Munkáltató egészségügyi szabadság ideje alatti ellenőrzések

sick-childrenA TMRSZ tagjaitól származó információk alapján az volt megállapítható, hogy a munkavállalók egészségügyi szabadsága ideje alatti ellenőrzése nem egyedi, hanem országos szinten problémaként jelentkező jogellenes gyakorlat.

A teljes részletezés nélkül egy esetet szemléltetve – tagunk megkeresése alapján- tudomásunkra jutott, hogy munkáltatója lakóhelyén ellenőrizte a szolgálat alóli orvosi felmentésének indokoltságát. Mivel az ellenőrzés nem szolgálati időben, hanem betegállománya alatt történt az ellenőrzés ténye miatt panasszal kívánt élni, mert azt megalázónak tartotta, az ellenőrzést végző személy viselkedésével szemben panasza nem volt.

A tag képviseletében eljárva szolgálati panaszt nyújtottunk be a Rendőrkapitányság vezetőjéhez az ellenőrzés vizsgálata iránt, ellenőrzési naplójában a betegszabadság alatti ellenőrzés során rögzítettek érvénytelenítése iránt; kértük, hogy intézkedjen a vezető a panaszos részére megfelelő elégtétel adásáról, valamint kértük, hogy szüntesse meg a munkavállalók egészségügyi szabadsága ideje alatti, munkáltató által jogellenesen végzett ellenőrzésének gyakorlatát.

Tárgyi ügyben megkerestük Papp Károly r. altábornagy rendőrségi főtanácsos országos rendőrfőkapitányt, kértük intézkedését és vizsgálat elrendelését az illetékes  Rendőrkapitányság vezetőjének  jogellenes intézkedésével, ellenőrzésével  kapcsolatban, valamint kértük, hogy intézkedjen a jogellenesen végzett – egészségügyi szabadság alatti –  ellenőrzéseinek megszűntetése iránt.

Megkeresésünkben hangot adtunk annak is, hogy az Ellenőrzési Szabályzatról szóló 6/2012. (III. 9.) ORFK utasítás hatálya a szakmai ellenőrzésekre terjed ki, az egészségügyi szabadság ideje alatti ellenőrzések nem tartoznak ebbe a körbe.

Az Országos Rendőr- főkapitányság Hivatalának vezetője, dr. Gömbös Sándor c. r. dandártábornok, hivatalvezető tárgyi ügyben az alábbiakról tájékoztatta  a TMRSZ-t:

A munkavállaló keresőképes, illetve keresőképtelen állapotát a munkáltató nem bírálhatja felül, azt nem is teszi. A vonatkozó jogszabályok nem tiltják ugyanakkor azon körülmények vizsgálatát, amelyek A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló   102/1995. (VIII.25.) Korm. rendeletben meghatározott orvosi felülvizsgálat kezdeményezését megalapozhatják.

 A parancsnoki vizsgálatok, a betegállománnyal történő visszaélés megelőzése és kiszűrése érdekében történhetnek, azért, hogy indokolt esetben (például egy esetleges másodállás lehetőségének felmerülése esetén) az állomány tagjai egészségügyi szabadságának jogszabályoknak megfelelő letöltéséről meggyőződhessen.

Fent hivatkozott Kormányrendelet 6. § (3) bekezdése értelmében ugyanis a betegszabadság, illetve táppénz igénybevétele alatt a munkavállaló estében a munkáltató a kormányhivatalnál jogosult a keresőképtelenség felülvizsgálatát kezdeményezni.

A  hivatalvezető TMRSZ által kifogásolt parancsnoki ellenőrzésekre vonatkozóan  kifejti, hogy az ellenőrzések nem terjedhetnek ki a betegség vagy keresőképtelenség fennállásának vagy hiányának ellenőrzésére, azok kizárólag a hivatásos állomány tagja számára a hivatásos szolgálati viszonnyal összefüggésben megfogalmazott – Hszt. 147. § és 102. § (1) bekezdés e) pontja szerinti – előírások és kötelezettségek betartásának vizsgálatára irányulhatnak, az érintettek személyiségi jogának, különösen a magánélet zavartalanságához fűződő jogának tiszteltben tartásával.

A hivatalvezető tájékoztatta a TMRSZT arról is, hogy megkeresésünk tárgyát képző esetekre nem terjed ki az Ellenőrzési Szabályzat hatálya.

A fentiek alapján tájékoztatjuk a kollégákat, hogy amennyiben a   jogellenes ellenőrzés elszenvedőiként sérelem éri őket, úgy meghatalmazás alapján érdekeiknek védelmében a TMRSZ a tagok képviseletét ellátja.

 TMRSZ