Tisztelgés a Magyar Állampolgárok előtt

Tisztelt Magyar Választópolgár!

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete – mint a Rendőrség legtöbb hivatásos állományú rendőrt soraiban tudó érdekképviseleti szervea rendészet szétverésének évek óta tartó folyamatára hívja fel ismételten a Magyar Köztársaság választópolgárainak a figyelmét.

Ennek oka, hogy a jelenlegi kormányzat ugyanazt a romboló, a közbiztonság fenntartását lehetetlenné tevő ténykedést folytatja a rendészet területén, mint amit az előző, MSZP színezetű kormányzat.

A közbiztonság folyamatos romlása az elmúlt egy évben is sajnálatos módon ténykérdésként állapítható meg. A kormányzat kommunikációs kommandója ugyan folyamatosan azt szajkózza, hogy a 40 éves rendőrök nyugdíjba vonulásának gátat kell szabni, de azt már elfelejti megemlíteni, hogy ma egy magyar rendőr – értve ezalatt elsősorban az utcán szolgálatot teljesítő rendőröket – kiszolgáltatottsága, bérének színvonala, jogainak a korlátozása összességében a pályaelhagyást szorgalmazza, amelynek oka elsősorban a hozzá nem értő és képmutató politikai elit rendészethez való viszonyulása.

A rendőri hivatás presztízsét, megbecsültségét, vonzerejét a rendelkezésére álló hatalmi és jogalkotói eszközökkel folyamatosan rombolja a jelenlegi kormányzat is.

A kormányzat kommunikációs és intézkedési stratégiáját egyrészt a rendőri hivatás ellehetetlenítésére irányuló magatartás, másrészt a hivatásukat tisztességgel végző rendőrök munkája és évtizedek óta meglévő szerzett jogainak megkérdőjelezésére irányuló média- hangolás jellemzi. Kérjük, hogy a politikusok hazug propagandájának ne adjon hitelt.

A Magyar Köztársaság 2010. évi országgyűlési választásait megnyerő kormánypárt egyik fő kampányeleme volt a rendészet, a rendőrség megerősítése, valamint a bűnözés és a bűnözők elleni hatékony fellépés ígérete.

Bő fél évnyi visszatekintés alapján már olyan következtetések vonhatók le, amely annak egyértelmű megállapítására ad lehetőséget, hogy Önt, mint felelős választópolgárt a választásokon győztes politikai erő, nevezetesen a dr. Orbán Viktor és munkatársai által vezetett Fidesz becsapta.

Az elhazudott választási ígéretek alapján ma már ténykérdésként okkal és logikusan vonható le az a következtetés, hogy a Fidesz – mint az Országgyűlésben jelentős többséggel rendelkező politikai párt – becsapta a rá szavazó választópolgárokat és becsapta a hivatásos állományú rendőröket, vámosokat, tűzoltókat, katonákat is.

A kormány ugyanis nemhogy a közbiztonság megerősítését végezné, hanem éppen ellenkezőleg, a tisztességes állampolgárok jogos önvédelemhez való jogát szigorítja, a rendőrséget pénzbehajtókká silányítja, és megteremtette a külföldi fegyveres erők közrend fenntartása céljából behívásának lehetőségét.

A jelenlegi kormányzat ugyanúgy semmibe veszi az Ön jogos, a közbiztonság megerősítésére irányuló igényét, mint az előző kormányzat.

Tisztelettel kérjük, hogy Ön, mint magyar választópolgár gondolkodjon el azon, hogy a kormányzat és a kormánypárti Országgyűlésben helyet foglaló hazudozó politikusok azon célja mennyiben lehet tisztességes, mennyiben lehet igazságos, ha az ország közrendjének fenntartására az Ön adóforintjaiból fenntartott rendőrséget nem a bűn és a bűnözés elleni küzdelemre szánja elsődlegesen?

Milyen rendőrség az, ahol a rendőröket „megfelelő számú intézkedés” kényszerével küldik az utcára?

Milyen rendészet az, ahol a politika elvárása az, hogy a rendőrök Önöktől, tisztességes, adófizető állampolgároktól 16 milliárd forintot sarcként szedjen be és a rendőröket illetménycsökkentéssel, kirúgással fenyegethessék, ha nem büntetik „megfelelő” mértékben és intenzitással Önt?

Kérjük, hogy a rendőri és más hivatásos szolgálati viszonyban álló munkavállalók helyzetét vegye figyelembe akkor is, amikor a jelenlegi kormányzat hazug propagandagépezete is azt próbálja Önnel elhitetni, igazságtalan a hivatásos állományúak részére biztosított kedvezmény.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete folyamatosan hívta és hívja fel az állampolgárok figyelmét arra, hogy a közbiztonság, a közrend iránti alapvető állampolgári jogként megfogalmazható igény nem lehet a politika játszótere, nem lehet a politikai játszmák része!

