Járadékosok, leendő nyugdíjasok!

nyugdíjas igazolványA  TMRSZ továbbra sem tudja elfogadni a szolgálati nyugdíj elvonását így jogi segítséget nyújt mindazon tagjai számára, akiknek szolgálati nyugdíját 2012. január 01-jei hatállyal szolgálati járandósággá minősítette át és 16 %-os személyi jövedelemadóval sújtotta A  korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény.

Pert indítunk az ezt igénylő tagjaink képviseletében, ugyanis mindazon elutasító döntések ellenére, melyet az Alkotmánybíróság, illetve a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága hozott a 2012. január 1-jétől hatályos törvényi rendelkezés a szolgálati nyugdíjasok szerzett jogait sérti, a jogállamiság elvét semmibe veszi.

Más jogi aspektusból közelítjük meg a problémát, más jogi alapokra helyezzük a jogsértést, így nem befolyásolják véleményünk szerint a meglévő negatív döntések a per kimenetét, továbbá megjegyezni kívánjuk, hogy számtalan szempontot nem is vettek figyelembe a döntéseket meghozók.

Továbbá azon munkavállalók érdekeit, jogait is sérti a fent hivatkozott jogszabály, akik 2012. után lettek volna jogosultak – vagy ezt követően lennének jogosultak – a szolgálati nyugdíjra, a kinevezésükkor hatályos   Hszt., valamint az azt megelőző törvényerejű rendelet alapján.

Így nemcsak azon tagjaink képviseletét kívánjuk felvállalni, nemcsak azoknak szeretnénk jogi segítséget nyújtani, akik már szolgálati nyugdíj helyett szolgálati járadékot kapnak, hanem azokét is, akik a régi rend és jogszabályi ígéretek szerint abban a tudatban kezdték meg munkájukat, hogy szolgálati nyugdíjra lesznek jogosultak 25 év szolgálati jogviszonnyal rendelkezés esetén. A szolgálai jogviszonyban letöltött 25 év letelte esetén is jogi segítséget, képviseletet nyújtunk az ezt igénylő tagjainknak.

A per megindításához szükséges dokumentumok :

  1. meghatalmazás és megbízási szerződés 3 példányban;
  2. kinevezési parancs másolata, melyet a tényleges szolgálatba lépéskor vett át;
  3. a szolgálati jogviszony megszüntetéséről rendelkező állományparancs másolata;
  4. a szolgálati nyugdíj megállapításáról szóló – nyugállományba helyezéskor kapott – határozat másolata;
  5. 1 oldalas összefoglaló tényvázlat, mely tartalmazza a születési és lakcímadatokat, a szolgálati jogviszony pontos kezdő és befejező időpontját, a szolgálati helyek felsorolását, azt, hogy mennyi volt a teljes elismert ideje a nyugdíjazás során, rögzítették-e a nyugdíját a vonatkozó szabályok szerint (amennyiben igen, akkor ez melyik évben, vagy években történt), a legutolsó szolgálati nyugdíj összegét, a szolgálati járadékok összegét évente.

A tmrsz@interware.hu-ról igényeljétek az 1 és 2 pontban foglaltakat, valamint 3,4,5 pontra vonatkozóan is ide küldjétek a dokumentumokat!

A jogi segítségnyújtást, képviseletet azért tartjuk fontosnak, mivel elfogadhatatlannak és súlyosan jogsértőnek, jogellenesnek tartjuk, hogy a törvényi szabályozás 2011-ben mintegy három hét leforgása alatt változott meg, így a hivatásos állomány tagjai  szolgálati nyugdíj helyett szolgálati járandóságra váltak jogosulttá. A járandóságuk összege a mindenkori személyi jövedelemadó-kulcsnak megfelelő mértékben csökkent, meghatározott esetben (ha jövedelmük elérte a mindenkori minimálbér másfélszeresét) az ellátás felfüggesztésére kerülhetett sor, valamint a nyugdíjas státuszhoz kapcsolódó egyéb kedvezményektől is megfosztották őket. 

Azok, akik a Hszt. hatályba lépése előtt vagy azt követően döntöttek a hivatásos pályafutás választása, illetőleg folytatása mellett, azok életük tervezése során számoltak a szolgálati nyugdíj lehetőségével. Az átlagosnál több kötelezettséggel és számos alapvető emberi jog korlátozásával járó szolgálat vállalásakor nyilvánvalóan ez volt egyik tényező. A már szolgálati nyugállományban lévők teljesítették az állammal szemben vállalt kötelezettségeiket, s ennek ellentételezéseként vonulhattak az átlagosnál korábban nyugdíjba.

Elfogadhatatlan, hogy a szolgálati nyugdíjra jogosultak esetén az 57. életévük betöltéséig vonják a 16 százalékos szja-t, megvonva a jogos járandóságuk mintegy ötöd részét. Ez ellen a jog adta lehetőségeket felhasználva fel kell lépni.

Keress minket, ha jogtalannak tartod azt, hogy az ígért szolgálati nyugdíj helyett lényegesen alacsonyabb összegű járadékot kapsz, vagy nem mehetsz el nyugdíjba az ígért idő letöltése után és ennek következtében polgári pert szeretnél indítani.

2014 december 17.

TMRSZ