Méltatlan a rendőrséghez!

Méltatlan a többi szakszervezethez és az MRK-hoz!

Tartalmatlan vagdalkozás!

2015_0914_059A 2016. 03. 23-án tett  határszakaszon történt helyszíni bejárás megállapításairól  készült tényfeltáró összegzés megküldése ellenére az országos rendőr-főkapitány a mai napig intézkedéseket nem tett, erről tájékoztatást nem adott. Ugyanakkor a 2016. 05. 09-ei RÉT ülésen az volt az beszélgetés témája  a többi szakszervezettel együtt, hogy a TMRSZ miért mert ellenőrizni, illetve a többi szakszervezet a munkáltatóval összefogva hogyan akadályozta a TMRSZ munkáját.

Idézet a munkáltató által készített és megküldött RÉT-ülés jegyzőkönyvéből :

„Kovács István r. vezérőrnagy, ORFK Gazdasági Főigazgatóság:

Az ORFK vezetése egy lehetőséget biztosított a szakszervezetek részére 2016. március 23-án a déli határszakaszon szolgálatot teljesítő hivatásos állományú tagok szolgálatteljesítési helyeinek és szálláskörülményeinek megtekintésére. Azonban a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete (a továbbiakban: TMRSZ) a megtekintést munkavédelmi ellenőrzésnek tekintette, amelyről az ORFK részére egy 31 oldalas „ munkavédelmi szemle” megnevezésű beadványt küldött. A TMRSZ által megküldött beadvány annak tartalma alapján vélhetően munkavédelmi szakember által lett elkészítve.

A vonatkozó jogszabályok is előírják, hogy a szakszervezetek meghívást kaphatnak a munkáltató részéről a munkavédelmi ellenőrzésekre, ugyanakkor a 2016. március 23-ai határbejárás nem munkavédelmi ellenőrzés volt. Megköszöni a jelenlévő szakszervezeteknek, hogy jelezték az ORFK munkatársai felé, hogy a TMRSZ fényképeket készít a helyszínről.”

Tény, hogy a szakszervezetek által képviselt szakszervezeti tagok egészségét és biztonságát érintő körülmények vizsgálatára került sor 2016. 03. 23-án a déli határszakaszon, ami értelemszerűen kapcsolódik a munkavédelemhez. A szakszervezeti tagok érdekeinek képviseletében, a szolgálatteljesítési helyek és a szálláskörülmények megtekintése során, szükséges az alapvető higiéniai, egészségügyi és biztonsági feltételek vizsgálata, mint ahogyan azt a számtalan tapasztalt hiányosság és mulasztás is megerősíti, melyeket részben pont ennek az egyedül a TMRSZ által a bejárás során készült írásos dokumentációnak az eredményeként szüntettek meg.

A szakszervezetünk a képviseleti tevékenységét megalapozottan végzi, ezért speciális esetekben kikéri szakemberek véleményét, amit az ORFK-nak a saját szakembereinek bevonásával egy konstruktív együttműködés alapjaként kellene kezelni, nem pedig támadásként értékelni.

Teljesen mindegy véleményünk szerint, hogy határbejárásnak vagy szemlének nevezzük köznapi értelemben a helyszínen a munkakörülmények, az elhelyezés és ellátás megtekintését, teljesen lényegtelen, hogy az erről készült megállapítások írásba foglalása milyen címet kap, a tartalmon, a problémák megfogalmazásán és azok megoldásán kellene a hangsúlynak lenni, s nem az lenne a megoldás, hogy elkenve a létező hiányosságokat azzal foglalkoznak az érdekegyeztetőnek nevezett ülésen a munkáltató és a többi szakszervezet képviselői, hogy a hiányosságokat észrevételező TMRSZ által megküldött írásos dokumentumnak mi a megnevezése, a helyszín szemrevételezése milyen címszó alatt történt, hanem arról kellene folynia a diskurzusnak, hogy hogyan lehet a jelzett problémákat megoldani, milyen intézkedésekkel lehet jobbá tenni ( a jogszabályi előírásoknak megfeleltetni)  a migrációval érintett területen szolgálatot ellátó rendőrök elhelyezését, ellátását.