Az Ön bűnözőkkel szembeni kiszolgáltatottságának mértéke elleni küzdelem helyett a rendészet szétverése, a rendőrök testülettől elüldözése, a rendőrök szerzett jogainak az elvonása jellemzi a kormányzat ténykedését, miközben a kormánypárti frakció jelenlegi vezetője Lázár János, vérlázító és erkölcstelen módon hol tilosban parkol, hol pedig sebességmérő készülék megzavarására alkalmas eszközzel felszerelt luxusgépjárművel teszi meg napi rendszerességgel a lakóhelye és egyik „munkahelye” közötti több száz kilométeres távolságot.

Figyelemfelhívásunk drámaisága nem csupán abban fogalmazható meg, hogy a hivatásos állományúak számos alkotmányos alapjogának indokolatlan korlátozásával, a rendőri hivatás társadalmi megbecsültségének züllesztésével a kormány szó szerint ellehetetleníti és elüldözi a rendőröket a munkahelyeikről, hanem abban is, hogy mindez közvetlen kihatással van az Ön és szerettei személyes biztonságára is.

A TMRSZ már többször felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy a rendőrségen elterjedt sógor-koma-uram-bátyám jelleg megléte elsősorban azokon a szakterületeken jellemző, amelyek nem a szó legnemesebb és legklasszikusabb értelemében vett rendőri hivatáshoz kapcsolódnak. Ebben is a rendszer szabályait, struktúráját kiépítő és a működési zavarokat bele kódoló, hozzá nem értő aktuális kormányzatok felelőssége vetődik fel.

Ma az állampolgárok többsége nincs tisztában azzal, hogy a rendőrségen érdemi rendőri munkát végző rendőrök száma – értve ezalatt elsősorban az utcán szolgálatot teljesítő rendőröket, nyomozókat, vizsgálókat – nagy valószínűséggel kevesebb, mint azon „rendőrök” száma, akik egyéb más szükséges, de nem feltétlenül rendőrszakmainak minősíthető munkát végeznek. Rájuk ezek a kedvezmények úgyszintén vonatkoznak, miközben egészségük romlása össze sem hasonlítható a rendőrszakmai és közterületi munkát végző kollégákéval.
Nyilvánvaló, hogy az utcán életét kockáztató, az állampolgárok biztonságára, javaira vigyázó rendőrök az Ön érdekében végzik munkájukat.

A legszélesebb nyilvánossághoz fordulás igényével megfogalmazott jelen levelünkben arra szeretnénk felhívni az Ön tisztelt figyelmét, hogy a rendőrség belső struktúrájában meglévő és sokszor az Ön számára is nyilvánvalóvá váló szervezetlenség, állampolgár-ellenesség, vezetői alkalmatlanság a mindenkori kormányzat, illetve kormánypárti többségű országgyűlési frakció elsődleges felelőssége és bűne.

A rendőrök megmaradt szerzett jogainak a védelméhez elengedhetetlen a választópolgárok támogatásának megléte.

A kormányzat alattomos kommunikációja azt sugalmazza Ön számára, hogy meg kell szüntetni a szolgálati nyugdíj rendszerét, miközben szerte Európában a normálisabb kormányok mindenhol elismerik és biztosítják meghatározott számú év szolgálatát követően a nyugállományba vonulás lehetőségét.

A kormányzat alattomos kommunkációja mellett nem kevésbé alattomos módon az egyéni képviselői autonómia rendeltetésellenes gyakorlásaként, annak álcája mögött egyéni módosítói indítványok beterjesztésével kerüli el a kormányzat a munkavállalói érdekképviseletekkel lefolytatni szükséges egyeztetéseket.

Amennyiben a kormány hozzá nem értő és emellett rosszindulatú – meggyőződésünk szerint a rendészet szétverését, a rendőrség további lezüllesztését célzó – ténykedésének továbbfolytatása rövid időn belül a rendőri hivatás teljes ellehetetlenüléséhez, ezen keresztül pedig az Ön személyes biztonságának a felelőtlen politikusi kockáztatásához, veszélyeztetéséhez vezet.

A kérdés, hogy ennek bekövetkezésekor, Ön, mint magyar állampolgár szívesen fogja-e látni, hogy az Európai Unió más államainak rendőri egységei tartsák fenn a politikusok számára kívánatos rendet?

