IRM a különleges bevetési pótlékról

Dr. Turi András az IRM szakállamtitkára szerint a rendőrségi költségvetés nem biztosít fedezetet a 12.000 FT-os melegétkeztetési utalvány bevezetésére…, különleges bevetési pótlékkal kapcsolatosan, majd… IRM rendelet készül….

 

IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM
Rendészeti Szakállamtitkár

Ügyiratszám: 66

Iktatószám: IRM/RIFO/66-1/2008(1)

Ügyintéző(k): Handula Mária
telefon: +36 (1) 441-1893
telefax: +36 (1) 441-1033
e-mail: HandulaM@irm.gov.hu

hiv. szám: –
Ügyintézőjük: –

Szima Judit asszony részére
főtitkár

Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete
Szekszárd
Tanya u. 4.
7 1 0 0

melléklet: –
tárgy: Válasz a TMRSZ által felvetett kérdésekre

Tisztelt Főtitkár Asszony!

Hivatkozással a 2008. június 24-i személyes találkozásunkon elhangzottakra az alábbiakról tájékoztatom.

– Bejelentését, mely szerint az ORFK valamelyik kommunikációs munkatársa olyan nyilatkozatot adott ki, hogy a TMRSZ a Magyar Gárdának szervez tagokat, erről plakátokat tettek ki a VIII. ker. Rendőrkapitányságon megvizsgáltattam.

Hivatalosan az ORFK részéről ilyen nyilatkozat nem hangzott el.

– A megbeszélésen elhangzott, hogy Heves megyében és Balmazújvárosban a bírságolások számát a rendőri vezetők meghatározták. A TMRSZ tudomása szerint az ORFK vezetője is intézkedett e tárgyban, amelyet szeretnének megismerni.

Az említett szervezeti egységekkel kapcsolatos ilyen információkkal nem rendelkezünk. Az intézkedési mutatók mennyiségi meghatározására előírás nincs.

– Főtitkár Asszony elmondása szerint a BRFK és más rendőri szerv létszámhiánya kapcsán 2007-ben lakásstratégiai előterjesztést terjesztettek fel az ORFK-hoz, amelyre nem kaptak választ.

Ezzel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Rendőrség Budapesten szolgálatot teljesítő hivatásos állománya lakhatási körülményeinek javításáról szóló javaslat-tervezet jogi és szakmai egyeztetése zajlik. Információm szerint ebben a témában az ORFK gazdasági főigazgatója 2008. július 15-én megbeszélést tartott, amelyre Ön is meghívást kapott.

– Intézkedést kért Főtitkár Asszony azzal kapcsolatban, hogy a Rendőrségnél is legyen lehetőség a 6000 Ft-os hidegélelem utalvány és a 12000 Ft-os meleg élelmiszer utalvány között választani.

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 42. §-a szerint, a hivatásos állomány tagja külön jogszabályban meghatározott, adómentes mértéknek megfelelő összegben, étkezési hozzájárulásra jogosult. A Rendőrség az állomány részére a fent említett jogszabály előírásainak megfelelően biztosítja a 6000 Ft értékű étkezési hozzájárulást. Magasabb összegű hozzájárulásra a Rendőrség 2008. évi költségvetése nem biztosít fedezetet.

– Felmerült, hogy a kiemelt bevetési pótlékot nem kapják meg azok a munkavállalók, akik rendszeresen a Készenléti Rendőrségtől eltérő helyről csapatszolgálati helyre osztanak be. Jár-e, vagy nem a szóban forgó pótlék?

A különleges bevetési pótlék a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 50. § (1) bekezdés alapján a különlegesen veszélyes szolgálati feladatok ellentételezésére, továbbá e feladatok végrehajtásához szükséges folyamatos intenzív felkészülés ösztönzésére szolgál, kizárólag az ilyen jellegű tevékenységet közvetlenül ellátó állomány részére. A Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagja akkor jogosult a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Hszt.) meghatározott illetménypótlékra, ha olyan beosztást tölt be, amely az átlagosnál nagyobb veszéllyel vagy fokozott igénybevétellel, illetve többletkövetelmények teljesítésével jár, továbbá, ha az átlagosnál kedvezőtlenebb körülmények elviselésére kényszerül, és ezeket a követelményeket és körülményeket a beosztási illetményben nem lehet elismerni.

A pótlékra jogosultak körére vonatkozó részletes szabályokat a BM rendelet tartalmazza. A pótlék folyósítását megalapozza a rendelet 2. sz. mellékletében felsorolt, nevesített szolgálati helyeken történő feladatellátás.

Az Ön által felvetetteket részletesen megvizsgáltuk, melyre figyelemmel készítjük elő a BM rendelet helyébe lépő IRM rendeletet.

– Fennáll-e az a szabály, hogy rendőrkapitány csak 5 éves szakmai gyakorlattal nevezhető ki? Jogszabály, norma ilyen konkrét szabályt nem határoz meg.

– Függetlenül attól, hogy csak néhány helyen reprezentatívak, álláspontjuk szerint működési támogatás jár szakszervezetüknek.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008. évi költségvetési fejezeti kezelésű előirányzatainak felhasználásáról szóló Szabályzat kiadásáról rendelkező II /2008. (IK 3.) IRM utasítás szerint a támogatásból az Igazságügyi és Rendvédelmi Érdekegyeztető Tanácsban (IRÉT) tagsági jogviszonnyal rendelkező szakszervezetek részesülnek. Az IRÉT munkavállalói érdekképviselői az ágazati vagy alágazati reprezentatív szakszervezetek. A Hszt 34. § (2) bekezdése szerint reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek taglétszáma eléri a szervezeti egység, országosan pedig a fegyveres szerv hivatásos állományának 10%-át. Ha a szervezeti egységnél csak egy szakszervezet működik, azt taglétszámától függetlenül reprezentatívnak kell tekinteni. A TRMSZ fentiek értelmében nem reprezentatív, nem tagja az IRÉT- nek, így támogatásra nem jogosult.

További jó együttműködésünkben bízva kérem tájékoztatásom elfogadását.

 

Budapest, 2008. augusztus “12”

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Turi András

Az IRM válasz PDF formátumban