Magas beosztású rendőri vezetőktől, akiknek teljes szakembergárda áll a munkavédelem területén is rendelkezésére elvárható, hogy a beosztott rendőreik érdekében, a tartalmatlan vagdalkozás helyett, eredményeket produkáló intézkedéseket hozzanak a felvetett problémák megoldása érdekében, ehelyett a többi szakszervezettel karöltve a TMRSZ-t vádolták alaptalanul, amikor úgy az FRSZ, BRDSZ,
Rendőr Szakszervezetek Védegylete helyszíni bejáráson jelen lévő képviselői, és a jogszabály által létrehozott  MRK képviselője , Asztalos László r.alezredes mulasztottak , s nem a célja szerint voltak jelen – meglátásunk szerint – a határmenti bejáráson, holott a szakszervezet joga, feladata és tagjai felé fennálló kötelezettsége is ( a jogszabályok és alapszabályok szerint is ) , hogy többek között tagjait élet- és munkakörülményeivel kapcsolatos jogaikkal kapcsolatban képviselje. Vagy azt gondolta a munkáltató és a többi szakszervezeti vezető, hogy a helyszíni megtekintés egy jó kis kirándulás és semmi több?

Itt a honlapunkon kérdezzük meg, talán elhallatszik a szavunk a címzettekig, hogy a tagjai képviseletében eljáró szakszervezetnek a szolgálatteljesítési és szálláshelyek megtekintése során mégis mit és hogyan kellene vizsgálnia és mit kellene tennie, mikor azt tapasztalja, hogy a képviseltek egészségét és biztonságát vélhetően a rendőri vezetők elmaradt vagy hibás döntéseinek következményei veszélyeztetik?

A kérdés egyszerűen megválaszolható. Ékes példája ennek a beidézett emlékeztető is, hogy a  rendőri állomány egészségét és biztonságát alapvetően meghatározó kérdésekre sem hajlandóak a rendőri vezetők válaszolni, vélhetően az elmaradó válaszok elmaradó intézkedéseket lepleznek. A kérdést feltevőt támadni válasz helyett a politika sajátja, általában vállalhatatlan ügyekben. A szakszervezet által felvetett problémákat a rendőri vezetőknek már meg kellett volna vizsgálnia, ezek eredményéről és az intézkedésekről kellene értekezni, nem pedig arról, hogy honnan tudunk róla, miközben érdemleges tájékoztatást nem adnak.

A többi rendőrségen belül lévő szakszervezet és MRK részéről kifogásolni a képviseltek szolgálati körülményeinek, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkafeltételeinek rögzítéséhez szükséges fényképfelvételek készítését, felveti a kérdést, hogy az érintett szakszervezetek kinek az érdekeit képviselik?

A szemle alkalmával csak a TMRSZ-t érdekelte, hogy a tagjai milyen körülmények között teljesítenek szolgálatot, a rendőri vezetők a többi szakszervezeti képviselővel karöltve csak azon fáradoznak, hogy meghiúsítsák az érdekképviselethez szükséges információkhoz való hozzáférést, adatgyűjtést, a kérdésekre nem válaszolnak, akadályozzák a tagjai képviseletében eljáró TMRSZ-t, hogy érdekképviseleti tevékenységét ellássa.

Még egy kis adalékként a témához megjegyezzük, hogy a csapadékos időben megtartott határszemlén a TMRSZ-t  akadályozó MRK rendőri vezető volt a szolgálatot teljesítő rendőrök közül az egyetlen, akin volt esőkabát. Ekkor már nem engedtek fényképezni, vélhetően azon okból is, hogy ne legyen rögzíthető, hogy az esős időben az állomány tagjai védtelenek az esővel szemben. Hány rendőr fázott meg ebben az időszakban azért, mert átázott ruházatban teljesítettek szolgálatot? Ki látta el őket?

A határon a kisrendőr ázhat, esőkabát csak az MRK egyik vezetőjének Asztalos Zoltán főrendőrnek jár.

Végezetül a TMRSZ együttműködő partnere a megállapodás szerint a fenti időpontban tartott RÉT ülésen a TMRSZ által írásban előterjesztett kérdéseket napirendre sem vette, arról még csak említést sem tett!

Itt érhetőek el a honlapunkon lévő szemlével kapcsolatos anyagok

http://www.tmrsz.hu/2016/05/25/hatarellenorzesek-orfk/

http://www.tmrsz.hu/2016/05/02/tmrsz-kuzdelme-a-hatarszakaszon-szolgalatot-teljesitok-tisztesseges-munkafelteteleinek-biztositasaert-is/

http://www.tmrsz.hu/2016/04/04/munkavedelmi-szemle/

 

Itt tölthetőek le a TMRSZ kérdései.