Nyílt levél FRSZ főtitkárának – vonja vissza a munkavállaló ellenes álláspontját!

Pongó Géza főtitkár                                                                            N Y Í L T     L E V É L!                       

Független Rendőr Szakszervezet

Budapest

Tisztelt Főtitkár Úr!

Kedves Géza!

Pongó GézaÉrdeklődve olvastam az FRSZ honlapján megjelent tájékoztatójukat, amelyben a szolgálati nyugdíj megszüntetése kapcsán a 2012. január 1-jét követő hiányosságra és embertelen helyzetre irányítják rá a figyelmet. Ez a törekvés helyes és támogatandó, mi magunk is ennek érdekében fejtjük ki tevékenységünket mióta csak kipattant valamelyik “kádárhuszár-ellenes” elmeroggyant politikusnak a fejéből ez az elképzelés.

A TMRSZ a közelmúltban pereket indított a szolgálati nyugdíjra jogosultságot már megszerzők érdekében a jogellenesen fennálló helyzet megnyugtatónak mutatkozó rendezésére. Álláspontunk szerint az ezzel kapcsolatban előterjesztett kereseti kérelmünk megalapozott, a hatályos jogi környezetben is érvényt tud szerezni a jogos járandóság jövőbeli teljes mértékű biztosításához és a múltbeli sérelem anyagi jellegű reparációjához.

Ez a per, amennyiben az eljáró bíróságok a kereseti kérelemnek helyt adnak, kihatással lesz – hiszen elvi éllel fogja kimondani a jogalkotó az állam felelősségét – mindazon szolgálati viszonyban lévő munkavállalókra, akik 2011. december 31. előtt létesítettek hivatásos jogviszonyt. Kihatással lesz továbbá azokra a kollégákra is, akik a hozott példa tükrében joggal embertelen következménynek nevezhető helyzetbe kerültek 2012. január 1-jét követően.

A TMRSZ álláspontja a szolgálati nyugdíjak „elrablása” tekintetében következetes és tartósan szilárd évek óta. Szerzett jog elvétele törvénytelen. A tárgyalás a szolgálati nyugdíjak módosítása tárgyában csakis és kizárólag akörben folyhat, hogy hogyan alakuljon a nyugdíjazás rendszere a 2012. január 1-jét követően felszereltek vonatkozásában. Erre eddig a kormányzat részéről nem mutatkozott semmiféle hajlandóság, a TMRSZ pedig még nem alakította ki ezzel kapcsolatos álláspontját, egyrészt, mert ehhez szükséges az érintett állomány véleményének a kikérése, másrészt a tárgyalási pozíciót nagyban meg fogja határozni az, hogy kereseti kérelmünknek a jelzett perekben milyen kimenetele lesz.

A jelzett perekben, ha szükséges, további jogi lépéseket is tudunk tenni nemzetközi bírói fórum irányában.

Fentiek okán a jelen nyílt levelem tárgya az, hogy az FRSZ jelenlegi álláspontját az Életpálya-modell „nyugdíjazás tárgykörében” egyrészt elhamarkodottnak, másrészt a munkavállalók érdekével ellentétesnek, harmadrészt felhatalmazás-nélkülinek tartom.

Kérem Főtitkár Urat, hogy az ezzel kapcsolatos elképzelését, BM irányában megfogalmazott javaslatát vizsgálja felül – még akkor is, ha a BM még ennek elfogadására sem mutatkozik hajlandónak -, vitassa meg munkatársaival, tagságával és ezt követően a felülvizsgált – reményeim szerint módosított – álláspontjáról szíveskedjen tájékoztatni a BM-et és saját tagságát is.

Elhamarkodottnak tartom a jelenlegi FRSZ álláspontot, mert az általunk indított per megnyerése esetén a 2012. január 1-je után alkalmatlanság miatt utcára került kollégák helyzetére is pozitív kihatással lesz az ítélet.

Elhamarkodott, mert a 2011. december 31. előtt szolgálati viszonyt létesítettek esetében a szolgálati nyugdíjba vonulás lehetőségének elvonása egyoldalú lépés volt a kormányzat és a törvényhozás részéről, és ez nyilvánvalóan jogellenes, amellyel szemben a benyújtott kereseti kérelmünknek való helyt adás esetén a kormányzatnak és a jogalkotásnak felül kell vizsgálnia az ezzel kapcsolatos álláspontját, illetve jogalkotási kényszer-helyzetet teremt számára, amelyben újra kell vizsgálni az érintetteket ért hátrányos következményeket.

 A munkavállalók érdekével ellentétes jelleg is a fentiekre alapozva állapítható meg. A szolgálati nyugdíjjogosultság elvétele – véleményem szerint ebben nincs vita az álláspontjainkban – jogszerűtlen volt. Ha elvesznek tőlem, a zsebemből kilopnak tolvajok 100 forintot, akkor az nem teszi jogszerűvé a helyzetet, hogy később abból 50 Ft-ot visszakapok és 50 Ft a tolvaj zsebében marad. Márpedig az FRSZ álláspontja ezen mentalitással egyenértékű.