Amennyiben ez az eshetőség az 1956-os idegen erők behívásának tapasztalatai alapján jogosan tölti Önt el aggodalommal, félelemmel, és hazánk függetlenségének veszélyeztetését, a magyar nemzet érdekeinek az elárulásának értékeli, ezúton tájékoztatjuk, hogy a kormányzat ennek jogi alapjait már megteremtette, tehát ha a magyar rendészet szétverése ténykérdéssé válik, akár már holnaptól román, francia, vagy akár szlovák stb. nemzetiségű csendőrök tartsák fenn hazánkban a „közrendet”.

Ma egy magyar rendőrnek szinte csak kötelezettségei vannak, amelyek mellett alkotmányos alapjogaik még egy köztörvényes bűnözőénél is korlátozottabbak, eközben illetményük mértéke nem teszi lehetővé nemhogy a megtakarítást, de még a megélhetést sem nagyon sok kolléga esetében. Természetesen ez alatt nem a rendkívüli mértékben megfizetett és anyagilag megbecsült rendőri vezetői állományt, a tábornokok és ezredesek tömegeinek az életszínvonalát kell érteni hanem az Önnel nap mint nap találkozó utcai rendőrök helyzetét értjük.

A Fidesz kormányzat hazug propagandagépezete az Ön személyes nyomorára, elégedetlenségére alapozva – amelyet természetesen az úgyszintén alkalmatlan korábbi politikusok ténykedése okozott – most azt igyekszik elhitetni Önnel, hogy „Dögöljön meg a másik tehene is!”, szűnjön meg a magyar rendőrök „kivételezett” helyzete is.

Ennek bekövetkezése esetén holnap nem lesz magyar állampolgár, olyan épeszű fiatal, aki a jelen feltételek mellett hosszú távon képzeli el a jövőjét a magyar rendőrség szervezetén belül.

A líbiai diktátor őrült magatartása is azt mutatja, hogy egy autokrata, a demokrácia szabályait saját személyes jólétére szabó tekintélyelvű vezető, önmagát először jól felfegyverzett testőrséggel veszi körül. A társadalmi elégedetlenség megnyilvánulása esetén pedig, saját népe ellen idegen ajkú zsoldosokkal akár a népe közé is hajlandó lövetni.

Ma a Magyar Köztársaság területére jogszerűen behívhatók az EU csendőrségének felfegyverzett birodalmi egységei, hogy ha kell, fegyverrel állítsák vissza az őket behívó politikusok által kívánatos rendet. Ennek lényege tehát, hogy a kevesek kiváltságát eredményező rend fenntartása az elégedetlen néptömegekkel szemben akár idegen fegyveres erőkkel is fenntartható legyen.

Sorsdöntő lesz az a körülmény, hogy a hazug propagandagépezet és szavazógépezet segítségével keresztül vihető-e az, hogy a rendészet ellehetetlenítésére irányuló politikusi ténykedés eredményre vezessen, azaz a magyar fiataloknak eszük ágában se legyen ezt az élethivatást választani. Ez ellen nem csupán a közvetlenül érintett rendészeti munkavállalóknak, hanem a közvetve érintett választópolgároknak is fel kell szólalni. Látniuk kell, hogy a hazai értékek szétverésének sorában ma a rendészet, a hivatásos állomány helyzetének ellehetetlenítése került sorra!

Az erkölcs fontosságáról csak papolni tudó kormánypárti képviselőkről napi gyakorisággal derül ki, hogy magukra nézve már nem olyan mércét állítanak, mint amelyet tőlünk, rendészeti munkavállalóktól, vagy önöktől elvárnak. Saját magukra még csak véletlenül sem terjesztik ki sem a megbízhatóság, sem a kifogástalan életvitel követelményét.

Elégedetlenek vagyunk, hogy azt látjuk, semmi nem változott, hogy ma is létjogosultsága van a „lehet, hogy nem erkölcsös, de attól még jogos” szemléletnek, ahol a közösből két kézzel markoló erkölcstelenek, ujjal mutogatnak másokra, miszerint nem ők a felelősek az ország bajaiért, hanem a különböző társadalmi, vagy munkavállalói csoportok.

Szeretnénk Önnek abban is tájékoztatást nyújtani, hogy a rendészeti szakszervezetek által a belügyminiszternek és a miniszterelnöknek írt „Nyílt levélben” foglaltakat a rendőrség legtöbb hivatásos állományú tagját tömörítő szakszervezetként miért nem írtuk alá jelen tartalom mellett.

A „Nyílt levélben” foglaltak azon részével, amely a szolgálati nyugdíj intézmények az állományban lévő tagjaira vonatkozó megtartási szándékában fogalmazható meg, maradéktalanul egyetértünk. Ezt ki is fejeztük a „nyílt levél” megfogalmazását és aláírását szorgalmazó szakszervezeti vezetőknek.

