Szolgálati idő-szolgálati viszony

Szolgálati idő-szolgálati viszony

 

123158A szolgálati idő fogalma azt az időt takarja, amely időszak alatt a nyugdíjas ellátást igénylő személy biztosított volt, és a számára előírt nyugdíjjárulékot megfizette ez a Tb szerinti fogalom.

A szolgálati viszony a fegyveres szervezetek tagjainál a Hszt. 3. §, 36. § és 39. § szerint értelmezendő, azaz az állam képviseletében eljáró  fegyveres szerv és a hivatásos állomány tagja között létrejött különleges közszolgálati jogviszony.

A tényleges szolgálati idejét a munkavállaló a kinevezési parancsából megtudhatja, ahol a szolgálati nyugdíjjogosultság kezdő időpontját feltüntetik. A Hszt. előtt felszereltek esetében ez sokkal szélesebb körű, míg a Hszt. hatályba lépése után felszereltek esetében ez már lényegesen szűkebb körű, de nem csak a kinevezéstől számított időt jelentheti.

Tényleges szolgálati idő az, amit a törvény annak ismer el, azaz a tényleges szolgálati viszonyban töltött idő az állományba vétel napjától a szolgálati viszony megszűnésének, megszüntetésének napjáig tart a hatályos Hszt. 326. § ( 3 ) bekezdésében leírtak szerint, ez a bekezdés tartalmazza a tényleges szolgálati idő értelmezését. Tehát a fegyveres szervnél szolgálati jogviszonyban eltöltött idő minősül kiegészítésekkel tényleges szolgálati időnek.

Ebbe az időbe a Hszt. rendelkezése szerint bele kell számítani  a 2012. január 1-je előtt hatályos szabályok alapján számított kedvezményes szolgálati időt is , azaz a módosítás előtti  ( 2011. dec. 31-ig hatályos ) Hszt. 326-331. §-ait is figyelembe kell venni, mely szerint  a Hszt. hatálybalépése előtti időben ( 1996. augusztus 1-je előtt ) a fegyveres szervek állományában hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött és a beszámított szolgálati időt, a hatálybalépés után a sor-, a tartalékos, a póttartalékos, a továbbszolgáló és a szerződéses katonai, a fegyveres szerveknél, valamint a Magyar Honvédségnél hivatásos szolgálati, továbbá a katonai és rendvédelmi oktatási intézményeknél 1998. január 1-jét megelőzően hallgatói (növendéki) viszonyban töltött időt;  valamint a kedvezményesen számított  szolgálati viszonyban eltöltött időt is ide kell számítani, azaz 2-szeresen a hivatásos állomány azon tagjainak, akik háborús, rendkívüli vagy különösen veszélyes körülmények között külföldön teljesítenek szolgálatot, valamint a rendőrségnek a terrorcselekmények elhárítására létrehozott szervezeti egységénél tényleges terrorelhárítói feladatokat teljesítőknek, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fegyveres bűnelkövetők elfogását, és a helyszín fegyveres biztosítását főtevékenységként végző szervezeti elem tagjainak.

továbbá 1,5-szeresen a helikopterek hajózó állományának, a tűzszerészeknek, búvároknak, nemzetközi szerződés alapján békefenntartói tevékenységet folytatóknak, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok állományából a tartós külföldi szolgálatot teljesítőknek, valamint 1,2-szeresen a földfelszín alatt szolgálatot teljesítőknek, a fogva tartottakkal közvetlenül folyamatosan foglalkozó állomány tagjainak, valamint a fokozott igénybevétellel járó beosztásokban szolgálatot teljesítő végrehajtói feladatot ellátó állománynak.

Továbbá beleszámít a szakmunkásképzést végző szakközépiskolában 1977. január 1-je és 1990. március 15-e között folytatott tanulmányok ideje is, ha a jogosult szakmunkásként való foglalkoztatásra is jogosító képzésben részesült, és ezt a tanulmányi időt a szolgálati viszonyban töltött időbe – 2009. március 6-ig hivatalból, illetve 2009. március 6-ig benyújtott kérelme alapján 2009. augusztus 31-ig – beszámították.

Ahol a Hszt. tényleges szolgálati időt említ, ott a fentiek alapján számított idő a mérvadó, így a könnyített szolgálat esetében is, de itt fontos az életkori meghatározás is, azaz 54. életév betöltése és 25 év szolgálati idő együttes fennállása esetén van lehetőség kérelem benyújtására a könnyített szolgálatba helyezésre, itt az előzőektől eltérően beszámítható még a 2012. január 1-je előtt megszakítás nélkül közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban eltöltött időt 50 %-a is.

Kiemelendő, hogy a hivatásos állomány tagjának szolgálati idejét 2011. december 31-ével az akkor hatályos szabályok szerint meg kellett állapítani és rögzíteni kellett. A szolgálati idő rögzítését 2012. április 30-áig kellett elvégezni, és erről a munkavállalónak az írásos tájékoztatást meg kellett kapnia.

TMRSZ