Fizetendő 721 595 forint illetménykülönbözet és ennek kamatai!

1253885217forint

Szakszervezetünk tagunkat képviselve első fokon illetménykülönbözet tárgyában pert nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben.

Az ügy 2013. novemberében indult, amikor tagunk meghatalmazása alapján szolgálati panaszt nyújtottunk be a Csengeri Határrendészeti kirendeltség vezetőjéhez, melyet I. és II. fok is   elutasított.  Ezt követően az ügy a  Nyíregyházi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra került.

Keresetünkben kértük a  tagunknak járó illetménykülönbözet késedelmi kamatokkal növelt összegének megfizetését, mivel a tagunk nem az általa végzett feladatok szerinti beosztás után kapta illetményét.

A bíróság ítéletében megállapította, hogy képviseltünk határ rendészként látta el feladatait, ami az akkor hatályos normák alapján a II. besorolási osztály II. beosztási kategóriájába tartozott, így illetménye 96.625 Ft volt, azonban a vele egy osztályon, ugyanolyan feladatokat ellátó dolgozók tiszthelyettesi rendfokozatban főhatárrendész beosztásban dolgoztak, aminek illetménye jóval magasabb összeget tett ki (115.950 Ft)

Később (2013-ban) a kirendeltségen történt átszervezéskor tagunk kutyavezető ( II/III. ) beosztásba került, de ténylegesen a szakértő ( II/IV. ) beosztásban lévő kollégáival azonos feladatokat látott el, kutyavezető   soha nem is volt, tehát ebben az esetben is megállapítható volt a nem elhanyagolható mértékű illetménykülönbözet.

A különbözetre vonatkozó számításunkat a bíróság helyesnek ítélte és a munkáltató sem vitatta, ennek ellenére kérte kereseti kérelmünk elutasítását.

A bizonyítási eljárásban a tanúk és a becsatolt dokumentumok egyértelműen alátámasztották, hogy ténylegesen a magasabb beosztások szerinti feladatokat látta el tagunk, amihez megfelelő végzettséggel rendelkezett, azonban az engedélyezett létszámkeret betöltött volt – bár az elvégzendő feladatokhoz ez kevésnek bizonyult – így nem kerülhetett magasabb beosztásba.

A perbeli időszakban hatályos Hszt szerint (1996. évi XLIII. tv 67. §-ban):

A szolgálati viszony keretében a munkáltatói jogkör gyakorló elöljáró köteles:

  1. A hivatásos állomány tagja feladatit a munkaköri leírásban rögzíteni, őt a szolgálati viszonyra vonatkozó szabályok illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni, részére az egészséges és biztonságos szolgálatteljesítés feltételit biztosítani.
  2. A szolgálati feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a hivatásos állomány tagja a szolgálati viszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Ezen felül a 2011. december 31-ig hatályos Alkotmány kimondta, hogy az egyenlő munkáért mindenkinek bármilyen megkülönböztetés nélkül egyenlő bérhez van joga.

Mindezt figyelembe véve a bíróság úgy foglalt állást, – hivatkozva a kialakult bírósági gyakorlatra is – hogy abban az esetben, ha a munkavállaló olyan munkát végez, amihez magasabb összegű bér jár, akkor részére ezt a magasabb bért kell megfizetni, így 721 595 forint illetménykülönbözet és ennek kamatai, továbbá  perköltségünk megfizetésére kötelezte alperest. Az ítélet még nem jogerős.

TMRSZ