Újratöltve – Életpálya-modell

Kormány elé kerül az életpálya modell

 valasztas_250A Belügyminisztérium a Kormány elé szánt új közszolgálati életpálya bevezetéséről szóló kormány-előterjesztés tervezetét még egy utolsó véleményezésre megküldte a szakszervezetek felé. Bízva abban, hogy a kifejtett észrevételeink és javaslataink valóban gazdagítják a kormány-előterjesztést, továbbítottuk véleményezésünket dr Felkai László közigazgatási államtitkárnak.

Egyetértettünk az ügykezelők életpálya-modellbe történő bekacsolásával, támogatjuk a közalkalmazottak kormánytisztviselővé minősítését és jónak tartjuk, hogy a modell figyelembe kívánja venni a speciális szolgálati formák sajátosságait, mint pl a tartós külszolgálat.

Emellett azonban több pontra vonatkozóan is korrekciós javaslatokkal éltünk, hogy pontosabb meghatározások, kedvezőbb feltételek alapozhassák meg a kialakítani kívánt életpálya-modellt, a következők szerint:

  • A hosszú szolgálati időt átívelő pályaív elismerése és támogatása mellett javasoltuk a jubileumi jutalom beépítését is, hogy a kormánytisztviselői, közalkalmazotti rendszerrel összefüggő legyen.
  • Javasoltuk, hogy a hivatásos pótlék valamennyi szolgálati jogviszonyban lévőnek járjon, ne legyen diszkriminatív különbség az „életek” között, figyelembe véve, hogy a pótlékok (veszélyességi, akciószolgálati, egyéb az Mt-ben kötelezően előírtakon és a nyelvpótlékon kívül) megszűntetésre kerülnek. A tervezett szintet 15%-ot egyébként is alacsonynak tartjuk, a kormánytisztviselők illetményéhez képest 30%-os eltérítést javasoltuk elfogadásra.
  • Nem tartjuk elfogadhatónak az eddigi kiegészítő juttatások, pótlékok, illetményrész vagy kompenzáció összegének illetményemelésbe történő beolvasztását, mert meglátásunk szerint ezeket alapként kell figyelembe venni és ehhez képest kell megtörténnie az illetményemelésnek. Nem elfogadható ugyanis a formális béremelés, mert így a munkavállaló bére a valóságban stagnál, csak a meglévő illetményrészek kerülnek átnevezésre.
  • Kívánatosnak tartottuk – a korábban kifejtettek szerint – az 5 évre ütemezett legalább 300%-os mértékű bérfejlesztést és az alapilletmény 120-150 eFt-ban történő meghatározását.
  • Fenntartottuk azt is, hogy arra kellene törekedni, hogy a legalsó fizetési fokozat esetén az alapilletmény legalább a garantált bérminimum 200%-át érje el.
  • Tiltakoztunk a túlszolgálat pénzbeni megváltási lehetőségének megszüntetése miatt, mivel kivitelezhetetlennek látjuk, hogy belátható időn belül a létszámhiányhoz kapcsolódó probléma megszűnjön.
  • Véleményünk szerint a teljesítményértékelési rendszer elemeinek objektív mérőeszközként történő lehetősége nem biztosítható, vagyis a teljesítménybér meghatározásában a szubjektivitás is belejátszhat, ezért az effajta bérezés anomáliákhoz, diszkriminációhoz vezethet. Egyébként pedig a tervezett mértéket is túlzónak tartjuk, javasoltuk, hogy a teljes bértömeg maximum 5%-a legyen csak felhasználható a teljesítmény ilyen formájú elismerésére.
  • Javasoltuk továbbra is olyan bérlakások kialakítását, melyet idővel a hosszabb szolgálati jogviszonnyal rendelkezők megvásárolhatnak, ahogy már kifejtettük, illetve – úgy véljük – külön lenne szükséges kezelni azon leszerelőket, akiknek a szolgálati viszonya egészségkárosodás, vagy munkavégzés közben történt baleset miatt szűnik meg.
  • Ezeken túl az osztályvezető-helyettesi kategória megtartását és erősítését javasoltuk, mivel ők látják el az operatív feladatok nagy részét, valamint azt, hogy a végrehajtási jogszabályok a jelenleg hatályosak utólagos hatásvizsgálata alapján kerüljenek megfogalmazásra, bevezetésre.
  • Kitartunk azon javaslatunk mellett, hogy egy negyedik pillér beépítése szükséges a modellbe, azaz a szolgálati nyugdíj visszaállítása, mindazon érvek figyelembevételével, amiket korábban megfogalmaztunk.

A kormány-előterjesztés elfogadásáról, az életpálya-modellt részletező további tervezetekről kértük a belügyminisztérium tájékoztatását és bizakodva várjuk a kidolgozandó jogszabályokkal kapcsolatos kodifikációs munkák megkezdését.

TMRSZ

Előzmény:

http://www.tmrsz.hu/2014/11/11/eletpalya-jovore/