Ezen túlmenően azonban a „Nyílt levél” alapkoncepcióját jelen formában azért nem tartjuk elfogadhatónak, mert egy magát érdekvédő szakszervezetnek tartó szerveződés nem fogalmazhat meg olyan alapállást, amelynek lényege az „Utánunk a vízözön” mentalitás térnyerése.
Meggyőződésünk, hogy a szolgálati nyugdíj intézménye ma már az egyetlen olyan kedvezmény, amely valamilyen mértékben ellensúlyozhatja a rendőri hivatással járó nehézségeket, értve ezalatt elsősorban a társadalmi és politikai megbecsülés jellegét, az alkotmányos alapjogok korlátozását, továbbá a szervezeten belül a beosztottak és vezetők között jellemzően meglévő munkavállalói kiszolgáltatottság pszichés megterhelését is.

A magyar rendőrség magyar rendőrökkel való utánpótlási, feltöltési bázisának biztosításához elengedhetetlen a jövő rendőri generációja számára is megőrizni a szolgálati nyugdíj lehetőségét.

A jövő rendőri generációi elárulásának minősíthető az, ha erről magukat szakszervezeteknek minősítő tisztségviselők a kormányzattal folytatandó alkufolyamatban előre lemondanak a jövőbeli munkatársaik szerzett jogairól.

Ezt követően pedig a rendőr-szakközépiskolák hallgatói – a jövő rendőrei között – logós köcsögök, pólók és kitűzők osztogatásával próbálják hangoztatni, hogy a rendőrök jogait hatékonyan képviselik és védik, ezért lépjen be soraik közé a hallgató.

A Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete nem ért egyet a kormány elképzeléseivel, a széllel bélelt politikusi ötletelés rendőröket és a jövő rendőreit is sújtó elképzeléseivel.

Minden ezzel ellentétes, más szakszervezetek által hangoztatott nyilatkozat valótlan, hazug kommunikáció a TMRSZ vonatkozásában.

Végezetül szeretnénk az Ön szíves figyelmébe ajánlani, hogy hazánk és társadalmunk legfőbb problémája az, hogy a jog elsődlegessége – amely előzi a legfőbb igazság, az erkölcs tekintélyét a jelenlegi társadalmi berendezkedésben – nem lehet egy társadalom alappillérei meghatározása sorában az erkölcstől, az igazságtól fontosabb.

Véget kell vetni a „lehet, hogy erkölcstelen, de jogos” szemlélet politikusi sáskajárást eredményező jellegének!

Az alkotmányozási folyamatról ezért meg lehet állapítani, hogy amíg a szeretett hazánk évezredes alapját jelentő erkölcsnek az alkotmányban való megjelenítése során nem kerül a jog fölé, minden alkotmányozási folyamat kudarcra van ítélve és továbbra is ugyanaz a berendezkedés marad meg alapjait illetően.

Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogainak hármaskönyve előbeszédének 5. czimében megfogalmazottak máig ható útmutatásként kellene, hogy szolgáljanak az alkotmányozás folyamatát felvállaló kormányzatnak. Kérjük, ajánlja ezt a lakóhelye szerinti országgyűlési képviselői figyelmébe:

„Különbség van az igazság, jog és jogtudomány között

Az igazság, jog és jogtudomány pedig különbözik egymástól.

1. § Mert az igazság erény, tudniillik erkölcsi. A jog ez erénynek végrehajtója. A jogtudomány ennek a jognak tudása.

2. § Továbbá, az igazság az erények közt a legfőbb jó, a jog középrendű, a jogtudomány a legkisebb.

3. § Továbbá, az igazság mindenkinek megadja az övét; a jog meg elősegíti; a jogtudomány pedig tanítja, hogyan történjék ez.”

Ugye, hogy mennyire bölcs gondolatok, mennyire szívünkből szól közel 500 év távlatából e nagyszerű magyar államférfi?

Kérjük Önt, mint magyar választópolgárt, hogy jelen levelünket ismerősei körében vitassa meg, terjessze és lakóhelyének országgyűlési képviselői részére fogalmazza meg álláspontját, véleményét is mind a rendészet szétverésének megállítása, mind pedig a jog és erkölcs egymáshoz viszonyított értéke tekintetében.

Amennyiben szakszervezetünk állásfoglalását figyelemre méltónak tartja, kérjük folyamatosan látogassa honlapunkat ( http://www.tmrsz.hu ) vagy facebook oldalunkon írja meg véleményét.

 

 

2011. március 15.

 

 

TMRSZ