Utazási költség kifizetésének korlátozása

casco_biztositas_7A TMRSZ dr. Pintér Sándor Belügyminiszterhez és Papp Károly r. altábornagy Országos Rendőrfőkapitányhoz fordult A gazdálkodási szabályzatról szóló 41/2014. (XI. 28.) ORFK utasításban, annak 177. pontjában megfogalmazottak alapján intézkedése megtétele okán a  szükséges intézkedések megtétele tárgyában.

Előzményként tájékoztatjuk tagságunkat, hogy a hatályba lépett közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezetének véleményezése két körben történt meg. Véleményünket akkor részletesen kifejtve megküldtük az Országos Rendőrfőkapitányhoz jogfenntartó nyilatkozattal.

Azon tervezetek egyikében sem szerepelt a jelenlegi 177. szabályozási pont, így véleményünket a rendelkezés ez irányú részével kapcsolatban kifejteni nem tudtuk.

Véleményünk szerint az Utasítás 177. pontja azon túl, hogy aránytalan terhet ró a munkavállalóra, jogellenes is.

Jogellenesség:

  1. / A 15/2011. (V. 23.) BM utasítás a belügyi járművek használatáról és üzemeltetéséről §-a kimondja, hogy „Saját gépkocsi hivatali (szolgálati) célú igénybevételére engedély olyan saját jármű esetében adható, amelyre CASCO biztosítás megkötésre került, vagy amellyel kapcsolatban az igénybevevő nyilatkozata szerint viseli a gépjármű igénybevételével kapcsolatos valamennyi anyagi kockázatot (3. melléklet)”.

Azaz az ORFK utasítás szűkíti a hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő intézkedésben megfogalmazott követelményt.

  1. /Továbbá ellentétes 66/2011. ( XII.30.) BM rendelet § (1) bekezdésében foglaltakkal is, mely szerint „A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni a kiküldetés teljesítésével kapcsolatban indokoltan felmerült utazási költségeit”

Amennyiben az Utasítás alapján nem rendelkezik CASCO-val a gépjármű tulajdonosa, s az utazási költsége ezért nem kerül megtérítésre, úgy megint magasabb szintű jogszabályi rendelkezésbe ütközik a vitatott szabályozási pont.

  1. / Ezen kívül a rendelkezés a Hszt. 113. § (1 )- ( 2 ) bekezdésében foglaltaknak sem felel meg, sőt a Hszt. 113.§ ( 3 ) bekezdésébe ütközik, mely kimondja, hogy „ Az (1) bekezdés alapján a hivatásos állomány tagját megillető költségtérítések fajtáit, mértékét, a költségtérítés feltételeit, rendjét a miniszter állapítja meg”.

Azaz a költségtérítés feltételének ez irányú szabályozása a miniszter hatáskörébe utalt, mely köztudottan tovább nem delegálható.

  1. / Hangsúlyoztuk, hogy A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 24. § ( 1 ) bekezdése kimondja, hogy „A közjogi szervezetszabályozó eszköz jogszabállyal nem lehet ellentétes. A közjogi szervezetszabályozó eszközben jogszabály rendelkezése nem ismételhető meg”.

A 2015. január 1-jén hatályba lépett Utasítás a gazdálkodási szabályzatról 177. pontja, mely rögzíti, hogy „A saját tulajdonú személygépjármű használatára költségtérítés ellenében akkor kerülhet sor, ha azt a kiküldetést elrendelő előzetesen engedélyezi. Az engedély akkor adható meg, ha a személygépjármű megfelel a forgalomban tartási követelményeknek (érvényes műszaki vizsga, kötelező felelősségbiztosítás), valamint a gépjármű tulajdonosa a járműre érvényes teljes körű casco- és balesetbiztosítással rendelkezik, és az erről szóló igazolásokat a kiküldetést elrendelő részére bemutatta” a fent bemutatottak szerint jogellenes meglátásunk szerint, így javasoltuk annak mielőbbi hatályon kívül helyezését.

A jogellenességen túl – megjegyezni kívánjuk -, hogy a CASCO-hoz kötött kifizetés aránytalan terhet jelent a munkavállaló számára.

A fentiek alapján szükséges az ORFK utasítás 177. pontjának módosítása, valamint a Belügyminiszter Úr intézkedése is. Egyebekben tájékoztattuk az illetékeseket, hogy továbbra is fenntartottuk azon jogunkat, hogy bármely jogszabálysértés esetén megtegyük a szükséges jogorvoslatra történő intézkedéseket.

Az illetékesek intézkedéséről tájékoztatást adunk.

TMRSZ