékoztatás megadása, valamint a felterjesztésekkel összefüggő konzultáció volt a cél.

Átiratában bejelenti kifogását a munkáltató eljárásával összefüggésben, és jelzi, hogy emiatt három munkanapon belül egyeztetés lefolytatásának van helye. Ezzel összefüggésben tájékoztatom, hogy egyeztetés lefolytatását nem tartom indokoltnak, mivel a kérdéses ügyben nem történt jogellenes munkáltatói intézkedés vagy mulasztás, így a Hszt. 31. § (1) bekezdése szerinti megalapozott kifogás benyújtásának sincs helye.

A megbeszélés napirendjeként szereplő témában a jogszabályok nem írnak elő egyeztetési kötelezettséget, a tárgykör pedig nem tartozik bele a Hszt. 29. § (3) bekezdésének tartalmába, ami meghatározza, hogy a szakszervezetek milyen jogokat gyakorolhatnak. Jelen esetben az ORFK vezetése jogszabályi kötelezés hiányában, saját döntése alapján kívánt a szakszervezetek részére konzultációs lehetőséget biztosítani, ahogy tette ezt az elmúlt években is.

A fentiekből az is egyértelműen következik, hogy jogellenességről végképp nem lehet beszélni, ami pedig szintén előfeltétele a megalapozott kifogás benyújtásának.

Egyben értesítem, hogy a fentiekre is figyelemmel a megbeszélését megtartottuk, Önökön kívül a meghívást mindenki elfogadta, megjelent és aktívan vett részt az országos rendőrfőkapitány úrnak teendő javaslat kialakításában. Azokat az információkat, amelyet Ön előzetesen hiányolt, a helyszínen mindenki megkapta, az egyes címek fajtájában érintett szakterületek felelősen felkészültek, és szakmailag megalapozott javaslatokat terjesztettek a résztvevők elé, ami lényegesen elősegítette a főkapitány úrnak készítendő javaslatok kialakítását. Aki az egyes javasoltakról részletesebb információt akart, az áttanulmányozhatta bármelyik felterjesztés indokolását. A megbeszélés végén egy minden résztvevő által támogatott javaslat került kialakításra országos rendőrfőkapitány úr részére, amit a megbeszélés napján fel is terjesztettem.

Személy szerint sajnálom, hogy a meghívásunknak nem tettek eleget, és a javaslatot a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezetének véleménye nélkül kellett kialakítani, de ezt a helyzetet – sajnos nem először – saját maguk idézték elő.

Budapest, 2009. április 10.

                               

Tisztelettel:

                                ZSINKA ANDRÁS r. dandártábornok
                                szolgálatvezető  s.k.