A TMRSZ bocsánatkérésre szólította fel az ORFK-t!

RIK épület2009. tavaszán a Népszavában Veress Jenő újságíró olyan becsületsértő alaptalan állítást tett a főtitkárra vonatkozóan, amellyel kapcsolatban a TMRSZ sajtó-helyreigazítást kezdeményezett és megnyert, majd a főtitkár a jogtalan fogva tartását követően személyiségi jogsértés miatt is pert indított.

A személyiségi jogsértés tárgyában indított pert is Főtitkár Asszony I. fokon – még nem jogerősen – megnyerte. (A pernyerésről bővebben itt olvashat: http://mno.hu/belfold/750-ezret-fizethet-a-nepszava-1310402) Tehát egy 6 éve tartó állapot eredményeként a sérelem megállapítást nyert, de ezzel sem a szakszervezet, sem a főtitkár megtiprását nem lehet meg nem történtté tenni.

Az ügy a bíróságon érdekes fordulatot vett azzal, hogy Veress Jenő a bíróságon   tanúként – igazmondási kötelezettségére vonatkozó büntetőjogi felelőssége tudatában – azt az állítást tette, hogy a mocskolódásra és rágalmazásra alkalmas hamis híreket egy „magas rangú ORFK-s személytől kapta” így nem volt  alapja annak helytállóságát kétségbe vonni, ezért – az újságírói alapvető kötelezettségét elmulasztva  – azt készpénznek vette és jelentette meg a Népszava a becsületsértő, aljas és alaptalan kijelentéseket tartalmazó újságcikkét, amely időlegesen alkalmas volt a TMRSZ és annak főtitkárának a rossz színben feltüntetésére, hiteltelenítésére.

Veress Jenő nem nevezte meg ezt a magas rangú ORFK-s tisztet. A cikk megjelenésének idején az egykori pártállami tanácselnök dr. Bencze József volt a magyar rendőrség első számú vezetője, aki ez időtájt több alkalommal is a megfogalmazta a TMRSZ és annak főtitkára elleni ellenérzéseit, mely valószínűleg a hozzá közeli magasabb rangú vezetők körében is elterjedhetett.

A Népszava újságírójának tanúvallomása alapján az ORFK vezetőjét, dr.Papp Károly r. vezérőrnagy urat tájékoztattuk arról, hogy a személyiségi jogot sértő valótlan tényállítás kapcsán egyértelművé vált  az ORFK érintettsége, s ezért intézkedését is kértük. Azt a választ kapta a TMRSZ, hogy az ORFK-s főtiszt jogsértő cselekménye bűncselekmény gyanúját veti fel, ezért a szükséges büntetőeljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező és illetékes nyomozó szervhez továbbította átíratunkat.

Ennek folyományaként az ORFK feljelentését a Központi Nyomozó Főügyészség által hozott határozatban akként bírálták el, hogy ténykérdésként megállapításra került, hogy a továbbra is az ismeretlenség homályában lévő „magas rangú ORFK-s rendőr” valóban elkövette a jelzett bűncselekményt, de felelősségre vonására – és így személye kilétének megállapítására is – már nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a 2009. óta zajló persorozatban csak 2015. nyarán derült az ki, hogy a kérdéses információt „magas rangú ORFK-s tiszt” osztotta meg az újságíróval. Az időmúlásra figyelemmel a nyomozó szerv elévülés miatt a feljelentést elutasította annak közokiratba rögzítése mellett, hogy az ismeretlen rendőrtiszt hivatali visszaélést követett el.

A Központi Nyomozó Főügyészség határozata tükrében ismételten az ORFK vezetőjéhez fordultunk annak érdekében, hogy az ORFK  a „lapító” és bűncselekményt elkövető „magas rangú ORFK-s tiszt” tevékenysége miatt bocsánatkéréssel tartozik vétkességre tekintet nélkül.

Kértük , a kialakult méltatlan helyzet mindkét fél számára megnyugtató módon történő rendezése érdekében üljünk le egy tárgyalóasztalhoz és törekedjünk arra, hogy a helyzet mindegyik fél számára megnyugtató módon rendeződjé, mivel meglátásunk szerint – s jogszabályilag is – az  ORFK felelőssége is a helyzet  tisztességes rendezése.

A magunk részéről ehhez nyitottak és konstruktívak vagyunk.  Az esetleges további és érdemi fejleményekről a szükséges tájékoztatást ez ügyben is meg fogjuk tenni tagságunk irányában.

TMRSZ