A mi álláspontunk pedig az, hogy a lopott dolog visszajár, mégpedig jelen helyzetben kamattal növelten.

Ezen elv mentén érthetetlennek tartjuk az FRSZ álláspontját, amely a teljes hivatásos állományra nézve került megfogalmazásra, miszerint az Életpálya-modell kapcsán a teljes állomány vonatkozásában fogalmaz meg olyan kedvezőtlen FRSZ álláspontot szolgálati nyugdíj tárgykörben, amely lényegesen kedvezőtlenebb a 2011. december 31-ig hatályos állapottal.

Nem tudom mennyiben ismeri az ezzel kapcsolatos TMRSZ álláspontot, de mi világosan leszögeztük a BM-nek eljuttatott válaszunkban és ezt honlapunkon is közzétettük, miszerint az „ellopott 100,-Ft-ot teljes egészben kérjük vissza”. A 2011. december 31. nyugdíjba vonultak esetén ez az eredeti állapotok visszaállítását jelenti.

A 2011. december 31.előtt szolgálati nyugdíjjogosultságot még el nem ért munkavállalók (azaz akik esetében nincs meg a munkáltató által is elismert 25 szolgálati év a korábbi Hszt. szabályai szerint), szintén csak a korábbi szabályozók mentén vonulhassanak nyugdíjba, hiszen ők így „vállalták” az állam által ajánlott feltételekkel a szolgálati jogviszony létesítését.

Rugalmasságot itt, hogy lehet-e tanúsítani –értem ez alatt, hogy aki 2010.-ben felszerelt az 1 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezik, míg aki ezzel szemben már rendelkezik 24 év szolgálati viszonnyal nyilván eltérő helyzetben van az őt ért sérelem nagysága tekintetében – az szintén sok tényezőtől függ (tagság véleménye, munkavállalók véleménye, bíróság álláspontja, stb.), de alap-álláspontunk, hogy az állam egyoldalúan nem játszadozhat egy mindkét fél által elfogadott szerződés kapcsán és következmények nélkül nem lophat ki a dolgozó zsebéből 100,-Ft-ot.

Tárgyalásra, rugalmassági hajlandóságra csak és kizárólag – a jelen helyzetet alapul véve – a 2012. január 1-jét követően felszereltek esetében látunk elvi lehetőséget. Azért elvit, mert ezzel kapcsolatban

a tárgyalási alapként a Hszt. 1996-ban hozott formáját tartjuk kiinduló pontnak. Az, hogy az FRSZ által javasolt 30 éves effektív-szolgálati idős példa mennyire elfogadható, vagy sem, tehát csak a 2012. január 1-jét követően felszerelt állomány esetében kell erről tárgyalni, az lehet egy tárgyalási alap, de a magam részéről nem „dobálóznék” konkrét évszámokkal, hiszen az alkupozíció percről percre változhat a tárgyaló felek között.

Nyilván más az alkupozíció egy pernyerés, pervesztés esetén, nyilván más az alkupozíció a belpolitikai helyzetnek a rendészeti, közbiztonsági viszonyoknak az alakulása tükrében, és nyilván más az alkupozíció akkor is, ha a munkavállalók fluktuációja lassul, vagy gyorsul, illetve ha a rendőri, vagy más hivatásos pályákra jelentkező fiatalok száma is visszaesést mutat.

Ezeket nem kívántam Önnek leírni,annyira evidensnek tartom egy tárgyalási pozíció értékelése kapcsán, de az FRSZ honlapján deklarált álláspont rendkívül veszélyes az állomány érdekeinek védelme tekintetében és ezen jellegénél fogva a munkavállalók érdekével is ellentétes.

Tisztában vagyok azzal, hogy mindenki elsősorban a saját háza előtt, a saját házában sepergessen, de jelen esetben az FRSZ saját tája házán sepergetés a mi házunk elé is „hozott szemetet”, tekintettel arra, hogy egy ilyen szakszervezeti álláspont mint amely az FRSZ honlapján olvasható, adott esetben a teljes állomány helyzetére – így a TMRSZ tagjaiéra, vagy szakszervezeti tagsággal nem rendelkező munkavállalókra – is kihatással bírhat.

Tisztelettel kérem, hogy a levelemben foglaltakat megvitatni és annak eredményeként az FRSZ álláspontjának kialakítását esetleges módosítása szükségességét szíveskedjen átgondolni munkatársai bevonásával. Válaszlevelet nem várok Főtitkár Úrtól, nem kívánom ezzel az idejét rabolni, másrészt ez a TMRSZ álláspontot 2011 óta következetesen tartjuk helyesnek, nem most fogalmaztam meg „ellenvéleményként”.

Bízom benne, hogy a levelem hangvételét és tartalmát illetően sem tartja sértőnek, vagy személyeskedőnek, nem annak szántam, hanem annak ami kiolvasható belőle.

Üdvözlettel: Szima Judit a TMRSZ főtitkára

FRSZ honlapjáról már letörölt munkavállaló ellenes nyilatkozat